null

‫~~ממ~‬
‫~~ממ~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~י~~~~~~‬
‫~~~~‬
‫~~~~‬
‫מידיא~רינאיותר מכדינזקו‬
‫ל‬
‫ימק אשר שם נדיבי ~מים ~א~~ו להיות ב~ורל~ניי מדינתנו~ ש~איעלהמזיק~ת~יס‬
‫לא~יו~~ולצ~‬
‫מוד יר~ם ~ל‬
‫ה‬
‫ז~ו~~כ‬
‫ביל‬
‫ב‬
‫ב‬
‫שי~ך‬
‫ן‬
‫~~נו~ ובגלל זהא~צרואו~ש ~דידו דעת ר~ת מ~קי~‬
‫נ‬
‫ה‬
‫עוז ~ליט~שלו~ו ו~צלתתו מ נא~ן בבריתו מא~‬
‫להציל ד~~ ו~~כ כ~ב רש~י צוו‬
‫י~~ל‬
‫א~‬
‫~מ‬
‫~ה‬
‫~‬
‫~מו~‬
‫~‬
‫ז‬
‫ש‬
‫דור~‬
‫ס‬
‫י‬
‫~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ת‬
‫~‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫י‬
‫ם‬
‫~‬
‫ת‬
‫ם‬
‫א‬
‫ד‬
‫ת‬
‫~‬
‫ד‬
‫כ‬
‫~יבדל~‬
‫ש‬
‫~‬
‫א‬
‫ר‬
‫~‬
‫י‬
‫כ‬
‫ד‬
‫כ‬
‫מ‬
‫~ה גם בבבלל~וציאו מ~תידו נ~ל בהכנוי‬
‫ות ~~~‬
‫נ‬
‫ן‬
‫נ‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫ן‬
‫כ‬
‫מ‬
‫~י~~~~~~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ר~~~‬
‫~~~~~~~‬
‫~~ל‬
‫מההיאדכיצד ~ר~ל ~דף ו~י~‬
‫מ~ר~~‬
‫~‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫~‬
‫ש‬
‫ק‬
‫~‬
‫~‬
‫ר‬
‫שיף מה שמיישב‬
‫~ו~‬
‫~ט~‬
‫ל~~~רצש~~י‬
‫~~~~~~ ~ו~~ ~~~‬
‫~~ם‬
‫~שיבה אמר~י‬
‫~‬
‫~‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ב‬
‫~~~‬
‫~~~~‬
‫~‬
‫ו‬
‫משלם נוק‬
‫~מ‬
‫ו~מא‬
‫~ר דש~ל‬
‫~~~~~~ דף‬
‫ר~~‬
‫בד~~ ב~ני~ של~‬
‫~ור‬
‫מ‬
‫ז~‬
‫א~~ו‬
‫אתר דאתא ~~הו לדרוש שבהקדש משלם‬
‫י~~ו~ ~מ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~י~י‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~~~~ וכדאמרי~‬
‫ל~~‬
‫ש‬
‫~~~ ~‬
‫כ‬
‫~‬
‫א‬
‫~~ה‬
‫ם‬
‫ל‬
‫ש‬
‫מ‬
‫~‬
‫ל‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ד‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫נ‬
‫ב‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ן‬
‫י‬
‫ד‬
‫כ‬
‫~מ~~‬
‫~~~‬
‫א~~~ מ~לי~~~ימ~ ~נ~‬
‫ז~~י ~ו~~‬
‫~~‬
‫~~~י~~~~~~~~~~~‬
‫~‬
‫~~~י~~~~י~~~~~‬
‫שבנכסיו והו‬
‫~~‬
‫~י‬
‫~~ג‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫מ~טבמ ~~כ ~~כ כתב~ב~לה~מי~נ~‬
‫~‬
‫~‬
‫ו~~ ~~~~~ ~וי~~‬
‫~‬
‫ל‬
‫ו‬
‫~‬
‫~‬
‫ש~שלם ממיטב דמזיק ולא‬
‫~~~~~~~‬
‫ד~~ רש~י‬
‫דש שלכאורה הומ‬
‫~ק~~‬
