ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם...לפני מי?

‫יום ד' לפ' אשר תשים לפניהם שנת סט לחמ"י‬
‫מבורכי יום רביעי‬
‫שירת מרים – עיונים בספר שמות‬
‫ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם‪...‬לפני מי?‬
‫?‪And These are the Statutes Which You Shall Place Before…Whom‬‬
‫‪)1‬‬
‫שמות כא‪-‬כג‬
‫ם־בגַ ֶׁ֥פֹו‬
‫יהֶֽם‪( :‬ב) ִּכִּ֤י ִּת ְקנֶּ ֵ֙ה ֶּע ֶֶּ֣בד ִּע ְב ִּ ִ֔רי שֶׁ֥ש ָּש ִּנִׂ֖ים יַ ֲע ֹ֑בד ו ַַ֨ב ְש ִּב ִִּ֔עת יצֶׁ֥א ַל ֶָּֽח ְפ ִּ ִׂ֖שי ִּח ָּנֶֽם‪( :‬ג) ִּא ְ‬
‫(א) וְ ֵ֙א ֶּל ֵ֙ה ַה ִּמ ְש ָּפ ִִּ֔טים ֲא ֶּשֶׁ֥ר ָּת ִּ ִׂ֖שים ִּלפְ נ ֶּ‬
‫יה ִּת ְהיֶּ ֵ֙ה‬
‫ה־לֹו ָּב ִּנִׂ֖ים ֶ֣אֹו ָּבנֹ֑ ֹות ָּה ִּא ָּשֶ֣ה וִּ ָּיל ֶּ ֶ֗ד ָּ‬
‫ן־לֹו ִּא ִ֔ ָּשה וְ יָּ ְל ָּד ֶׁ֥‬
‫ם־אד ָּניוֵ֙ ִּי ֶּת ֶ֣‬
‫ם־ב ִַּ֤על ִּא ָּש ֵ֙ה ִ֔הוא וְ יָּ צְ ָּ ֶׁ֥אה ִּא ְש ִׂ֖תֹו ִּע ֶֽמֹו‪( :‬ד) ִּא ֲ‬
‫יָּ ִׂ֖בא ְבגַ ֶ֣פֹו יצֹ֑א ִּא ַ‬
‫ישֹו ֲאד ָּניוֵ֙‬
‫ת־ב ָּנֹ֑י ֶׁ֥לא אצִׂ֖א ָּח ְפ ִּ ֶֽשי‪( :‬ו) וְ ִּה ִּג ִּ֤‬
‫ת־א ְש ִּ ִׂ֖תי וְ ֶּא ָּ‬
‫ת־אד ִ֔ ִּני ֶּא ִּ‬
‫אמ ֵ֙ר ָּה ִֶּ֔ע ֶּבד ָּא ֵַ֙ה ְב ִּתיֵ֙ ֶּא ֲ‬
‫ם־א ִּ֤מר י ַ‬
‫יה וְ ִׂ֖הוא יצֶׁ֥א ְבגַ ֶֽפֹו‪( :‬ה) וְ ִּא ָּ‬
‫ַלֶֽאד ִ֔ ֶּנ ָּ‬
‫(ז) וְ ִּ ֶֽכי־יִּ ְמ ֶׁ֥כר ִּ ִ֛איש‬
‫ת־אזְ נֹוֵ֙ ַב ַמ ְר ִ֔צ ַע וַ ֲע ָּב ִׂ֖דֹו ְלע ָּלֶֽם‪:‬‬
‫ל־ה ְמזוזָּ ֹ֑ה וְ ָּר ַ֨ ַצע ֲאד ָּנִּ֤יו ֶּא ָּ‬
‫ל־ה ֶּ ִ֔ד ֶּלת ִׂ֖אֹו ֶּא ַ‬
‫ל־ה ֱֶ֣אל ִִּ֔הים וְ ִּה ִּגישֹוֵ֙ ֶּא ַ‬
‫ֶּא ָּ‬
‫ם־ר ָָּ֞עה ְבעינֵ֧י ֲאד ֶּנ ִָּ֛יה ֲא ֶּשר־ ֶׁ֥לֹו יְ ָּע ָּ ִׂ֖דה וְ ֶּה ְפ ָּ ֹ֑דה ְל ַעֶׁ֥ם נָּ ְכ ִּ ִ֛רי לא־יִּ ְמ ֶׁ֥של ְל ָּמ ְכ ָּ ִׂ֖רה‬
‫ת־ב ִׂ֖תֹו ְל ָּא ָּמֹ֑ה ֶׁ֥לא תצִׂ֖א ְכצֶׁ֥את ָּה ֲע ָּב ִּ ֶֽדים‪( :‬ח) ִּא ָּ‬
‫ֶּא ִּ‬
‫ח־לֹו ְשא ָּ ִ֛רה ְכסו ָּ ֶׁ֥תה וְ ענָּ ָּ ִׂ֖תה ֶׁ֥לא יִּ גְ ָּ ֶֽרע‪( :‬יא) וְ ִּאם־‬
‫ם־א ֶּ ִׂ֖ח ֶּרת ִּי ֶַּֽֽק ֹ֑‬
‫ה־לֶֽה‪( :‬י) ִּא ַ‬
‫ֶֽיע ֶּ ֹ֑ד ָּנה ְכ ִּמ ְש ַפֶׁ֥ט ַה ָּבנִׂ֖ ֹות ַי ֲע ֶּש ָּ‬
‫ם־ל ְבנִׂ֖ ֹו ִּי ָּ‬
‫דֹו־בֶֽה‪( :‬ט) וְ ִּא ִּ‬
‫ְב ִּב ְג ָּ‬
