priponki - Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 364-TD/2017
Datum: 21.02.2017
V skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in
določbami o javni dražbi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Osnovno zdravstvo Gorenjske objavlja
II. JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, matična številka: 5165792000, ID št. za DDV: SI 90714237.
2. Opis predmeta prodaje: Nepremičnina z ID znakom 2200-393-42, posamezni del št. 42 v stavbi št.
393 k.o. 2200 – Bohinjska Bistrica (ID 5491374), ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 14 v
III. nadstropju stavbe na naslovu Prečna ulica 1 b, 4264 Bohinjska Bistrica, v velikosti 50,50 m2,
kateremu pripada balkon v velikosti 6,3 m2 in klet, shramba v velikosti 2,20 m2.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna cena za prodajo predmetne nepremičnine
je 65.000,00 EUR (petinšestdeset tisoč EUR) in je določena na podlagi Poročila o oceni vrednosti
nepremičninskih pravic št. 17-2016 z dne 23. 8. 2016, ki ga je izdelal ocenjevalec Nikolaj Omersa,
univ. dipl. ing. gr., sodni zapriseženi cenilec nepremičnin. V navedeni izklicni ceni ni upoštevan davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja cene je 500,00 EUR.
Nakupna vrednost predstavlja doseženo ceno za nepremičnino. V nakupni vrednosti ni upoštevan
davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine: Uspeli dražitelj (kupec) je dolžan kupnino, zmanjšano za vplačano
varščino na transakcijski račun Osnovnega zdravstva Gorenjske, plačati v roku 20 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe in izdaje računa. Kupnina se plača na transakcijski račun Osnovnega
zdravstva Gorenjske št. SI56 0125 2603 0921 122, odprt pri UJP.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajalec ima v
primeru razveze prodajne pogodbe pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v
postopku javne dražbe.
Prenos in izročitev nepremičnine v last in posest se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
5. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v prostorih Zdravstvenega doma Bohinj,
Triglavska c. 15, Bohinjska Bistrica, dne 14.03.2017, s pričetkom ob 10:00 uri.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom za
udeležbo na javni dražbi, v kolikor se dražbe udeležijo kot pooblaščenec pravne ali fizične osebe.
6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe: Varščina za predmetno
nepremičnino znaša 10 % izklicne cene, in sicer 6.500,00 EUR. Varščina se ne obrestuje.
Varščino je potrebno plačati najkasneje do 13.03.2017 do 12:00, na transakcijski račun Osnovnega
zdravstva Gorenjske št. SI56 0125 2603 0921 122, odprt pri UJP, s sklicem 00 80000 in namenom
»Plačilo varščine za stanovanje na Prečni ulici 1b, Bohinjska Bistrica«.
Plačilo varščine v navedenem roku je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. S plačilom varščine
dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino, vendar ne bodo
pristopili k draženju nepremičnine, se varščina ne vrne. S pristopom k dražbi, se šteje, da je s strani
dražitelja bila dana ponudba za izklicno ceno. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe
nepremičnine.
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Ostalim dražiteljem se vplačana varščina vrne brez
obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
7. Sklenitev prodajne pogodbe: Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna pogodba, in
sicer najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Osnovno zdravstvo Gorenjske podaljša
rok za sklenitev prodajne pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni.
Najugodnejšemu dražitelju, ki ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
se varščina ne vrača in jo obdrži Osnovno zdravstvo Gorenjske.
8. V skladu z 12 alinejo 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) lahko upravljavec oziroma organ,
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s
soglasjem predstojnika postopek javne dražbe kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za
prevzem razpisne dokumentacije in varščino brez obresti.
9. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo najkasneje do 13.03.2017 do 14:00 osebno ali po
pošti na Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, v zaprti kuverti, na kateri je
potrebno navesti »Prijava za nakup nepremičnine na naslovu Prečna ulica 1 b, Bohinjska Bistrica –
Javna Dražba – NE ODPIRAJ«, dostavili prijavo za udeležbo na javni dražbi.
