To "Thursday"

íéðîæ
#13-113
ó−¬õ¾ô èꬾþ¼òêð
Feb. 23
’½ô
¬ë¾ ï"×
ï"¼¾³
'17
5:26
6:38
8:47
9:23
9:55
10:19
12:09
12:43
4:05
5:40
6:53
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631
ìàåé úéø÷
845-662-3137
Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á


718-303-4300
845-425-1313
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
øòèòåå
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
59∞-40∞ öè¼þ š"ë¾

66∞-54∞ öè¼þ μ−ñè¼ô èê¬−−þõ
íñ×í −ëê

64∞-54∞ è−òîï èꬾþ¼òêð
ö³ìí
øòéåä ïéîéðá äùî ‫מו"ה‬
(‫ שליט"א וומס"ב )בן אב"ד האליין‬áéåè ÷çöé ïéîéðá ‫הרב‬
(‫ ע"ה טאהש )בהרב מענדל‬ïàîøòáéì áééì äùî ‫הרב‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר יוסף‬
‫ נ"י‬ìéîòì
øùà
‫ נ"י‬íééç
‫' נ"י‬éìà 'éòùé
ö³ìí −ëê
àãðàì 'éòùé ‫מו"ה‬
ïàîøòîàä òùåé ‫הרב‬
(‫ שליט"א ק"י )ב הרב משה בער‬ïàîôéå÷ íééç óñåé ‫הרב‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר נחמן‬
(‫שליט"א ב"פ )ב"ר חיים‬
 íùä úàéø÷ 
ôòé÷ 190
à÷ðéôñ
9:00 úéøçù
é"ð ñàøâ 'éìà äùî ä"åî ïúç é"ð õèòîðééèù äùî ø"á ÷çöé øæòéìà ä"åî
 èëàð êàåå 
éì 213 äçîùå ïåùù íìåàá ,é"ð ìòæòåå éëãøî íééç ä"åî ïúç
8:30 úéøçù âðéùàìô/éì áåùèàìæ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
94 Spencer éúéáá ,ä"ò ùéô ìøòá ä"åî ïúç
8:00 úéøçù ùæãéìèàø 249 ìàøùé øæð ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

õðàâ (é"øá) àãåé êåøá ø"á äùî ä"åî
é"ð
êàøá óñåé ø"á ìàåîù ä"åî
íéàðú úáéñî 
íñ×í −ëê
‫ שליט"א וומס"ב‬âøòáðòèàø äîìù íééç ‫הרה"ג‬
‫ חתן הגה"צ אב"ד מישקאלץ‬- ‫בן כ"ק אדמו"ר מסאלקא‬
é"ð
ö³ìí
‫ נ"י‬óñåé
ìçø úéá íìåàá
ö³ìí −ëê
‫ שליט"א מאנסי‬ùèééã ìëéî ìàéçé ‫הרה"ג‬
‫ חתן כ"ק אדמו"ר נפאפא‬- ‫ בן הגה"צ אב"ד מקור חיים‬- ‫אב"ד מעיני הישועה‬
12:00
‫פתח לנו שער בעת נעילת שער‬
‫קהל‬
‫מנין מנחה וקריאת ויחל‬
‫תולדות צבי‬
‫דספינקא‬
‫ ואח"כ עלי' לציון של כ"ק מרן רביה"ק זצוק"ל‬- 12:00 ‫ואמירת כל ספר תהלים בכל ליל שישי בשעה‬