‫(יב) ַמכֶׁ֥ה ִּ ִ֛איש וָּ ִׂ֖מת ֶׁ֥מֹות יו ָּ ֶֽמת‪( :‬יג) וַ ֲא ֶּש ֵ֙ר ֶ֣לא צָּ ָּ ִ֔דה וְ ָּה ֱאל ִּ ִׂ֖הים ִּא ָּנֶ֣ה‬
‫־א ֶּלה ֶׁ֥לא יַ ֲע ֶּשִׂ֖ה ָּלֹ֑ה וְ יָּ צְ ָּאֶׁ֥ה ִּח ָּנִׂ֖ם ֶׁ֥אין ָּכ ֶֶּֽסף‪:‬‬
‫ְש ַ֨ ָּלש ִ֔‬
‫(יד) וְ ִּכי־יָּ ִּזֶׁ֥ד ִּ ִ֛איש ַעל־רעִׂ֖הו ְל ָּה ְרגֶ֣ ֹו ְב ָּע ְר ָּמֹ֑ה מ ִּ ֶ֣עם ִּמזְ ְב ִִּ֔חי ִּת ָּק ֶּ ִׂ֖חנו‬
‫ש ָּמה‪:‬‬
‫ְליָּ ֹ֑דֹו וְ ַש ְמ ִּ ִּ֤תי ְל ֵ֙ ָּך ָּמ ִ֔קֹום ֲא ֶּשֶׁ֥ר יָּ נִׂ֖ וס ָּ ֶֽ‬
‫(יז)‬
‫(טו) ו ַמכֶׁ֥ה ָּא ִּ ִ֛ביו וְ ִּא ִׂ֖מֹו ֶׁ֥מֹות יו ָּ ֶֽמת‪( :‬טז) ְוג ַ֨נב ִּ ֵ֧איש ו ְמ ָּכ ִ֛רֹו וְ נִּ ְמצָּ ֶׁ֥א ְב ִׂ֖יָּדֹו ֶׁ֥מֹות יו ָּ ֶֽמת‪:‬‬
‫ָּל ֶֽמות‪:‬‬
‫יש ֶּאת־ר ִ֔עהו ְב ֶּ ִׂ֖א ֶּבן ֶ֣אֹו ְב ֶּאגְ ֹ֑רף ְו ֶׁ֥לא‬
‫ה־א ֵ֙‬
‫יבן ֲא ָּנ ִ֔ ִּשים וְ ִּה ָּכ ִּ‬
‫י־יְר ֶ֣‬
‫(יח) וְ ִּ ֶֽכ ִּ‬
‫ו ְמ ַקלֶׁ֥ל ָּא ִּ ִ֛ביו וְ ִּא ִׂ֖מֹו ֶׁ֥מֹות יו ָּ ֶֽמת‪:‬‬
‫(כ) וְ ִּ ֶֽכי־‬
‫ל־מ ְש ַענְ ִׂ֖תֹו וְ ִּנ ָּ ֶ֣קה ַה ַמ ֶּכֹ֑ה ַ ֶׁ֥רק ִּש ְב ִ֛תֹו ִּי ִׂ֖תן וְ ַר ֶׁ֥פא יְ ַרפֶֽא‪:‬‬
‫יָּ ִׂ֖מות וְ נָּ פַ ֶׁ֥ל ְל ִּמ ְש ָּכֶֽב‪( :‬יט) ִּאם־יָּ ָ֞קום וְ ִּה ְת ַהלֶׁ֥ךְ ַב ִ֛חוץ ַע ִּ‬
‫יֹומיִּ ם יַ ֲע ֹ֑מד ֶ֣לא י ַ ִ֔קם ִּ ֶׁ֥כי ַכ ְס ִׂ֖פֹו ֶֽהוא‪( :‬כב)‬
‫ת־א ָּמתֹוֵ֙ ַב ִ֔ש ֶּבט ו ִׂ֖מת ַ ֶ֣ת ַחת יָּ ֹ֑דֹו נָּ ִׂ֖קם יִּ ָּנ ֵֽקם‪( :‬כא) ַ ֶׁ֥אךְ ִּאם־יִ֛ ֹום ֶׁ֥אֹו ַ ִׂ֖‬
‫ת־ע ְב ּ֜דֹו ִּ֤אֹו ֶּא ֲ‬
‫יַ ֶּכה ִּ ַ֨איש ֶּא ַ‬
‫יָּשִּ֤ית ָּע ָּליוֵ֙ ַב ֶַ֣על ָּה ִֶּֽא ִ֔ ָּשה וְ נָּ ַ ִׂ֖תן ִּב ְפ ִּל ִּ ֶֽלים‪( :‬כג)‬
‫יה וְ ֶׁ֥לא יִּ ְהיֶּ ִׂ֖ה ָּא ֹ֑סֹון ָּענֶ֣ ֹוש י ָּע ֶ֗נש ַכ ֲֶֽא ַ֨ ֶּשר ִּ‬
‫וְ ִּ ֶֽכי־יִּ ָּנצֶ֣ ו ֲא ָּנ ֶ֗ ִּשים וְ ַ֨ ָּנגְ ּ֜פו ִּא ָּשִּ֤ה ָּה ָּר ֵ֙ה וְ יָּ צְ ֶ֣או יְ ָּל ֶּ ִ֔ד ָּ‬
‫ם־א ִׂ֖סֹון יִּ ְהיֶּ ֹ֑ה וְ נָּ ַת ָּ ֶׁ֥תה נֶּ ִֶּׂ֖פש ַ ֶׁ֥ת ַחת נָּ ֶֶּֽפש‪( :‬כד) ַ֚עַ יִּ ן ַ ֶ֣ת ַחת ִַ֔עיִּ ן שִׂ֖ן ַ ֶ֣ת ַחת שֹ֑ן ַ֚ ָּיד ַ ֶ֣ת ַחת ִָּ֔יד ֶּ ִׂ֖ר ֶּגל ַ ֶׁ֥ת ַחת ָּ ֶֽר ֶּגל‪( :‬כה) ְכוִּ יָּ ֵ֙ה ַ ֶ֣ת ַחת ְכוִּ ִָּ֔יה ֶּפִׂ֖צַ ע‬
‫וְ ִּא ָּ‬
‫ֹו־את־עֶׁ֥ין ֲא ָּמ ִׂ֖תֹו וְ ִּ ֶֽש ֲח ָּ ֹ֑תה ַל ֶָּֽח ְפ ִּ ֶׁ֥שי יְ ַש ְל ֶּ ִׂ֖חנו‬
