פרק ד

‫מעשרות פרק רביעי‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫(א) הַּכֹובֵׁש במלח או בחומץ ‪ ,‬הַּׁשֹולֵק מבשל ‪ ,‬הַּמֹו ֵל ַח פירות או ירקות ( ַבשָּׂדֶ ה)‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}ב לעשר שכן בפעולות‬
‫ַבשָּׂדֶ ה‪ ,‬פָּׂטּור)‪.‬‬
‫אלה נגמר מלאכתם‪ַ .‬ה ְמ ַכ ֵּמ(ן){ר}טומן ָּׂבאֲדָּׂ מָּׂה לריכוך הפרי‪ ,‬פָּׂטּור‪ַ ( .‬ה ְמ ַטבֵל בתבליני מאכל‬
‫ׁשיֵצֵא ֵמהֶם ַהש ְָּׂרף שתפוג מרירותם‪ ,‬פָּׂטּור‪ .,‬הַּסֹוחֵט זֵיתִ ים עַל ְבשָּׂרֹו לסוך את עורו‪ ,‬פָּׂטּור‪ .‬אִם ָּׂסחַט‬
‫הַפֹו ֵצ ַע זֵיתִ ים ֶ‬
‫ְונָּׂתַ ן לְתֹוְך י ָּׂדֹו‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}ב‪ַ .‬ה ְמ ַקפֵא לַתַ ְבׁשִיל מסנן שאריות מקפא ‪ ,‬פָּׂטּור‪{ .‬ו} ַלקְדֵ {י} ָּׂרה הריקה ‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}ב‪ִ ,‬מ ְפנֵי‬
‫ׁשֶהּוא הסיר דומה ּכְבֹור ָּׂקטָּׂן‪:‬‬
‫ירושלמי מעשרות יח' ע' ב'‬
‫מעשה ברשות ההקדש כדי לפטור‪ .‬ושואל הקדישו‬
‫גמ' הכובש השולק כו'‪ .‬למדנו אור שימוש באש‬
‫הבעלים ושלקו הכניסו לחצר בית שמירה של הגזבר‬
‫טובל למעשר‪ .‬מקח טובל‪ .‬מלח טובלת‪ .‬תרומה‬
‫ואחר כך פדיו ושלקו הבעלים מהו? ועונה דברי הכל‬
‫טובלת‪ .‬שבת טובל‪ .‬חצר בית שמירה טובלת‪ .‬ושואל‬
‫נטבל‪ .‬ושואל אחרי המעשים הקודמים אצל הגזבר‬
‫למה לא מונה כולם במשנה? ועונה דאמר רבי יוחנן‬
‫פדיו הבעלים וצימקו והניחם ליבש לעשותם‬
‫הרי מקח ושבת וחצר אינן דבר תורה אלא מדרבנן‪.,‬‬
‫צימוקים מהו ? אין תימר האור אצל הגזבר טובל‪,‬‬
‫רבי אמי אמר בשם רבי שמעון בן לקיש המחוור‬
‫האור פוטר‪ ,‬ואין תימר אין האור טובל גם אין האור‬
‫מוכח ביותר שבכולן‪ ,‬זו חצר בית שמירה ככתוב‬
‫פוטר‪ ,‬ושואל רבי ירמיה בעי טיגנו בשדה מהו?‬
‫"ביערתי הקודש מן הבית"‪ ,‬ושואל‪ ,‬הכובש האם עד‬
‫שיכבוש כל צרכו? השולק עד שישלוק כל צרכו?‬
‫ועונה בלא כך האם אין האור טובל? אילו אפשר‬
‫ועונה‪ .‬נשמעינה מן הדא‪ ,‬המהבהב שיבלין באור‬
‫דלא מיתן גביה משח אם אפשר היה לטגן בלי שמן‬
‫נטבלו‪ ,‬ומדייק‪ ,‬בלא כך אינן מחוסרין מלאכה על ידי‬
