6594/17 mga/--/nr 1 DGC 2A V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o

Svet
Evropske unije
Bruselj, 22. februar 2017
(OR. en)
6594/17
COWEB 31
ELARG 12
FIN 131
IZID POSVETOVANJA
Pošiljatelj:
Datum:
generalni sekretariat Sveta
21. februar 2017
Prejemnik:
delegacije
Št. predh. dok.:
6141/17 COWEB 20 ELARG 9 FIN 100
Zadeva:
Posebno poročilo Računskega sodišča št. 21/2016: Predpristopna pomoč
EU za krepitev upravne zmogljivosti na Zahodnem Balkanu: metarevizija
– sklepi Sveta
V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o posebnem poročilu Računskega sodišča št. 21/2016:
„Predpristopna pomoč EU za krepitev upravne zmogljivosti na Zahodnem Balkanu: metarevizija“,
kot jih je na seji 21. februarja 2017 sprejel Svet (ekonomske in finančne zadeve).
6594/17
mga/--/nr
DGC 2A
1
SL
PRILOGA
Sklepi Sveta o posebnem poročilu Računskega sodišča št. 21/2016:
Predpristopna pomoč EU za krepitev upravne zmogljivosti na Zahodnem Balkanu:
metarevizija
1.
Svet se zahvaljuje Računskemu sodišču za posebno poročilo št. 21/2016 o predpristopni
pomoči EU za krepitev upravne zmogljivosti na Zahodnem Balkanu ter se seznanja z
zaključki in priporočili, navedenimi v poročilu. Svet poudarja, da so ugotovitve te revizije
pomembne za upravljanje predpristopne pomoči za upravičence na Zahodnem Balkanu, tudi
kar zadeva instrument IPA II in njegov vmesni pregled, ki bo opravljen leta 2017.
2.
Svet opozarja, da je EU največja donatorka v regiji. Med letoma 2007 in 2013 so bile na
področju pravne države in reforme javne uprave v državah upravičenkah sklenjene pogodbe v
višini 902 milijona EUR, da bi te države prek ustreznih programov približali temeljnim
pravicam EU in pravnemu redu EU. Več regionalnih programov je bilo namenjenih tudi
krepitvi upravne zmogljivosti držav upravičenk.
3.
Svet se seznanja s sklepno ugotovitvijo Računskega sodišča, da je bila predpristopna pomoč
EU v splošnem učinkovita in je kljub precejšnjim pomanjkljivostim v državah upravičenkah
na Zahodnem Balkanu, zlasti pomanjkanju politične zavezanosti, vsaj deloma okrepila
upravne zmogljivosti v regiji. Svet ugotavlja tudi, da je Komisija učinkovito spremljala
izvajanje projektov IPA in podpirala usklajevanje donacij v okviru IPA I, vendar ni vedno
določila specifičnih in merljivih ciljev niti ni sistematično uveljavljala strogih pogojev in na
podlagi teh pogojev sprejela nadaljnje ukrepe. Svet opozarja na dosežke, omenjene v poročilu,
obenem pa potrjuje izzive, s katerimi se je treba soočiti.
6594/17
PRILOGA
mga/--/nr
DGC 2A
2
SL
4.
Svet se seznanja s specifičnimi priporočili, ki jih Računsko sodišče daje Komisiji, in sicer naj
a) določi specifične cilje na podlagi prioritet, razvrščenih po pomembnosti, in merljive cilje,
b) uveljavlja ustrezne pogoje na ravni sektorjev, programov in projektov ter na podlagi teh
pogojev po potrebi preuči sprejetje ustreznih ukrepov, c) pri državah upravičenkah doseže
trdnejšo politično zavezo, da bodo na področju uspešnih preiskav, pregonov in pravnomočnih
obsodb v primerih korupcije na visoki ravni in organiziranega kriminala dosegle
prepričljivejši napredek, d) še naprej podpira regionalno sodelovanje ter zagotavlja merljive in
trajnostne rezultate tega sodelovanja na terenu, e) v okviru IPA uporablja politični dialog, da
bi podprla doseganje rezultatov pri uveljavljanju pravne države in reformi javne uprave.
5.
Svet se z zadovoljstvom seznanja z odgovorom Komisije, priloženim posebnemu poročilu št.
21/2016, v katerem Komisija sprejema priporočila Računskega sodišča. Zlasti pozdravlja
ukrepe, ki jih je Komisija sprejela za obravnavo teh priporočil, zlasti okrepljeno spremljanje,
odmerjeno uporabo posrednega upravljanja, bolj strateško povezavo s političnim dialogom in
uvedbo sektorskih pristopov v okviru IPA II, kar naj bi olajšalo nadgrajevanje doseženih
rezultatov in omogočilo trajnost. Svet poziva Komisijo, naj odbor za upravljanje IPA redno
obvešča o vprašanjih, izpostavljenih v posebnem poročilu Računskega sodišča, in naj
zagotovi njihovo sistematično obravnavanje, po potrebi tudi na srečanjih v okviru
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.
6.
Zaradi večje učinkovitosti v okviru IPA I in II Svet poudarja, da bi morala Komisija še naprej
podpirati trajnostno regionalno sodelovanje, ki je poleg okrepljene upravne zmogljivosti
velikega pomena za regijo kot celoto. Svet se prav tako strinja z ugotovitvijo Računskega
sodišča, da bi bilo treba upravne organe aktivno spodbujati k uporabi dobrih praks, razvitih v
okviru struktur IPA, kot učnega orodja za okrepitev drugih delov javne uprave zunaj teh
struktur. Svet skladno s poročilom Računskega sodišča prav tako ugotavlja, da morajo države
upravičenke še naprej izpopolnjevati usklajevanje donatorjev in upravno zmogljivost za
zagotavljanje boljše porabe sredstev v okviru IPA.
6594/17
PRILOGA
mga/--/nr
DGC 2A
3
SL
7.
Svet v skladu s predhodnimi sklepi Sveta opozarja, da bi morala biti predpristopna pomoč
med drugim usmerjena v ključne prednostne naloge in večjo skladnost med finančno pomočjo
in splošnim napredkom, doseženim pri izvajanju predpristopne strategije, povečano
proračunsko podporo in prednostno razvrstitev projektov.
8.
Svet poudarja, da je EU še naprej pripravljena pomagati, in poziva države upravičenke na
Zahodnem Balkanu, naj pokažejo večjo zavezanost krepitvi svojih upravnih zmogljivosti.
6594/17
PRILOGA
mga/--/nr
DGC 2A
4
SL