‫(כו) וְ ִּ ֶֽכי־יַ ֶַּ֨כה ִּ ּ֜איש ֶּאת־עֶׁ֥ין ַע ְב ִ֛דֹו ֶֽא ֶּ‬
‫ַ ֶ֣ת ַחת ָּפֹ֑צַ ע ַחבו ָּ ָ֕רה ַ ִׂ֖ת ַחת ַחבו ָּ ֶֽרה‪:‬‬
‫(כז) וְ ִּאם־שֶׁ֥ן ַע ְב ִ֛דֹו ֶֽאֹו־שֶׁ֥ן ֲא ָּמ ִׂ֖תֹו יַ ִּפֹ֑יל ַל ֶָּֽח ְפ ִּ ֶׁ֥שי יְ ַש ְל ֶּ ִׂ֖חנו ַ ֶׁ֥ת ַחת ִּש ֶֽנֹו‪:‬‬
‫ַ ֶׁ֥ת ַחת עינֶֽ ֹו‪:‬‬
‫ת־ב ָּש ִ֔רֹו ו ַב ֶַׁ֥על ַה ִׂ֖שֹור ָּנ ִּ ֶֽקי‪( :‬כט) וְ ִּ ִ֡אם שֹור נַ ַָּ֨גח ּ֜הוא‬
‫ת־א ָּשִׂ֖ה וָּ מֹ֑ת ָּס ַ֨קֹול יִּ ָּס ּ֜קל ַה ֶ֗שֹור ְו ִּ֤לא י ָּאכ ֵ֙ל ֶּא ְ‬
‫ת־איש ֶׁ֥אֹו ֶּא ִּ‬
‫(כח) וְ ִּ ֶֽכי־יִּ ַַ֨גח ֶׁ֥שֹור ֶּא ִּ ִ֛‬
‫שת ָּע ָּלֹ֑יו וְ נָּ ַתןֵ֙‬
‫ם־כ ֶּפר יו ַ ֶ֣‬
‫ם־ב ָּע ָּ ִׂ֖ליו יו ָּ ֶֽמת‪( :‬ל) ִּא ִׂ֖‬
‫ִּמ ְת ֶ֣מל ִּש ְל ֶ֗שם וְ הו ַעִּ֤ד ִּב ְב ָּע ָּליוֵ֙ וְ ֶ֣לא יִּ ְש ְמ ֶּ ִ֔רנו וְ ה ִּ ֶׁ֥מית ִּ ִׂ֖איש ֶ֣אֹו ִּא ָּשֹ֑ה ַהש ֵֹ֙ור יִּ ָּס ִ֔קל ְוגַ ְ‬
‫ם־ע ִֶּ֛בד יִּ ַגֶׁ֥ח ַה ִׂ֖שֹור ֶ֣אֹו ָּא ָּמֹ֑ה ֶּכ ֶֶּ֣סף׀‬
‫אֹו־בֶ֣ת יִּ ָּגֹ֑ח ַכ ִּמ ְש ָּפֶׁ֥ט ַהזֶּ ִׂ֖ה י ָּע ֶֶּׁ֥שה ֶֽלֹו‪( :‬לב) ִּא ֶּ‬
‫ַ‬
‫שת ָּע ָּלֶֽיו‪( :‬לא) אֹו־בֶׁ֥ן יִּ ָּגִׂ֖ח‬
‫ִּפ ְד ֶ֣ין נַ ְפ ִ֔שֹו ְכ ֶׁ֥כל ֲא ֶּשר־יו ַ ִׂ֖‬
‫ל־ש ֶָּׁ֥מה‬
‫(לג) וְ ִּ ֶֽכי־יִּ פְ ַַ֨תח ִּ ּ֜איש ֶ֗בֹור ֠אֹו ִּ ֶֽכי־י ְִּכ ֶּ ֶׁ֥רה ִּ ִ֛איש ִׂ֖בר ְו ֶ֣לא י ְַכ ֶּסֹ֑נו וְ נָּ ֶֽפַ ָּ‬
‫ְשל ִּ ֶ֣שים ְש ָּק ִֶּ֗לים ִּיתןֵ֙ ַלֶֽאד ִ֔ ָּניו וְ ַה ִׂ֖שֹור יִּ ָּס ֵֽקל‪:‬‬
‫ת־שֹור רעִׂ֖הו‬
‫ֹור־איש ֶּא ֶׁ֥‬
‫(לה) וְ ִּ ֶֽכי־יִּ ֵ֧גף ֶֽש ִּ ִ֛‬
‫ה־לֹו‪:‬‬
‫יָּשיב ִּל ְב ָּע ָּלֹ֑יו וְ ַה ִׂ֖מת ִּי ְֶֽהיֶּ ֶֽ‬
‫ִׂ֖שֹור ֶׁ֥אֹו ֲח ֶֽמֹור‪( :‬לד) ַב ִַּ֤על ַהב ֵֹ֙ור יְ ַש ִ֔לם ֶּכ ִֶּׂ֖סף ִּ ֶ֣‬
‫נֹודע ִּ֠כי ֶ֣שֹור נַ ָּגֶׁ֥ח הו ֵ֙א ִּמ ְת ֶ֣מֹול ִּש ְל ִ֔שם ְו ֶׁ֥לא יִּ ְש ְמ ֶּ ִׂ֖רנו‬
‫ת־ה ִׂ֖מת יֶֽ ֱחצֶֽ ון‪( :‬לו) ֶ֣אֹו ַ ֶ֗‬
‫ת־כ ְס ִ֔פֹו ְוגַ ֶׁ֥ם ֶּא ַ‬
‫ת־ה ִּ֤שֹור ַה ַחיֵ֙ וְ ָּחצֶ֣ ו ֶּא ַ‬
‫וָּ מֹ֑ת ו ַָּ֨מ ְכ ּ֜רו ֶּא ַ‬
‫אֹו־שה ו ְט ָּב ִׂ֖חֹו ֶ֣אֹו ְמ ָּכ ֹ֑רֹו ֲח ִּמ ָּשֶ֣ה ָּב ָּ ֶ֗קר‬
‫ִ֔ ֶּ‬
‫יש ֶ֣שֹור‬
‫ב־א ֵ֙‬
‫(לז) ִּכִּ֤י יִּ גְ ֶֽנ ִּ‬
‫ה־לֹו‪:‬‬