‫בעי הוה היה מקום לשאלה זו‪ ,‬רבי יוסי בר כהנא‬
‫האור? ודוחה‪ .‬שנייא היא הבהוב שהוא גמר מלאכתו‪,‬‬
‫אמר רבי יונה‪ ,‬תני רבי חלפתא בן שאול עשה היסב‬
‫הכין ארוחה עם מלצרים בשדה טובל‪ ,‬אבל אם לא‬
‫שכן‪ .‬ויידא אמרה דא המקטף שיבלין לעיסתו לאוכלן‬
‫היסב אינו טובל‪ ,‬ושואל אין הוא סעודת היסב שהוא‬
‫מלילות ניטבלו שנגמר מלאכתן ‪ .‬לעשותן עיסה לא‬
‫טובל? ועונה כל היסב שיש בו ארוחה עם יין‪,‬‬
‫נטבלו‪ .‬ושואל כבש ושלק שלא מדעת ללא רשות‬
‫ושואל קצב עשה הכנות להיסב ולא היסב? ועונה‬
‫הבעלים האם נטבל? ועונה תפלוגתא דרבי יוחנן ורבי‬
‫תני השום והשחליים והחרדל ששחקו בשדה טבלו‪,‬‬
‫שמעון בן לקיש דאיתפלגון‪ ,‬הממרח כריו של חבירו‬
‫ושואל עד כדון בשום של טבל ששחקו בשמן של‬
‫שלא מדעתו‪ ,‬ר' יוחנן אמר הכרי נטבל וכבר נתחייב‬
‫חולין‪ ,‬אבל‪ .‬שום של חולין ששחקו בשמן של טבל‪.‬‬
‫בתרומות ומעשרות ורבי שמעון בן לקיש אמר לא‬
‫האם השמן הספוג בשום מתבטל? ועונה רבי זעירא‬
‫נטבל‪ .‬אמר רבי יודן אינו דומה‪ ,‬תבואה תעשה‬
‫רבי חייא בר אשי אמר בשם רב‪ ,‬אשכול שסחטו‬
‫בסופה כרי‪ ,‬אבל תמן כבישה בחומץ אפשר לו שלא‬
‫לכוס וניכר נטבל‪ ,‬לתמחוי ואינו ניכר לא נטבל‪.‬‬
‫לכבוש כלל‪ ,‬ושואל‪ .‬שלקו ברשות ההקדש ואחר כך‬
‫ושואל בלא כך אין האור טובל? הרי יש כאן בישול?‬
‫פדאו והכניסו לחצר בית שמירה מה האם ההכנסה‬
‫ועונה תפתר בתבשיל צונין‪ .‬במשנה‪ַ ,‬לקְדֵ י ָּׂרה ַחי ָּׂיב‪,‬‬
‫להקדש דיה לפטור ? ועונה ועל דעתיה דרבי שמעון‬
‫אמר רבי אלעזר לקדירה ריקנית היא‪ .‬מתניתא‪ ,‬לא‬
‫בן לקיש נטבל‪ ,‬ומסביר זו הכנסה לחצרו תורה‪ ,‬וזו‬
‫אמר כן אלא המקפה לתבשיל פטור לקדירה חייב‬
‫הכנסה להקדש בלי פעולה נוספת אינה תורה‪.‬‬
‫מפני שהוא כבור קטן ודומה לגמר מלאכה‬
‫ושואל‪ ,‬הכניסו הגזבר של הקדש לחצר בית שמירה‬
‫‪:‬‬
‫ואחר כך הבעלים הראשונים פדיו ושלקו מהו?‬
‫ועונה דברי הכל נטבל‪ .‬ומסביר וכי מה עשה הגזבר‬
‫משנה ב' ג' ד' הלכה ב'‬
‫ׁשי ְ ַעשְרּו‬
‫ׁשבָּׂת עַד ֶ‬
‫ׁשכְח(ּו) ְל ַעש ְָּׂרן‪ֹ ,‬לא י ֹאכְלּו אפילו ( ְל)מֹו ָּׂצאֵי ַ‬
‫ּׁשבָּׂת‪ְ ,‬ו ָּׂ‬
