לחצו כאן

‫ב"ה‬
‫ערש"ק פרשת ‪n‬משפטים‬
‫כ"ח שבט ה'תשע"ז‬
‫חדר מנחם חב"ד מוסקבה‬
‫‪243‬‬
‫ביקור בסטודיו‬
‫מלכות‬
‫עלומה‬
‫שביבים מחיי הרבנית‬
‫למה אין‬
‫סיפורים?‬
‫טור מיוחד‬
‫כמה מילים‬
‫בּוע ְּבטּור ְמיֻ ָחד‬
‫יָ ֶפה נִ כְ ַּתב ַה ָּׁש ַ‬
‫ַה ִּמ ְת ַּפ ְר ֵסם ְּב ִעּתֹונֵ נּו‪ֶ .‬א ָחד‬
‫יעּותּה‬
‫ימנִ ים ַה ֻּמ ְב ָה ִקים לִ ְצנִ ָ‬
‫ַה ִּס ָ‬
‫ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית‪ִ ,‬היא‬
‫ׁשּוטה ֶׁשּכִ ְמ ַעט וְ ֵאין‬
‫ָה ֻע ְב ָּדה ַה ְּפ ָ‬
‫יה‪.‬‬
‫אֹודֹות ָ‬
‫ֶ‬
‫ּפּורים‬
‫ְּבנִ ְמ ָצא ִס ִ‬
‫ִמ ֵידי ָׁשנָ ה ָאנּו ְמנַ ִּסים‬
‫ּובּסֹוף חֹוזְ ִרים ׁשּוב‬
‫ּומנַ ִּסים‪ַ ..‬‬
‫ְ‬
‫ּפּורים‬
‫וְ ׁשּוב ַעל ְמ ַעט ַה ִּס ִ‬
‫ַה ֻּמּכָ ִרים ֶׁש ִה ְת ַּפ ְר ְסמּו זֶ ה‬
‫ִמּכְ ָבר‪...‬‬
‫נּועים וַ ֲענָ וִ ים‪.‬‬
‫יֵ ׁש ֲאנָ ִׁשים ְצ ִ‬
‫ַאְך יֵ ׁש ְּד ֻמּיֹות ֶׁש ֵהם "ּגְ אֹונֵ י‬
‫ָה ֲענָ וָ ה"‪.‬‬
‫ִמּתֹוְך ַה ִחּפּוׁש ַה ַּמ ְת ִמיד ַא ַחר‬
‫רּורי ֵמ ָידע‪,‬‬
‫ּופ ֵ‬
‫ּפּורים ֵ‬
‫ְׁש ִב ֵיבי ִס ִ‬
‫לּוטין‬
‫עֹולָ ה ְּתמּונָ ה ׁשֹונָ ה לַ ֲח ִ‬
‫ִמּזֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ַמּכִ ִירים‪ְּ .‬פ ָע ִמים‬
‫ׁשֹומ ִעים ַעל‬
‫ַרּבֹות ֲאנַ ְחנּו ְ‬
‫ַצ ִּד ִיקים וַ ֲענָ וִ ים ֶׁש ִה ְס ִּתירּו ֶאת‬
‫ּגְ ֻדּלָ ָתם‪ ,‬נָ ֲהגּו ְּב ִבּטּול ּכְ לַ ֵּפי ּכָ ל‬
‫ָא ָדם‪ ,‬וָ עֹוד‪.‬‬
‫דּוע ְמ ַק ֵּבל ִּבּטּוי‬
‫ּכָ אן ַה ֻּמ ָּׂשג ַהּיָ ַ‬
‫מּוח ִׁשי‪ָ .‬ה ַר ָּבנִ ית ִה ְצ ַטּיְ נָ ה‬
‫ָ‬
‫ַּב ֲענָ וָ ה גְ אֹונִ ית‪ִ ,‬היא ִה ְׂשּכִ ילָ ה‬
‫לְ ַה ְס ִּתיר ֶאת ָע ְצ ָמה ֵמ ֵעין ּכָ ל‪.‬‬
‫ָמ ְס ָרה ֶאת ּכָ ל ּכֻ ּלָ ּה לְ ַמ ַען‬
‫עֹומדֹות‬
‫ַמ ָּטרֹות נַ ֲעלֹות ָה ְ‬
‫ירּותּה‪,‬‬
‫ְּברּומֹו ֶׁשל עֹולָ ם‪ִּ ,‬ב ְצ ִע ָ‬
‫יה‪.‬‬
‫ּוב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַחּיֶ ָ‬
‫ְ‬
‫ִהיא ֹלא ִה ְׁש ִא ָירה ַה ְר ֵּבה‬
‫ּפּורים‪.‬‬
‫ִס ִ‬
‫יֹותר‪!...‬‬
‫יֹותר ִמּכַ ְך‪ַ ,‬ה ְר ֵּבה ֵ‬
‫ֵ‬
‫העורך‬
‫זמני‬
‫השבת‬
‫כניסת השבת‪:‬‬
‫‪17:36‬‬
‫צאת השבת‪:‬‬
‫‪18:51‬‬
‫הרובוט ואנו‬
‫נּועה‬
‫ּובֹוה ֶקת נָ ָעה ִּב ְת ָ‬
‫סּופה ֶ‬
‫רֹוע ַמ ַּת ְכ ִּתית ְּכ ָ‬
‫זְ ַ‬
‫ּוׁש ֵק ָטה‪ְ ,‬ל ַבּסֹוף נֶ ֶע ְצ ָרה ָסמּוְך ְל ַמ ָּדף‬
‫ִא ִּטית ְ‬
‫רֹוע ִה ְת ָא ֵרְך ְּב ָח ְפ ִׁשּיֹות‬
‫ַה ְּס ָפ ִרים‪ְ ,‬ק ֶצה ַהּזְ ַ‬
‫עֹומ ֶדת ַעל ַהּיְ אֹור‬
‫ְּכיָ ָדּה ֶׁשל ַּבת ַּפ ְרעֹה ָה ֶ‬
‫יׁשים ֶׁשהֻ ְפ ֲעלּו ָס ְרקּו ַא ַחר ּגַ ְרּגְ ֵרי‬
‫יׁשנִ ים ְרגִ ִ‬
‫וְ ַחיְ ָ‬
‫סֹור ִרים ֶׁש ָה ְפכּו ֶאת ַה ַּמ ָּדף‬
‫רּורים ְ‬
‫ָא ָבק אֹו ֵּפ ִ‬
‫אֹותם‬
‫ְל ָמקֹום ִמ ְר ָּב ָצם‪ְּ ,‬כ ֶׁש ֵאּלּו נִ ְמ ְצאּו ָׁש ֲא ָבה ָ‬
‫יסֹודּיֹות‪.‬‬
‫תֹוכּה ִּב ִ‬
‫רֹוע ְל ָ‬
‫ַהּזְ ַ‬
‫"וואּו!" ְׁש ִר ַיקת ִה ְת ַּפ ֲעלּות נִ ְׁש ְמ ָעה ִמ ִּפיו ֶׁשל‬
‫ָ‬
‫קֹוח ַהּנִ ְד ָהם‪" ,‬זֶ ה ַמ ָּמׁש יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח‪"..‬‬
‫ַה ָּל ַ‬
‫"וְ זֶ ה ֹלא ַהּכֹל" ִה ְתגָ ָאה ִאיׁש‬
‫ַה ְּמ ִכירֹות ַה ְּמעֻ ּנָ ב "הּוא ּגַ ם‬
‫ׁשֹוטף ֵּכ ִלים‪ֵ ,‬מ ִכין ָק ֶפה‬
‫ֵ‬
‫וַ ֲא ִפּלּו ְמנַ ּגֵ ן ִּב ְפ ַסנְ ֵּתר‪.‬‬
‫עֹוׂשה‬
‫ְּב ִקּצּור הּוא ֶ‬
‫ַהּכֹל ְּב ִדּיּוק ָּכמֹוָך!"‬
‫"זֶ ה ֹלא יְ אֻ ַּמן"‬
‫ִה ְת ַל ַהבּותֹו ֶׁשל‬
‫קֹוח ִה ְר ִק ָיעה‬
‫ַה ָּל ַ‬
‫צֹוחק‬
‫"א ָּתה ֵ‬
‫ְׁש ָח ִקים‪ַ ,‬‬
‫ָע ַלי‪ ,‬נָ כֹון?"‬
‫לֹומר‬
‫צֹורְך ַ‬
‫"יֹותר ִמּזֶ ה‪ֵ ,‬אין ֵ‬
‫ֵ‬
‫עֹוׂשה ַהּכֹל‬
‫לֹו ַמה ַל ֲעׂשֹות‪ ,‬הּוא ֶ‬
‫הֹוסיף‬
‫אכּותית'" ִ‬
‫ְל ַבד! ַמה ֶׁשּנִ ְק ָרא ִ'ּבינָ ה ְמ ָל ִ‬
‫ִאיׁש ַה ְּמ ִכירֹות ְּביַ ְד ָענּות‪.‬‬
‫קֹוח ֹלא ָע ַמד ְּב ֶק ֶצב ַה ַה ְפ ָּתעֹות וְ ִכ ְמ ַעט‬
‫ַה ָּל ַ‬
‫"ל ַבד ְל ַבד?!‬
‫ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ַא ְר ָצה ֵמרֹב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות‪ְ ,‬‬
‫עֹוׂשה?"‬
‫חֹוׁשב ְל ַבד וְ ֶ‬
‫ְּכ ִאּלּו הּוא ֵ‬
‫ּמֹוכר‬
‫חֹוׁשד ִּבי ֶׁש ֶא ְמּכֹר ְלָך ּג ֶֹלם?"‪ַ ,‬ה ֵ‬
‫"א ָּתה ֵ‬
‫ַ‬
‫יֹותר‬
‫"הרֹוּבֹוט ַהּזֶ ה ָח ָכם ֵ‬
‫ֶה ֱע ִמיד ְּפנֵ י נֶ ֱע ַלב‪ָ ,‬‬
‫יֹוד ַע‬
‫ִמ ְּׁשֹלמֹה ַה ֶּמ ֶלְך ִּב ְכבֹודֹו ְּוב ַע ְצמֹו! הּוא ֵ‬
‫ְלזַ הֹות ִאם ַא ָּתה ָעיֵ ף‪ָ ,‬עצּוב וַ ֲא ִפּלּו ְל ָה ִכין ְלָך‬
‫ואסער ְליַ ד ַה ִּמ ָּטה ְּב ִמ ָּדה וְ ָׁש ַכ ְח ָּת‪"...‬‬
‫נֶ עגְ על וַ ֶ‬
‫"ּפ ְׁש ְׁש‪ַ ..‬א ֶּתם ַה ְּצ ִע ִירים ָּכל ַה ָּכבֹוד ָל ֶכם! זֶ ה‬
‫ְ‬
‫ֶּב ֱא ֶמת יָ כֹול ַל ֲעזֹר ִלי‪ֲ .‬א ָבל ַּתּגִ יד ִלי"‪ָׁ ,‬ש ַאל‬
‫חדדר‬
‫ח‬
‫ר‬
‫מוורריים‬
‫ם‬
‫מ‬
‫ר' אברימי זקס‬
‫ָה ִאיׁש ְּב ַס ְק ָרנּות‪" ,‬הּוא ֹלא יָ כֹול ְל ִה ְת ַּב ְל ֵּבל?‬
‫ְל ָמ ָׁשל ֶׁש ִּפ ְתאֹם ְּביֹום ֶא ָחד הּוא יַ ְחּׁשֹב ֶׁש ֲאנִ י‬
‫ָארֹון ְס ָפ ִרים וְ יַ ְח ִליט ַל ֲעׂשֹות ִלי נִ ָּקיֹון ֶּפ ַסח"?‬
‫"חחח‪ִ "...‬איׁש ַה ְּמ ִכירֹות ִחּיֵ ְך ְל ִמ ְׁש ָמע‬
‫"ּת ְר ֶאה יְ ִד ִידי ָּת ִמיד יֵ ׁש‬
‫ּומּיָ ד ִה ְר ִצין‪ִ ,‬‬
‫ַה ְּׁש ֵא ָלה ִ‬
‫טֹועים‪ֹ ,‬לא?"‬
‫ָטעֻ ּיֹות‪ּ ,‬גַ ם ְּבנֵ י ָא ָדם ִל ְפ ָע ִמים ִ‬
‫•‬
‫ָא ֵכן‪ּ ,‬גַ ם ָאנּו‪ֲ ,‬ח ָכ ִמים ּונְ בֹונִ ים ְּכ ָכל ֶׁשּנִ ְהיֶ ה‪,‬‬
‫צּורה‬
‫לּולים ִל ְטעֹות אֹו ַל ֲחׁשֹב ְּב ָ‬
‫ֲע ַדיִ ן ֲע ִ‬
‫ֶׁש ֵאינָ ּה נְ כֹונָ ה‪ּ .‬גַ ם ֶׁש ַה ָּד ָבר נִ ְר ֶאה ָלנּו‬
‫ֲה ִכי נָ כֹון וַ ֲה ִכי ַמ ְת ִאים‪ְּ ,‬כ ָלל ֹלא‬
‫טּוח ֶׁשּזֹו ָה ֱא ֶמת‪.‬‬
‫ָּב ַ‬
‫ְּכ ֶׂשה' נָ ַתן ְל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות הּוא‬
‫ְּכ ָלל ָּב ֶהם ִמ ַּצד ֶא ָחד‬
‫יֹותר‪,‬‬
‫ִצּוּויִ ם נַ ֲע ִלים ְּב ֵ‬
‫בּורם ִּבּטּול‬
‫ֶׁשּנִ ְד ֶר ֶׁשת ֲע ָ‬
‫"אנ ִֹכי ה'‬
‫וְ ַק ָּב ַלת עֹל‪ְּ ,‬כמֹו ָ‬
‫מֹופ ִיעים‬
‫ּומ ִא ָידְך ִ‬
‫לֹוקיָך" ֵ‬
‫ֱא ֶ‬
‫ּמּובנִ ים‬
‫ׁשּוטים ֶׁש ָ‬
‫ָׁשם ִצּוּויִ ם ְּפ ִ‬
‫ְל ָכל ַּבר ַּד ַעת ְּכמֹו "ֹלא ִּתגְ נֹב‪ֹ ,‬לא‬
‫ִּת ְר ַצח"‪.‬‬
‫רֹוצה ְל ַל ֵּמד‬
‫ַה ַּט ַעם ְל ָכְך הּוא – ִמּׁשּום ֶׂשה' ֶ‬
‫ׁשּוטים וַ ֲה ִכי‬
‫אֹותנּו ֶׁשּגַ ם ֶאת ַה ִּצּוּויִ ם ֲה ִכי ְּפ ִ‬
‫ָ‬
‫מּובנִ ים ֶׁשּיֵ ׁש‪ְ ,‬צ ִר ִיכים ָאנּו ְל ַקּיֵ ם ְּב ַק ָּב ַלת‬
‫ָ‬
‫מּובן ַּב ֵּׂש ֶכל‬
‫עֹל וְ ֹלא ְל ִה ְס ַּת ֵּמְך ַעל ָּכְך ֶׁשּזֶ ה ָ‬
‫ֶׁש ָּלנּו‪.‬‬
‫זֹאת ִמּׁשּום ֶׁש ִאם נִ ְס ַּת ֵּמְך ַרק ַעל ַה ֵּׂש ֶכל‬
‫ֶׁש ָּלנּו‪ ,‬יָ כֹול ָלבֹוא יֹום ֶׁש ַה ֲה ָבנָ ה ֶׁש ָּלנּו‬
‫ִּת ְׁש ַּתנֶ ה וְ נַ ֲעבֹר ַעל ַה ִּצּוּוי‪ ,‬אֹו ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָּכל‬
‫ּדּוע מֻ ָּתר ָלנּו ְל ָה ֵקל‬
‫ִמינֵ י ִסּבֹות ֶהגְ יֹונִ ּיֹות ַמ ַ‬
‫טֹועים‪ֹ ,‬לא?‬
‫ּסּורים ַה ָּללּו‪ִּ .‬כי ּגַ ם ְּבנֵ י ָא ָדם ִ‬
‫ָּב ִא ִ‬
‫נשמת‬
‫לעילוי נשמת‬
‫לעילוי‬
‫חנזין‬
‫ע״ה חנזין‬
‫ריסא ע״ה‬
‫רחל ריסא‬
‫ורעייתו רחל‬
‫דוד ורעייתו‬
‫ר׳ דוד‬
‫הרה״ח ר׳‬
‫הרה״ח‬
‫אלטשולער‪,‬‬
‫אפרים אלטשולער‪,‬‬
‫ר' אפרים‬
‫דלוין‪ ,‬ר'‬
‫יצחק דלוין‪,‬‬
‫יוסף יצחק‬
‫ר' יוסף‬
‫גדז''‬‪ ,‬,‬ר'‬
‫אבי גדז‬
‫ר' אבי‬
‫מערכת‪ :‬ר'‬
‫גרוס מערכת‪:‬‬
‫שייעל'ה גרוס‬
‫ר' שייעל'ה‬
‫עריכה‪ :‬ר'‬
‫'החייל' ‪ --‬עריכה‪:‬‬
‫עיתון 'החייל'‬
‫עיתון‬
‫זקס‬
‫אברמי זקס‬
‫ר' אברמי‬
‫עיצוב‪ :‬ר'‬
‫רייניץ עיצוב‪:‬‬
‫נפתלי רייניץ‬
‫הת' נפתלי‬
‫ג'ורי‪ ,‬הת'‬