‫ְב ָּע ָּלֹ֑יו ַש ַ֨לם יְ ַשלֶׁ֥ם ש ֵֹ֙ור ַ ֶ֣ת ַחת ַה ִ֔שֹור וְ ַה ִׂ֖מת יִּ ְֶֽהיֶּ ֶֽ‬
‫ש ֶּמש ָּע ָּלִׂ֖יו‬
‫ם־ב ַמ ְח ֶּ ִ֛ת ֶּרת יִּ ָּמצֶׁ֥א ַה ַג ָּנ ִׂ֖ב וְ ה ָּכֶ֣ה וָּ מֹ֑ת ֶׁ֥אין ִׂ֖לֹו ָּד ִּ ֶֽמים‪( :‬ב) ִּאם־זָּ ְר ָּחֶׁ֥ה ַה ֶּ ִ֛‬
‫שה‪( :‬א) ִּא ַ‬
‫ע־צאן ַ ֶׁ֥ת ַחת ַה ֶּ ֶֽ‬
‫יְ ַשל ֵ֙ם ַ ֶ֣ת ַחת ַה ִ֔שֹור וְ ַא ְר ַב ִׂ֖‬
‫ד־שִׂ֖ה ַח ִּיֹ֑ים ְש ַנִׂ֖יִּ ם יְ ַשלֶֽם‪:‬‬
‫ם־ה ָּמצא ִּת ָּמ ַ֨צא ְביָּ ּ֜דֹו ַה ְגנ ֶָּ֗בה ִּמ ֵ֧שֹור ַעד־ ֲח ִ֛מֹור ַע ֶּ‬
‫ם־אין ִ֔לֹו וְ נִּ ְמ ַכִׂ֖ר ִּבגְ נ ָּב ֶֽתֹו‪( :‬ג) ִּ ֶֽא ִּ‬
‫ָּד ִּ ֶ֣מים ֹ֑לֹו ַשלֶ֣ם יְ ַש ִ֔לם ִּא ֶ֣‬
‫יְשלֶֽם‪:‬‬
‫יטב ַכ ְר ִׂ֖מֹו ַ‬
‫יטב ָּש ִ֛דהו ומ ַ ֶׁ֥‬
‫אֹו־כ ֶּרם וְ ִּש ַל ֵ֙ח ֶּאת־ ְב ִּע ִ֔ירֹו ו ִּבעִׂ֖ר ִּב ְש ֶ֣דה ַאחֹ֑ר מ ַ ֶׁ֥‬
‫ִֶּ֔‬
‫יש ָּש ֶּ ֶ֣דה‬
‫ר־א ֵ֙‬
‫(ד) ִּכִּ֤י יַ ְב ֶּע ִּ‬
‫ת־ה ְבע ָּ ֶֽרה‪:‬‬
‫(ה) ִּ ֶֽכי־ת ַ֨צא ּ֜אש ו ָּמצְ ָּאִּ֤ה קצִּ ֵ֙ים וְ נֶּ ֱא ַכֶ֣ל ָּג ִּ ִ֔דיש ֶׁ֥אֹו ַה ָּק ָּמִׂ֖ה ֶ֣אֹו ַה ָּש ֶּ ֹ֑דה ַשלֶ֣ם יְ ַש ִ֔לם ַה ַמ ְב ִּ ִׂ֖ער ֶּא ַ‬
‫ם־לא יִּ ָּמצ ֵ֙א ַה ַג ִ֔ ָּנב‬
‫(ו) ִּ ֶֽכי־יִּ תן ִּ ַ֨איש ֶּאל־ר ּ֜עהו ֶּ ִּ֤כ ֶּסף ֶֽאֹו־כ ִּל ֵ֙ים ִּל ְש ִ֔מר ְוג ַנִׂ֖ב ִּמבֶ֣ית ָּה ִּ ֹ֑איש ִּאם־יִּ ָּמצֶׁ֥א ַה ַג ָּנִׂ֖ב יְ ַשלֶׁ֥ם ְש ָּ ֶֽניִּם‪( :‬ז) ִּא ִּ֤‬
‫ל־שה ַעל־‬
‫ל־חמֹור ַע ַ֨ ֶּ‬
‫ל־שֹור ַע ֲֲ֠‬
‫ר־פ ַשע ַע ִ֡‬
‫ל־ד ַב ִ֡ ֶּ‬
‫ֶֽל־כ ְ‬
‫ֶׁ֥אכת רעֶֽהו‪( :‬ח) ַע ָּ‬
‫ם־לא ָּש ַלִ֛ח יָּ ִׂ֖דֹו ִּב ְמ ֶּל ֶּ‬
‫ל־ה ֱֶֽאל ִּ ֹ֑הים ִּא ֶׁ֥‬
‫ל־ה ַבִׂ֖יִּ ת ֶּא ָּ‬
‫וְ ִּנ ְק ַ ֶׁ֥רב ַב ֶַֽע ַ‬
‫יהֹ֑ם ֲא ֶּשִּ֤ר יַ ְר ִּשיעןֵ֙ ֱאל ִִּ֔הים יְ ַשלֶׁ֥ם ְש ַנִׂ֖יִּ ם ְלרעֶֽהו‪:‬‬
‫ר־שנ ֶּ‬
‫י־הוא ִֶּ֔זה ַ֚עַ ד ָּה ֱֶֽאל ִִּ֔הים יָּ ִׂ֖בא ְד ַב ְ‬
‫אמ ֵ֙ר ִּכ ֶ֣‬
‫ל־אב ָּ ֶ֗דה ֲא ֶּשִּ֤ר י ַ‬
‫ל־כ ֲ‬
‫ַש ְל ָּּ֜מה ַע ָּ‬
‫‪Page 1‬‬
‫לע"נ ר' אלטר יוסף בן הרב מנחם מנדל ז"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יום ד' לפ' אשר תשים לפניהם שנת סט לחמ"י‬
‫שירת מרים – עיונים בספר שמות‬
‫מבורכי יום רביעי‬
‫אֹו־נ ְש ָּבִׂ֖ה ֶׁ֥אין ר ֶּ ֶֽאה‪( :‬י) ְשב ַעֶ֣ת ֶ֗ה'‬
‫אֹו־נ ְש ַבֶׁ֥ר ִּ‬