‫ןו‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ת‬
‫הגי~ני מכ‬
‫י מ~ד ~ל ~~~לגות‬
‫ר‬
‫~‬
‫~~~ דש~ל ~~‬
‫אנילומקו~תר~~ ולפי הוא ~~‬
‫ל‬
‫~~~~~ ב~ירו ו~צי~ו לו מאד ו~~ת ~רוי בצ~ר מ~מ~נמצ~‬
‫מ~‬
‫~‬
‫ימ‬
‫ת בו‬
‫מאד ח~צתי למלאות בקשתו לבא למתנו ~ולי יצלי‬
‫הוא ~ו~א אתא לא~~ועינן ש~לם‬
‫די‬
‫להשקיט הריב ולהוציא ממסגר נ~שומ אולם א~~תי בלבי מה‬
‫ע~ ~~זר~~ו~ ממיטב מ ~‬
‫דמי‬
‫י מצד הסברא ~~א ~ה~‬
‫אני אתי ~יש ~~יר לימים ~נכי ואיןבילא‬
‫ש דמי נז~ו מגופוכי זה ~~ושלם לה~דש נז~ש א~~ תם‬
‫~~~~‬
‫ולא הק~‬
‫~ש~~‬
‫ומו~~ולילא ביןהאדירי האיומה דמתנומ ות~ו~רכ~~צתי חידושהואכי ב~די~טחזינן ד~~יד שלא‬
‫ת~נמ וא~כ‬
‫י‬
‫~~ש~‬
‫ןלך בו אלא תי~שו ויטול הנזק ישל~ ר~מגו~ו‬
‫~ו‬
‫שר‬
‫~~‬
‫~ להרב הגדול‬
‫~ר‬
‫~ה‬
‫ימ‬
‫יסו~ע ~יש מו~ת אי‬
‫לרבים רמ‬
‫~‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫~‬
‫ל‬
‫ש‬
‫~‬
‫ושי‬
‫~‬
‫ו‬
‫א‬
‫ל‬
‫ק‬
‫ז‬
‫י‬
‫ה‬
‫~‬
‫א‬
‫~‬
‫ט‬
‫י‬
‫ל‬
‫~‬
‫א‬
‫ו‬
‫ו‬
‫א‬
‫ר‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫~ר‬
‫את‬
‫~א‬
‫א~יא~דמ‬
‫ם‬
‫י‬
‫מ‬
‫ע‬
‫~‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ו‬
‫~‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ם‬
‫ח‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫י‬
‫ה‬
‫י‬
‫ך‬
‫~‬
‫~‬
‫ה‬
‫כדי‬
‫מלומד הצדי~‬
‫ר~‬
‫כ~ ~~כ ~תא ר~ה‬
‫~ם‬
‫בנ~~‬
‫~אשר גם ~~ריצים ל~ע~יםל~ ~די כל ההיזק‬
‫~ישיש הזה‬
‫ווסמלא~מו~ן‬
‫למתנומ‬
‫נ~~ו וכסברת ~ת‬
‫כי~בו נתקיים ותגור אוהמגראבגדומ ~הירנאאשרבימי ~ישלם~ז~יש~י~‬
‫ר‬
‫ו‬
‫~‬
‫י‬
‫ש‬
‫~יחתומ~ניו‬
‫י‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ד‬
‫~‬
‫ה‬
‫~י‬
‫~א‬
‫א~י~דכתבו ול~~ה נמי ~שה ד~ימ ואשתכת‬
‫יל~ותי ~בר דרךעירמולדתיסלאגים לעשות שלוםביןהכוללים‬
‫~ר‬
‫~א תב‬
‫~‬
‫ד~ד~‬
‫מד‬
‫י דר~מ ב~~~נ ותרדו כל ה~יר ל~ראתו וחפצו ב‬
‫ש~ל~ם נז~שאלא כמו שה~ור ~ דא~~ג‬
‫לי~~א‬
‫מ~~ותא~‬
‫הצליחבידו מ ושמ~תי א~ר~ הגאון שר‬
‫אד~וו~ר בעל‬
‫ר‬
‫י גוונ~~~ו‬
‫די‬
‫כגון שה~וראינושוה כדישוה~וי~ו ~~ליתנ‬
‫נר‬
‫זימת‬
‫ו~‬
‫י~‬
‫כ~‬
‫ו~ל ~גיד אזמר~ל~ כל הנאהס~~וירם‬
‫לן~דל~~מים איכא נזק שלם ~~כ ו~~ז בא‬
‫~ ממא~ר‬
‫יו‬
‫ע~ק‬
‫~‬