‫אוריה ג'ורי‪,‬‬
‫הת' אוריה‬
‫הת'‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לכתובת‪[email protected] :‬‬
‫לשלוח לכתובת‪:‬‬
‫ניתן לשלוח‬
‫והערות ניתן‬
‫תגובות והערות‬
‫פניות‪ ,‬תגובות‬
‫פניות‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫עדכונים‬
‫שיעור מיוחד התקיים בכיתה ז' לרגל חמשה‬
‫עשר בשבט‪ .‬התלמידים למדו על הלכות בדיקת‬
‫הפירות‪ ,‬בהמשך ללימוד התנסו התלמידים‬
‫בבדיקתיוסי‬
‫ר'‬
‫קעניגופירות יער‬
‫תות שדה‬
‫באופן מעשי‬
‫והכינו מהם 'שייק' מתוק ועסיסי‪..‬‬
‫תלמידי כיתה ו' השתתפו‬
‫בפעילות מיוחדת לרגל‬
‫ט"ו בשבט בבית משפחת‬
‫מונדשיין‪ ,‬ביוזמת המחנך ‪ -‬ר'‬
‫יוסי דלווין‬
‫בכיתה ד' לומדים‬
‫גמרא בחברותות‪.‬‬
‫דיבוק חברים מתוך‬
‫אהבת ישראל‪.‬‬
‫כתה ג' כותבים לרבי‬
‫לכבוד י' בשבט‬
‫הפסקה פעילה‬
‫לתלמידי כיתות ב‪-‬ד‬
‫בהובלת תלמידי‬
‫כתה ז'‬
‫לכל שאלה? תשובה!‬
‫הרב יוסף יצחק מרזל‬
‫האם מותר לאכול‬
‫בשבת ביסקוויט או‬
‫עוגה שיש עליהם‬
‫כיתוב או צורה?‬
‫צורות ואותיות במאכלים‬
‫ּוק ֶר ֶק ִרים)‬
‫ויטים ְ‬
‫יס ְקוִ ִ‬
‫אֹותּיֹות ֲחקּוקֹות ְ(ּכמֹו ְּב ִב ְ‬
‫אֹותּיֹות ַעל ָהעּוגָ ה‪/‬עּוגִ ּיָ ה‪ֵּ ,‬בין ִעם ַה ִּכּתּוב הּוא ִ‬
‫אותיות ִאם יֵ ׁש ִּכּתּוב ִ‬
‫ׁשֹוב ָרם‪ִּ .‬כי ַעל יְ ֵדי ַה ְּׁש ִב ָירה הּוא‬
‫ּיֹוּצא ְּבזֶ ה‪ָ ,‬אסּור ְל ְ‬
‫נֹוסף ַעל ָהעּוגָ ה – ְּכמֹו ַק ֶּצ ֶפת וְ ַכ ֵ‬
‫וְ ָכל ֶׁש ֵּכן ִאם ַה ִּכּתּוב הּוא ָּד ָבר ָ‬
‫ׁשֹובר‬
‫ׁשֹובר ְּביָ ָדיו ֶט ֶרם ָהא ֶֹכל‪ֶ ,‬א ָּלא ּגַ ם ַּכ ֲא ֶׁשר ַמ ְכנִ יס ַה ַּמ ֲא ָכל ְל ִפיו וְ ֵ‬
‫אֹותּיֹות‪ִ .‬אּסּור זֶ ה הּוא ֹלא ַרק ַּכ ֲא ֶׁשר ֵ‬
‫מֹוחק ִ‬
‫ֵ‬
‫ְּב ִׁשּנָ יו – ּגַ ם ֵּכן ָאסּור!‬
‫‪/‬צּיּור ְמסֻ ּיָ ם‪ָּ ,‬תלּוי ָמה ַמ ְּט ַרת ַה ִּצּיּור‪ִ .‬אם ִהיא ִעם ּת ֶֹכן – ֶמ ֶסר ְמסֻ ּיָ ם‪ִּ ,‬דינָ ה ִּכ ְכ ִת ָיבה וְ ָאסּור‪.‬‬
‫צּורה ִ‬
‫צורה ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁשּיֵ ׁש ָ‬
‫ַאְך ִאם ִהיא ְס ָתם ְלי ִֹפי ְּולֹלא ַמ ְׁש ָמעּות ְמסֻ ּיֶ ֶמת – ֻמ ָּתר‪.‬‬
‫יהם ָּפ ָרה) – ָאסּור‬
‫ׁשֹוקֹולד ֶׁש ֻּמ ְט ָּבע ֲע ֵל ֶ‬
‫ָ‬
‫"ע ִלית" ַה ְּמיַ ֶּצ ֶרת ַט ְב ָלאֹות‬
‫מּותג ַה ֶח ְב ָרה ְ(ּכמֹו ְּב ֶח ְב ַרת ֵ‬
‫צּורה ֶׁשל ָ‬
‫ְלדֻ גְ ָמא‪ָ :‬‬
‫(ס ֶמל) ַה ֶח ְב ָרה‪.‬‬
‫ּצּורה ִהיא "לֹוגֹו" ֵ‬
‫ְל ָא ְכ ָלם‪ִּ .‬כי ַמ ָּט ַרת ַה ָ‬
‫ּיֹוּצא ְּבזֶ ה ְלי ִֹפי – ֵאין ִאּסּור‪.‬‬
‫ַאְך ִאם ְס ָתם ַמ ְט ִּב ִיעים ֶּפ ַרח וְ ַכ ֵ‬
‫נתינה לילדים ָל ָא ָדם ּגָ דֹול ֻמ ָּתר ָל ֵתת ְּד ַבר ַמ ֲא ָכל ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ִּכּתּוב ְליֶ ֶלד‪ִּ ,‬כי ַהּיֶ ֶלד ְּכ ֶׁשא ֶֹכל ִמ ְת ַּכּוֵ ן ְל ֲהנָ ָאתֹו וְ ֵאינֹו ָאסּור‪.‬‬
‫ִּוב ְל ַבד ֶׁשֹּלא יַ ְכנִ יס ַהּגָ דֹול ֶאת ַה ַּמ ֲא ָכל ְל ִפיו‪ִ ,‬מ ֵּכיוָ ן ֶׁשּזֶ ה נִ ְק ָרא ֶׁש ַּמ ֲא ִכיל אֹותֹו ַּבּיָ ַדיִ ם ִאּסּור‪.‬‬
‫סּורה‪.‬‬
‫צּורה ֲא ָ‬
‫(ׁש ִהּגִ ַיע ְלגִ יל ִחּנּוְך) ְּד ַבר ַמ ֲא ָכל ִעם ִּכּתּוב אֹו ִעם ָ‬
‫ַאְך ְל ָא ִביו ֶׁשל ַהּיֶ ֶלד ֶׁש ֻּמזְ ָהר ַעל ִחּנּוכֹו‪ָ ,‬אסּור ָל ֵתת ְליֶ ֶלד ֶ‬
‫אֹותּיֹות ְּכמֹו ֶׁש ָּמצּוי ִּב ְדגָ נֵ י ּב ֶֹקר אֹו סּוגִ ים ֶׁשל‬
‫צּורה ְמסֻ ּיֶ ֶמת אֹו ִ‬
‫דגני בוקר בצורות ְּב ִאם יֵ ׁש ַמ ֲא ָכל ֶׁש ֵהם ַע ְצ ָמם ְּב ָ‬
‫יקה‪.‬‬
‫ִא ְט ִריֹות ֵאין ִאּסּור ְל ָא ְכ ָלם‪ִּ .‬כי ְּכ ִת ָיבה ִהיא ִחּבּור ֶׁשל אֹות ִעם ּגִ ָּליֹון‪ְּ ,‬וכ ֶׁש ָח ֵסר ַהּגִ ָּליֹון ֵאין ְּכ ִת ָיבה וְ ֹלא ַׁשּיָ ְך ְמ ִח ָ‬
‫מקורות‪ :‬שו"ע אדה"ז סימן ש"מ סעיפים ד' ‪ -‬י'‪ .‬סימן שמ"ג סעיפים ב'‪ ,‬י'‪ .‬סימן תנ"ח סעיף ח'‪ .‬סימן ת"ס סעיפים ז'‪ ,‬ט'‪.‬‬
‫סימן תקי"ט סעיף ו'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אוריה ג'ורי‬
‫‪"...‬מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה‪,‬‬
‫התחיל להתרקם בדמיוני‪,‬‬
‫ִמ ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ֵּביתֹו ֶׁשל ַה ַּצּיָ ר ַה ֲח ִס ִידי ר' ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ֶׁש ְּב ִק ְריַ ת‬
‫ַא ְר ַּבע‪ ,‬נִ ְׁש ֶק ֶפת ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה ֶׁשל ֶח ְברֹון‪ַ .‬ה ֶּׁש ֶמׁש‬
‫ַהּיִ ְׂש ְר ֵא ִלית ֹלא ְמ ַב ְל ֶּב ֶלת ֶאת ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ַה ֶח ְברֹונִ י ַה ָּק ִריר‪,‬‬
‫אֹותנּו ֶאל‬
‫לֹוק ַחת ָ‬
‫רּוח וְ ַ‬
‫ׁשֹור ֶקת ָה ַ‬
‫ֶ‬
‫–ה ָהר‪,‬‬
‫ּומ ְּמרֹום ּג ַֹבּה ָ‬
‫ִ‬
‫חֹוקים‪.‬‬
‫ְמחֹוזֹות ְר ִ‬
‫יֹוׁש ִבים‬
‫ְּכ ֶׁשהּוא ָעטּור ְּב ַּב ֶרט ַה ַּצּיָ ִרים ַהּנִ ְצ ִחי ְלרֹאׁשֹו‪ֲ ,‬אנַ ְחנּו ְ‬
‫בּוע‪.‬‬
‫ִעם ַה ַּצּיָ ר ַהּמֻ ְפ ָלא ְל ִׂש ָיחה ְמ ַר ֶּת ֶקת‪ַ ,‬ה ָּׁש ַ‬
‫בבית קטן במעלה ההר בעיר האבות‪ ,‬גר‬
‫חסיד אחד‪ .‬ברט נצחי לראשו‪ ,‬ובדמיונו‬
‫נופים עוצרי נשימה‪ ,‬ימים של גאולה‪ ,‬שלום‬
‫ושלווה‪ ,‬וחסידים רוקדים ושמחים‪...‬‬
‫הכירו את ר' ברוך נחשון – הצייר החסידי‬
‫שזכה שהרבי יעודד אותו ללמוד ציור‪ ,‬ואף‬
‫יבקר בתערוכת הציורים שלו במשך כמעט‬
‫שעה תמימה!‬
‫אוריה ג'ורי ביקר בסטודיו של הצייר‬
‫המפורסם וחזר נפעם‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫עֹולם‪ֵ .‬הם‬
‫ּיּוריו ֶׁשל ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ְמפֻ ְר ָס ִמים ְּב ָכל ָה ָ‬
‫ִצ ָ‬
‫נִ ָיּב ִטים ֵא ֵלינּו ִמּלּוחֹות ָׁשנָ ה ַר ִּבים‪ֵ ,‬הם ְמ ַע ְּט ִרים ִקירֹות‬
‫חּודי ַמ ְסּגִ יר ִמּיָ ד ִמי‬
‫מֹוסדֹות‪ ,‬וְ ָא ְפיָ ם ַהּיִ ִ‬
‫ַרּבֹות ַּב ָּב ִּתים ְּוב ָ‬
‫הּוא ַה ַּצּיָ ר ֶׁש ָחתּום ַעל ַהּיְ ִצירֹות ַה ְּמי ָֻחדֹות ַה ָּללּו‪.‬‬
‫גֹורר ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְּב ִעיר‬
‫ִמּזֶ ה ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ִמ ְת ֵ‬
‫"מּיָ ד ַא ֲח ֵרי ִמ ְל ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמים וְ ִכּבּוׁש‬
‫ָה ָאבֹות ֶח ְברֹון‪ִ .‬‬
‫נֹוספֹות‪,‬‬
‫ירּוׁש ַליִ ם יַ ַחד ִעם ִׁש ָּׁשה ִמ ְׁש ָּפחֹות ָ‬
‫ָה ִעיר‪ ,‬יָ ָצאנּו ִמ ָ‬
‫וְ ִהּגַ ְענּו ְל ֶח ְברֹון"‪ ,‬הּוא ְמ ַס ֵּפר ָלנּו‪.‬‬
‫הּודי אֹותֹו ָאנּו‬
‫קּופה ַה ִהיא ְּב ֶח ְברֹון ׁשֹונֶ ה ֵמ ַהּיִ ּׁשּוב ַהּיְ ִ‬
‫ַה ְּת ָ‬
‫ַמ ִּכ ִירים ַּכּיֹום‪ּ" .‬גַ ְרנּו ְּב ִבנְ יָ ן ַה ִּמ ְמ ָׁשל ַה ְּצ ָב ִאי‪ּ ,‬בֹו יָ ְׁשבּו ָּכל‬
‫ּגּופי ַה ִּב ָּטחֹון‪ַ ,‬ה ָּצ ָבא‪ִ ,‬מ ְׁש ָמר ַהּגְ בּול‪ֵּ ,‬ובית ַה ִּדין ַה ְּצ ָב ִאי"‪.‬‬
‫ֵ‬
‫לצייר את הטבע‬
‫ׁשֹואב ִמ ֶּמּנָ ה‬
‫ֵמ ָאז ְּוב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות‪ּ ,‬גָ ר נַ ְחׁשֹון ְּב ֶח ְברֹון וְ ֵ‬
‫עֹולם ַה ִּצּיּור הּוא ְמ ַס ֵּפר‪,‬‬
‫ַה ְׁש ָר ָאה מֻ ְפ ָל ָאה‪ַ .‬על ִחּבּורֹו ְל ָ‬
‫ִּכי עֹוד ֶּב ֱהיֹותֹו נַ ַער ָצ ִעיר ְּב ֵח ָיפה‪ָ ,‬א ַהב ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ַּבּנֹוף‬
‫רֹועי – ַהצֹאן ָה ַע ְר ִביִ ים‬
‫יתי ֶאת ֵ‬
‫"ּב ָכל ּב ֶֹקר ָר ִא ִ‬
‫ֶׁשּנִ ְׁש ַּקף ִמ ֵּביתֹו‪ְ :‬‬
‫עֹולים ַעל ָה ָהר‪ֶ ,‬אל ַה ִּמ ְר ֶעה‪ ,‬וְ חֹוזְ ִרים ְל ֵעת ֶע ֶרב‪ָ .‬א ַה ְב ִּתי ֶאת‬
‫ִ‬
‫ַה ְּצ ַמ ִחים ֶׁשּנֶ ְח ְּבאּו ֵּבין ַה ְּס ָל ִעים‪ ,‬וְ ִה ְׁש ַּת ֲע ַׁש ְע ִּתי ַּבּבֹץ ַה ַּמ ֲח ִליף‬
‫צּורֹותיו ִעם ָּכל ְּד ִר ָיכה ֶׁשל ַּכף ֶרגֶ ל‪.‬‬
‫ָ‬