‫ל־בה ָּמִׂ֖ה ִּל ְש ֹ֑מר ו ִ֛מת ִּ‬
‫אֹו־שִ֛ה וְ ָּכ ְ‬
‫ֶּ‬
‫אֹו־שֹור‬
‫ֶׁ֥‬
‫(ט) ִּ ֶֽכי־ ִּיתן ִּ ַ֨איש ֶּאל־ר ּ֜עהו ֲח ַ֨מֹור‬
‫ם־ג ֶׁ֥נב יִּ ָּגנִׂ֖ב מ ִּע ֹ֑מֹו יְ ַשלִׂ֖ם ִּל ְב ָּע ָּלֶֽיו‪( :‬יב) ִּאם־‬
‫ֶ֣אכת רעֹ֑הו ְו ָּל ַ ֶׁ֥קח ְב ָּע ָּלִׂ֖יו ְו ֶׁ֥לא יְ ַשלֶֽם‪( :‬יא) וְ ִּא ָּ‬
‫ם־לא ָּש ַלִ֛ח יָּ ִׂ֖דֹו ִּב ְמ ֶּל ֶּ‬
‫יהם ִּא ֶׁ֥‬
‫ִּת ְהיֶּ ֵ֙ה בֶ֣ין ְשנ ִֶּ֔‬
‫ָּט ֶׁ֥רף יִּ ָּט ִׂ֖רף יְ ִּב ֶ֣אהו עֹ֑ד ַה ְטר ָּפִׂ֖ה ֶׁ֥לא יְ ַשלֶֽם‪:‬‬
‫ם־ש ִּ ֶ֣כיר ִ֔הוא ָּבִׂ֖א‬
‫ם־ב ָּע ָּלֶׁ֥יו ִּע ִׂ֖מֹו ֶ֣לא יְ ַשלֹ֑ם ִּא ָּ‬
‫ין־ע ִׂ֖מֹו ַשלֶׁ֥ם יְ ַשלֶֽם‪( :‬יד) ִּא ְ‬
‫(יג) וְ ִּ ֶֽכי־יִּ ְש ַ ֶׁ֥אל ִּ ִ֛איש מ ִּ ֶׁ֥עם רעִׂ֖הו וְ ִּנ ְש ַבֶ֣ר אֹו־מֹ֑ת ְב ָּע ָּלֶׁ֥יו א ִּ‬
‫יה‬
‫ם־מאֵ֧ן יְ ָּמ ִ֛אן ָּא ִּ ִׂ֖ב ָּ‬
‫שה‪( :‬טז) ִּא ָּ‬
‫שר לא־א ָּ ִׂ֖ר ָּשה וְ ָּש ַכֶ֣ב ִּע ָּמֹ֑ה ָּמ ִ֛הר ְיִּמ ָּה ֶּ ֶׁ֥ר ָּנה ִׂ֖לֹו ְל ִּא ָּ ֶֽ‬
‫(טו) וְ ִּ ֶֽכי־יְ פַ ֶּ ֶ֣תה ִּ ֶ֗איש ְבתו ָּלִ֛ה ֲא ֶּ ֶׁ֥‬
‫ִּב ְש ָּכ ֶֽרֹו‪:‬‬
‫ם־בה ָּמִׂ֖ה ֶׁ֥מֹות יו ָּ ֶֽמת‪:‬‬
‫(יח) ָּכל־שכֶׁ֥ב ִּע ְ‬
‫(יז) ְמ ַכש ָּפִׂ֖ה ֶׁ֥לא ְת ַחיֶּ ֶֽה‪:‬‬
‫יִּש ִ֔קל ְכ ִׂ֖מ ַהר ַה ְבתו ֶֽלת‪:‬‬
‫ְל ִּת ָּ ֶ֣תה ֹ֑לֹו ֶּכ ֶֶּ֣סף ְ‬
‫יתם ְב ֶּ ֶׁ֥א ֶּרץ ִּמצְ ָּ ֶֽריִּ ם‪( :‬כא) ָּכל־‬
‫(יט) זב ֶַׁ֥ח ָּל ֱאל ִּ ִׂ֖הים יָֽ ֳח ָּ ֹ֑רם ִּב ְל ִּ ֶׁ֥תי ַל ִׂ֖ה' ְל ַב ֶֽדֹו‪( :‬כ) ְוגֶׁ֥ר לא־תֹונֶּ ִׂ֖ה וְ ֶ֣לא ִּת ְל ָּחצֶּ ֹ֑נו ִּ ֶֽכי־ג ִּ ֶׁ֥רים ֱהיִּ ֶּ ִׂ֖‬
‫ם־ענֶׁ֥ה ְת ַע ֶּנִׂ֖ה א ֹ֑תֹו ִּ ֶ֣כי ִּאם־צָּ ִּ֤עק יִּצְ ַע ֵ֙ק א ִַ֔לי ָּש ֶׁ֥מ ַע ֶּא ְש ַ ִׂ֖מע צַ ֲע ָּק ֶֽתֹו‪( :‬כג) וְ ָּח ָּ ֶ֣רה ַא ִִּ֔פי וְ ָּה ַרגְ ִּ ֶׁ֥תי ֶּא ְת ֶּכִׂ֖ם‬
‫ַא ְל ָּמנָּ ֶׁ֥ה וְ ָּי ִׂ֖תֹום ֶׁ֥לא ְת ַע ֶֽנון‪( :‬כב) ִּא ַ‬
‫א־ת ִּש ֶׁ֥ימון ָּע ָּלִׂ֖יו‬
‫־ת ְהיֶּ ֶׁ֥ה ִׂ֖לֹו ְכנ ֶּשֹ֑ה ֶֽל ְ‬
‫ת־ה ֶָּֽע ִּניֵ֙ ִּע ִָּ֔מ ְך לא ִּ‬
‫ת־ע ִֶּ֗מי ֶּא ֶּ‬
‫ם־כ ֶֶּ֣סף׀ ַת ְלוֶּ ֶ֣ה ֶּא ַ‬
‫ֶּב ָּ ֹ֑ח ֶּרב וְ ָּהיִּ֤ ו ְנש ֶּיכ ֵ֙ם ַא ְל ָּמנִ֔ ֹות ו ְבנ ֶּיכִׂ֖ם יְ ת ִּ ֶֽמים‪( :‬כד) ִּא ֶּ‬