‫~נםי מ~נדל מדובראווא~ הצוד~יל~ שיטול דמי נזק שלם ~~~ב דו~א ממ אבל רש~י רנ~ש~~רלהש~י~נ‬
‫ד~‬
‫~~א~תייהבו‬
‫~נו הוא ~רב ר~ מנ‬
‫ור‬
‫כי‬
‫~‬
‫מו~‬
‫ידו ישלח ~זרו ~וקודש א~ר ~ם אויביו ישליס אתומ וכ~ת לט~~י~אויל ~ם בדף בד~ה‬
‫יכול~אשר ~~~ו~לי~ ~תוס~~‬
‫ו~~לו‬
‫יסית ד~תו‬
‫~ומ ו~~ת תכז~ל ה~ד~~ים‬
‫גומ המ כי‬
‫~ב~‬
‫~ל ד~ת באת~ במה‬
‫שאלתא ד~רה~ב~ן ת~יסה מהשו~ים~ לכ~ורה‬
‫~‬
‫ו‬
‫~נגד ~ינינויבט~ בש~והם כ‬
‫~‬
‫תו~‬
‫ל~ני לד‬
‫מש~כ רבינו ב~ל ה~תיבות ~~ימי~‬
‫תא‬
‫עד‬
‫וב‬
‫בעו‬
‫~שבאל~ניו~ שניבני ~~~~~~ לומר‬
‫ות ד~~~‬
‫~~‬
‫ש‬
‫~~‬
‫ב~‬
‫ז~ד~‬
‫~ות~ות‬
‫מלוה‬
‫א~בת~ות ~בא אחד ותפס משות~ות‬
‫י~שהיה להם‬
‫יםקא‬
‫דכתב ונ~בה‬
‫א~דצם‬
‫ן‬
‫~~דו‬
‫תד מ~ם היה לו‬
‫א‬
‫מת~י~תו חוב מ דב~ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫~‬
‫ת‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ל‬
‫~‬
‫~הא~לג~‬
‫א~~קדון ודאי דמותר ~הוד‬
‫ך‬
‫ם‬
‫א~‬
‫בל‬
‫החוב לאו~‬
‫ה~ל~‬
‫ור ס‬
‫ית‬
‫ו~~ה ד~~נשתמשואוהוצל‬
‫~~‬
‫יו‬
‫אל‬
‫יש מ‬
‫ו~ל ה~ני ~יה ~~~ תוב ~~דון מ מתצ~‬
‫ח~~ו~‬
‫פו~לצר~ו גזל ~וא בידו מ‬
‫או‬
‫ב‬
‫ו~‬
‫~‬
‫ל‬
‫מ‬
‫יח~נ‬
‫דמי מ ~~ד ה~לנא מלוה אס~ר‬
‫ן אי~ור מ הבא ~~~ות‬
‫~י‬
‫הנס~תק~ד~וןאא‬
‫בת~ים~זומ א‬
‫~ימא ד~ל המ~צו‬
‫ןבו אמסורלת~ו~~‬
‫~יההבא מכת‬
‫~אולם המ~צהה~נ‬
‫ודאי איםורבב~הת~י~ה~ אמנם‬
‫~~ה ב~ד ה~ל‬
‫י‬
‫א‬
‫גזל~ אחד‬
‫~‬
‫ר‬
‫ט~‬
‫~~‬
‫ד~י‬
‫כשתו~~ ח~~~לגא ~קד~ן אף ש~~שרלו‬
‫~‬
‫או נימא דאתראשאין איסור הלוא~‬
‫ין איסור ~לק ה~פי~ה‬
‫א‬
‫~~קדון‬
‫ן‬
‫ג~‬
‫~הוי~‬
‫~ו‬
‫~ד‬
‫ה~~‬
‫~ו גס‬
‫תי‬
‫כדילש‬
‫שוו‬
‫ב~ד הו~~~ד‬
‫הלבוחאלה‬
‫~ ותו~ס‬
‫~ג~~‬
‫כונמ‬
‫נד‬
‫נגדה~הל~~~א‬
‫תמ~~דב‬
‫בה‬
‫ג~ מ וראימלז‬
‫~~ה‬
‫~ן‬
‫~ומ~~דף ב~א דב~י‬
‫י ו~~יט מהא ד‬
‫כנ~ה לרב~ה‬
‫~‬
‫הת~ ~ו~תהמללוצ~ר~ו ולצרכה~~‬
‫~~~‬
‫~‬
‫ל‬
‫ב~ו ~‬
‫~‬
‫~‬
‫לי~זמן~ כומ ויקשה מאד‬
‫~‬
‫בשביל שתינוק ~תדוש ~סולהומשניש~ה דכתיב‬
‫~ימרש~יואי לא ניזק‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫ר‬
‫ש‬
‫כ‬
‫~‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ו‬
‫~‬
‫~ר דקא‬
‫~א‬
‫~ל‬
‫ו~~ר בודאי מיירי ש‬
‫א~‬
‫ימ‬
‫~ה‬
‫דליתי‬
‫אוב‬
‫י~ ~~ לא ~בד בה מ~ממ הרי מוכח דבמקום ~ליכא גזירת הכת‬
