To "Sunday"

íéðîæ
#13-109
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ó−¬õ¾ô èê¬òîï
Feb. 19
'17
’½ô
Fax: 718-384-4631
¬ë¾ è"×
ìàåé úéø÷
845-662-3137
ï"¼¾³

Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á

718-303-4300
845-425-1313
5:32
6:44
8:50
9:26
9:57
10:21
12:10
12:44
4:02
5:36
6:48
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
53∞-29∞ è−òîï èê¬òêô  63∞-36∞ è−òîï èê¬òîï
øòèòåå
 èëàð êàåå 
43∞-40∞ è−òîï èꬽò−ð

à"èéìù õ"ë ÷çöé áøä ç"åî úéáá
9:00 úéøçù ãøàôãòá 541 á"è é"øäî ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
38 Skillman #4-A éúéáá ,é"ð éååàì á÷òé íäøáà ä"åî ïúç
8:00 úéøçù ïàîìé÷ñ äùî êøá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
217 Ross

âéãðéà øéàî 'éáåè ‫מו"ה‬
(‫ ק"י )ב"ר נפתלי‬- ‫נ"י‬
é"ð
ïàîãòéøô áééì ïîìæ áøäá ìàåé íééç ä"åî
ãðééøô ãåã ø"á ìàåé ä"åî
úåðåúç 
‫ נ"י‬éëãøî
äùî ìàåéå íìåàá
‫בביהמ"ד הגדול דקיט"ל‬
‫ בית שני‬- ‫ראדני‬
é"ð
3:30
‫הננו להודיע לכל המסיימים מס' גיטין חזרת שנתיים‬
‫במסגרת חברותינו שמתחילין לחזור מס' קידושין‬
‫חזרת שנתיים והתחלת מס' סוטה חזרת ג' שנים‬
347-689-0500 ‫מי שרוצה להשיג הלוח יצלצל‬
(‫ ק"י )ב"ר משה צבי‬- ‫נ"י‬
ïééì÷ ãåã ‫מו"ה‬
úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä
‫‪Osso Houseware 42 Lee Ave.‬‬
‫)‪Sunday & Monday - 2 Day Sale - 18% OFF (showroom Included‬‬
‫‪Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund ‬‬
‫‪ 347‐944‐1929‬משה יואל גאלדשטיין ‪76 Lee Ave. (Cor. Rodney) ‬‬
‫÷‪ñãééôéñàì‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬
‫טעגליכע ‪ 5‬מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם‪718-362-8846 "...‬‬
‫מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות‪ ,‬אויב קענט איר נישט קומען צו אונז קענען מיר קומען צו אייך אהיים‪ .‬דוב זיידה בית הבתים ‪718-855-6900 - 654 Myrtle‬‬
‫געזוכט א באס דרייווער פאר א ת"ת‪ ,‬באצאלט העכער ‪ ,$1000‬רופט ‪347-491-8222‬‬
‫סופר סת"ם‬
‫‪917-676-4424‬‬
‫יואל בראך‬
‫לשם מצוה אוועקצוגעבען א ‪ Wheelchair‬רופט ‪718-388-1776‬‬
‫‪Europe‬‬
‫•‬
‫‪London‬‬
‫•‬
‫‪Canada‬‬
‫•‬
‫‪E. Israel‬‬
‫•‬
‫‪USA‬‬
‫גרויסע אויסוואהל פון ‪ basic‬כשר'ע סעלפאונס צו פארדינגען‪/‬פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן‬
‫‪718-797-2668‬‬
‫‪160 Lee Ave.‬‬
‫‪M&H Comm.‬‬
‫א גמ"ח אין וומס"ב זוכט איינער מנדב צו זיין א פלאץ בערך ‪ 150‬ס"פ צו האלטן סטארידזש‪ .‬ביטע רופט ‪ - 718-534-0726‬תזכו למצות‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א ‪ 1‬בעדרום דירה אויף סקילמאן‪ .‬רופט‪845-325-7239 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א ברענד נייע ‪ 2‬בעדרום דירה גרייט אריינצומופן מיט פארטש‪ ,‬גרעניט קיטשען‪ ,‬רופט ‪347-228-2838‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א ‪ 1‬בעדרום פורנישד דירה‪ ,‬פלאשינג‪/‬מארסי געגנט‪ .‬רופט‪917-334-5169 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א נייע ‪ 2‬בעדרום פורנישד דירה‪ ,‬ניייע קיטשען‪ .‬רופט‪718-954-9785 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א ‪ 1/2 1‬בעדרום דירה ‪ c/a,‬עלעוועיטער‪ ,‬מיט פארטש‪ ,‬סאוט ‪ 9‬געגנט‪ ,‬געאייגנט פאר חתן כלה‪ .‬רופט ‪718-344-2644‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א נייע אפיס אויף מורטל‪/‬סענפארד געגנט‪ .‬רופט‪347-486-0290 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגן א ‪ 1‬בעדרום דירה מיט דיינונג רום‪ ,‬טרופ‪/‬וואלאבאוט‪ ,‬רופט ‪718-596-3208‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געווארן עוועיל‪ 2 .‬בעדרום דירות צו פארדינגען אין ניי וומס"ב‪ ,‬קיטשען דיינעט‪917-246-0239 .‬‬