‫ׁש ָּׂטמְנּו בשדה תְ ֵאנִים ַל ַ‬
‫(ב) תִ ינֹוקֹות ילדים ֶ‬
‫ׁשּמַאי פֹוט ְִרין ּובֵית ִהלֵל‬
‫ׁשבָּׂת‪ ,‬בערב שבת בֵית ַ‬
‫משום ששבת עצמה מחשיבה את המזון וטובלת‪ַּ .‬כ ְל ָּּׂכלַת ַ‬
‫ְמ ַחי ְ{י}בִין לעשר‪ַ .‬רבִי י ְהּודָּׂ ה אֹומֵר‪ַ ,‬אף הַלֹוקֵט (אֶת ַה) ַּכ ְל ָּּׂכלָּׂה ִלׁשְֹל ַח ַל ֲח ֵב{י}רֹו ונותן לדבר חשיבות ‪ֹ ,‬לא י ֹאכַל עַד‬
‫ׁשי ְ ַעשֵר‪(:‬ג) ַהּנֹוטֵל זֵיתִ ים מִן ַה ַּמ ֲע ָּׂט הכלי בו הם תוססים ומוציאים את השמן ‪ ,‬טֹובֵל בידו ֶאחָּׂד‪ֶ ,‬אחָּׂד‪ַ ,‬ב ֶּמלַח וְאֹוכֵל‪.‬‬
‫ֶ‬
‫אִם ָּׂמלַח ְונָּׂתַ ן ְל ָּׂפנָּׂיו לצלחת ‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}ב‪ַ .‬רבִי (א)לִי ֶעזֶר אֹומֵר‪ ,‬הנוטל זיתים מִן ַה ַּמ ֲעטָּׂן ַהטָּׂהֹור ַחי ָּׂ{י}ב לעשר שהרי‬
‫לא יחזיר מה שלקח‪ּ( ,‬ו)מִן {המעטן} ַה ָּׂטמֵא פָּׂטּור‪ִ ,‬מ ְפנֵי ׁשֶהּוא ַמ ֲחזִיר אֶת הַּמֹותָּׂ ר ואינו גמור עדיין‪( :‬ד)‬
‫ׁשֹותִ י(ם){ן} ארעי יין עַל ַהגַת‪ ,‬בֵין עַל בתערובת מים ַה ַחּמִין בֵין עַל בתערובת מים הַּצֹונֵן {ו}פָּׂטּור מלעשר ‪,‬‬
‫דִ ב ְֵרי ַרבִי ֵמאִיר‪ַ .‬רבִי אלִי ֶעזֶר ְב{י}‪ַ -‬רבִי צָּׂדֹוק ְמ ַחי ֵ{י}ב‪ַ .‬ו ֲח ָּׂכמִים אֹומ ְִרים‪ ,‬עַל ַה ַחּמִין ַחי ָּׂ{י}ב שאינו מחזיר את‬
‫העודף ונסתיים התהליך‪ְ ,‬ועַל הַּצֹונֵן פָּׂטּור שמחזיר ‪:‬‬
‫ירושלמי מעשרות יט' ע' א'‬
‫חייא רבי אימי רבי איסי הוון יתבין ודורשים עבר חד‬
‫גמ' רב המנונא אמר‪ ,‬תינוק שחיפה בעלים כלכלה‬
‫יהודי ירא שמים טעין על כתפו כלכלה דתאינים‪,‬‬
‫סלסלה לקחתה לשוק נטבלה נהייתה טבל וחייבים‬
‫אמרו לו ליזבון לנו‪ ,‬אמר להם כלכלת שבת אינה מזבנה‬
‫לעשרה ‪ .‬ומסביר‪ ,‬מקום שמחשבתו של גדול מתקיימת‬
‫זו מצווה שלי ואני מברך עליהם בשבת‪ ,‬במשנה‪ַּ ,‬רבִ י‬
‫שם מעשיו של קטן מתקיימין‪ .‬ושואל‪ ,‬רבי זעירא בעי‪,‬‬
‫יְהּודָּ ה אוֹמֵּ ר‪ַ ,‬אף הַּ לוֹקֵּ ט כַּ לְ ָּכלָּה לִ ְשֹלחַּ ַּלחֲבֵּ ר ֹו ֹלא יֹאכַּ ל‬
‫כלום מחשבתו של גדול מתקיימת עד שיפתח יעשה‬
‫עַּ ד ֶׁשיְעַּ ֵּשר ושואל רבי חייא בשם רבי יוחנן‪ ,‬לא אמר‬
‫מעשה מוכיח שלוקח לשוק‪ ,‬ודכוותה אין מעשיו של‬