‫ֶאת ָה ֵעדּות ַהּמֻ ְס ֶמ ֶכת ַעל ִּכ ְׁשרֹונִ י‪ָׁ ,‬ש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי ַהּגַ ּנֶ נֶ ת ֶׁש ִּלי‪.‬‬
‫יתי ְ'מהּומֹות' ְּבגַ ן‬
‫ֶׁש ֶה ֱענִ ָיקה ִלי ַּדף ְּוצ ָב ִעים‪ְּ ,‬ב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ָע ִׂש ִ‬
‫ַהּיְ ָל ִדים‪...‬‬
‫ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ְלעֻ ַּמת זֹאת‪ֹ ,‬לא ָהיָ ה ׁשּום ָּד ָבר ֶׁש ִה ְר ִחיב ֶאת‬
‫נֹותר ִלי ֶא ָּלא ִל ְבהֹות ַּב ִּת ְק ָרה ַה ְּל ָבנָ ה ְּול ִה ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע‬
‫ִּד ְמיֹונִ י‪ ,‬וְ ֹלא ַ‬
‫ְּב ִד ְמיֹונֹות"‪.‬‬
‫ּיּוריו ֶׁשל ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ְמי ָֻח ִדים ְמאֹד‪ֵ .‬הם ְמ ֵל ִאים ִּב ְפ ָר ִטים‬
‫ִצ ָ‬
‫פּופי ְצ ָב ִעים ַר ִּבים‪ ,‬וְ ָת ִמיד ְמ ַׁש ְּד ִרים ּת ֶֹכן‬
‫ְּופ ָר ֵטי ְּפ ָר ִטים‪ֲ ,‬א ֵ‬
‫הּודית‬
‫הּודי‪ְּ .‬ב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות ָהיָ ה ח ֶֹסר ָעצּום ְּבאֻ ָּמנּות יְ ִ‬
‫יְ ִ‬
‫אֹותנְ ִטית‪ֶׁ ,‬ש ְּת ָק ֵרב ַל ָּק ָהל ָה ָר ָחב ֶאת מֻ ְּׂשגֵ י ַהּיַ ֲהדּות ֶּד ֶרְך אֻ ָּמנּות‬
‫ֶ‬
‫ּומ ְר ִה ָיבה‪.‬‬
‫מֻ ְׁש ַק ַעת ַ‬
‫נֹופים‬
‫קֹול ֶטת ַה ַּמ ְצ ֵל ָמה ִ‬
‫ָּב ִע ָּדן ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ים‪ְּ ,‬ב ֶהּנֵ ף ַּכ ְפּתֹור ֶא ָחד ֶ‬
‫ּיֹוצא‬
‫ּומדֻ ּיָ ִקים‪ַ .‬אְך ֹלא ְלזֶ ה ְמ ַכּוֵ ן נַ ְחׁשֹון‪ָּ .‬כל ִצּיּור ֶׁש ֵ‬
‫ַמ ְר ִה ִיבים ְ‬
‫צּומה‪.‬‬
‫ִמ ַּת ַחת יָ ָדיו ָמ ֵלא ִּבנְ ָׁש ָמה ְּוב ַכּוָ נָ ה ֲע ָ‬
‫איך בעצם אתה מתחיל את הציור?‬
‫רֹואה ְּב ֵעינֵ י ַה ִּד ְמיֹון ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנָ ִביא‪ֶ ,‬את ִה ְתּגַ ּלּות ַה ָּמ ִׁש ַיח‬
‫"אנִ י ֶ‬
‫ֲ‬
‫ּתֹורה‪ ,‬וְ ַכְך ִמ ְתיַ ֵּׁשב ֶאל מּול ַּכן ַה ִּצּיּור‪ַ ,‬מ ְר ִטיב‬
‫אֹו ֶאת ִמ ְצוֹות ַה ָ‬
‫ּומ ְת ִחיל ְל ַצּיֵ ר"‪.‬‬
‫ֶאת ַה ִּמ ְכחֹול ִּב ְצ ָב ִעים‪ַ ,‬‬
‫עֹולם" ַמ ְב ִהיר נַ ְחׁשֹון‪,‬‬
‫צֹורְך ְל ַח ֵּפׂש אֻ ָּמנּות ֶׁשל אֻ ּמֹות ָה ָ‬
‫"אין ָלנּו ֵ‬
‫ֵ‬
‫"אֹוצרֹות ָהאֻ ָּמנּות ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים נִ ְמ ָצ ִאים ֶא ְצ ֵלנּו‪ַּ ,‬בּיַ ֲהדּות‪ְּ .‬כמֹו‬
‫ְ‬
‫אֹוצר ַּת ַחת ַהּגֶ ֶׁשר‪,‬‬
‫הּודי ֶׁש ָח ַלם ַעל ָ‬
‫ַה ִּסּפּור ַה ְּמפֻ ְר ָסם ַעל אֹותֹו יְ ִ‬
‫אֹוצר נִ ְמ ָצא ְּב ֵביתֹו‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ְצ ִר ִיכים ַל ֲחפֹר וְ ִל ְמצֹא ֶאת‬
‫ַּובּסֹוף ָה ָ‬
‫אֹוצרֹות ָה ֵאּלּו ַּבּיַ ֲהדּות!"‬
‫ָה ָ‬
‫ּומ ֲע ִׂשּיֹות ֵמ ַה ָּתנָ "ְך‪,‬‬
‫עֹולם ִצּיְ רּו ְּדמֻ ּיֹות ַ‬
‫וְ ָא ֵכן‪ָ ,‬א ָּמנִ ים ַר ִּבים ָּב ָ‬
‫טּוטים ְמ ַע ְּט ִרים ֶאת ִקירֹות‬
‫ְּוב ָב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ַע ִּת ִיקים נִ ְמ ְצאּו ִׂש ְר ִ‬
‫"אנַ ְחנּו ְצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַח ֵּבר ַל ְּמקֹורֹות ֶׁש ָּלנּו‪ַ ,‬לּׁש ָֹר ִׁשים‬
‫ַה ֵה ָיכל‪ֲ .‬‬
‫אֹותה"‪.‬‬
‫ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים‪ְּ ,‬ב ַחּיֵ י ַהּיֹום יֹום‪ְ .‬ל ַה ִּביט ֶאל ַהּיַ ֲהדּות‪ְּ ,‬ול ַד ְמיֵ ן ָ‬
‫יֹוצ ִאים ִמ ִּפיו ֶׁשל ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון‪ֵ ,‬הם‬
‫ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֵאּלּו ְ‬
‫ּיּוריו ַעל ַהּגְ אֻ ָּלה נִ ַּתן ִל ְראֹות‬
‫ְמ ַק ְּב ִלים ַמ ְׁש ָמעּות ְמי ֶֻח ֶדת‪ְּ .‬ב ִצ ָ‬
‫תּומים ֵמ ַהּנָ ִביא אֹו ֵמ ָה ַר ְמ ָּב"ם‪ְ ,‬מ ַק ְּב ִלים‬
‫ֵּכ ַיצד ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְס ִ‬
‫ׁשֹופר ּגָ דֹול" אֹו "וְ נָ ֵמר ִעם‬
‫ְצ ָב ִעים ַחּיִ ים‪ֵּ .‬בין ִאם זֶ ה "יִ ָּת ַקע ְּב ָ‬
‫ּיּוריו ַה ְּמי ָֻח ִדים‪.‬‬
‫מּוחׁש ְּב ִצ ָ‬
‫ּגְ ִדי יִ ְר ַּבץ"‪ֶ ,‬את ָּכל ֵאּלּו נִ ַּתן ִל ְראֹות ְּב ָ‬
‫ּיּוריו הּוא ְמ ַק ֵּבל ְּב ָכל ְׁשעֹות‬
‫ֶאת ַה ַה ְׁש ָר ָאה וְ ָה ַר ֲעיֹונֹות ְל ִצ ָ‬
‫ַהּיְ ָמ ָמה‪ַּ .‬כ ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ַמ ֶּׁשהּו‪ ,‬הּוא נִ ּגַ ׁש ִמּיָ ד ְל ַצּיֵ ר‪.‬‬
‫"ּב ַא ַחת‬
‫הֹור ָאתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי‪ְ .‬‬
‫"די‪ַ ,‬על ִּפי ָ‬
‫ְּב ֵביתֹו ּגַ ם ִמ ְת ַקּיֵ ם ִמנְ יָ ן ַח ַּב ִ‬
‫ּדֹודי"‪ִ ,‬ק ַּב ְל ִּתי ַה ְׁש ָר ָאה ְל ִצּיּור‬
‫"ל ָכה ִ‬
‫ִמ ְּת ִפּלֹות ַה ַּׁש ָּבת‪ְּ ,‬ב ֵעת ִׁש ַירת ְ‬
‫ְמסֻ ּיָ ם‪ָׁ .‬ש ַמ ְר ִּתי אֹותֹו ָחזָ ק ְּבזִ ְכרֹונִ י‪ְּ ,‬וב ֵצאת ַה ַּׁש ָּבת ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי ֶאל‬
‫יתי"‪.‬‬
‫מּול ַה ַּבד וְ ִצּיַ ְר ִּתי ֶאת ֶׁש ָר ִא ִ‬
‫"ּת ַד ְמיְ נּו‪ִּ ,‬ת ְפ ְּתחּו‬
‫ִל ָיל ִדים ֶׁשנֵ ַיחנּו ְּב ִכ ְׁשרֹון ַה ִּצּיּור הּוא ַמ ְמ ִליץ‪ְ :‬‬
‫ּות ַצּיְ רּו‪ְּ .‬ב ִלי ְּכ ָל ִלים‪ְּ ,‬וב ִלי חֻ ִּקים‪ְּ .‬ת ַצּיְ רּו‬
‫רֹואים‪ְ ,‬‬
‫ֶאת ַמה ֶׁש ַא ֶּתם ִ‬
‫ּיֹוצא ָל ֶכם ֵמ ַה ֵּלב!"‬
‫ַמה ֶׁש ֵ‬
‫שליחות מופלאה‬
‫יטס‪.‬‬
‫ְל ַא ַחר ַה ֲחתֻ ּנָ ה‪ ,‬נָ ַסע ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ִעם ַר ְעיָ תֹו ִל ְק ַראּון ַהיְ ְ‬
‫ְּב ִביקּורֹו ְּב‪ָ 770-‬א ַמר לֹו ָה ַר ִּבי‪" :‬אֻ ָּמנּות ַה ִּצּיּור ֲע ַדיִ ן ֹלא ִהּגִ ָיעה‬
‫עֹולם ְל ַת ֵּקן‬
‫עֹולם זֶ ה ּדֹורֹות ַר ִּבים‪ .‬נִ ְׁש ָמ ְתָך יָ ְר ָדה ָל ָ‬
‫ְל ִתּקּונָ ּה ָּב ָ‬
‫ּמּודי ִצּיּור –‬
‫עֹולם ַה ִּצּיּור"‪ָ ,‬ה ַר ִּבי נָ ַתן לֹו ִמ ְלּגָ ה ְמי ֶֻח ֶדת ְל ִל ֵ‬
‫ֶאת ָ‬
‫וְ הּוא יָ ָצא ַל ֶּד ֶרְך‪.‬‬
‫דֹולים‬
‫יֹוׁשב ִעם ֶא ָחד ָה ָא ָּמנִ ים ַהּגְ ִ‬
‫ּקּור ִסים‪ַּ ,‬כ ֲא ֶׁשר הּוא ֵ‬
‫ְּב ֶא ָחד ַה ְ‬
‫ּקּור ִסים יֶ ְׁשנָ ם ְּד ָב ִרים‬
‫עֹולם‪ָ ,‬א ַמר לֹו נַ ְחׁשֹון‪ִּ ,‬כי ְּב ֶא ָחד ַה ְ‬
‫ָּב ָ‬
‫ויטׁש‬
‫יּוּבאוִ ְ‬
‫"ה ַר ִּבי ִמ ִּל ַ‬
‫ַהנֹוגְ ִדים ֶאת ַה ֲה ָל ָכה‪ַ .‬ה ָלה ֵה ִׁשיב לֹו‪ַּ ,‬כְך‪ָ :‬‬
‫ֵמ ִבין ַּב ֲה ָל ָכה‪ֲ ,‬אנִ י ֵמ ִבין ְּב ָא ָּמנּות‪"...‬‬
‫יֹותר‪ֶ ,‬ה ְר ָאה‬
‫ּקּורס‪ָׁ .‬שנִ ים ְמאֻ ָחר ֵ‬
‫ּמּובן‪ֶׁ ,‬שנַ ְחׁשֹון ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ְ‬
‫ַּכ ָ‬
‫ּיּוריו‪ .‬אֹותֹו ָא ָּמן‬
‫נַ ְחׁשֹון ְלאֹותֹו ָא ָּמן ַא ְלּבֹום ָק ָטן‪ּ ,‬ובֹו ִמ ְב ָחר ִמ ִּצ ָ‬
‫לֹוק ַח‬
‫ית ֵ‬
‫ויטׁש‪ִ ,‬אם ָהיִ ָ‬
‫יּוּבאוִ ְ‬
‫"צ ַדק ָה ַר ִּבי ִמ ִּל ַ‬
‫ִה ִּביט נִ ְפ ַעם וְ ֵהגִ יב‪ָ :‬‬
‫ּיּורים ֶׁש ְּלָך‬
‫ית נִ ְצ ָמד ִל ְכ ָל ִלים ָּכ ֵא ֶּלה וַ ֲא ֵח ִרים‪ַ .‬ה ִּצ ִ‬
‫ּקּורס ָהיִ ָ‬
‫ֶאת ַה ְ‬
‫רֹואים‬
‫ֵהם ַמ ָּבט ַלּנֶ ֶפׁש ֶׁש ְּלָך‪ֵ ,‬הם ַא ְס ֶּפ ְק ַל ְריָ ה ַלּיַ ֲהדּות ָה ֲא ִמ ִּתית‪ִ .‬‬
‫ֶׁש ָּכאן ֵאין ַצּיָ ר ֶׁשּנִ ְצ ָמד ַל ִּמ ְסּגֶ ֶרת ְּולחֻ ִּקים יְ ֵב ִׁשים"‪.‬‬
‫וְ ָא ֵכן‪ִּ ,‬ב ְׁשנַ ת תשל"ט‪ֶ ,‬ה ְח ִליט ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ְל ַה ֲע ִביר ְל ַח ְדרֹו ֶׁשל‬
‫רּוכה‬
‫ּיּוריו‪ָ .‬ה ַר ִּבי ָא ַמר ִּכי ִּב ְרצֹונֹו ְל ַקּיֵ ם ַּת ֲע ָ‬
‫ָה ַר ִּבי ִמ ְב ָחר ִמ ִּצ ָ‬
‫ּיּורים‪ֶׁ ,‬ש ִּת ְת ַקּיֵ ם ְּב‪ָ .770-‬ה ַר ִּבי יָ ָצא ֵמ ַח ְדרֹו‪ְּ ,‬וב ֶמ ֶׁשְך ‪50‬‬
‫ֵמ ַה ִּצ ִ‬
‫קֹורְ ִאים ֶמּנִ י ו ַ ְיסּבֶ רְ ג‬
‫ו ֲַאנִ י ּבֶ ן ֵּתׁשַע וָ ֵח ִצי‪ ,‬נֹול ַדְ ִּתי בכ"ט‬
‫ְמנ ֵַחם – ָאב‬
‫המשפחה שלי‬