44 Penn St.
‫ ותיכף אח"כ מעריב ואויספאסטן‬- 6:15
‫היום )ער"ח מוקדם( יתפללו בשעה‬
‫ לפנצ"ה בדיוק‬10:30 ‫ בעדפארד בשעה‬500 ‫מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע‬
‫ בלילה‬12:00 ‫ בכל ליל שישי במשך שובבים יאמרו תהלים בציבור בשעה‬- ‫ביהמ"ד סעליש‬
‫חבורת מהרח"ו ‪ 555‬בעדפארד ‪ -‬כל עש"ק שובבי"ם יערכו מנחה גדולה עם ענינו דהרש"ש זיע"א בשעה ‪ 12:00‬ואשרי הזוכה‬
‫מערכת דרך אמונה ‪ -‬שמעו ותחי נפשכם! "שיעור נפלא בענין שבת שקלים"‬
‫רופט‪ 718-298-3717 :‬דריקט ‪ 1‬אורך השיעור ‪ 66‬מינוט‬
‫צו באקומען אן אפדעיט טעקסט יעדעס מאהל וואס דער נייער שיעור קומט ארויף אויף די ליין ביטע שיקט א טעקסט צו ‪718-644-6919‬‬
‫ערב ראש חודש אדר וועלן פארן באסעס צום ציון פון הרה"ק מריבניץ‬
‫דאנערשטאג נאכמיטאג‪] :‬תיקון טעות[ באס ‪ - 5:00 (1‬באס ‪ 8:30 (2‬פרייטאג פארטאגס‪ 4:45 :‬מורטל‪/‬בעדפארד‪,‬‬
‫‪ 4:50‬בעדפארד‪/‬וואלאבאוט‪ 4:55 ,‬בעדפארד‪/‬היוז‪ 5:00 ,‬ויואל משה ‪ -‬אלע באסעס זענען ‪ $6‬ר‪.‬ט‪.‬‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬אנגעהויבן פון נאך שובבים וועלן די ליל שישי באסעס פארן נאר יעדע ‪'2‬טע וואך‬
‫מודעה‬
‫למלמדים!‬
‫מזמנים המעוננים לאסיפת התייסדות כולל מלמדים‬
‫שיתקיים אי"ה היום בביהמ"ד ספינקא ‪ 44‬פענן בשעה ‪7:30‬‬
: • : • : • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • : • : • :
î"õþ³ - ëš¼− öîêè −ë® ½"ìô - óñ¼š ð"ëê ñ"®ï ó−−íòõîê šì®− ñê×−ô þ”ë ëš¼− −ë® −ëþ
ï"õþ³ - −òêðê þ−ò ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õòíê¾ (êîîñêõñêí−ô) öòìî− í¾ô þ”ë ñîê¾ ¹½î− −ëþ
î"®þ³ - óíþëêñ ð½ì/öþíê −ìþõ ½"ìô - ó−−ì ±õìí ö³ì - öê®ò−îî¾-êîîêò ð"ëê ñ"®ï öí× öí×í ¹½î− þ”ë öþíê −ëþ
¬"®þ³ - èþîë¾¼þõë ô"þ ñ"®ï öôí¼ñ (½"³ì ö³ì) ’−ëî¬ í¾ô þ”ë ¹½î− êë−š¼ −ëþ
¬ë¾ ì"× - èê¬−−þõ öèþêô
ï"−³ - ®"×ì ö³îì −ëê - êò−îî ±"ôîð ñ"®ï ¾ñþ−ô-šþêô−−ò ¾þ−í −ë® −ñ³õò þ”ë ñõêš ðîð ëš¼− −ëþ
í"ך³ - ¬ðꬾ−−ò ±"ôîð ñ"®ï þ−êô þ”ë íðîí− −ëþ
ô"š³ - ëîòëîí ð"ëê ñ"®ï −îñí (ñ−ôêþëêð) šì®− þ”ë öþíê −ëþ
í"½š³ - ó−þõê íòìô ñèð ³"î¾ ½"ìô - íëî® óþêô ñ"®ï îðê−òêñ íôñ¾ ñêõþ þ”ë ó−þõê êþï¼ −ëþ
ï"õš³ - ì"ðþí −¾îð−ì ½"ìô - ¾ô¾î þîêô ö³ì - ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï èþ¼ëôêþë öëîêþ þ”ë [¹−þì] šì®− ðîð −ëþ
ï"õš³ - ðîð ³−ë ½"ìô - ö−ñëîñô š"íþí þëì - ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï þ¼ò×êë öî¾þè þ”ë šì®− ðîð −ëþ
−"þ³ - ö¼èêþ−îþ¬ ð"ëê ñ"®ï ¬òêô¼ð −ë® þ”ë þ¼ëîð −ëþ
è"ñþ³ - ñ-ê ³−ë ½"ìô - ë−¾ôî ñêî¾ −ëê - öêïþ¼ëô ñ"®ï öíêïò¼¬êò −îñí šì®− þ”ë ¾îë−−ñ ’−þê −ëþ
ê"ñþ³ - þïò −òëê ½þ¬òîš ½"ìô - ½"³ì ð−ôñ³ - ö−þë¾êñ ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−îî öî¼ô¾ −ëþ