‫רבי יודא אלא בכלכלת שבת? ועונה ‪ .‬אי אמר רבי‬
‫קטן מתקיימין עד שיפתח לשוק ולא די בכיסוי‬
‫יהודה בליקט כלכלה לשלחה לחבירו שהוא מקפיד‬
‫הכלכלה? ושואל עוד מתניתא פליגא על רב המנונא‬
‫ֵּיתים ִמן הַּ מַּ עֲטָּ ‪,‬‬
‫עליה ככלכלת שבת‪ .‬במשנה‪ ,‬הַּ ּנוֹטֵּ ל ז ִ‬
‫תינוקות שטמנו תאינים לשבת ושכחו לעשרן לא יאכלו‬
‫טוֹבֵּ ל אֶׁ חָּ ד‪ ,‬אֶׁ חָּ ד‪ ,‬בַּ מֶׁ לַּח וְ א ֹוכֵּל‪ ,‬ושואל לית הדא פליגא‬
‫למוצאי שבת עד שיתעשרו? ועונה‪ ,‬ר' זעירא בשם רב‬
‫על רב? דרב אמר הוא אסור לוכל שמא יחשדו בו?‬
‫המנונא תפתר בשלקטום עם דמדומי חמה בערב שבת‪,‬‬
‫ועונה ‪,‬פתר לה בעושה מעטן בשדה‪ .‬ושואל וקשיא אם‬
‫וברור שכוונתם הייתה לאכלם בשבת והוכיח מעשה‬
‫מלח טובלת למה לי צירוף? ואם צירוף למה לי מלח?‬
‫שלהן על מחשבתן‪ .‬ושואל‪ ,‬לית הדא פליגא על דר'‬
‫ועונה אלא הטבל נעשה על ידי זה ועל ידי זה גם‬
‫יוחנן‪ ,‬דר' יוחנן אמר השבת טובלת‪ ,‬מפני שלקטום‬
‫שניהם‪ ,‬במשנה ַּרבִ י אֱלִ יעֶׁ זֶׁר אוֹמֵּ ר‪ ,‬הנוטל זיתים ִמן‬
‫לשבת ומדייק הא אם לקטום שלא לשבת לא ותינוקות‬
‫הַּ מַּ עֲטָּ ן הַּ טָּ הוֹר ושואל‪ ,‬מה אנן קיימין אם בשיש שני‬
‫אלה אין בהם דעת לכוון לקיטה לכבוד שבת קודש ‪ .‬ר'‬
‫מעטנין דברי הכל מותר ולמה יהי אסור‪ ,‬אם כשאין לו‬
‫יונה בשם רבה מנונא אמר אפילו לקטם לשבת‪ ,‬אוכל‬
‫אלא מעטן אחד דברי הכל אסור ואין סברה לומר מותר‪.‬‬
‫מהן עראי לערב שבת‪ .‬ושואל‪ ,‬אפילו על דרבי שמעון‬
‫ועונה אלא כי אנן קיימין כשיש לו מעטן טהור‪,‬‬
‫בן לקיש לית היא פליגא?‪ .‬ולא תינוקות אינון ואפילו‬
‫ולחבירו מעטן טמא‪ .‬ומסביר אמר רבי אליעזר אדם‬
‫לקטום לשבת כמי שלקטום שלא לשבת‪ ,‬ועונה‪ ,‬אמר‪.‬‬
‫מחזיר על מעטן של חבירו‪ ,‬ורבנין אמרי אין אדם מחזיר‬
‫רבי יוסי בשם רבי הילא תיפתר שלקטום עם דמדומי‬
‫למעטן של חבירו‪ .‬במשנה ַּוחֲכָּ ִמים או ְֹמ ִרים‪ ,‬עַּ ל הַּ חַּ ִמין‬
‫חמה והוכיח מעשה שלהם על מחשבתן‪ .‬במשנה‪ ,‬כַּ לְ ָּכלַּת‬
‫חַּ ָּייב אמר רבי יוחנן על החמין חייב שהוא קבע‪ ,‬על‬
‫ַּשבָּ ת‪ ,‬בֵּ ית ַּשמַּ אי ּפו ְֹט ִרין ּובֵּ ית ִהלֵּל ְמחַּ ְייבִ ין‪ ,‬ושואל‬