‫ש ֶּמש ְת ִּש ֶּיבֶׁ֥נו ֶֽלֹו‪( :‬כו) ִּ ֶ֣כי ִּהִּ֤וא ְכסותֹוֵ֙ ְל ַב ָּ ִ֔דה ִּ ֶׁ֥הוא ִּש ְמ ָּל ִׂ֖תֹו ְלע ֹ֑רֹו ַב ֶּ ֶ֣מה יִּ ְש ִָּ֔כב‬
‫ד־בא ַה ֶּ ִׂ֖‬
‫ם־ח ֶׁ֥בל ַת ְח ִׂ֖בל ַש ְל ַ ֶ֣מת ר ֶּעֹ֑ךָּ ַע ֶׁ֥‬
‫ֶּנ ֶֶּֽשךְ ‪( :‬כה) ִּא ָּ‬
‫(כז) ֱאל ִּ ִׂ֖הים ֶ֣לא ְת ַקלֹ֑ל וְ ָּנ ִּ ֶׁ֥שיא ְב ַע ְמךָּ ִׂ֖ ֶׁ֥לא ָּת ֶֽאר‪( :‬כח) ְמל ָּא ְתךָּ ֶׁ֥ וְ ִּד ְמ ֲעךָּ ִׂ֖‬
‫וְ ָּהיָּ ֵ֙ה ִּ ֶֽכי־יִּ צְ ַעֶ֣ק א ִַ֔לי וְ ָּש ַמ ְע ִּ ִׂ֖תי ִּ ֶֽכי־ ַח ֶׁ֥נון ָּ ֶֽא ִּני‪:‬‬
‫נֹו־לי‪( :‬ל) וְ ַא ְנשי־‬
‫ם־א ִ֔מֹו ַביֶׁ֥ ֹום ַה ְש ִּמ ִּינִׂ֖י ִּת ְת ִּ ֶֽ‬
‫ֶֽן־ת ֲע ֶּשֶׁ֥ה ְלש ְרךָּ ִׂ֖ ְלצאנֶּ ֹ֑ ךָּ ִּש ְב ַעִּ֤ת יָּ ִּמ ֵ֙ים יִּ ְהיֶּ ֶ֣ה ִּע ִּ‬
‫ן־לי‪( :‬כט) כ ַ‬
‫ֶ֣לא ְת ַאחֹ֑ר ְב ֶׁ֥כֹור ָּב ֶּנִׂ֖יךָּ ִּת ֶּת ִּ ֶֽ‬
‫ם־ר ִ֔ ָּשע‬
‫ל־ת ִֶּּ֤שת יָּ ְֶֽד ֵ֙ ָּך ִּע ָּ‬
‫שוְ א ַא ָּ‬
‫ש ַמע ָּ ֹ֑‬
‫(א) ֶׁ֥לא ִּת ָּשִׂ֖א ֶ֣‬
‫אכלו ַל ֶּכ ִֶּׂ֖לב ַת ְש ִּל ֶׁ֥כון א ֶֽתֹו‪:‬‬
‫ִׂ֖ק ֶּדש ִּת ְהיֶ֣ ון ִּלֹ֑י ו ָּב ַ֨ ָּשר ַב ָּש ֶּדִּ֤ה ְטר ָּפ ֵ֙ה ֶ֣לא ת ִ֔‬
‫ל־רב ִּלנְ ִ֛טת ַא ֲח ֶׁ֥רי ַר ִּ ִׂ֖בים ְל ַה ֶֽטת‪( :‬ג) וְ ָּ ָ֕דל ֶׁ֥לא ֶּת ְה ַ ִׂ֖דר‬
‫א־ת ֲענֶּ ֶ֣ה ַע ִּ ֶ֗‬
‫י־ר ִּ ִׂ֖בים ְל ָּר ֹ֑עת וְ ל ַ‬
‫־ת ְהיֶּ ֶׁ֥ה ַא ֲח ֶֽר ַ‬
‫(ב) ֶֽלא ִּ‬
‫ִּל ְה ִׂ֖ית עֶׁ֥ד ָּח ָּ ֶֽמס‪:‬‬
‫י־ת ְר ֶּ ָ֞אה ֲח ֶ֣מֹור שנַ ֲא ֶ֗ ָּך רב ֵ֙ץ ַ ֶ֣ת ַחת‬
‫(ה) ִּ ֶֽכ ִּ‬
‫שב ְת ִּש ֶּיבִׂ֖נו ֶֽלֹו‪:‬‬
‫(ד) ִּ ֶ֣כי ִּתפְ ַָ֞גע ֵ֧שֹור ֶֽאיִּ ְבךָּ ִ֛ ֶׁ֥אֹו ֲחמ ִׂ֖רֹו ת ֶּעֹ֑ה ָּה ֶׁ֥‬
‫ְב ִּר ֶֽיבֹו‪:‬‬
‫ל־ת ֲה ִ֔רג‬
‫יק ַ ֶֽא ַ‬
‫ר־ש ֶּקר ִּת ְר ָּחֹ֑ק וְ ָּנ ִּ ִּ֤קי וְ צַ ִּד ֵ֙‬
‫(ו) ֶׁ֥לא ַת ֶּטִ֛ה ִּמ ְש ַפֶׁ֥ט ֶּא ְבינְ ךָּ ִׂ֖ ְב ִּר ֶֽיבֹו‪( :‬ז) ִּמ ְד ַב ֶּ ִׂ֖‬
‫ַמ ָּש ִ֔אֹו וְ ָּח ַד ְל ָּ ִׂ֖ת מ ֲע ֶ֣זב ֹ֑לֹו ָּע ֶׁ֥זב ַת ֲע ִׂ֖זב ִּע ֶֽמֹו‪:‬‬
‫יקים‪( :‬ט) ְוגִׂ֖ר ֶ֣לא ִּת ְל ָּחֹ֑ץ וְ ַא ֶֶּ֗תם יְ ַד ְע ֶּת ֵ֙ם ֶּאת־נֶּ ֶֶּ֣פש‬
‫ֶֽיסלִׂ֖ף ִּד ְב ֶׁ֥רי צַ ִּד ִּ ֶֽ‬
‫שע‪( :‬ח) וְ ִׂ֖ש ַחד ֶ֣לא ִּת ָּ ֹ֑קח ִּכִּ֤י ַה ֵ֙ש ַח ֵ֙ד יְ ַעוֶ֣ר ִּפ ְק ִִּ֔חים וִּ ַ‬
‫א־אצְ ִּ ִׂ֖דיק ָּר ָּ ֶֽ‬