ë"õþ³ - ¾¼¼ð ±"ôîð ñ"®ï þ¼èþ¼ë®þ−îî þï¼−ñê þ”ë šì®− −ëþ
- ±−ò¾¬−ñô ñ"®ï (ëîšêþ) ñ−®¼è ó−š−ñê þ”ë ñêþ¾− −ëþ
ê−ë¼ï ð"ëê ñ"®ï îîêþêðêì (ê−−ôêñêš) þï¼ñê ¼¾îí− þ”ë ½ìòõ −ëþ
®"þ³ - êôìõ öë −ò¼ ³"î¾ ½"ìô - êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï μꬾþ¼õîš ’−þê í¾ô þ”ë ö½−ò ñêþ¾− −ëþ
î"®þ³ - ±−îîêòþ¼¾¬-êþîè−ðê½ô ñ"®ï öêôð¼−þõ ñêþ¾− þ”ë ¹½î− óîñ¾ −ëþ
î"®þ³ - ñ−ëîòþ¼¾¬ô ð−èôí ð×ò - ó−ñ¾îþ−-êšîî−þ¬½êôìêþô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ öòìî− þ”ë óîìò óìòô −ëþ
--------ê"ñ¾³ - ð−ôìî −ë® ½"ìô - ë"íþê-êš½−ñô ñ"®ï þ¼ðò¼ñð¼−þõ ¾þ−í −ë® þ”ë êõïî− −ëþ
¬"ñ¾³ - ê×ñôð êþš− ½"ìô - ó−ñ¾îþ−-ñ−í¼îîïô ñ"®ï öêôðñêè í¾ô ’−ñðè þ”ë −×ðþô −ëþ
718-640-1470 - ‫ להצלת בתי חיים באירופה‬- ‫אבותינו‬
ì"¼¾ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï öí×í (ê"ôþ ñ¾ î½−è - ¹½î− ³−þê¾) ¹½î− þ”ë óîìò³ −ëþ
ì"׳ - êò−îîô ñ"®ï ¾ñþ−ô ¾þ−í −ñ³õò þ”ë ðîð ëš¼− −ëþ
ï"õ³ - ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï óíþëê þ”ë ëš¼− −ëþ
ï"®³ - þî¾ ³îêîë³/þî¾ þî×ë ½"ìô - êîîêšñêîïô ñ"®ï þî¾ öôñï ó−þõê þ”ë þðò¼½ þðò½×ñê −ëþ
í"ôš³ - ³îþîðí þð½ ð×ò - êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï ñê−ì− −ëþ
¼"š³ - ó−−íòêô ð"ëê ñ"®ï þê−−¾ −ñ뼬 ðîð þ”ë ñ×−ô −ëþ
î"¼š³ - ö−−¬¾ñ¼õ ð"ëê ñ"®ï ñê−³îš− þ”ë šì®− −ëþ
î"õš³ - ó−−ì μþð/þîê íþî³ ½"ìô - êòðêþîíô ñ"®ï êðîþë ö−ô−òë þ”ë ó−−ì −ëþ
î"õš³ - ê−ññêõ¼¬òê ð"ëê ñ"®ï êô−ñ íðîí− −ëþ
î"õš³ - ö−ë¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼èîñš ó−−ì þ”ë ñêþ¾− −ëþ
ï"®š³ - −êìî− öë ½"ìô - öë−îê ±"ôîð ñ"®ï ±−òîš ñðò¼ô óìòô þ”ë í¾ô −ëþ
ï"®š³ - í¼îô¾ ö−ë−/ìšîþ öô¾ ³"î¾ ½"ìô - ëî¬òê½ ð"ëê ñ"®ï îî¼ñ ë−−ñ ’−þê þ”ë þï¼ñê −ëþ
þ"³ - ð¼þ¼½ ,ö−¾¬ò¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï šêññêõ −îñí ¹ñêîî ö−ô−òë ó−−ì −ëþ
ê"−þ³ - ö−¬¾þîë ð"ëê ñ"®ï êðòêñ ¾îë−−ñ íðîí− þ”ë ðò−š½−ï −×ðþô −ëþ
ê"−þ³ - ï"î¬î ì"ëí ð×ò - ëîëñô ñ"®ï ðñ¼õò¼ôîñë óíþëê þ”ë ñêîô¾ ðîð −ëþ
ï"−þ³ - ó−òòþ ¹ò× ½"ìô - šêðþêîîòë ô"ô ñ"®ï ê−þîñ ’−¼¾− þ”ë ñðòîï μîòì −ëþ
í"×þ³ - ïþêëð¼¾õô ñ"®ï ð−−þõ¬ñ¼îî (ó−−ì ³îþëð) ’−¼¾− þ”ë ñêîòô¼ −ëþ
ï"×þ³ - ê−−ôêñêš ±"ôîð ñ"®ï þ−êô þ”ë þï¼−ñê ëš¼− −ëþ
ê"ñþ³ - îî¼−êñ-ñ−ëîòþ¼¾¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ öþíê þ”ë (−ò¾í) óîìò óìòô −ëþ
î"ôþ³ - íôñ¾ ³þêõ³í ì"³/±−¾−ðêþô š"ë½ ð−ôñ³ - êôêð−îîô ñ"®ï ëš¼− −ëþ
¬"ôþ³ - ¬¼òë ô"þ ö³ì - ó−ñ¾îþ−-¾−ðêþîî ð"ëê ñ"®ï öêô−−ò ëîð óîìò þ”ë −ë® ëš¼− −ëþ
