Uradne objave 03/2017

GLASILO OBČINE KOMENDA
URADNE OBJAVE
Št. 03/2017, 24. februar 2017
KAZALO
Stran
1.
SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE
V VRTCU MEHURČKI KOMENDA
1
2.
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
2
3.
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V
SVET ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA
KAMNIK
2
4.
5.
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE 27. JULIJ
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA
V SVET ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM
KOMENDA - MOSTE - KRIŽ
Na podlagi 31. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.
97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 13. člena Statuta
Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine
Komenda, št. 08/2015) je Občinski svet Občine
Komenda na svoji 18. seji, dne 23. februarja 2017,
sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE
VZGOJE V VRTCU MEHURČKI KOMENDA
Druga starostna skupina
3
V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino
znaša prehrana 42,00 € mesečno.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu
Mehurčki Komenda, številka 602-0043/2012 (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 06/2012).
3. člen
Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo
od 01.04.2017 dalje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine
Komenda.
1. člen
CENE PROGRAMOV:
Prva starostna skupina
2
433,00 €
Številka: 602-0042/2016-5
Datum: 23. 02. 2017
329,00 €
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
Stran 1 / 3
URADNE OBJAVE
Glasilo Občine Komenda
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS št. 110/02) in 13. člena Statuta
Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine
Komenda št. 08/15) je Občinski svet Občine
Komenda na 18. redni seji dne 23. 02. 2017 sprejel
Št. 03/2017, 24. februar 2017
3. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji občinskega
sveta, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine
Komenda.
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na zemljiščih
parc. št. 858/2, 858/3, 858/4, 858/5 in 858/6, k. o.
Križ ter parc. št. 1420/7, k. o. Moste. Zemljišča s
tem postanejo last občine.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 478-0001/2017
Komenda, 23. 02. 2017
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 4/09,
3/11, 6/11) in 13. člena Statuta Občine Komenda
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
08/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji
18. redni seji, dne 23. februarja 2017, sprejel
SKLEP O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET
ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA
KAMNIK
Številka: 014-0010/2016
Datum: 23. 02. 2017
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
(Uradni list RS, št. 38/2000 s spremembami in
dopolnitvami in Uradne objave Glasila Občine Komenda,
št. 8/2007, 9/2008, 5/2011) in 13. člena Statuta Občine
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
08/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 18.
redni seji, dne 23. februarja 2017, sprejel
SKLEP O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE 27. JULIJ
1. člen
Za predstavnico ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne
šole 27. julij Občinski svet Občine Komenda imenuje:
 DANICO ZMRZLIKAR, Nasovče 5, 1218 Komenda.
2. člen
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.
3. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji občinskega
sveta, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine
Komenda.
1. člen
Za predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Občinski
svet Občine Komenda imenuje:
 TEO TAŠKER, Klanec 48 f, 1218 Komenda in
 SENKO MAJETIČ, Sadarjeva ulica 2, 1218
Komenda.
Številka: 014-0008/2016
Datum: 23. 02. 2017
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
2. člen
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.
Stran 2 / 3
URADNE OBJAVE
Glasilo Občine Komenda
Na podlagi Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko
komunikacijski sistem Komenda - Moste - Križ
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
06/2002), 4. člena Odloka o spremembah in
dopolnitvah Akta o ustanoviti zavoda KKS KOMOK
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
11/2016) in 13. člena Statuta Občine Komenda
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
08/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji
18. redni seji, dne 23. februarja 2017, sprejel
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA
USTANOVITELJA
V SVET ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI
SISTEM KOMENDA - MOSTE - KRIŽ
1. člen
Za predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda
kabelsko komunikacijski sistem Komenda - Moste Križ (KKS KOMOK) Občinski svet Občine Komenda
imenuje:
 VIDA KORITNIKA, Moste 88 A, 1218
Komenda.
2. člen
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.
3. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji
občinskega sveta, objavi pa se v Uradnih objavah
Glasila Občine Komenda.
Številka: 014-0003/2017
Datum: 23. 02. 2017
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
Stran 3 / 3
Št. 03/2017, 24. februar 2017