‫אֲ נ ְַחנּו חֲ ִמּׁשָ ה יְ לָ דִ ים ּבַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה‪.‬‬
‫ּוׁשנֵי ּבָ נִ ים‪.‬‬
‫ׁשָ לֹוׁש ּבָ נֹות‪ְ ,‬‬
‫המקום שלי במשפחה‪:‬‬
‫אֲ נִ י הַ ּבְ כֹור‬
‫מעלת‬
‫חברינו‬
‫השאלון‬
‫מגיש‪ :‬מנדי קעניג‬
‫מגיש‪ :‬מנדי קעניג‬
‫מה המקצוע או השיעור האהוב‬
‫עליך בחדר?‬
‫ִׁשעּור הֲ לָ כָ ה‪ .‬אֲ נִ י מַ ְת ִחיל לְ הַ ּכִ יר‬
‫עֹולָ ם חָ דָ ׁש ׁשֶ ל מֻ ּׂשָ גִ ים‪ ,‬אֲ נִ י לֹומֵ ד‬
‫הַ רְ ּבֵ ה עַ ל א ֹרַ ח הַ חַ ּיִ ים ׁשֶ ל ּכָ ל‬
‫חָ ִסיד – מָ ה אָ סּור וְ אֵ יְך צָ רִ יְך‬
‫לְ ִה ְתנַהֵ ג‪.‬‬
‫מה המשחק האהוב עליך?‬
‫ּכַ ּדּורֶ גֶל‪ּ .‬ובְ תֹוְך הַ ּבִ נְ יָן אֲ נִ י אֹוהֵ ב‬
‫לְ ׂשַ חֵ ק ּבְ ׁשַ ְחמָ ט אֹו ּבְ כַ ּדּורֶ גֶל‬
‫ׁשֻ לְ חָ נִ י‪.‬‬
‫השליחות של אבא‬
‫הַ ּתַ פְ ִקיד ׁשֶ ל אַ ּבָ א הּוא הַ ּמַ זְ ּכִ יר‬
‫אׁשי הָ רַ ב לַ אזַאר‪.‬‬
‫ׁשֶ ל הַ ּׁשָ לִ יחַ הָ רָ ִ‬
‫הּוא ּגַם עֹוזֵר לַ הַ רְ ּבֵ ה אֲ נ ִָׁשים‬
‫ּבְ ִּטיסֹות‪ ,‬וְ הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹד ְמאָ רֵ חַ‬
‫ּומסַ ּדֵ ר ְמקֹומֹות לִ ינָה וְ כַ ּדֹומֶ ה‪.‬‬
‫ְ‬
‫לִ פְ נֵי ׁשֶ ּסָ בְ תָ א נִ פְ ְטרָ ה‪ ,‬אַ ּבָ א הָ יָה‬
‫נֹוסֵ עַ עַ ל ְמנַת לִ ְהיֹות לְ צִ ּדָ ּה‪.‬‬
‫ּבַ ּקַ יִ ץ הָ אַ חֲ רֹון טַ ְס ִּתי עִ ם אַ ּבָ א‬
‫לָ רַ ּבִ י‪ּ .‬פָ ג ְַׁשנּו ְקבּוצָ ה ׁשֶ ּנ ְָסעָ ה‬
‫מֹוס ְקבָ ה וְ אַ ּבָ א ּדָ אַ ג לָ הֶ ם ְמא ֹד‪.‬‬
‫לְ ְ‬
‫יתי ּכֵ יצַ ד הֵ ם‬
‫לְ אַ חַ ר ִמּכֶ ן רָ ִא ִ‬
‫מֹודִ ים לֹו עַ ל עֶ זְ רָ תֹו הָ רַ ּבָ ה!‬
‫ּבְ אַ חַ ת הַ ּפְ עָ ִמים‪ִ ,‬מּיָד ּכְ ׁשֶ ּנָחַ ת‬
‫ּבִ ְׂשדֵ ה הַ ְּתעּופָ ה‪ ,‬הּוא ׁשָ מַ ע‬
‫ׁשֶ ּסָ בְ תָ א נִ פְ ְטרָ ה‪ּ .‬כַ ּמּובָ ן ׁשֶ הֹודִ יעַ‬
‫עַ ל ּכָ ְך ִמּיָד לְ ִאּמָ א‪ׁ ,‬שֶ ּבִ ְּׂשרָ ה לָ נּו אֶ ת‬
‫הַ ּבְ ׂשֹורָ ה הַ ּקָ ׁשָ ה‪.‬‬
‫מה תרצה להיות כשתהיה גדול?‬
‫אֲ נִ י ל ֹא יֹודֵ עַ עֲדַ יִ ן‪...‬‬
‫מי לדעתך צריך להתארח במדור‬
‫בפעם הבאה?‬
‫מֹויׁשי הַ לְ ּפֶ רִ ין‪ׁ .‬שֶ הּוא ּגַם חָ בֵ ר‪,‬‬
‫ִ‬
‫וְ גַם ׁשָ כֵ ן ׁשֶ ּלִ י‪...‬‬
‫רגע משמח שלי‬
‫ּכְ ׁשֶ הָ לַ כְ ִּתי לְ בַ ּקֵ ר אֶ ת סַ בְ ּתָ א ׁשֶ ּלִ י‬
‫ּבְ בֵ ית הָ רְ פּואָ ה‪ ,‬אָ מַ רְ ִּתי לָ ּה ּתַ נְ יָא‬
‫ּבְ עַ ל – ּפֶ ה‪ .‬הָ יְ תָ ה לִ י הַ רְ ּגָׁשָ ה ׁשֶ ִהיא‬
‫ּומאֻ ּׁשֶ רֶ ת מֵ הַ 'ּתַ נְ יָא'‬
‫ְמא ֹד ְׂשמֵ חָ ה ְ‬
‫ׁשֶ אֲ נִ י אֹומֵ ר‪.‬‬
‫תוכל לשתף אותנו בדבר עצוב‬
‫שקרה לך?‬
‫המעלה שאני רואה בחברי‪:‬‬
‫הּוא אֹוהֵ ב לַ ֲעז ֹר לַ אֲ חֵ רִ ים‪ .‬לִ י‬
‫יׁשית הּוא עָ זַר הַ רְ ּבֵ ה ּבַ הֲ כָ נַת‬
‫ִא ִ‬
‫רּוסית‪.‬‬
‫ִׁשעּורֵ י ּבַ יִ ת ּבְ ִ‬
‫ִּוב ְדמֻ ּיֹות‪ֶ ,‬את ִּפ ְל ֵאי ַה ְּב ִר ָיאה‪.‬‬
‫יֹוצא ֶאל ַה ֶּט ַבע ַה ִּפ ְר ִאי‪ַ ,‬מּנִ ַיח ֶאת ַה ַּבד‪,‬‬
‫יתי ֵ‬
‫"ּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ָהיִ ִ‬
‫ְ‬
‫רֹואה נַ ְחׁשֹון נֹוף אֹו‬
‫ּומ ַצּיֵ ר ֶאת ֶׁש ֵעינַ י רֹואֹות"‪ּ .‬גַ ם ַּכּיֹום‪ִ ,‬אם ֶ‬
‫ְ‬
‫ּומ ַד ְמיֵ ן אֹותֹו‬
‫ׁשֹומר אֹותֹו ְּבזִ ְכרֹונֹו‪ ,‬וְ ָאז ָׁשב ְ‬
‫ָמקֹום ְמי ָֻחד‪ ,‬הּוא ֵ‬
‫ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּצּיּור‪.‬‬
‫מֹוכ ַיח ר' ָּברּוְך‬
‫עֹולם‪ִ ,‬‬
‫יקּוריו ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ְּב ַר ֲח ֵבי ָה ָ‬
‫ְּב ִב ָ‬
‫זֹוהי‬
‫נַ ְחׁשֹון ָל ַר ִּבים ִּכי ַהּיַ ֲהדּות ִהיא ּגַ ם ָא ָּמנּות‪ְׂ ,‬ש ֵמ ָחה וִ ִיצ ָירה‪ִ .‬‬
‫עֹולם ֶׁש ָּלנּו‪.‬‬
‫ְּב ֶע ֶצם עֹוד ֶּד ֶרְך ְלגַ ּלֹות ֶאת ַהקב"ה ְּב ָכל ָּד ָבר ָּב ָ‬
‫ּות ִפ ָּלה‪ְּ ,‬ול ֶא ָחד‬
‫ְל ֶא ָחד יֵ ׁש ַּת ְפ ִקיד ְלגַ ּלֹות זֹאת ַעל יְ ֵדי ִלּמּוד ְ‬
‫ֶׁשּנֵ ָחן ַּבחּוׁש ַה ַּמ ְת ִאים – ֶּד ֶרְך ַה ִּצּיּור‪.‬‬
‫צֹועּיִ ים ִּב ְׁש ִב ְיל ֶכם – ַה ַּצּיָ ִרים‬
‫נִ ִּסינּו ִל ְׁשאֹב ִמ ֶּמּנּו ַּכ ָּמה סֹודֹות ִמ ְק ִ‬
‫"אנִ י ֹלא ַצּיָ ר‬
‫ַה ְּצ ִע ִירים – ַאְך הּוא ְמגַ ֶּלה ָלנּו סֹוד ֶא ָחד ָק ָטן‪ֲ :‬‬
‫צֹועי‪ֲ ,‬אנִ י ֹלא ְמ ַצּיֵ ר ְל ִפי ְּכ ָל ִלים וְ חֻ ִּקים‪ֲ ,‬אנִ י ְמ ַצּיֵ ר ֶאת ַמה‬
‫ִמ ְק ִ‬
‫ּומ ַד ְמיֵ ן"‪.‬‬
‫רֹואה ְ‬
‫ֶׁש ֲאנִ י ֶ‬
‫ּיּורים‪ֵ ,‬ה ִאיר‬
‫ּתֹובב יַ ַחד ִעם ָּברּוְך ְס ִביב ַה ִּצ ִ‬
‫ַּדּקֹות ְׁש ֵלמֹות (!) ִה ְס ֵ‬
‫ּיּורים ְּב ָכל‬
‫"אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁש ָּת ִפיץ ֶאת ַה ִּצ ִ‬
‫הֹורה לֹו‪ֲ :‬‬
‫וְ ֵה ִעיר‪ָ .‬ה ַר ִּבי ָ‬
‫עֹולם"‪.‬‬
‫ָה ֶא ְמ ָצ ִעים‪ְּ ,‬וב ָכל ָה ָ‬
‫ּיּוריו‪,‬‬
‫ׁשּובים ָּב ֶהם ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש נַ ְחׁשֹון ַל ֲה ָפ ַצת ִצ ָ‬
‫ֶא ָחד ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ַה ֲח ִ‬
‫ּיּוריו ְמ ַע ְּט ִרים לּוחֹות‬
‫הּוא ְּבלּוחֹות ָׁשנָ ה‪ִ .‬מּזֶ ה ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֶׁש ִּצ ָ‬
‫הּודים ַר ִּבים‪ּ ,‬גַ ם ָּכ ֵא ֶּלה‬
‫עֹולם‪ְּ .‬ב ָב ִּתים ֶׁשל יְ ִ‬
‫ָׁשנָ ה ַר ִּבים ְּב ַר ֲח ֵבי ָה ָ‬
‫ּיּוריו נ ֶֹפְך ְמי ָֻחד ְל ַחגֵ י‬
‫נֹותנִ ים ִצ ָ‬
‫ּומ ְצוֹות‪ְ ,‬‬
‫ּתֹורה ִ‬
‫ׁשֹומ ֵרי ָ‬
‫ֶׁש ֵאינָ ם ְ‬
‫ּצֹופה‬
‫מֹוע ָדיו‪ְּ .‬ב ָכל ִמ ְט ָּבח ְּוב ָכל ִמ ְׂש ָרד נִ ָיּב ִטים ֶאל ַה ֶ‬
‫יִ ְׂש ָר ֵאל ְּול ֲ‬
‫ּומ ִא ִירים‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ָק ְר ִבים ֶאת ַה ְּל ָבבֹות‬
‫מֻ ְּׂשגֵ י ַהּיַ ֲהדּות ִּב ְצ ָב ִעים ַחּיִ ים ְ‬
‫ַל ְּקדֻ ָּׁשה‪.‬‬
‫"איפֹה‬
‫רּוכה ָׁש ַאל ָה ַר ִּבי ֶאת ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון‪ֵ :‬‬
‫ִל ְק ַראת ִסּיּום ַה ַּת ֲע ָ‬
‫ֵמ ָאז הּוא ַמ ְק ִּפיד ְל ַׁש ֵּלב‬
‫יֵ ׁש ִצּיּור ִעם ֲח ִס ִידים ְׂש ֵמ ִחים‪"?...‬‬
‫ּוׂש ֵמ ִחים ְּב ִׂש ְמ ָחה‬
‫רֹוק ִדים ְ‬
‫ּיּוריו ְּדמֻ ּיֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֲח ִס ִידים‪ְ ,‬‬
‫ְּב ִצ ָ‬
‫הּודית‪.‬‬
‫יְ ִ‬
‫אמנות חסידית‬
‫לֹומר‪ִּ ,‬כי ַה ִּמ ְכחֹול הּוא קֻ ְלמֹוס ַהּנֶ ֶפׁש‪.‬‬
‫ַעל ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ֶא ְפ ָׁשר ַ‬
‫ּומ ַרּגֵ ׁש ֶאת ַה ְּל ָבבֹות‪ֲ .‬ח ַדר‬
‫ַּד ְרּכֹו הּוא ַמ ֲע ִביר ְמ ָּס ִרים ְמי ָֻח ִדים‪ְ ,‬‬
‫ּתֹוצ ָאה‬
‫נּוע ַה ְּממֻ ָּקם ְּב ֵביתֹו‪ֹ ,‬לא ַמ ְסּגִ יר ֶאת ַה ָ‬
‫בֹודה ַה ָּק ָטן וְ ַה ָּצ ַ‬
‫ָה ֲע ָ‬
‫ּיֹוצאת ִמ ֵּבין קֹורֹות ַה ַּביִ ת ַה ָּק ָטן‪.‬‬
‫ַה ְּמפ ֶֹא ֶרת ַה ֵ‬
‫חֹולים‬
‫ּומ ְכ ִ‬
‫פֹופרֹות ֶצ ַבע ִ‬
‫ָס ִביב ֻׁש ְל ָחן ָק ָטן‪ָ ,‬עמּוס ָל ֲעיֵ ָפה ִּב ְׁש ְ‬
‫בֹודה‪,‬‬
‫ִּב ְצ ָב ִעים ִּובגְ ָד ִלים ׁשֹונִ ים‪ ,‬וְ גַ ם ִצּיּור ֶא ָחד ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ֲע ָ‬
‫ּומ ַצּיֵ ר‪.‬‬
‫יֹוׁשב ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ְ‬
‫ֵ‬
‫ּומ ַפּזֵ ם‪ִּ ,‬ב ְצ ָב ִעים‬
‫לֹומר ְמנַ ּגֵ ן‪ .‬הּוא ַמ ְל ִחין ְ‬
‫יֹותר יִ ְהיֶ ה ַ‬
‫אּולי נָ כֹון ֵ‬
‫ַ‬
‫עֹולם ַהּמֻ ְפ ָלא ֶׁשל יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח וְ ַהּגְ אֻ ָּלה‪,‬‬
‫ִּד ְמיַ ּנּו ּגַ ם ַא ֶּתם ֶאת ָה ָ‬
‫חֹובֹות ָיה ְמ ֵל ִאים ִּב ָיל ִדים‬
‫ֵ‬
‫רּוׁש ַליִ ם ַה ְּבנּויָ ה‪ֶׁ ,‬ש ְר‬
‫ִּד ְמיַ ּנּו ֶאת יְ ָ‬
‫רֹוב ִצים ֲא ָריֹות ּוגְ ָדיִ ים‪.‬‬
‫ּוס ִב ָיבם ְ‬
‫צֹוה ִלים‪ְ ,‬‬
‫ֲ‬
‫ּיּורים ֶׁשל ר' ָּברּוְך נַ ְחׁשֹון – ַה ַּצּיָ ר‬