‫הצונין פטור שהוא עראי‪ ,‬ומסביר פטור משום יכול‬
‫רבי אלעזר אמר בשם רבי הושעיה בכלכלה מיוחדת‬
‫הוא מחזרתיה‪ ,‬דאמר רבי יוסי בשם רבי זעירא רבי‬
‫של תאנים היא מתניתא‪ .‬דבי רבי ינאי אמרי‪ ,‬אפילו סל‬
‫יונה ורבי זעירא אמרו בשם רבי אלעזר אף במה‬
‫של נצרה‪ .‬ועונה רבי אלעזר בן אנטיגנוס אמר בשם‬
‫שבלגין לא נטבל‪ ,‬מפני שהוא עתיד להחזירו‪ ,‬בדבר‬
‫רבי אלעזר בי רבי ינאי‪ ,‬תפתר בתאינה משובחת‬
‫שלא נגמרה מלאכתו‪:‬‬
‫המיוחדת לשבת‪ ,‬ומספר‪ .‬דלמא מעשה היה עם רבי‬
‫משנה ה' חלק א' הלכה ג'‬
‫ְעֹורים יבשים‪ְ ,‬מ ַקלֵף ַאחַת‪ַ ,‬אחַת וְאֹוכֵל ארעי‪ְ ,‬ואִם ִק{י}לֵף ְונָּׂתַ ן לְתֹוְך י ָּׂדֹו‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}ב לעשר‪.‬‬
‫(ה) ַה ְמ ַקלֵף {ב}ש ִ‬
‫הַּמֹולֵל מפורר ְמלִילֹות ׁשֶל ִח{י}טִים‪ְ ,‬מנַ ֶפ(ה){יח} בנשיפה בפה {על}‪ִ (-‬מ)י ָּׂד {ע} ְל‪-‬י ָּׂד וְאֹוכֵל‪ְ .‬ואִם נִפָּׂה ְונָּׂתַ ן לְתֹוְך‬
‫חֵיקֹו שולי בגדו‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}ב‪.‬‬
‫ירושלמי מעשרות כ' ע' א'‬
‫ותני כן ובלבד שלא ינפח לא בקנון ולא בתמחוי‪,.‬‬
‫גמ' א"ר זעירא יכיל אנא מקלף תרתי תרתי כשהם‬
‫ולענין שבת שיעוור הוצאתו עד כגרוגרות‪ .‬ושואל‬
‫בידי ותני כן בשעורים שנים פטור‪ ,‬שלש חייב‪,‬‬
‫רבי חייא בר אדא בעי קומי רבי מנא‪ ,‬הכא את אמר‬
‫בחיטים שלש פטור ארבע חייב‪ .‬ומספר הונא בר‬
‫בשעורין שתים פטור שלש חייב‪ ,‬וכא במשנה את‬
‫חיננא ורב תחליפא בר אימי הוון יתבין קומי רבי‬
‫אמר הכין מקלף אחת ואחת? ועונה אמר ליה שנייא‬
‫אלעזר‪ .‬אמר רבי יונה‪ ,‬אין כולהון בכל מקום שנזכר‬
‫היא הכא שהוא מחזיר את המותיר‪ .‬ותני כן‪ ,‬במה‬
‫בר אימי ההן רב תחליפא בר רב אימי היושב פה‬
‫דברים אמורים בזמן שאינו סמוך לגורן‪ ,‬אבל היה‬
‫עמנו אין כולהון בר רב אימי לא אליו הכוונה ‪ ,‬והויין‬
‫סמוך לגורן אפי' יתר מכן מותר‪ ,‬מפני שזו אכילת‬
‫ליה לר' אלעזר גרעיני חיטה עד קישרי אצבעותיה‬
‫ארעי שהוא מחזיר את המותר למקום ‪:‬‬
‫והוון סבין מיניה מחלק לכולם ומקלפים להם ולבסוף‬
