Predlog dnevnega reda seje vlade

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana
T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: [email protected]
http://www.vlada.si/
Ljubljana, 22. 2. 2017
PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA REDA 123. REDNE SEJE VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE, V ČETRTEK, 23. 2. 2017, OB 10. URI, SEJNA DVORANA GREGORČIČEVA
25/6
–
Sprejem zapisnika 122. redne seje Vlade Republike Slovenije
I.
LISTA A
1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podrobnejših pogojih za ravnanje
z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti, 00715-5/2017 (EVA:2017-23300004)
Poročevalec: mag. Dejan Židan
1.2. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za
narodnosti, 00401-1/2017 (EVA:2017-1511-0001)
Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič
1.3. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne
službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in seznanitev s
postopkom arbitraže tožeče stranke družbe Koto d. o. o. zoper Republiko Slovenijo,
01405-1/2016
Poročevalka: Irena Majcen
1.4. Predlog potrditve najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega
načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice, 35000-5/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.5. Poročilo o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja
javne uprave 2015–2020 za leti 2016 in 2017, stanje na dan 31. 12. 2016, 01000-2/2016
Poročevalec: Boris Koprivnikar
1.6. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2016, 012001/2017
Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak
1.7. Poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2016, 36100-2/2016
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.9. Poročilo o državni vaji »Vaja železniška nesreča 2016«, 84300-4/2016
Poročevalka: Andreja Katič
1.10. Sedemindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, 00700-6/2017
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in
Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji, 54908-4/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo
splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad
določenim pragom, 54924-12/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za
promet, telekomunikacije in energijo (energija) 27. februarja 2017 v Bruslju, 549482/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za
zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna
politika) 3. marca 2017 v Bruslju, 54928-1/2017
Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak
1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem Svetu Evropske
unije za zunanje zadeve (trgovina) 2. in 3. marca 2017 v Valletti, Malta, 54908-5/2017
Poročevalec: Zdravko Počivalšek
1.16. Izhodišča za obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec
Brenčič pri Evropski komisiji 28. februarja 2017 v Bruslju, 54200-1/2017
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.17. Izhodišča za srečanje ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana
Židana s predsednikom odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja
Adamom Czesławom Siekierskim ter udeležbo na dogodku o Teranu 28. februarja 2017
v Bruslju, 54002-14/2017
Poročevalec: mag. Dejan Židan
1.18. Pobuda za sklenitev Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Avstralije o zaposlovanju vzdrževanih družinskih članov diplomatskega in konzularnega
osebja, 51002-12/2017
Poročevalec: Karl Erjavec
1.19. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Črne gore prof. dr. Srđana
Darmanovića 8. marca 2017 v Republiki Sloveniji, 51001-8/2017
Poročevalec: Karl Erjavec
1.20. Informacija o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška
na konferenci »Health Tourism Industry« 28. februarja 2017 v Rovinju, 51103-6/2017
Poročevalec: Zdravko Počivalšek
1.21. Informacija o udeležbi ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na Ruskem
investicijskem forumu 27. in 28. februarja 2017 v Sochiju, Ruska federacija, 511032
7/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.22. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020, 54402-1/2017
Poročevalka: Alenka Smerkolj
1.23. Predlog odgovora na vprašanji Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem
in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško, ki ju je Državni svet sprejel na 47. seji dne 18. 1. 2017, 00202-1/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janka Vebra glede postavitve prometnih
znakov »divje živali na cesti« in plačila odškodnin, 00104-27/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z uveljavitvijo
prečnega prostorskega planiranja kot pravno upravljavskega orodja sodelovanja in
koordinacije vseh vladnih sektorjev, 00104-36/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z umestitvijo sistema
prostorskega reda, 00104-39/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja v zvezi z izvajanjem
finančnega nadzora nad delom upravnikov objektov in nad upravljanjem s sredstvi
rezervnih skladov, 00104-40/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja v zvezi z možnostjo
sodelovanja prizadetih občanov in civilnih pobud ob namenu posega v prostor, 0010441/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja v zvezi s prostorskim
planiranjem, 00104-43/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z vplivom dogovora s
sindikati javnih uslužbencev in zdravnikov za povišanje plač na proračunski primanjkljaj,
00104-31/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z zakonodajo, ki bo
urejala digitalizacijo, 00104-29/2017
Poročevalec: Boris Koprivnikar
1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s plačevanjem
prispevkov iz plač za vojake, 00104-3/2017
Poročevalka: Andreja Katič
3
1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s pripravo novega
Zakona o dedovanju, 00104-33/2017
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z Zakonom o
lekarniški dejavnosti, 00104-18/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s slovensko manjšino v
Avstriji, 00104-34/2017
Poročevalec: Gorazd Žmavc
II.
LISTA B
2.
Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti – prva obravnava, 00720-1/2017 (EVA:20162030-0005)
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
3.
Mednarodni izzivi (MI) 2017–2018, 31001-1/2017
Poročevalec: Zdravko Počivalšek
4.
Poročilo z oceno o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v
mednarodni skupnosti, 50000-1/2017
Poročevalec: Karl Erjavec
5.
Štiriindvajseto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski,
Portugalski republiki in Helenski republiki, 54600-1/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
6.
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje
28. februarja 2017 v Bruslju, 54952-3/2017
Poročevalka: Irena Majcen
7.
Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja
Poročevalec: Boris Koprivnikar
4