Prijava mora vsebovati:
- Obrazec: prijava na javno dražbo (Priloga 1) s podatki o dražitelju in podpisano izjavo, da
dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe in da za potrebe izvedbe javne dražbe dovoljuje
pridobitev vseh potrebnih osebnih podatkov;
- Potrdilo o plačilu varščine;
- Kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista) fizične osebe, samostojnega
podjetnika ali zakonitega zastopnika pravne osebe;
- Izpisek iz sodnega/poslovnega registra (samo za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3
mesecev do dneva javne dražbe, za samostojnega podjetnika pa priglasitveni list, ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev do dneva javne dražbe;
- v kolikor se bo za pravno ali fizično osebo javne dražbe udeležil pooblaščenec: originalno
pooblastilo, izdano pooblaščeni osebi za udeležbo na javni dražbi, ki mora biti overjeno,
skupaj s kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe (osebne izkaznice ali potnega lista).
Dražitelji, ki ne bodo priložili vseh zahtevanih listin oziroma ne bodo izpolnjevali pogojev dražbe,
bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
10. Drugi pogoji: Nepremičnina se kupuje po načelu videno – kupljeno. Morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). Javno dražbo vodi Komisija.
Občina Bohinj je v zvezi z izvedbo javne dražbe izdala potrdilo, da na predmetni nepremičnini ne
uveljavlja predkupne pravice (št. 6242-094/2016/2 z dne 17.9.2016).
Vse stroške v zvezi z javno dražbo in v zvezi s prenosom lastništva (vse overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo, davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške) plača dražitelj oziroma
kupec.
Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo poskrbi uspeli dražitelj (kupec), pri čemer Osnovno
zdravstvo Gorenjske uspelemu dražitelju (kupcu) zemljiškoknjižno dovolilo izstavi po prejemu celotne
kupnine.
11. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi.
Z vplačilom varščine, sprejema dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne
dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Če se javne dražbe udeleži dva
ali več dražiteljev in nihče ne zviša izklicne cene, nepremičnina ni prodana.
Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma izkliče najvišjo ponujeno ceno. Javna dražba je uspešna
tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
12. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, ga. Teja Demšar, tel. št. 04/208 25 36.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 04 572 71 21.
13. Javna dražba je uradno objavljena z objavo na spletni strani Občine Bohinj in na spletni strani
Osnovnega zdravstva Gorenjske. Poleg tega se povezava na objavo javne dražbe objavi tudi na
posameznih spletnih portalih, namenjenih oglaševanju prometa z nepremičninami.
Besedilo razpisa javne dražbe je dosegljivo na navedenih spletnih straneh in v tiskani obliki v tajništvu
Uprave Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Jože Veternik, direktor zavoda
Priloga 1
PRIJAVA NA JAVNO DRAŽBO
Nepremičnina z ID znakom 2200-393-42, posamezni del št. 42 v stavbi št. 393 k.o. 2200 – Bohinjska Bistrica
(ID 5491374)
1. PODATKI O DRAŽITELJU
ime, priimek, oz. firma ponudnika:
naslov stalnega bivališča oz.
sedež ponudnika:
davčna številka oz.
id za ddv ponudnika:
EMŠO oz. matična številka:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon:
faks:
številka TRR-ja z navedbo bank:
odgovorna oseba za podpis pogodbe:
javne dražbe se bo udeležil:
1. dražitelj osebno
(obkrožiti in izpolniti)
2. zakoniti zastopnik_____________________________
3. pooblaščenec _______________________________
2. IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNE DRAŽBE
Nepremičnina z ID znakom 2200-393-42, posamezni del št. 42 v stavbi št. 393 k.o. 2200 – Bohinjska Bistrica
(ID 5491374)
Izjavljam, da z oddajo prijave potrjujem, da v celoti sprejemam pogoje te javne dražbe in za potrebe
izvedbe javne dražbe dovoljujem pridobitev vseh potrebnih osebnih podatkov.
Kraj in datum, …………………………
Dražitelj: …………………………………………………….
Podpis: …….……………………………………….
(Žig)