‫והפך אפוי לכותלא וחוי לון מלא שיעלון מקולפים ‪.‬‬
‫המשך משנה ה' ו' הלכה ד'‬
‫ׁשז ְָּׂרעָּּׂה ְלז ֶַרע שיזרע ממנו כוסבר אחר ‪ ,‬י ְָּׂרקָּּׂה העלים הירוקים פָּׂטּור מלעשר‪ .‬ז ְָּׂרעָּּׂה ְלי ָָּּׂׂרק‪,‬‬
‫[ה] ּכ{ו} ְסבָּׂר גד ֶ‬
‫ּׁשבֶת מִתְ ַעש ֶֶר(ת) ז ֶַרע‬
‫בשביל לאכול הירק מִתְ ַעש ֶֶרת ז ֶַרע ְוי ָָּּׂׂרק שעיקר גידולו לזרע ‪ַ .‬רבִי אלִי ֶעזֶר אֹומֵר‪ ,‬תבלין ַה ֶ‬
‫ּׁש ֲח ַלי ִ{י}ם ְו ַהג ְַרגִיר ִב ְל ָּׂבד‪( :‬ו) ַרבָּׂן‬
‫ְוי ָָּּׂׂרק ְוז ִִירי{ם}(ן) גבעולים ‪ַ .‬ו ֲח ָּׂכמִים אֹומ ְִרים‪ ,‬אֵינֹו מִת ַעשֵר ז ֶַרע ְוי ָָּּׂׂרק ֶאלָּׂא ַה ִ‬
‫ׁשמְעֹון ֶבן ַג ְמלִיאֵל אֹומֵר‪ ,‬תְ מָּׂרֹות הענפים שאפשר לכרסם ׁשֶל תִ לְתָּׂ ן ְוׁשֶל ח ְַרדָּׂל ְוׁשֶל פֹול ַה ָּׂלבָּׂן‪ַ ,‬חי ָּׂ{י}בֹות ַב ַּמ ֲעשֵר‪.‬‬
‫ִ‬
‫ַרבִי (א)לִי ֶעזֶר אֹומֵר‪ַ ,‬ה ְּצלַף מִתְ ַעשֵר תְ מָּׂרֹות ( ַו ֲאבִיֹונֹות הפרי) ְו ַקפ ְָּׂרס הפרחים ‪ַ .‬רבִי ֲעקִי ָּׂב(א){ה} אֹומֵר‪ ,‬אֵין‬
‫ׁשהֵן פ ִֶרי‪:‬‬
‫מִתְ ַעשֵר ֶאלָּׂא ֲאבִיֹונֹות‪ִ ,‬מ ְפנֵי ֶ‬
‫ירושלמי מעשרות כ' ע' א'‬
‫העולם‪ ,‬והדין הוא זרען חייב וירקן פטור‪ .‬אמר רבי‬
‫גמ' כוסבר‪ ,‬חזקיה אמר‪ ,‬כיון שלקט ממנה שתים‬
‫ירמיה עוד אפילו היא דרבי אליעזר‪ .‬שמואל אמר‬
‫ושלש פעמים מורויות קבוצת עלים באה במחשבת‬
‫קפרס הפרח אסור משום קליפין‪ .‬ותני כן ויקרא יט'‬
‫ירק‪ .‬וחייב לעשר את הירק‪ ,‬ושואל‪ ,‬זרע במטרה‬
‫ָארץ ּונְטַּ עְ תֶׁ ם כָּ ל עֵּ ץ מַּ אֲ כָּל‬
‫(כג) וְ כִ י תָּ בֹאּו אֶׁ ל הָּ ֶׁ‬
‫לאכול הירק ושואל ומה הפוך אף לענין הזרע כן?‬
‫ַוע ֲַרלְתֶ ם ע ְָּׂרלָּׂתֹו אֶת פ ְִריֹו ָּשלש ָּשנִים י ְִהיֶׁה ָּלכֶׁם‬
‫כיון שמנע ממנה שתים ושלש פעמים לקטוף מוריות‬
‫ע ֲֵּרלִ ים ֹלא יֵָּאכֵּל‪ :‬דבר שהוא עורל מכסה כשכבה‬
‫באה למחשבת זרע?‪ .‬זרעה לפני ראש השנה לזרע‬
‫עליונה את פריו‪ .‬ברם רב מפקד לאילין דבי רב‪ ,‬וכן‬
‫מתעשרת לשעבר כקטניות זרעה לירק מתעשרת לבא‬
‫אתי רב הונא המנונא מפקד לחברייא‪ ,‬תיהוון מפקדין‬
‫בשעת לקיטה‪ .‬זרעה לזרע ולירק או שזרעה לזרע‬
‫לנשיכון המצויות במטבח ומתעסקות עם המזון כד‬
