Več - Občina Komenda

OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218 KOMENDA
Tel.:
(01) 834 32 10, 834 32 15
Fax.:
(01) 834 13 23
Transakcijski račun :
01364-0100002342
Davčna št.: 22332570 Matična št.: 1332155000
Šifra dejavnosti: 75110
E-Mail:
[email protected]
http:
WWW.KOMENDA.SI
Šifra: 478-0006/2017
Datum: 21. 02. 2017
Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča
Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11)
objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišč
parc. št. 455/2 in 455/10, k. o. Mlaka. Parceli sta v naravi del funkcionalnega zemljišča
stanovanjske hiše na parceli 229/3, k. o. Mlaka oz. del hiše sega na parcelo 455/2.
Namera se objavi na spletnih straneh Občine Komenda.
Stanislav Poglajen, Župan Občine Komenda, l. r.
namera prodaja zemljišča oblak, 20. 02. 17