‫ִּ ֶׁ֥כי ל ַ‬
‫יעת ִּת ְש ְמ ֶּ ֶ֣ט ָּנה ונְ ַט ְש ֶָּ֗תה‬
‫ת־תבו ָּא ָּ ֶֽתה‪( :‬יא) וְ ַה ְש ִּב ִָּ֞‬
‫ת־א ְר ֶּצֹ֑ךָּ וְ ָּא ַספְ ָּ ִׂ֖ת ֶּא ְ‬
‫יתם ְב ֶּ ֶׁ֥א ֶּרץ ִּמצְ ָּ ֶֽריִּם‪( :‬י) וְ שֶׁ֥ש ָּש ִּנִׂ֖ים ִּתזְ ַ ֶ֣רע ֶּא ַ‬
‫ַה ִ֔גר ִּ ֶֽכי־ג ִּ ֶׁ֥רים ֱהיִּ ֶּ ִׂ֖‬
‫יעי ִּת ְש ֹ֑בת‬
‫יתךָּ ‪( :‬יב) ש ִֶּּ֤שת יָּ ִּמ ֵ֙ים ַת ֲע ֶּשֶ֣ה ַמ ֲע ִ֔ ֶּשיךָּ ו ַביֶׁ֥ ֹום ַה ְש ִּב ִּ ִׂ֖‬
‫ֶֽן־ת ֲע ֶּשֶׁ֥ה ְל ַכ ְר ְמךָּ ִׂ֖ ְלז ֶּ ֶֽ‬
‫אכִׂ֖ל ַח ַי ֶ֣ת ַה ָּש ֶּ ֹ֑דה כ ַ‬
‫לו ֶּא ְבינֶ֣י ַע ִֶּ֔מךָּ וְ יִּ ְת ָּ ָ֕רם ת ַ‬
‫וְ ָּ ֶֽא ְכ ֵ֙‬
‫ר־א ַ ֶׁ֥מ ְר ִּתי ֲאל ֶּיכִׂ֖ם ִּת ָּשמֹ֑רו וְ ַ֨שם ֱאל ִּהִּ֤ים ֲאח ִּר ֵ֙ים ֶ֣לא ַתזְ ִִּ֔כירו ֶׁ֥לא‬
‫ן־א ָּמ ְתךָּ ִׂ֖ וְ ַהגֶֽר‪( :‬יג) ו ְב ִ֛כל ֲא ֶּש ָּ‬
‫ְל ַ ֶ֣מ ַען יָּ נֶ֗ ו ַח ֶֽש ְֹור ֵ֙ ָּך וַ ֲחמ ֶּ ִ֔רךָּ וְ יִּ ָּנפֶׁ֥ש ֶּב ֲ‬
‫אכל ַמ ּ֜צֹות ַכ ֲֶֽא ֶּשֶ֣ר צִּ ִּו ִֶּ֗יתךָּ ְלמֹוע ֵ֙ד‬
‫ת־חג ַה ַמצֹות ִּת ְשמר ִּש ְב ַעֶ֣ת יָּ ִּמים ת ַַ֨‬
‫ל־פֶֽיךָּ ‪( :‬יד) ָּש ֶ֣לש ְר ָּג ִִּ֔לים ָּת ֶׁ֥חג ִּ ִׂ֖לי ַב ָּשנָּ ֶֽה‪( :‬טו) ֶּא ַ ֶ֣‬
‫יִּ ָּש ַ ִׂ֖מע ַע ִּ‬
‫ֶ֣את ִּמ ִּמצְ ָּ ֹ֑ריִּ ם וְ לא־י ָּר ֶׁ֥או פָּ ַנִׂ֖י ר ָֽיקם‪( :‬טז) וְ ַחִּ֤ג ַה ָּקצִּ ֵ֙יר ִּבכו ֶ֣רי ַמ ֲע ִ֔ ֶּשיךָּ ֲא ֶּשֶׁ֥ר ִּתזְ ַ ִׂ֖רע ַב ָּש ֶּ ֹ֑דה וְ ַחִּ֤ג ָּה ֶָּֽא ִּס ֵ֙ף ְבצֶ֣את‬
‫י־בֹו יָּ צָּ ָּ‬
‫ֶ֣ח ֶּדש ָּה ֶָּֽא ִִּ֔ביב ִּכ ִׂ֖‬
‫ל־ח ִׂ֖מץ‬
‫א־תזְ ַבֶׁ֥ח ַע ָּ‬
‫ל־פנִׂ֖י ָּה ָּא ֶׁ֥דן׀ ֶֽה'‪( :‬יח) ֶֽל ִּ‬
‫ן־ה ָּש ֶּ ֶֽדה‪( :‬יז) ָּש ֶׁ֥לש ְפ ָּע ִּ ִׂ֖מים ַב ָּשנָּ ֹ֑ה י ָּר ֶּא ֵ֙ה ָּכל־זְ ֶ֣כו ְר ִ֔ ָּך ֶּא ְ‬
‫ת־מ ֲע ֶּשִׂ֖יךָּ ִּמ ַ‬
‫ַה ָּש ִ֔ ָּנה ְב ָּא ְס ְפךָּ ֶׁ֥ ֶּ ֶֽא ַ‬
‫א־ת ַבשֶׁ֥ל ְג ִּ ִׂ֖די ַב ֲחלֶׁ֥ב ִּא ֶֽמֹו‪:‬‬
‫אשית ִּבכוריֵ֙ ַא ְד ָּ ֶ֣מ ְת ִ֔ ָּך ָּת ִָּ֕ביא בִׂ֖ית ֶ֣ה' ֱאל ֶּהֹ֑יךָּ ֶֽל ְ‬
‫ד־ב ֶּקר‪( :‬יט) ר ֶ֗ ִּ‬
‫ב־ח ִּגִׂ֖י ַע ֶֽ‬
‫ַדם־זִּ ְב ִּ ֹ֑חי וְ ֶֽלא־יָּ ִּ ֶׁ֥לין ֶֽח ֶּל ַ‬
‫‪Questions:‬‬
‫?‪Before whom was Mosheh to “place” the laws‬‬
‫)‪1‬‬
‫?‪ given‬משפטים ‪ the first of the‬עבד עברי ‪2) Why is‬‬