‫ואח"כ חישב עליה לירק מעשר מזרעה על ירקה‬
‫הינון כבשין הדא קפרס דיהוון מרימין הוציאו אילין‬
‫ומירקה על זרעה‪ .‬ושלקט ממנה לפני ראש השנה‪,‬‬
‫ביטיתא‪ .‬האביונות ויהיה פטור מלעשר אמר רבי‬
‫אבל אם ליקט ממנה לאחר ראש השנה‪ ,‬זרעה‬
‫אבא אסברי רבי זעירא סיבת פטור ‪ ,‬כל הקליפין‬
‫מתעשר לשעבר מעשר שני וירקה מתעשר בשעת‬
‫גדילות עם הפרי‪ ,‬וזה הצלף אצלו פרי מלמעלן‬
‫לקיטתו עישורו‪ .‬מעשר עני בשנה שלישית ושישית‪,‬‬
‫וקליפין מלמטן‪ .‬הקפרס והתמרות מין אחד הן‪ .‬מעשר‬
‫וזאת וכשהביא שליש לפני ראש השנה‪ ,‬אבל אם‬
‫מקפרס על התמרות ומן התמרות על הקפרס אבל לא‬
‫הביא שליש לאחר ראש השנה בין ירקה בין זרעה‬
‫מהן על האביונות ומן האביונות עליהן‪ .‬אביונות‬
‫מתעשר לבא‪ ,‬לשנה אחרת‪ .‬ושואל תני תבלין שבת‬
‫נותנין עליהן חומרי אילן עץ וחומרי זרעין קטניות‪,‬‬
‫שזרעה לזרע‪ ,‬מתעשרת זרע ואינה מתעשרת ירק‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬וליידה מילה? ועונה שאם היתה זרועה שנה‬
‫זרעה לירק מתעשרת זרע וירק‪ ,‬ואינה מתעשרת זירין‬
‫שנייה נכנסת לשלישי שהוא מפריש מעשר שני‬
‫גבעולים זרעה לאכול גם לזירין מתעשרת זרע וירק‬
‫ופודהו ונותנו כמעשר עני לעני‪ .,‬הצלף בית שמאי‬
‫וזירין‪ ,‬ותנינן אין לך מתעשרת זרע וירק אלא‬
‫אומרים כלאים בכרם\ ואינו כלאים בזרעים‪ ,‬ובית‬
‫השחליים והגרגר בלבד? ועונה ‪ .‬כיני מתניתא אין לך‬
‫הלל אומרים אינו כלאים לא בכרם ולא בזרעים‪ .‬תני‬
‫דבר שזרעו לזרע מתעשר זרע וירק אלא השחליים‬
‫רבי חיננא בר פפא‪ ,‬את שהוא עולה ענף מגזעו מין‬
‫והגרגר בלבד‪ ,‬מה פליגין המחלוקת היא כשזרעו‬
‫אילן‪ ,‬עלים היוצאים משרשיו מין ירק‪ .‬ושואל‬
‫לזרע‪ ,‬אבל אם זרעו לירק אף רבנן מודיי‪ ,‬ותני כן‬
‫התיבון הרי הכרוב עולה מגזעו והוא ירק? ועונה‪.‬‬
‫נהגין בבת ניין בבת עיין בירקו בהיתר ולא עישרו‬
‫כאן ירק בודאי‪ ,‬כאן והסימנים ניתנו בספק‪:‬‬
‫דברי רבי אליעזר‪ .‬ומדייק לא אמר אלא דברי רבי‬
‫הדרן עלך הכובש והשולק‪:‬‬
‫אליעזר הא דברי הכל חכמים חייב‪ .‬תני הפול‬
‫והשעורין והתלתן שזרען לירק בטלה דעתו לדעת כל‬
‫‪........‬‬