‫ֹלא ִה ְצ ַל ְח ֶּתם? ַּת ִּביטּו ַּב ִּצ ִ‬
‫ַה ֲח ִס ִידי‪.‬‬
‫אור‬
‫בקצה השביל‬
‫מסע בעקבות מקורות החסידות וראשית דרכה‬
‫תקציר הפרק הקודם‪:‬‬
‫העולם היהודי נחצה לשנים – בין תומכי‬
‫הקבלה ולומדיה‪ ,‬לבין המתנגדים ללימוד חלק‬
‫זה של התורה‪ .‬רבי יוסף יצחק – העילוי משריי‪,‬‬
‫קורא על כך מכתביה של כלתו‪ ,‬ומבין שיש‬
‫לכך גם משמעות וקשר לדרך החדשה של רבי‬
‫ישראל בעל שם טוב‪ ,‬אשר ממלא את מקומם‬
‫של ה"בעלי שם" (החל מרבי אליהו מוורמייזא)‬
‫בהנהגת חבורות הנסתרים‪ ,‬הנודדים מעיר‬
‫לעיר לקרב יהודים לעבודת הבורא‪.‬‬
‫לאמיתו של דבר‪ ,‬לנסתרים אלו הייתה מטרה‬
‫נוספת‪ ,‬והיא‪ ,‬הפצת תורת הקבלה בין לומדי‬
‫התורה‪.‬‬
‫פרק ז‬
‫מפיצי תורת הסוד‬
‫עֹוס ִקים‬
‫נַ ֲחזֹר ֶאל יְ ֵמי ִראׁשֹונֵ י ַה ְּמקֻ ָּב ִלים – ָה ְ‬
‫ִּב ְתחּום ַה ַּק ָּב ָלה ָה ִעּיּונִ ית‪ְּ .‬כ ִפי ֶׁש ָּק ָראנּו – ִס ְפ ֵרי‬
‫ירֹוּפה‪,‬‬
‫ַה ַּק ָּב ָלה ִהּגִ יעּו וְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּו ְּב ַא ְרצֹות ֵא ָ‬
‫ּלֹומ ִדים ְּב ִה ְת ַענְ יְ נּות ְמרֻ ָּבה‪.‬‬
‫וְ ִה ְת ַק ְּבלּו ֵא ֶצל ַה ְ‬
‫ְּכ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ְל ַא ַחר ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ִס ְפ ֵרי ַה ַּק ָּב ָלה‬
‫ירֹוּפה‪ִּ ,‬ב ְמי ָֻחד ֵאּלּו ֶׁשל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֶּבן ּגַ ַּבאי‬
‫ְּב ֵא ָ‬
‫(ּכ ִפי ֶׁש ָּק ָראנּו)‪ִ ,‬ה ְתּגַ ָּלה ֶׁש ְּל ַמ ֲע ֶׂשה יֶ ְׁשנָ ם ְׁש ֵּתי‬
‫ְ‬
‫יטת ָה ֲא ִר"י‬
‫(ה ִעּיּונִ ית)‪ִׁ :‬ש ַ‬
‫סֹודּיֹות ַּב ַּק ָּב ָלה ָ‬
‫ִׁשיטֹות יְ ִ‬
‫(ר ִּבי מ ֶֹׁשה‬
‫יטת ָה ַר ַמ"ק ַ‬
‫לּוריָ א)‪ ,‬וְ ִׁש ַ‬
‫(ר ִּבי יִ ְצ ָחק ְ‬
‫ַ‬
‫דֹובירֹו)‪ְׁ .‬ש ֵּתי ַה ִּׁשיטֹות ִקּיְ מּו יְ ִׁשיבֹות ֶׁש ָּב ֶהן‬
‫קֹור ֵ‬
‫ְ‬
‫יט ָתם‪ְּ .‬וב ֶד ֶרְך‬
‫תֹורת ַה ַּק ָּב ָלה ְל ִפי ִׁש ָ‬
‫ָל ְמדּו וְ ָע ְסקּו ְּב ַ‬
‫עֹולם‬
‫ּתֹורת ַה ַּק ָּב ָלה ֲא ִחיזָ ה ְר ִצינִ ית ָּב ָ‬
‫זֹו ִק ְּב ָלה ַ‬
‫ַה ַּל ְמ ָּדנִ י‪ֶׁ ,‬ש ֵּכן ִמ ְּׁש ֵּתי ַהּיְ ִׁשיבֹות יָ ְצאּו ַּת ְל ִמ ִידים‬
‫ּוב ֲע ֵלי ֵׁשם ֵהן ְּבנִ גְ ֶלה וְ ֵהן ְּבנִ ְס ָּתר‪ֲ ,‬א ֶׁשר‬
‫דֹולים ַ‬
‫ּגְ ִ‬
‫ּתֹורת ַה ַּק ָּב ָלה ְל ִפי‬
‫ֵהם ֵה ִפיצּו ֶאת ַ‬
‫יטת ַהּיְ ִׁש ָיבה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה יָ ְצאּו‪.‬‬
‫ִׁש ַ‬
‫רעים אהובים‬
‫ַה ְּמקֻ ָּבל ַהּגָ דֹול ָה ֲא ִר"י ַה ָּקדֹוׁש ַחי‬
‫ּובסֹוף יָ ָמיו ָע ַבר ָלגּור‬
‫ְּת ִח ָּלה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪ְ ,‬‬
‫ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ִעיר ְצ ַפת – ֶׁש ָהיְ ָתה‬
‫אֹותן‬
‫יֹותר ְּב ָ‬
‫ּתֹורנִ י ַהּגָ דֹול ְּב ֵ‬
‫ַה ֶּמ ְר ָּכז ַה ָ‬
‫הֹור ָאה ֶׁש ִּק ֵּבל ִמ ָּׁש ַמיִ ם‬
‫יָ ִמים – ֵע ֶקב ָ‬
‫(ּכ ֲא ֶׁשר ִה ְתּגַ ָּלה ֵא ָליו ֱא ִליָ הּו ַהּנָ ִביא ֶׁשּגִ ָּלה לֹו‬
‫ַ‬
‫דֹובירֹו –‬
‫קֹור ֵ‬
‫ּתֹורה)‪ִּ .‬ב ְצ ַפת ַחי ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ְ‬
‫סֹודֹות ַה ָ‬
‫יטה ׁשֹונָ ה ְּב ַק ָּב ָלה‪,‬‬
‫ָה ַר ַמ"ק‪ֶׁ ,‬ש ָּכ ָאמּור ָהיְ ָתה לֹו ִׁש ָ‬
‫ְּכ ָבר ָׁשנִ ים ַרּבֹות ק ֶֹדם ָל ֵכן‪ .‬הּוא ָהיָ ה ְמפֻ ְר ָסם‬
‫תֹורת ַה ַּק ָּב ָלה‪ ,‬וְ ָהיּו לֹו ַּת ְל ִמ ִידים‬
‫ְּבגַ ְדלּותֹו ְּב ַ‬
‫ּומ ֲע ִר ִיצים ַר ִּבים‪.‬‬
‫ַ‬
‫ַל ְמרֹות ֶׁש ָה ֲא ִר"י וְ ָה ַר ַמ"ק ָהיּו ַּב ֲע ֵלי ִׁשיטֹות ׁשֹונֹות‬
‫קּופה‬
‫ּוב ְּת ָ‬
‫ְּב ַק ָּב ָלה‪ָ ,‬היְ ָתה ָל ֶהם ָׂש ָפה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת‪ַ .‬‬
‫יהם יַ ַחד ִּב ְצ ַפת‪ֵ ,‬הם ָמ ְצאּו‬
‫ַה ְּק ָצ ָרה ֶׁש ָחיּו ְׁשנֵ ֶ‬
‫ִּב ְד ָב ִרים ַר ִּבים ֶּד ֶרְך ֲא ִח ָידה‪.‬‬
‫ֵאין ָּכאן ַה ָּמקֹום ְל ָת ֵאר ֶאת ָּכל ַה ְּפ ָר ִטים‬
‫קּופה מֻ ְפ ָל ָאה זֹו ֶׁשּיָ ְד ָעה‬
‫ַה ְּמ ַר ְּת ִקים אֹודֹות ְּת ָ‬
‫יהם ַה ְּמי ָֻח ִדים ֶׁשל‬
‫ָה ִעיר ְצ ַפת‪ ,‬וְ אֹודֹות יַ ֲח ֵס ֶ‬
‫ְמקֻ ָּב ִלים ֵאּלּו זֶ ה ְלזֶ ה‪.‬‬
‫יטאל‪ ,‬הּוא ֶׁש ָהיָ ה‬
‫לֹומר ֶׁש ַר ִּבי ַחּיִ ים וִ ַ‬
‫ַאְך ָחׁשּוב ַ‬
‫ּתֹורת ָה ֲא ִריזַ "ל‪,‬‬
‫ַה ְּמ ָב ֵאר וְ ַה ַּמ ְס ִּביר ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַ‬
‫נֹוׁשי‪ְּ .‬ב ֶע ֶצם‬
‫אֹותה ֶאל ַה ֵּׂש ֶכל ָה ֱא ִ‬
‫ּומי ֶׁש ֵּק ֵרב ָ‬
‫ִ‬
‫ִּכ ְמ ַעט ָּכל ְּכ ָת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל ַה ְּמצּויִ ים ַּכּיֹום – נִ ְכ ְּתבּו‬
‫וְ נֶ ֶא ְמרּו ַעל יָ דֹו‪ֵּ .‬כיוָ ן ֶׁש ָה ֲא ִר"י ְּב ַע ְצמֹו ֹלא ָּכ ַתב‬
‫דֹוׁשה‪.‬‬
‫ּתֹורתֹו ַה ְּק ָ‬
‫ָּד ָבר ִמ ָ‬
‫ארגון חשאי ומסודר‬
‫ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ֱא ִליָ הּו ַה ַּב ַעל ֵׁשם ִמוֵ ְור ַמיְ יזָ א – ְּבנֹו‬
‫ּגֹולי ְס ָפ ַרד – ֶׁש ָע ָליו ָק ָראנּו‬
‫יֹוסף יֹוזְ ָּפא ִמ ֵ‬
‫ֶׁשל ַר ִּבי ֵ‬
‫"ּב ֲע ֵלי ַהּמֹחֹות"‬
‫ּקֹוד ִמים‪ָ ,‬היָ ה ֶא ָחד ִמ ַ‬
‫ַּב ְּפ ָר ִקים ַה ְ‬
‫ּתֹורת ַה ַּק ָּב ָלה‪ .‬עֹוד‬
‫דֹולים ֶׁש ָּק ַלט וְ ָס ַפג ֶאת ַ‬
‫ַהּגְ ִ‬
‫"יֹוצא וְ נִ ְכנַ ס" ְּב ַח ְד ֵרי‬
‫ֶּב ֱהיֹותֹו ְּבגִ יל ַּבר ִמ ְצוָ ה ָהיָ ה ֵ‬
‫ּתֹורה נִ ְר ֶח ֶבת זֹו‪.‬‬
‫ָ‬
‫ֶּב ֱהיֹותֹו ַּב ַעל ִהּגָ יֹון ְמי ָֻחד ְּב ִמינֹו‪ֶׁ ,‬שּנֵ ָחן ְּבכ ֶֹׁשר‬
‫יח ַר ִּבי ֱא ִליָ הּו ַּב ַעל‬
‫רּורה‪ִ ,‬ה ְצ ִל ַ‬
‫ַה ְס ָּב ָרה וְ ָׂש ָפה ְּב ָ‬
‫ּתֹורת ַה ַּק ָּב ָלה ָּב ַר ִּבים‪ .‬הֹודֹות‬
‫ֵׁשם ְל ָה ִפיץ ֶאת ַ‬
‫קּופה‬
‫אֹותּה ְּת ָ‬
‫יׁשיבֹות ַרּבֹות ֶׁשל ָ‬
‫לֹו‪ֵ ,‬ה ֵחּלּו ִּב ִ‬
‫ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה‪,‬‬
‫מכונת זמן‬
‫ר' יוסי דלווין‬
‫ּתֹורת‬
‫מּובן ְל ַא ַחר ֶׁש ִה ְצ ַטּיְ דּו ְּב ִמ ְט ָען ּגָ דֹול ֶׁשל ַ‬
‫ְּכ ָ‬
‫ַה"ּנִ גְ ֶלה"‪.‬‬
‫יֹוסף יֹוזְ ָּפא ַה ַּצ ִּדיק ַהּיָ ִׁשיׁש‪,‬‬
‫נַ זְ ִּכיר ָל ֶכם‪ֶׁ ,‬ש ַר ִּבי ֵ‬
‫ָא ַמר ְל ִא ְׁשּתֹו ִל ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹו ִמן‬
‫"ּבנֵ נּו ַהּיָ ָקר ֱא ִליָ הּו‬
‫עֹולם‪ְ :‬‬
‫ָה ָ‬
‫יַ ְח ִליט ְּב ָקרֹוב‪ְ ,‬ל ַא ַחר ַה ַּבר‬
‫ִמ ְצוָ ה‪ַ ,‬ל ֲעזֹב ֶאת ָה ִעיר וְ ִלנְ ּדֹד‬
‫ְל ֶמ ְר ַח ִּקים‪ָ .‬אּנָ א ַאל ִּת ְמנְ ִעי זֹאת‬
‫ִמ ֶּמּנּו‪ֶׁ ,‬ש ֵּכן ָע ַליִ ְך ָל ַד ַעת ֶׁשּנִ ְׁש ָמתֹו‬
‫עֹולם ַהּזֶ ה ִּב ְׁש ִביל ַמ ָּט ָרה‬
‫יָ ְר ָדה ָל ָ‬
‫דֹוׁשה וְ נַ ֲע ֵלית – ְל ַקּיֵ ם ְׁש ִליחּות‬
‫ְק ָ‬
‫דֹולה ֲעבּור ְּכ ָלל יִ ְׂש ָר ֵאל‪ּ .‬בֹו‬
‫ּגְ ָ‬
‫ַּת ְת ִחיל ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ֶׁשל ּדֹורֹות‪ֲ ,‬א ֶׁשר‬
‫יה יִ ְקחּו ֵח ֶלק נִ ְכ ָּבד ִּב ְס ִל ַילת‬
‫ָּבנֶ ָ‬
‫יח"‪...‬‬
‫ַה ֶּד ֶרְך ְלבֹואֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ‬
‫וְ ָא ֵכן‪ַ ,‬ר ִּבי ֱא ִליָ הּו ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ַכְך ֶׁש ָּל ַמד‬
‫ּכֹות ֵלי‬
‫ּתֹורת ַה ַּק ָּב ָלה ֵּבין ְ‬
‫וְ ִל ֵּמד ָּב ַר ִּבים ֶאת ַ‬
‫נֹוסף ְל ָכְך‪ֶׁ ,‬ש ַּכ ִפי ֶׁש ָּק ָראנּו‬
‫ּוב ָ‬
‫דֹוׁשה‪ְ .‬‬
‫יְ ִׁש ָיבתֹו ַה ְּק ָ‬
‫הּודי‬
‫ְּב ַה ְר ָח ָבה – ֵע ֶסק ַרּבֹות ַּב ַּמ ָּתן ֶעזְ ָרה ְל ָכל יְ ֵ‬
‫רּוחנִ ּיֹות‪ַ ,‬עד ֲא ֶׁשר יָ ָצא ְׁשמֹו‬
‫ּוב ָ‬
‫ָה ֵאזֹור ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ‬