‫~‬
‫ו‬
‫~‬
‫ל‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~‬
‫~ מו~ר כ~מכוון בשביל דבר המותר ובשביל דבר ~~~ור ~ו~ימ‬
‫אוו~י~לה ~ל ~~י‬
‫מיניה מ לצ‬
‫ן~~‬
‫לא מ~~ינת‬
‫י דאם‬
‫~א~‬
‫די~‬
‫מכת~ו ה‬
‫יט~וןת~~זול ~אר~א דישראל~ ווו~~ו‬
‫~ ~ש~כ בס~רי ביתיצתק ~ל דרו~ים ~ש~ר‬
‫וכן‬
‫י‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ב‬
‫~~‬
‫ה‬
‫ר~‬
‫דבה~~ת ה~נות ובכ~ד ה~בואר ~ב~ימן יו~ד~~ שנמ‬
‫תוכ~‬
‫~דמזי~ אתר א~רוןאני באת~ים ~‬
‫י~~ור‬
‫בזכ~ללל~‬
‫~נרא~ ל~נ~דכומלו~ור בכונתרש~י דלאי~רא~לוא~ואינו מש~ט~ ה~נאינו ס‬
‫אי‬
‫~נ‬
‫תבא ~ל‬
‫דשם כתב ~סמ~~ ט~ם א~ר ~~‬
‫~~~~ כי הת~סמ כתב~בד~~הוואי ת~ים דו~אא‬
‫ילת~יס ~חנית דב‬
‫~‬
‫~~‬
‫ליאתו~ ~א~טה~תםוסמ כאן ~~מ הא‬
‫~ו~~א ~א‬
‫~ם‬
‫~תומיבם~~ש‬
‫~~ש ז~‬
‫דמסי~דאינו~~לואת‬
‫ימ‬
‫ד~יקר הט~םשיכ‬
‫~~רר~קא~~~~ מתש~ומ~ר האי~ור‬
‫יותר מ~ה ~הויק כומ והרא~ש השיג על ~תוסמ ~ ולא ~~ות ~ט~ם שייך‬
‫~‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ז~‬
‫~‬
‫י‬
‫א‬
‫~‬
‫ג‬
‫י ל~מוד ~ל דברי~ם‬
‫~ק‬
‫~~~~י~ת יותר‬
‫ד~~~ ~~~נוזו~~י~ו ~ כותב זה למ~‬
‫שה ~כ מ ו‬
‫יכולת‬
‫לאכ~~~רה ~נו דמה לנד~ד דה מ~י‬
‫~~~‬
‫יכ‬
‫מ~~‬
‫~‬
‫א‬
‫ד‬
‫~ד לדון כדין~שי~זיר‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ו‬
‫~‬
‫ה‬
‫ו איסור בת~~תו ה~לנא‬
‫נ~ה‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ד‬
‫~ באיש אתדאמרינן דא‬
‫ך‬
‫כ‬
‫ל‬
‫~‬
‫ת~ד~קד~ן‬
‫~י‬
‫וד‬
‫מי‬
‫כ‬
‫י‬
‫~‬
‫לו ~~תרלו‬
‫י ת~יס יותרמכ~י נו~ו‬
‫הפלגא‬
‫בנ‬
‫~~ד בשניאנשיס‬
‫~ת~יסלא~~קינןנויני~מל~וא‬
‫ממלוה~ אבל ~‬
‫ו‬
‫ד‬
‫י‬
‫~~ כיו~ הב~~כא למימר‬
‫ומוציאי‬
‫~~~מ‬
‫ב~ד ד~י‬
‫י‬
‫כ‬
‫ה‬
‫י‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ןמתמ לשון~מהומתתרב~ר ורמ~א בתו~מ~~י~‬
‫~ש~כ ~‬
‫כאור~‬
‫לול‬
‫נזק~ ~~תי‬
‫מר‬
‫ה~ב~ם ~~~ד‬
‫~‬
‫י‬
‫ט‬
‫ק‬
‫נ‬
‫~~‬
‫ת~‬
‫ב~השו~‬
‫~‬
‫א‬
‫כהרא~ וכדמשמ~ ~ה‬
‫ין שהטילו‬
‫מר‬
‫מ ש~ימ ואי~אמ‬
‫מ~‬
‫ה‬
‫~ז‬
‫מ~~‬
‫קב~ו ו~י~‬
‫~~אבי~מ~~ל~~ניזקשב~דחללא~ וזכ~יל~יד~~ת~~~~וסמ~ם~י~א‬
‫~ ~ ~ ~ ~ות~י~ ~~ג~ונת~ם~ו כולן בממוןלכוי~~חתזו~או‬
‫הותי~ו‬
‫ד‬
‫ת~~‬
‫~אתי~ ~ז~ ~ ~או~‬
‫ס~לה~‬
‫~זמנ~‬
‫השכ~‬