6525/17 nr 1 DG F 2B Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem

Svet
Evropske unije
Bruselj, 21. februar 2017
(OR. en)
6525/17
Medinstitucionalna zadeva:
2015/0112 (COD)
VOTE 5
INF 20
PUBLIC 8
CODEC 242
DOPIS
Zadeva:
−
Izid glasovanja
−
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU)
št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in
stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št.
20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega
mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi
strani
(prva obravnava)
− Sprejetje zakonodajnega akta
3519. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje))
20. februarja 2017, Bruselj
Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem aktu je v prilogi k temu dopisu.
Referenčni dokumenti:
5994/17
+ ADD 1
PE-CONS 61/16
odobril Coreper (2. del), 15. februarja 2017
Morebitne izjave in/ali pojasnila v zvezi z glasovanjem so objavljeni na spletni strani Sveta:
Preglednost in dostop do dokumentov
6525/17
nr
DG F 2B
1
SL
6525/17
nr
DG F 2B
2
SL