בנושא שילוב מקורות אנרגיה ,ב"הרא - , ישראל סדנה משותפת