‫?מזבח ‪ prefaced with the laws of the‬משפטים ‪3) Why is the passage about‬‬
‫‪ )2‬שמות כ‬
‫ר־א ָּ ֶׁ֥תה ִּע ָּמִׂ֖נו‬
‫רו ֶּאל־מ ִ֔ ֶּשה ַדב ַ‬
‫אמ ֵ֙‬
‫ת־ה ָּהִׂ֖ר ָּעשֹ֑ן וַ ַ ִּ֤י ְרא ָּה ָּע ֵ֙ם וַ יָּ ִ֔נעו וַ יַ ֶַֽע ְמ ִׂ֖דו ֶֽמ ָּר ֶֽחק‪( :‬טז) וַ ֶֽי ְ‬
‫ת־ה ַל ִּפ ִּ ֶ֗ידם וְ א ֵ֙ת ֶ֣קֹול ַהש ִ֔ ָּפר וְ ֶּא ָּ‬
‫ת־הק ֹּ֜ולת וְ ֶּא ַ‬
‫ל־ה ָּעם ר ִּ ַ֨אים ֶּא ַ‬
‫(טו) וְ ָּכ ָּ‬
‫ל־פנ ֶּיכִׂ֖ם‬
‫ל־ת ָּיראו ִֶּ֗כי ְל ַב ֲֶֽעבו ֵ֙ר ַנ ֶ֣סֹות ֶּא ְת ִֶּ֔כם ָּבִׂ֖א ָּה ֱאל ִּ ֹ֑הים ו ַב ֲע ֶ֗בור ִּת ְהיֶּ ֵ֧ה יִּ ְר ָּא ִ֛תֹו ַע ְ‬
‫ל־ה ָּעם ַא ִּ‬
‫שה ֶּא ָּ‬
‫אמר מ ֶּ ֶ֣‬
‫וְ ִּנ ְש ָּמ ָֹּ֑עה וְ ַאל־יְ ַדבֶׁ֥ר ִּע ָּ ִ֛מנו ֱאל ִּ ִׂ֖הים ֶּפן־נָּ ֶֽמות‪( :‬יז) וַ ַ֨י ֶּ‬
‫ר־שִׂ֖ם ָּה ֱאל ִּ ֶֽהים‪:‬‬
‫ל־ה ֲֶֽע ָּר ִ֔ ֶּפל ֲא ֶּש ָּ‬
‫ְל ִּב ְל ִּ ֶׁ֥תי ֶּת ֱח ָּ ֶֽטאו‪( :‬יח) וַ יַ ֲע ֶׁ֥מד ָּה ָּעִׂ֖ם מ ָּר ֹ֑חק ומ ֶּש ֵ֙ה נִּ ַגֶ֣ש ֶּא ָּ‬
‫ן־ה ָּש ִַ֔מיִּ ם ִּד ַב ְִׂ֖ר ִּתי ִּע ָּמ ֶּכֶֽם‪( :‬כ) ֶׁ֥לא ַת ֲע ִׂ֖שון ִּא ִּ ֹ֑תי ֱא ִּ֤להי ֵֶּ֙כ ֶּס ֵ֙ף ואלהֶ֣י זָּ ִָּ֔הב ֶׁ֥לא ַת ֲע ִׂ֖שו ָּל ֶּכֶֽם‪:‬‬
‫ל־בנֶ֣י יִּ ְש ָּראֹ֑ל ַא ֶּ ֶ֣תם ְר ִּא ִֶּ֔יתם ִַּ֚כי ִּמ ַ‬
‫אמר ֶּא ְ‬
‫אמר ֵ֙ה' ֶּאל־מ ִ֔ ֶּשה ֶׁ֥כה ת ַ ִׂ֖‬
‫(יט) וַ ִּ֤י ֶּ‬
‫ת־ש ִִּ֔מי ָּא ֶׁ֥בֹוא א ֶּלִׂ֖יךָּ וב ַר ְכ ִּ ֶֽתיךָּ ‪:‬‬
‫קֹום ֲא ֶּשֶ֣ר ַאזְ ִּ ֶ֣כיר ֶּא ְ‬
‫ת־ב ָּק ֶּ ֹ֑רךָּ ְב ָּכל־ ַה ָּמ ֵ֙‬
‫אנךָּ ִׂ֖ וְ ֶּא ְ‬
‫ת־צ ְ‬
‫ת־ש ָּל ִֶּ֔מיךָּ ֶּא ֶֽ‬
‫יך וְ ֶּא ְ‬
‫ה־לי וְ זָּ ַב ְח ָּ ֶ֣ת ָּע ֶָּ֗ליו ֶּאת־על ֵֶּ֙ת ֵ֙ ָּ‬
‫(כא) ִּמזְ ַבֶ֣ח ֲא ָּד ָּמה ַת ֲע ֶּש ִּ‬
‫א־ת ָּג ֶּלֶׁ֥ה ֶּע ְרוָּ ְתךָּ ִׂ֖‬
‫ֶֽל־מזְ ְב ִּ ֹ֑חי ֲא ֶּשִ֛ר ֶֽל ִּ‬
‫א־ת ֲע ֶּלֶׁ֥ה ְב ַמ ֲע ִׂ֖לת ַע ִּ‬
‫ִׂ֖יה וַ ְת ַ ֶֽח ְל ֶּל ֶָּֽה‪( :‬כג) ְו ֶֽל ַ‬
‫א־ת ְבנֶּ ֶׁ֥ה ֶּא ְת ֶּהִׂ֖ן ָּגזִּ ֹ֑ית ִּכֵ֧י ַח ְר ְבךָּ ִ֛ הנַ ֶׁ֥פְ ָּת ָּע ֶּל ָּ‬
‫ה־לי ֶֽל ִּ‬
‫ם־מזְ ַבִּ֤ח ֲא ָּב ִּנ ֵ֙ים ַ ֶֽת ֲע ֶּש ִִּ֔‬
‫(כב) וְ ִּא ִּ‬
‫ָּע ָּלֶֽיו‪:‬‬
‫‪Page 2‬‬
‫לע"נ ר' אלטר יוסף בן הרב מנחם מנדל ז"ל‬
‫‪[email protected]‬‬