õ"þ³ - íþî³ −þëð −¬îš−ñ ½"ìô - ó¼ñ¼ìô ñ"®ï þ¼ò−−ñ ëš¼− þ”ë ñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê −ëþ
ë"õþ³ - ¾¬¼îî ð"ëê ñ"®ï è−®òêð ó−−ì þ”ë −×ðþô −ëþ
î"õþ³ - −òþè öë ½"ìô - ¬êôþê−ðê¾êñêë ð"ëê ñ"®ï ¾¬−−ð ðîð öþíê þ”ë ñêþ¾− ¹½î− −ëþ
 íéìáà íåçéð 
‫ עד יום עש"ק אחצ"ה‬- 134 Hooper ‫ בביתה‬- ‫אצל משפחת מרת תאנה ברוין ע"ה ב"ר משה צבי ע"ה אשת מו"ה ליפא נ"י‬
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
718-362-8846 "...‫ מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם‬5 ‫טעגליכע‬
‫געצונדען א ליכט און מתפלל געווען אין זכות פון ר' ישעי' ב"ר משה )ר' ישעי'לע קערעסטיר זצ"ל( צוגעזאגט מפרסם צו זיין‬
347-213-1190 ‫ רופט‬.‫גמרא לע"נ אייערע קרובים‬/‫מיר זענען גרייט צו לערנען משניות‬
845-570-2905 ‫ רופט מרת פריעדמאן‬.(‫ אויך אויפן טעלעפאון‬.‫ק‬.‫ א נאמען )מיר נעמען ק‬$42 - "‫ "מיט בליי‬.‫ג‬.‫ד‬.‫שפרעכט אפ עין הרע א‬
718-855-6900 - 654 Myrtle ‫ דוב זיידה בית הבתים‬.‫ אויב קענט איר נישט קומען צו אונז קענען מיר קומען צו אייך אהיים‬,‫מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות‬
718-388-1458
‫שמואל מנחם קאהן‬
‫האלסעיל ריטעיל‬
‫מגילות‬
929-287-0413 ‫ רופט‬.‫בטעות צוקריצט א קאר ב' יתרו אויף פרענקלין צווישען פלאשינג און פארק‬
Worldwide SIM cards & cellphones . 718-218-5000 ‫ ארגענטינא‬/ ‫ טשיינע‬/ ‫יוראפ‬
347-946-5007 ‫ רופט‬.‫ גוטע פרייז‬,‫דרייער‬/‫צו פארקויפן צוליב מופן כמעט נייע וואש מאשין‬
845-422-5930 ‫ רופט‬.‫ גוטע קאנדישאן‬curio ‫צו פארקויפן צוליב מופן א סינגעל‬
917-334-5169 :‫ רופט‬.‫מארסי געגנט‬/‫ פלאשינג‬,‫ בעדרום פורנישד דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-448-0621 :‫ רופט‬.all cash ,‫ דארף קלאוזען די וואך‬,‫פארק‬/‫ בעדפארד‬,‫ פריוואטע הויז‬,‫ ס"פ פארטש‬300 + ,‫ ביה"כ‬2 .‫ בעד‬3 ,‫ ס"פ דירה‬1400 ‫ צו פארקויפן א‬- ë"½ôîî
845-325-7239 :‫ רופט‬.‫ אויף סקילמאן‬,‫ בעדרום דירה מיט דיינונג רום און פארטש‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
646-283-4491 ,‫ געאייגנט פאר חתן כלה‬,‫ בעדרום דירה מיט א פארטש‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-963-8612 :‫ רופט‬.8 .‫ נישט סעק‬,‫ בעדרום דירה מיט א דיינונג רום‬2 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
718-596-3208 ‫ רופט‬,‫וואלאבאוט‬/‫ טרופ‬,‫ בעדרום דירה מיט דיינונג רום‬1 ‫ צו פארדינגן א‬- ë"½ôîî
347-528-9292 ‫ רופט‬.8 ‫ נישט סעק‬.‫ אויף העיווארד סט‬walk up ,‫ ביה"כ‬2 ,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ צו פארדינגען א שיינע‬- ë"½ôîî
718-782-9264 :‫ ביטע רופט‬,‫פענן געגנט‬/‫ העריסאן‬,‫ ½ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