‫ּופֹועל יְ ׁשּועֹות‪,‬‬
‫ֵ‬
‫מֹופ ִתים‬
‫חֹולל ְ‬
‫ְל ֶמ ְר ַח ִּקים ִּכ ְמ ֵ‬
‫חֹולים וְ ָל ֲע ָקרֹות‪.‬‬
‫"ּתרּופֹות ַה ֶּפ ֶלא" ֶׁשּנָ ַתן ַל ִ‬
‫ִּבזְ כּות ְ‬
‫נֹוסף וְ ָחׁשּוב‪:‬‬
‫הּוא יָ ַדע ֶׁשּמֻ ָּטל ָע ָליו ַּת ְפ ִקיד ָ‬
‫ּתֹורת‬
‫ּתֹורה – ִהיא ַ‬
‫ימּיּות ַה ָ‬
‫ְל ָה ִפיץ ְּולגַ ּלֹות ֶאת ְּפנִ ִ‬
‫ּוב ְפ ָרט‬
‫יה – ְּב ָכל ְּתפּוצֹות יִ ְׂש ָר ֵאל‪ִ ,‬‬
‫ַה ַּק ָּב ָלה ְּוד ָר ֶכ ָ‬
‫דֹולים‬
‫ּתֹורה‪ּ ,‬גַ ם ֵּבין ַה ַּל ְמ ָדנִ ים ַהּגְ ִ‬
‫לֹומ ֵּדי ַה ָ‬
‫ֵּבין ְ‬
‫אׁשי ַהּיְ ִׁשיבֹות‪.‬‬
‫יֹותר וְ ָר ֵ‬
‫ְּב ֵ‬
‫ימה ַּכ ִּב ָירה ּומֻ ְר ֶּכ ֶבת זֹו‪,‬‬
‫יח ִּב ְמ ִׂש ָ‬
‫ְּכ ֵדי ְל ַה ְצ ִל ַ‬
‫יחים‬
‫ָהיָ ה ָע ָליו ְל ָה ִכין ַמ ֲע ָרְך ְמי ָֻחד ֶׁשל ְׁש ִל ִ‬
‫נִ ְס ָּת ִרים ֲא ֶׁשר יַ ַע ְבדּו ַּת ְח ָּתיו ְּב ֵס ֶדר וְ ִא ְרּגּון ְמסֻ ָּדר‬
‫ּומדֻ ְק ָּדק‪.‬‬
‫ְ‬
‫ַל ֵּׁשם ָּכְך‪ִ ,‬הזְ ִמין ַר ִּבי ֱא ִליהּו ֵא ָליו ַל ֲא ֵס ָפה ְמי ֶֻח ֶדת‬
‫ּוב ֲא ֵס ָפה‬
‫ּומ ֲע ִר ָיציו‪ַ .‬‬
‫סֹודית ֶאת ִמ ְב ָחר ַּת ְל ִמ ָידיו ַ‬
‫וְ ִ‬
‫זֹו הֻ ְח ַלט ַעל ֲה ָק ַמת ֲאג ָֻּדה ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשל נִ ְס ָּת ִרים‪,‬‬
‫יהם ַל ֲערְֹך "ּגָ לּות" וְ ִלנְ ּדֹד ֵמ ִעיר ְל ִעיר‬
‫ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֲע ֵל ֶ‬
‫יהם ְל ַב ֵּצ ַע‬
‫דּודים ֵא ֶּלה ָהיָ ה ֲע ֵל ֶ‬
‫ּומ ְּכ ָפר ִל ְכ ָפר‪ִּ .‬בנְ ִ‬
‫ִ‬
‫ׁשּוטי‬
‫ּתֹובב ֵּבין ְּפ ֵ‬
‫פּולה‪ִ :‬מ ַּצד ֶא ָחד ְל ִה ְס ֵ‬
‫ימה ְּכ ָ‬
‫ְמ ִׂש ָ‬
‫טֹובים‪,‬‬
‫ּבֹורא ְּול ַמ ֲע ִׂשים ִ‬
‫בֹודת ַה ֵ‬
‫עֹור ָרם ַל ֲע ַ‬
‫ָה ָעם ְּול ְ‬
‫דּוקים ִעם ַה ַּל ְמ ָדנִ ים‪,‬‬
‫ּומ ַּצד ֵׁשנִ י ִליצֹר ְק ָׁש ִרים ֲה ִ‬
‫ִ‬
‫עֹוד ָדם ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה‪ְּ .‬כ ָבר ָאז‬
‫ַעל ְמנַ ת ְל ְ‬
‫ָח ַדר‬
‫יׁשיבֹות‬
‫ִל ִ‬
‫ִלּמּוד ַה ַּק ָּב ָלה‬
‫לּוּב ִלין‪ֶ ,‬ח ֶלם‬
‫ּגְ דֹולֹות ְּכמֹו וֵ ְור ַמיְ יזָ א‪ְּ ,‬פ ַרג‪ְ ,‬‬
‫ּוּפינְ ְסק‪.‬‬
‫ִ‬
‫יהם‪.‬‬
‫דּוד ֶ‬
‫ַהּנִ ְס ָּת ִרים ִמּיָ ד יָ ְצאּו ְל ַד ְר ָּכם‪ ,‬וְ ֵה ֵחּלּו ִּבנְ ֵ‬
‫יהם ִהּגִ יעּו‪ֵ ,‬הם ָע ְסקּו ִּב ְמ ָלאכֹות‬
‫ִּב ְמקֹומֹות ֲא ֵל ֶ‬
‫ּוׁש ִא ַיבת ַמיִ ם‪ ,‬וְ ַעל‬
‫ְּפׁשּוטֹות ְּכמֹו ֲח ִט ַיבת ֵע ִצים ְ‬
‫הּודי ְל ַל ְּמ ָדם יִ ְר ַאת‬
‫יְ ֵדי ָּכְך ִה ְת ָק ְרבּו ֶל ָהמֹון ַהּיְ ִ‬
‫ּומּדֹות טֹובֹות‪.‬‬
‫ָׁש ַמיִ ם ִ‬
‫ִּב ְתחּום ִלּמּוד ַה ַּק ָּב ָלה‪ָ ,‬ל ְמדּו ַהּנִ ְס ָּת ִרים וְ ֵה ִפיצּו‬
‫ֶאת ְס ָפ ָריו ֶׁשל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֶּבן ּגַ ַּבאי‪ֶׁ ,‬שּיָ ְצאּו ְלאֹור‬
‫ַה ְּדפּוס‪ְּ .‬ב ֶמ ֶׁשְך ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ָעׂשּו נִ ְפ ָלאֹות‪,‬‬
‫יע‬
‫הֹופ ַ‬
‫אֹותה ֵעת ִ‬
‫וַ ֲא ָל ִפים ֵה ֵחּלּו ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה‪ְּ .‬ב ָ‬
‫"ּפ ְר ֵּדס‬
‫"ה ַּפ ְר ֵּדס" (אֹו ִּב ְׁשמֹו ַה ָּמ ֵלא ַ‬
‫ֵס ֶפר ַ‬
‫נֹוסף‬
‫ִרּמֹונִ ים") ֶׁשל ָה ַר ַמ"ק ֶׁש ָה ַפְך ִל ְהיֹות ָמקֹור ָ‬
‫הֹול ִכים‬
‫ְל ִלּמּוד ַה ַּק ָּב ָלה ֲעבּור ַהּנִ ְס ָּת ִרים וְ ַה ְ‬
‫יהם‪.‬‬
‫בֹות ֶ‬
‫ְּב ִע ְק ֵ‬
‫ֲאג ַֻּדת ַהּנִ ְס ָּת ִרים ֵה ֵח ָּלה ְל ִה ְת ַּפ ֵּׁשט ְּול ִה ְס ַּת ֵעף‬
‫ְּת ִח ָּלה ַּת ַחת ַהנְ ָהגָ תֹו ֶׁשל ַהּגָ אֹון וְ ַה ַּצ ִּדיק‬
‫יֹואל‬
‫יֹותר ַּת ַחת ַהנְ ָהגַ ת ַר ִּבי ֵ‬
‫ּומאֻ ָחר ֵ‬
‫ִמוֵ ְור ַמיְ יזָ א‪ְ ,‬‬
‫"ּב ֲע ֵלי‬
‫ּומ ְמ ִׁש ֵיכי ַּד ְרּכֹו ַה ַ‬
‫מּוׁש ְטש‪ַ ,‬‬
‫"ּב ַעל ֵׁשם" ִמזַ ְ‬
‫ַה ַ‬
‫ֵׁשם"‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫נוטעל'ה גורליק‬
‫הרבנית‪ ,‬הצדקנית‬
‫מה התשובה לשאלה מאיזו מפלגה אתן? • מה העירה על תמונתו של הרבי‬
‫הרש"ב? • ומדוע לא השתתפה הרבנית בהתוועדויות הרבי?‬
‫צרור סיפורים לרגל כ"ב שבט – יום הסתלקותה‪.‬‬
‫הדרת פנים‬
‫מּוׁשקָ א נ"ע‪ ,‬זָכְ רָ ה ּבִ ְמדּויָק אֶ ת ּת ֹאַ ר ּפְ נֵי‬
‫ְ‬
‫הָ רַ ּבָ נִ ית חַ ּיָה‬
‫סָ בָ ּה כ"ק אַ דְ מֹו"ר הַ רַ ׁשַ "ּב‪ ,‬וְ אָ ְמרָ ה ׁשֶ ְּתמּונָתֹו הַ ּיְ דּועָ ה‬
‫"חֹוטֵ את לַ ְּמ ִציאּות"‪ִ ,‬מּׁשּום ׁשֶ הָ יָה הָ דּור ּפָ נִ ים יֹותֵ ר‬
‫מֵ הַ ּנִ רְ אֶ ה ּבַ ְּתמּונָה‪ּ .‬גַם לְ אֶ חָ ד הַ ּצַ ּיָרִ ים ׁשֶ ִּצּיֵר אֶ ת ּפְ נֵי קָ דְ ׁשֹו‬
‫הֵ עִ ירָ ה‪ּ ,‬כִ י עֵ ינָיו ׁשֶ ל הָ רַ ּבִ י הָ יּו יֹותֵ ר חֹודְ רֹות וַחֲ רִ יפֹות‪,‬‬
‫וְ הַ ּזָקָ ן הָ יָה ּבָ ִהיר יֹותֵ ר‪ .‬וְ כָ ל זֶה‪ּ ,‬כַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה עֶ ְׂשרֹות ׁשָ נִ ים‬
‫לְ אַ חַ ר ִה ְסּתַ ּלְ קּותֹו!‬
‫מזכירה שכזאת‬
‫ימין‬
‫יס ִטי הַ ּקָ ׁשֶ ה‪ ,‬עָ ְמדָ ה הָ רַ ּבָ נִ ית לִ ִ‬
‫ּבִ ימֵ י הַ ִּמ ְׁשטָ ר הַ קֹומֹונִ ְ‬
‫יׁשיבֹות‬
‫אָ בִ יהָ וְ ִׁש ְּמׁשָ ה ּכְ ְׁשלִ יחָ ה‪ִ .‬היא הֶ עֱבִ ירָ ה מָ זֹון וְ נֵרֹות לִ ִ‬
‫מַ ְחּתַ רְ ִּתיֹות‪ ,‬וְ הַ ּכ ֹל ּבַ חֲ ׁשָ ִאּיֹות ְמרֻּבָ ה ּובְ הַ ְתמָ דָ ה ִמּדֵ י יֹום‬
‫ּבְ יֹומֹו‪ִ .‬היא ִה ְתלַ ּוְ תָ ה אֵ לָ יו לִ נְ ִסיעֹות רַ ּבֹות וְ אַ ף נ ְָסעָ ה ִאּתֹו‬
‫לְ קָ ְס ְטרַ מַ ה לִ ְהיֹות לֹו לְ עֵ זֶר‪ ,‬עַ ד ׁשֶ ִה ְׁשּתַ ְחרֵ ר ּכַ ֲעב ֹר י ִָמים‬
‫ִמ ְסּפָ ר‪ִ .‬מּכָ ל ז ֹאת נִ ּתַ ן לְ הָ בִ ין‪ׁ ,‬שֶ הָ רַ ּבִ י הַ רַ יַי"ץ נָתַ ן ּבָ ּה אֵ מּון‬
‫מָ לֵ א‪ .‬הּוא אַ ף נָתַ ן לָ ּה יִ ּפּוי ּכ ֹחַ וְ סַ ְמכּות ּגְ בֹוהָ ה ְמא ֹד‪ ,‬לִ ּט ֹל‬
‫ּולְ הַ עֲבִ יר ּכְ סָ פִ ים מֵ הַ ּבַ נְ ק ּבִ ְׁשמֹו‪ ,‬לְ קַ ּבֵ ל ִמ ְסמָ כִ ים‪ ,‬וְ אַ ף‬
‫נֹוׂש ִאים ְמסֻ ּי ִָמים! ּבְ ִמכְ ּתָ ב אֶ חָ ד ׁשֶ ּכָ תַ ב‬
‫לְ ִה ְתּכַ ּתֵ ב ּבִ ְׁשמֹו ּבְ ְ‬
‫לָ ּה ּכִ ּנָה אֹותָ ּה ּבְ ׁשֵ ם "מַ זְ ּכִ ירָ ה זְ מַ ּנִ ית"!‬
‫עוז רוח‬
‫ּבַ ּלַ יְ לָ ה ׁשֶ ּבֹו נִ לְ קַ ח אָ בִ יהָ – הָ רַ ּבִ י הַ רַ יַי"ץ – לְ מַ אֲ סָ ר‪ֶ ,‬נעֱרַ ְך‬
‫ִחּפּוׁש ִמּטַ עַ ם הַ ִּמ ְׁשטָ רָ ה הַ חֲ ׁשָ ִאית ּבְ בֵ יתָ ם‪ּ .‬תֹוְך ּכְ דֵ י עֲרִ יכַ ת‬
‫"מפְ לָ גָה" הֵ ן‬
‫הַ ִחּפּוׁש‪ ,‬נִ ְׁשאֲ לּו הָ רַ ּבָ נִ ית וְ אַ ְחיֹותֶ יהָ לְ אֵ יזֶה ִ‬
‫ׁשַ ּיָכֹות‪.‬‬
‫ֵיטי ּבְ ע ֹז רּוחַ אָ פְ יָנִ ית‪ ,‬ל ֹא ִאחֲ רָ ה‬
‫ְּתׁשּובָ תָ ן לַ חַ ּיָל הַ סֹובְ י ִ‬
‫לָ בֹוא‪" :‬אָ נּו הֹולְ כֹות ּבְ דַ רְ ּכֹו ׁשֶ ל אָ בִ ינּו ּובְ דֶ רֶ ְך יִ ְׂשרָ אֵ ל סַ ּבָ א‪,‬‬
‫ֵיטים‪"...‬‬
‫ּומֹואֲ סֹות ּבַ ְּׁש ִאיפֹות הַ חֲ דָ ׁשֹות ׁשֶ ל הַ סֹובְ י ִ‬
‫ִהיא אַ ף ִה ִּצילָ ה אֶ ת הָ רַ ּבִ י נ ִָׂשיא דֹורֵ נּו – חֲ תָ נָּה הַ ְּמי ֹעָ ד –‬
‫ׁשֶ ִה ְתקָ רֵ ב לַ ּבַ יִ ת ּבְ דִ ּיּוק ּבְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ הַ חַ ּיָלִ ים ׁשֶ אָ ְסרּו אֶ ת הָ רַ ּבִ י‬
‫"ׁשנֵיאֹורְ סָ אהן‪,‬‬
‫הָ יּו ּבִ פְ נִ ים‪ִ .‬היא קָ רְ אָ ה לְ עֶ בְ רֹו מֵ הַ חַ ּלֹון‪ְ :‬‬
‫אֹורְ ִחים ּבָ אּו לְ בַ ְקרֵ נּו!"‪ ,‬הָ רַ ּבִ י הֵ בִ ין ִמּיָד אֶ ת הָ רֶ מֶ ז‪ ,‬וְ ל ֹא‬
‫לתת‬
‫את הכל!‬
‫נִ כְ נַס לַ ּבַ יִ ת‪.‬‬
‫הָ רַ ּבָ נִ ית הָ יְ תָ ה יְ דּועַ ה ּבְ הַ כְ נָסַ ת הָ אֹורְ ִחים ּובְ אַ הֲ בַ ת יִ ְׂשרָ אֵ ל‬
‫הַ ּגְ דֹולִ ים ׁשֶ ּלָ ּה‪ּ .‬כְ ׁשֶ ִּמ ְׁשּפָ חֹות עִ ם יְ לָ דִ ים ּבִ ְּקרּו ּבְ בֵ יתָ ּה‪ ,‬הָ יְ תָ ה‬
‫נֹותֶ נֶת לָ הֶ ם מַ ְמּתָ ִקים ּופְ רָ ִסים‪ ,‬וְ אַ ף ְמׂשַ חֶ קֶ ת ִאּתָ ם‪ּ ,‬ומַ אֲ זִ ינָה‬