‫‪For rent: 4 room railroad apt. on Classon Ave., Please call: 917-881-4333 - ë"½ôîî‬‬
‫‪Huge 1 bedroom and huge dining room apt. avail. on Harrison/Hewes, 3rd fl. Call: 929-297-2507 - ë"½ôîî‬‬
‫‪900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: [email protected] - ë"½ôîî‬‬
‫‪Luxury office space 5000 – 10000 S.F. for rent in the Navy Yard, fully equipped conference room, kitchen, E.T.C. 347-831-2141 - ë"½ôîî‬‬
‫‪A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: [email protected] - ë"½ôîî‬‬
‫‪Bushwick - For lease; 14,000 s.f. street level 13ft ceiling heights 3 rolling gates. Will divide. Pls. call 347-651-1215‬‬
‫‪ - −½òêô‬צו פארקויפן‪/‬פארדינגען א נייע ‪ 4‬בעדרום דירה אויף ‪ Elm St‬מיט הערליכע פארטש‪ ,‬גרויסע קאך‪347-423-3604 ,‬‬
‫‪ - −½òêô‬עס ווערט יעצט געבויט א ‪ 2200‬ס"פ קאנדא ‪ +‬בעיסמענט ‪ 1000‬ס"פ‪ .Union Rd ,‬רופט ‪845-262-8322‬‬
‫‪ Open House - −½òêô‬היינט זונטאג אין די בעיטס צו פארקויפן ‪ 122 Horton Dr.‬פון ‪ 2:00‬ביז ‪347-304-1569 5:00‬‬
‫‪For sale - Brand new built Condo. 2800 s.f. Calvert Drive, - Private house on Bates area, 2924 s.f. on almost a 1/4 acre. 845-352-2040 - −½òêô‬‬
‫‪Blueberry Hill area - Stunning 7 Bedroom Colonial, Elegance, Taste and Quality!! 845-729-3284 - −½òêô‬‬
‫‪ - Getaway ½ò¼¬òîêô‬שבתים‪/‬וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע‪/‬מוסדות רופט ‪718-928-5667‬‬
‫‪Vocation in Fallsburg! Laurel Ledge Villas, almost brand new 5 bedroom house avail. for Shabbus or week 845-325-8234 - ½ñ−š½¬¼š‬‬
‫‪ - ó−ñ¾îþ−‬הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג ‪ -‬וואכן )בית ישראל און גאולה געגנט( אלע באקוועמליכקייטן‪[email protected] - 011-972-52-712-2524 ,‬‬
‫‪ - Tri State Sewer‬מיר שטאפען אויף טוילעטס ‪-‬סינקס ‪ -‬וואנעס‪ ,sewer mains -‬א‪.‬ד‪.‬ג‪718-783-1000 .‬‬
‫‪ ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774‬חתן כלה ‪Full renovation, kitchens, baths, basements‬‬
‫מיר רעדן אידיש ‪LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080‬‬
‫‪Beep Beep Auto School * 5 hr Class $25 * Rush Tests * Package Specials * 718-336-2337‬‬
‫קעטסקיל עקספרעס ‪ -‬מיר וועלן אויפפיקן אייער פאסט‪ ,‬גראסערי ארדער‪ ,‬א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬פון די מאונטענס קיין ברוקלין‪ .‬רופט ‪Aron 347-777-8206‬‬
‫געזוכט א טויגליכע אינגערמאן פאר א סטאר אין וומס"ב שעות פון ‪ 11:00‬ביז ‪) 7:30‬נישט גראסערי( ‪ 347-450-9067‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫יוראפ ‪ /‬קאנאדא ‪ /‬בראזיל ‪Worldwide SIM cards & cellphones 718-218-5000 -‬‬
‫מיר פארקויפן אלע ‪ Brand Name Carriages‬פאר גוטע פרייזן "‪ ,"authorized dealer with extended warranty‬רופט ‪917-828-5206‬‬
‫אינגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן‪ ,‬גוט באצאלט‪ .‬רופט ‪ 718-387-1938‬עקס‪2106 .‬‬
‫‪Gramercy Real Estate LLC - For Sale 44,000 SF mint 1 story 20' hi, 4 loading docks. Edison area. 201-677-2044‬‬
‫גאר גוטע פרייזן פאר ‪ month 36‬ליעס אויף ‪ Toyota Highlander‬רופט ‪646-963-1882‬‬
‫מיר האבן ‪ Forever Stamps‬פאר בלויז ‪ .FREE SHIPPING + .45‬מינ‪TEXT: 718-213-6815 100 .‬‬
‫‪Great opportunity! Seeking out sales rep in the construction industry, please call 718.781.0325‬‬
‫בעזהשי"ת שטעלן זיך צוזאם א קבוצה ארויס צו מופן אין מידעלטאון נ‪.‬י‪ .‬ווער עס איז אינטערעסירט‪.‬‬
‫אדער האט סעק‪ 8 .‬אין מידעלטאון ביטע רופט ‪ 845-372-6560‬אין לאזט א מעסעדזש‪.‬‬
‫אדער שיקט א אימעיל צו ‪[email protected]‬‬
‫‪For Sale: 1999 Honda Odyssey - 200K Miles - Runs Great - $950 - 347-674-5183‬‬