646-349-8255 ‫טעקסט‬/‫ רופט‬.‫ יאר‬2 ‫ גרייט אין‬,‫העריסאן‬/‫ וואלאבאוט‬,‫ ס"פ דירה‬2200 ‫ צו פארקויפן א ברענד ניי‬- ë"½ôîî
2 Bedroom railroad Apt., Kitchen, & Dining Room. Classon Ave. Call: - 917-881-4333 - ë"½ôîî
Office with space of up to 3 desks for rent. Call 347-915-5821 - ë"½ôîî
Second floor 1 bedroom fresh apartment. 929-214-9811 - ë"½ôîî
Beautifully Furnished 1 & 2 Bedroom apartments for rent , no D.R. utilities included, available ASAP, call 718-309-4539 - ë"½ôîî
1 bedroom furnished apt. on Clymer for rent for 6 months. Call 845-425-3406 - ë"½ôîî
Newly renovated 2 bedroom RR, 4th fl., center of Williamsburg. call 718-954-9785 - ë"½ôîî
A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: [email protected] - ë"½ôîî
718-599-7700 ,‫ לעגאלע רענטל אויפגעפיקסט‬+ ,‫מעיפל‬/‫ דיקעיטאר‬,‫ רומיגע דופלעקס‬9 ‫ צו פארקויפן א הערליכע פארטיגע‬- −½òêô
845-662-0083 .‫ טענעטס' אין א שיינע דעוועלאפמענט‬3 ‫ פאר אינוועסטמענט מיט‬town house ‫ צו פארקויפן א‬- −½òêô
Spring Valley New Condo for Sale on Parkview Dr. - Call 845-274-2780 Wont last! - −½òêô
For rent 5 bedroom apt. on Collins Ave. many upgrades call 845-323-8570 - −½òêô
Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284 - −½òêô
For sale, 2 apartments in the heart of Satmar Dr. an 8 room apt. ready to move-in and a 4 room is rented. 845-774-9690 - −"š
MK Realty 845-782-0205 ‫ רופט‬.‫ צו פארקויפן א הערליכע איבערגעבויטע הויז מיט א ביהמ"ד‬- îîêþèò−ôîñë/−"š
845-238-9788 .‫ בעדרום פריוואטע הייזער )איינס נעבן צווייטן( צו פארדינגען‬3 ‫ צוויי‬- îîêþèò−ôîñë ¬îê½
845-262-0425 .‫ מנין מקוה אויפן פלאץ‬,‫ אלעס צוגעשטעלט‬,‫ בעטן‬+12 weekends‫ בעדרום הויז צו פארדינגען פאר‬4 ‫ א פריוואטע גרויסע‬- îêñ¼½−¬òêô
Vocation in Fallsburg! Laurel Ledge Villas, almost brand new 5 bedroom house avail. for Shabbus or week 845-325-8234
Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690
Miami Beach - Condo for sale on Collins Ave. 2 bedroom, 2 full bathroom, nice porch, pool in building. 917-838-7193
011-972-54-644-7372 .‫ ווי אויך אין גאולה געגנט‬,‫וואך אין פנינת חמד‬/‫ צו פארדינגען שיינע דירות פאר קאפלס פאר טאג‬- ó−ñ¾îþ−
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
718-387-7934 ,‫ שעה פארן זמן שב"ק‬2 ‫ אין גאנץ וומס"ב ביז‬Free delivery ,‫ מיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען‬- ‫ אכטונג שמשים‬,‫פלאם'ס עפעטייזינג‬
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 ‫מיר רעדן אידיש‬