‫לְ דִ בְ רֵ יהֶ ם‪.‬‬
‫מאת‪ :‬אמא של יוסי‬
‫לְ יֶלֶ ד ׁשֶ הָ יָה ְמבַ ּקֵ ר עִ ם ִמ ְׁשּפַ ְחּתֹו ּבְ בֵ יתָ ּה‪ִ ,‬היא ׁשָ לְ חָ ה אֱ גֹוזֵי‬
‫עמּפ‪.‬‬
‫"קַ ְׁשיּו" ּכְ ׁשֶ ּנָסַ ע לַ קֶ ְ‬
‫יה‪ָּ .‬כל ָׁשנָ ה ׁשּוב ֵמ ָח ָדׁש‪.‬‬
‫אֹודֹות ָ‬
‫ֶ‬
‫ַה ְר ֵּבה ִס ְּפרּו ִלי‬
‫ּפּורים ַהּמֻ ָּכ ִרים‪ ,‬וְ ׁשּוב חֹוזְ ִרים‬
‫יאים ֶאת ַה ִּס ִ‬
‫מֹוצ ִ‬
‫ִ‬
‫ּומ ַס ְּפ ִרים‪.‬‬
‫ְ‬
‫"גברת שניאורסון"‬
‫יׁשהּו‬
‫ְמ ַח ְּפ ִׂשים ַּבּנֵ רֹות עֹוד ִסּפּור וְ עֹוד ִמ ֶ‬
‫יחה ֶאת ַע ְצ ָמּה ָּכל ַּכְך‬
‫ֶׁש ִה ִּכיר‪ַ .‬אְך ִהיא ִה ְצ ִל ָ‬
‫טֹוב ְל ַה ְס ִּתיר‪.‬‬
‫ִהיא זָכְ רָ ה ׁשֶ הּוא אֹוהֵ ב ּבִ ְמיֻחָ ד אֱ גֹוזִ ים ּכָ אֵ ּלּו‪...‬‬
‫מּוׁשקָ א‪ּ ,‬בָ רְ חָ ה ּתָ ִמיד ִמן הַ ּכָ בֹוד‪ִ .‬היא ל ֹא‬
‫ְ‬
‫הָ רַ ּבָ נִ ית חַ ּיָה‬
‫ִה ְׁשּתַ ְּתפָ ה ּבִ כְ נ ִָסים וְ כַ ּדֹומֶ ה‪ ,‬וְ ִה ְתּבַ ְּטאָ ה ׁשֶ הַ ּכָ בֹוד ל ֹא ּתֹופֵ ס‬
‫אֶ ְצלָ ּה מָ קֹום ּכְ לָ ל‪ִ .‬היא ּגַם נָהֲ גָה לְ בַ ּקֵ ר ּדַ וְ קָ א ּבַ חֲ נֻּיֹות ּבָ הֶ ן ל ֹא‬
‫ִהּכִ ירּו אֹותָ ה‪ּ ,‬וּכְ ׁשֶ הַ מֹוכְ רִ ים ּגִ ּלּו אֶ ת זֶהּותָ ּה – עָ בְ רָ ה לִ ְקנֹות‬
‫ּבְ א ֹפֶ ן קָ בּועַ ּבַ חֲ נּות אַ חֶ רֶ ת‪...‬‬
‫ּגַם אַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא ִה ְסּכִ ימָ ה ׁשֶ ּיִ ְקרְ אּו לָ ּה "רַ ּבָ נִ ית" אֶ ּלָ א "ּגְ בֶ רֶ ת‬
‫ְׁשנֵיאֹורְ סָ אהן"‪.‬‬
‫ִמּכֵ יוָן ׁשֶ ִה ְתרַ חֲ קָ ה ִמן הַ ּכָ בֹוד – ל ֹא ִה ְׁשּתַ ְּתפָ ה ּבַ ִה ְתוַועֲדּויֹות‬
‫ׁשֶ ל הָ רַ ּבִ י – ּבַ עֲלָ ּה‪ ,‬אֶ ּלָ א צָ פְ תָ ה ּבָ הֶ ן (ּבְ חֶ לְ קָ ן‪ּ ,‬כַ ּמּובָ ן) ּבְ ִׁשּדּור‬
‫חַ י ׁשֶ ִה ְתקַ ּיֵם ּבִ ְמיֻחָ ד ּבִ ְׁשבִ ילָ ּה‪.‬‬
‫ּפַ עַ ם אָ ְמרָ ה‪ׁ ,‬שֶ ּיֵׁש לָ ּה מַ ּגָׁש מכ"ק אַ דְ מֹו"ר הַ ּצֶ מַ ח צָ דַ ק‪ ,‬אַ ְך‬
‫ִהיא אַ ף ּפַ עַ ם ל ֹא ִהּנִ יחָ ה אֹותֹו ִמּתַ חַ ת לְ נֵרֹות הַ ּׁשַ ּבָ ת‪ׁ .‬שֶ ּכֵ ן‬
‫הֶ חֱ ִׁשיבָ ה אֶ ת עַ ְצמָ ּה לְ ִאּׁשָ ה ּפְ ׁשּוטָ ה וְ ל ֹא רְ אּויָה לְ כָ ְך‪" .‬אֲ נִ י‬
‫נֹוהֶ גֶת לְ הַ ּבִ יט ּבֹו – ּולְ הַ רְ ּגִ יׁש ְקׁשּורָ ה לַ ִּמ ְׁשּפָ חָ ה" אָ ְמרָ ה‪...‬‬
‫ּומ ָּכְך ֶׁש ָּק ֶׁשה ִל ְמצֹא‬
‫עֹולה ַה ְּתמּונָ ה‪ִ ,‬‬
‫ּומ ָּכל ִסּפּור ָ‬
‫ִ‬
‫עֹור ֶרת ׁשּוב ַה ֲה ָבנָ ה‪ֶׁ ,‬ש ְּמדֻ ָּבר‬
‫עֹוד ִסּפּור ִמ ְת ֶ‬
‫ָּכאן ְּב ִא ָּׁשה ָּכל ַּכְך ׁשֹונָ ה‪ְ .‬מי ֶֻח ֶדת ְּב ִמינָ ּה‪.‬‬
‫ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר ְל ַד ְמיֵ ן ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ִמ ְת ַּב ְּט ִלים ָּכל‬
‫מּוכן ָּכל ַּכְך‬
‫לֹומר ֶׁשהּוא ָ‬
‫ַּכְך ְלגַ ְמ ֵרי? ִמי יָ כֹל ַ‬
‫ְל ַה ְק ִטין ֶאת ַע ְצמֹו ?‬
‫אֹותנּו‪,‬‬
‫ָ‬
‫אֹוה ִבים ֶׁשּיַ ִּכירּו‬
‫ֲ‬
‫ֲה ֵרי ֲאנַ ְחנּו ָּכל ַּכְך‬
‫ֶׁשּיֵ ְדעּו ָמה ַה ִּכ ְׁשרֹונֹות ֶׁש ָּלנּו‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ֹלא‬
‫אֹוה ִבים ְמאֹד ֶאת‬
‫ִמ ְתּגָ ִאים ַחס וְ ָׁשלֹום‪ֲ ,‬א ָבל ֲ‬
‫ּומ ֲע ִריְך‬
‫יׁשהּו ַמ ִּכיר ַ‬
‫ַה ַּט ַעם ֶׁשל ַה ַה ְרּגָ ָׁשה – ֶׁש ִּמ ֶ‬
‫אֹותָך‪.‬‬
‫ְ‬
‫וְ ִאּלּו ִהיא – נָ ְתנָ ה ַהּכֹל! ָּפׁשּוט ַהּכֹל! ַעל‬
‫יעה ֵמ ַע ְצ ָמּה‬
‫יֹותר‪ִ ,‬היא ִה ִּצ ָ‬
‫ַה ָּד ָבר ַהּיָ ָקר ָלּה ְּב ֵ‬
‫ְלוַ ֵּתר! וְ נִ ְׁש ֲא ָרה ְל ַב ָּדּה‪ָׁ ,‬שעֹות ֲארֻ ּכֹות ֲארֻ ּכֹות‪.‬‬
‫ְמ ַא ְפ ֶׁש ֶרת ָלנּו ֵל ָהנֹות ֵמ ָהאֹור ַהּגָ דֹול‪.‬‬
‫ירה‬
‫ִהיא זֹו ֶׁשּנָ ְתנָ ה ָלנּו ַר ִּבי‪ִ .‬היא זֹו ֶׁש ִה ְפ ִצ ָ‬
‫יה ְל ִט ְמיֹון‪ .‬וְ ִהיא זֹו‬
‫בֹודתֹו ֶׁשל ָא ִב ָ‬
‫ֶׁשֹּלא ֵּת ֵרד ֲע ָ‬
‫בּורנּו!‬
‫ֶׁשּוִ ְּת ָרה ֲה ִכי ַה ְר ֵּבה‪ַּ .‬ב ֲעבּור ִמי? ַּב ֲע ֵ‬
‫ימה וְ נִ ְתּבֹונֵ ן‬
‫ַּבּיֹום ַהּזֶ ה‪ ,‬כ"ב ְׁש ָבט‪ .‬נִ ְת ַּכּנֵ ס ְּפנִ ָ‬
‫כֹולה ְלגַ ֵּדל ‪ 10‬יְ ָל ִדים‪ ,‬וְ ָל ֶהם ָק ֶׁשה‬
‫ְמ ַעט‪ִ .‬א ָּמא יְ ָ‬
‫טּוח יְ נַ ּסּו‪...‬‬
‫ְל ַה ְחזִ יר ְל ִא ָּמא ַא ַחת‪ֲ .‬א ָבל ֵהם ָּב ַ‬
‫ִהיא נָ ְתנָ ה ָלנּו ַהּכֹל! וַ ֲאנַ ְחנּו? ֹלא נַ ְחזִ יר?‬
‫ּומּולנּו יֵ ׁש ְׁשנֵ י יְ ָצ ִרים – נִ ְס ַּת ֵּכל‬
‫ֵ‬
‫ָאז ְּכ ֶׁש ָּק ֶׁשה‬
‫נֹותנֶ ת ָלנּו ֶאת ָה ַר ִּבי‪.‬‬
‫אֹותּה‪ֶ ,‬‬
‫ימה וְ נִ ְר ֶאה ָ‬
‫ְּפנִ ָ‬
‫וְ נַ ְחזִ יר ָלּה!‬
‫נְ וַ ֵּתר ַעל ָהעֹנֶ ג ַה ִחיצֹונִ י וְ ָה ִרגְ ִעי‪ ,‬נִ ְת ַּב ֵּטל ְל ֶרגַ ע‬
‫וְ נִ ֵּתן ְק ָצת נַ ַחת‪.‬‬
‫ְל ִא ָּמא‪.‬‬
‫רבי וחסידים‬
‫חָ ִסיד ִאחֵ ל לָ ּה ּפַ עַ ם‪ׁ" :‬שֶ הָ רַ ּבִ י יִ ְהיֶה ּבָ רִ יא וְ יִ רְ וֶה מֵ ִאּתָ נּו‬
‫נַחַ ת"‪ִ .‬היא עָ נְ תָ ה לֹו‪" :‬הַ ּנַחַ ת ׁשֶ ּלָ נּו ִהיא ּכַ אֲ ׁשֶ ר אָ נּו‬
‫ׁשֹומעִ ים ׁשֶ ּיֵׁש לָ כֶ ם נַחַ ת"‪...‬‬
‫ְ‬
‫ּבִ ְתקּופַ ת ִמ ְׁשּפָ ט הַ ְּספָ רִ ים נִ ְקרְ אָ ה הָ רַ ּבָ נִ ית לְ הָ עִ יד ּבְ עַ ד‬
‫הַ חֲ ִסידִ ים‪ .‬עֹורְ כֵ י הַ ּדִ ין‪ׁ ,‬שֶ ּל ֹא רָ צּו לְ זַּכֹות אֶ ת הַ חֲ ִסיּדִ ים‬
‫ּבַ ִּמ ְׁשּפָ ט‪ׁ ,‬שָ אֲ לּו אֹותָ ה הַ רְ ּבֵ ה ְׁשאֵ לֹות ְמסֻ ּבָ כֹות ּומַ ְטעֹות‪,‬‬
‫אֲ בָ ל ִהיא עָ נְ תָ ה עַ ל ּכֻּלָ ן ּבְ ׁשֶ טֶ ף ּובִ בְ ִהירּות‪ִ .‬מ ְּתׁשּובֹותֶ יהָ‬
‫נִ ּתַ ן הָ יָה לְ הָ בִ ין ּבְ נָקֵ ל‪ּ ,‬כִ י ְמדֻּבָ ר ּבְ ִאּׁשָ ה ּפִ ְּק ִחית ּבִ ְמיֻחָ ד‪.‬‬
‫ּכְ ׁשֶ ּׁשָ אֲ לּו אֹותָ ה עֹורְ כֵ י הַ ּדִ ין מָ ה ּדַ עְ ּתָ ּה ‪ -‬לְ ִמי ׁשַ ּיָכִ ים‬
‫הַ ְּספָ רִ ים‪ ,‬לָ רַ ּבִ י אֹו לַ חֲ ִסידִ ים‪ ,‬עָ נְ תָ ה‪" :‬הָ רַ ּבִ י וְ הַ ְּספָ רִ ים‬
‫ׁשַ ּיָכִ ים לַ חֲ ִסידִ ים!"‪.‬‬
‫אהבה לשלוחים‬
‫לּוחים‪ִ .‬היא הָ יְ תָ ה‬
‫הָ רַ ּבָ נִ ית הָ יְ תָ ה ּגֵאָ ה ְמא ֹד ּבַ עֲבֹודַ ת הַ ְׁש ִ‬
‫ְמדַ ּבֶ רֶ ת עֲלֵ יהֶ ם ּבַ הַ עֲרָ צָ ה‪ּ ,‬בְ ִה ְתּפַ עֲלּות ּובְ אַ הֲ בָ ה אֵ ין קֵ ץ‪.‬‬
‫לּוחים" הֻ דְ ּפַ ס לָ עִ ּלּוי נִ ְׁשמַ ת הָ רַ ּבָ נִ ית‪ּ ,‬ובְ פֶ תַ ח‬
‫"סֵ פֶ ר הַ ְׁש ִ‬
‫הַ ּסֵ פֶ ר נִ דְ ּפְ סָ ה ְּתמּונָתָ ּה ׁשֶ ּנִ בְ חֲ רָ ה עַ "י הָ רַ ּבִ י‪ּ .‬תַ חַ ת הַ ְּתמּונָה‬
‫נִ כְ ְּתבָ ה הַ ְקּדָ ׁשָ ה‪" :‬לְ זִ ּכָ רֹון הָ רַ ּבָ נִ ית הַ ִצדְ קָ נִ ית ‪ׁ . .‬שֶ ּדַ אֲ גָתָ ּה‬
‫לּוחים ל ֹא יָדְ עָ ה מַ עֲצֹור"‪.‬‬
‫לְ טֹובַ ת וְ הַ ְצלָ חַ ת הַ ְׁש ִ‬
‫דאטשע‬
‫ּפַ עַ ם י ְָצאָ ה הָ רַ ּבָ נִ ית וְ ִה ְתי ְַּׁשבָ ה ּבַ ִּמרְ ּפֶ סֶ ת‪ .‬לְ אַ חַ ר ִמּכֵ ן‬
‫ִה ְצטָ רֵ ף אֵ לֶ יהָ הָ רַ ּבִ י וְ ִסּפֵ ר עַ ל ִמנְ הָ גֵי הָ רַ ּבֵ יִ ים לָ צֵ את‬
‫אתי‬
‫אטשֶ ע" ּבִ ימֹות הַ ּקַ יִ ץ‪ ,‬וְ אָ ז אָ מַ ר‪" :‬לְ ׁשָ נָה זֹו‪ ,‬יָצָ ִ‬
‫לְ "דַ ְ‬
‫ּכְ בָ ר יְ דֵ י חֹובַ ת נ ֹפֶ ׁש"‪...‬‬
‫של‬
‫ִה ְס ַּת ְּלקוּ תוֹ ֶ ׁ‬
‫יָ ִמים ְספוּ ִרים ק ֶֹדם‬
‫ָה ַא ְדמוֹ"ר ַה ַריַ י"ץ‪ ,‬הוּ א ִּ'ב ֵּש ׂר' ָל ּה זֹאת ְּב ֶר ֶמז‬
‫(ל ִפי ַא ַחת ַה ִּג ְר ָסאוֹת)‪:‬‬
‫ש ָּכ ַתב ָל ּה ְ‬
‫ְּב ִמ ְכ ָּתב ֶ ׁ‬
‫"ה ִּג ַיע ַה ְּז ַמן ַל ֲעזֹב ֶאת ֲעבו ַֹדת ַה ְּכ ָלל"‪...‬‬
‫ִ‬
‫*‬
‫של ָה ַר ִּבי ַה ַריַ י"ץ‬
‫ש ְּל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלקוּ תוֹ ֶ ׁ‬
‫יָ דוּ ַע ֶ ׁ‬
‫ָה ַר ִּבי ֵס ֵרב ְל ַק ֵּבל ָע ָליו ֶאת ַה ְּנ ִש ׂיאוּ ת‪,‬‬
‫שנָ ה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן‪ֶ .‬א ָחד ַהגּ ו ְֹר ִמים‬
‫וְ ִה ְס ִּכים ַרק ָ ׁ‬