Beep Beep Auto School * 5 hr Class $25 * Rush Tests * Package Specials * 718-336-2337
718-851-1011 ,‫ קיין וומס"ב‬free Delivery ‫ מיר האבן‬- Schwartz Appetizing B.P. ‫ מודעה פון‬- ‫בעלי שמחות‬/‫שמשים‬
Amazon Consulting, Marketing & Training - I help brands and manufacturers in increasing
rankings, conversions & sales on Amazon. I'll analyze & coach you on what needs to be done. I also create
& manage your amazon listings. Ask about private 1-on-1 amazon training for beginners. Call 347-559-5050
917-828-5206 ‫ רופט‬,"authorized dealer with extended warranty" ‫ פאר גוטע פרייזן‬Brand Name Carriages ‫מיר פארקויפן אלע‬
718-963-1495 ,‫ יאר עקספיריענס‬3 ‫ מינומום‬,‫עס ווערט געזוכט אן עקספיריענסד קאוטש באס דרייווער צו מאכן טריפס אויף מאנטריאל און צוריק‬
A real estate management company in Brooklyn is looking for an experience office manager
and property manager, knowledge and experience in this field a must. Great opportunity for
the right candidate. Please email resume to [email protected]
Yeled V’Yalda. Para positions available (male or female) to work with children 1:1 after 4:00 pm
and/or Sundays. Opportunity to acquire special education ABA experience under close professional
supervision and extensive training. No prior experience necessary. Call 718-858-0070 x 114
347-699-2378 :‫ רופט‬,Training ‫ און‬Setup ‫ אויך‬Bookkeeping ‫מיר נעמען אן צו טוהן‬
2106 .‫ עקס‬718-387-1938 ‫ רופט‬.‫ גוט באצאלט‬,‫אינגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן‬
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: [email protected]
WE also have water filters - Zaitman Plumbing 917-202-3536 ,‫ אויפשטאפן סינק‬,‫ מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס‬- Plumber
Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 ‫ בעז"ה היינט ביי‬8 ‫יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן‬
‫ זייער גוטע פרייז‬,‫ סעלפאונס וואס ארבעט אין די גאנצע וועלט‬international ‫ מיר האבן אריינבאקומען‬- One World 110 Lee 718-384-4900
R. E. Mortgages - Business Loans - Private Money..."We Have Excellent Profitable Real Estate investment Properties for Sale" 888-218-5752 x 700 [email protected]
347-558-8238 ,‫ גוטע פרייזן‬,‫ אלע סארט קאנסטראקשן‬,‫ עלעקטריק‬,‫ פלאמבינג‬,'‫ מאכן ווענט וכדו‬,‫ שעלווינג‬,‫ צו לייגן טיילס‬.‫הענדימאן עיוועל‬
Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund 76 Lee Ave. (Cor. Rodney) ‫ משה יואל גאלדשטיין‬ 347‐944‐1929