‫ַה ֲחשׁוּ ִבים וְ ָה ִע ָּק ִר ִּי ים ְל ַכ ְך ָהיְ ָתה ָה ַר ָּבנִ ית‪,‬‬
‫של‬
‫ש ֶׁ‬
‫ש ְּמ ִסירוּ ת ַה ֶּנ ֶפ ׁ‬
‫ש ָא ְמ ָרה לוֹ‪" :‬לֹא יִ ָּת ֵכן ֶ ׁ‬
‫ֶׁ‬
‫שנָ ה‪ֵּ ,‬ת ֵרד ְל ִט ְמיוֹן"‪...‬‬
‫שים ָ ׁ‬
‫שלוֹ ִ ׁ‬
‫ש ְך ְ ׁ‬
‫ַא ָּבא ְּב ֶמ ֶ ׁ‬
‫*‬
‫ש ּדוּ ְך ֵּבין ָה ַר ִּבי‬
‫הידעת? ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ַל ִּ ׁ‬
‫"ב ִּב ְכבוֹדוֹ‬
‫ש ּ‬
‫וְ ָה ַר ָּבנִ ית‪ָ ,‬הגָ ה ָה ַר ִּבי ַה ַר ַ ׁ‬
‫וּ ְב ַע ְצמוֹ!‬
‫מסע‬
‫ידים עם ר' אבי גדז'‬
‫מרתק בעקבות החס‬
‫ר' אליהו יאכיל סימפסון‬
‫עם מה מגיעים אל הרבי?‬
‫הָ רַ ב הֶ חָ ִסיד הַ ּתָ ִמים ר' אֱ לִ יָהּו יָאכִ יל‬
‫ימּפְ סֹון ִהּגִ יעַ אֶ ל אַ רְ צֹות הַ ּבְ רִ ית‬
‫ִס ְ‬
‫ּכְ בָ ר ּבִ ְׁשנַת תרפ"ג‪ ,‬וְ נִ ְמנָה עַ ל הַ חֲ בּורָ ה‬
‫ׁשֶ ּיִ ְּסדָ ה אֶ ת אֲ גֻּדַ ת חֲ ִסידֵ י חַ ּבָ "ד‬
‫ּבְ אָ מֶ רִ יקָ ה‪ּ .‬גַם אֶ ת ִארְ ּגּון "אֲ גֻּדַ ת‬
‫ימים" הּוא נִ הֵ ל‪ּ ,‬ולְ י ִָמים ִׁשּמֵ ׁש‬
‫הַ ְּת ִמ ִ‬
‫ּכְ מַ זְ ּכִ ירֹו ׁשֶ ל הָ רַ ּבִ י הַ רַ יַי"ץ‪.‬‬
‫ימּפְ סֹון הָ יָה מָ לֵ א וְ גָדּוׁש ּבְ ת ֹכֶ ן‬
‫הָ רַ ב ִס ְ‬
‫חֲ ִסידִ י‪ .‬הּוא ָינַק אֶ ת ּדַ רְ כֵ י הַ חֲ ִסידִ ים‬
‫וְ הַ נְ הָ גָתָ ם עֹוד ּבְ בֵ ית אָ בִ יו ר' ִׁש ְמעֹון‬
‫לּוחית‬
‫אַ הֲ ר ֹן ׁשֶ הָ יָה סָ פּוג ּבְ לַ ְח ִ‬
‫חֲ ִסידִ ית‪ּ .‬כְ בָ ר ּבְ גִ יל ‪ 12‬מָ צָ א אֶ ת עַ ְצמֹו‬
‫ויטׁש ְמ ֻצּיָד‬
‫צֹועֵ ד לְ עֵ בֶ ר הָ ֲעיָרָ ה לִ יּוּבַ אוִ ְ‬
‫ּבְ פִ ְתּגָם חֲ ִסידִ י ׁשֶ אֹותֹו הָ יָה ׁשֹומֵ עַ‬
‫לְ עִ ִּתים ְקרֹובֹות מֵ אָ בִ יו‪" :‬אֶ ל הָ רַ ּבִ י‬
‫מַ ּגִ יעִ ים עִ ם ְׁשלֹוׁשָ ה ּדְ בָ רִ ים‪ּ .1 :‬בִ ּטּול‪.‬‬
‫‪ּ .2‬ב ְֻּטל (ּבַ ְקּבּוק 'מַ ְׁשקֶ ה' לְ אַ ִמירַ ת‬
‫ייטל (אַ רְ נָק‬
‫'לְ חַ ּיִ ים' ‪ּ -‬בְ ִאידִ יׁש) ‪ּ .3‬בַ ְ‬
‫עִ ם ּכֶ סֶ ף ‪ּ -‬בְ ִאידִ יׁש) עֲבּור ּדְ מֵ י "מַ עֲמָ ד"‬
‫ּנֹותנִ ים חֲ ִסידִ ים לָ רַ ּבִ י עֲבּור‬
‫(ּכֶ סֶ ף ׁשֶ ְ‬
‫צָ רְ כֵ י ּבֵ יתֹו אֹו ּפְ עִ ילּות הָ אֲ גֻּדָ ה‪ּ .‬בְ מֶ ׁשֶ ְך‬
‫הַ ּׁשָ נִ ים רָ ְמזּו רַ ּבֹותֵ ינּו נְ ִׂשיאֵ נּו לַ ִּמּלָ ה‬
‫"מַ עֲמָ ד" ּבַ ִּמּלָ ה "נִ פְ נֶה" ‪ּ -‬בְ ִׁשיטַ ת‬
‫הַ ּצ ֹפֶ ן א"ב ג"ד ׁשֶ ּבֹו ִמ ְׁשּתַ ְּמ ִׁשים ּבָ אֹות‬
‫הַ ּבָ אָ ה‪ :‬נ' ּבַ ּמָ קֹום מ'‪ ..‬וְ כּו')‬
‫ּבְ מֶ ׁשֶ ְך ּכָ ל יְ מֵ י חַ ּיָיו ִה ְקרִ ין ר' אֱ לִ יָהּו‬
‫יָאכִ יל אֶ ת ִחּיּותֹו ּבִ ְׁשֹלׁשֶ ת ּכְ לָ לִ ים‬
‫אֵ ּלּו‪ .‬א‪ .‬הַ ּבִ ּטּול הָ אֲ ִמ ִּתי ׁשֶ ּלֹו ּכְ תֹוצָ אָ ה‬
‫מֵ הֲ בָ נָה עֲמֻ ּקָ ה ּבַ חֲ ִסידּות ַועֲבֹודַ ת ה'‬
‫ימית‪.‬‬
‫ּפְ נִ ִ‬
‫ב‪ִ .‬ה ְת ַועֲדּות חֲ ִסידִ ית‬
‫ׁשֶ ִהּוְ תָ ה ְּתחּום עִ נְ יָן מֶ רְ ּכָ זִ י‬
‫ִה ְתקַ ְּׁשרּות‬
‫ּבְ חַ ּיָיו‪ .‬ג‪.‬‬
‫עֲצּומָ ה לְ רַ ּבֹותֵ ינּו נְ ִׂשיאֵ נּו‪.‬‬
‫דמות מפעם‬
‫ּתֹומכֵ י‬
‫יׁשיבַ ת ְ‬
‫עֹוד ּבֶ הֱ יֹותֹו ּבִ ִ‬
‫יטׁש‬
‫ּבְ לְ יּוּבַ אוִ ְ‬
‫ימים‬
‫ְּת ִמ ִ‬
‫נֹודָ ע ר' אֱ לִ יָהּו יָאכִ יל‬
‫ּבַ ּכִ ְׁשרֹונֹו הֶ עָ מ ֹק ּבַ חֲ ִסידּות‪.‬‬
‫ּכַ אֲ ׁשֶ ר ִהּגִ יעַ לְ אָ מֶ רִ יקָ ה‪,‬‬
‫הָ יָה חֹוזֵר מַ אֲ מָ רֵ י חֲ ִסידּות‬
‫ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ׁשֶ ּבֹו ִׁשּמֵ ׁש‬
‫מּוׁשּפָ עָ יו‬
‫ּומ ְתוַעֵ ד עִ ם ְ‬
‫ּכְ רַ ב‪ִ ,‬‬
‫עַ ל עֲבֹודַ ת ה' ּבְ אֹותָ ן‬
‫אֹותּיֹות ׁשֶ ּבָ הֶ ן ִה ְׁשּתַ ְּמׁשּו‬
‫ִ‬
‫הַ ּגְ דֹולִ ים‬
‫הַ ּמַ ְׁשּפִ יעִ ים‬
‫ּבַ ּדֹורֹות הַ ּקֹודְ ִמים‪.‬‬
‫הרב סימפסון לצד הרבי‪.‬‬
‫י שבט תש''ל‬
‫ּבְ אַ חַ ת הַ ִהזְ ּדַ ְּמנֻּיֹות ִה ְתּבַ ּטֵ א עָ לָ יו‬
‫הָ רַ ּבִ י נְ ִׂשיא דֹורֵ נּו‪" :‬נֶאֱ מָ ן ּבַ יִ ת"‪ .‬הָ רַ ּבִ י‬
‫נָתַ ן ּבֹו אֵ מּון מָ לֵ א ּכַ אֲ ׁשֶ ר הָ יּו ְצרִ יכִ ים‬
‫לִ בְ ח ֹר ּבֶ חָ ִסיד ׁשֶ ּיִ ּדַ ע ּכֵ יצַ ד לְ נַהֵ ל מֹוסָ ד‬
‫ּבְ הֶ ְתאֵ ם לִ רְ צֹונֹו ׁשֶ ל הָ רַ ּבִ י‪.‬‬
‫איש סוד‬
‫ימּפְ סֹון ִׁשּמֵ ׁש ּכְ מַ זְ ּכִ ירֹו ׁשֶ ל‬
‫הָ רַ ב ִס ְ‬
‫הָ רַ ּבִ י הַ רַ יַי"ץ‪ּ ,‬ובְ ִמ ְסּגֶרֶ ת עֲבֹודָ תֹו הָ יָה‬
‫ימּיֹות ּבְ יֹותֵ ר אֹותָ ן‬
‫עֵ ד לַ ּפְ עֻּלֹות ׁשֶ ּמֵ ִ‬
‫ָיזַם הָ רַ ּבִ י הַ רַ יַי"ץ עַ ל ְמנַת לְ הָ בִ יא אֶ ת‬
‫הַ ּמָ ִׁשיחַ ‪.‬‬
‫הּוא הָ יָה ְמע ֹרָ ב ּבְ הַ דְ ּפָ סַ ת עִ ּתֹון‬
‫"הַ ְּקרִ יאָ ה וְ הַ ְּקדֻּׁשָ ה" ׁשֶ ּכָ ל ּכֻּלֹו מָ לֵ א‬
‫וְ גָדּוׁש ּבְ נֹוׂשֵ א ּגְ אֻ ּלָ ה ּומָ ִׁשיחַ ‪ .‬הֲ מֹון‬
‫רְ מָ זִ ים נִ ְסּתָ רִ ים נִ כְ ְּתבּו‬
‫ּבְ עִ ּתֹון זֶה‪ּ .‬כְ מֹו כֵ ן‪ּ ,‬פְ רָ ִטים ׁשֶ ְּקׁשּורִ ים‬
‫ּכֹותבִ ים‪,‬‬
‫לְ הֹוצָ אַ ת הָ עִ ּתֹון‪ ,‬הָ עֹורְ כִ ים‪ ,‬הַ ְ‬
‫ֲלּומים‪ ,‬וְ עַ ד הַ ּיֹום‬
‫הַ ּמַ ּטָ רֹות וְ כּו' עֲדַ יִ ן ע ִ‬
‫ִאיׁש אֵ ינֹו יֹודֵ עַ לְ הַ ִּציב עֻבְ ּדֹות ּבְ רּורֹות‬
‫ְסבִ יב הַ ְּׁשמּועֹות הָ רַ ּבֹות‪ .‬לְ אַ חַ ר‬
‫ּפְ ִטירָ תֹו ׁשֶ ל ר' אֱ לִ יָהּו יָאכִ יל‪ִ ,‬ה ְתּבַ ּטֵ א‬
‫הָ רַ ב מֶ ענְ ְטלִ יק‪ּ" :‬כָ עֵ ת‪" ,‬הַ ְּקרִ יאָ ה‬
‫וְ הַ ְּקדֹוׁשָ ה" יִ ּׁשָ אֵ ר סֹוד ּכָ מּוס‪"...‬‬
‫ּגַם אֶ ת וַעַ ד ּכְ ִתיבַ ת "סֵ פֶ ר הַ ּתֹורָ ה‬
‫לְ קַ ּבָ לַ ת ּפְ נֵי מָ ִׁשיחַ " נִ הֵ ל ר' אֱ לִ יָהּו‬
‫יָאכִ יל‪ .‬הָ רַ ּבִ י הַ רַ יַי"ץ ִהכְ רִ יז עַ ל ּכָ ְך‬
‫ּבִ ְׁשנַת תש"ב‪ ,‬וְ ר' אֱ לִ יָהּו יָאכִ יל זָכָ ה‬
‫לְ נַהֵ ל אֶ ת מַ עֲמָ ד ִסּיּום ּכְ ִתיבַ ת סֵ פֶ ר‬
‫הַ ּתֹורָ ה ּבְ י' ְׁשבָ ט ְׁשנַת תש"ל‪.‬‬
‫‪13‬‬
стал опасаться, что на него может быть наложен большой штраф, и эти деньги заберут у него; поэтому он решил поторопиться
и отдать эти деньги лично.
Альтер Ребе облокотился на свои руки и
погрузился в состояние «двейкут». По прошествии небольшого времени он поднял голову и сказал: «Даст Всевышний тебе сынов
и дочерей, и долгие дни! И даст тебе Всевышний богатство и благоволение в глазах
окружающих! Закрой свой магазин и займись продажей драгоценных камней!»
Радость и благополучие пришли в дом р.
Гавриэля. Он поведал своей жене о словах
Ребе и о его благословении и сказал: «Только
один вопрос есть у меня к тебе: каким образом монеты сделались такими сверкающими?» «Я начистила монеты песком до такой
степени, что они заблестели и засверкали
как звёзды на небе, — ответила жена, — и
пока я их начищала, молилась Всевышнему,
благословен Он, чтобы так же и наше счастье засверкало и засияло, как эти монеты».
Благословение Ребе осуществляется
Р. Гавриэль сделал всё по совету Ребе: закрыл магазин и начал заниматься торговлей драгоценными камнями. Благословение свыше пребывало на его новом деле. Всё
дворянство и помещики Витебской округи
стали его постоянными покупателями. Изо
дня в день его дела шли всё лучше и лучше.
Донос от его братьев был забыт. Но самое
главное чудо произошло через год, чудо, которого р. Гавриэль и его жена ждали 25 лет:
Хана Ривка родила первенца Хаима.
Р. Гавриэль был удачлив во всём, за что бы
он ни взялся, и имел благоволение в глазах
окружающих, и в течение короткого времени превратился в необычайного богача.
Все называли его именем «р. Гавриэль Носе-Хен». Множество сыновей и дочерей родилось у р. Гавриэля и его жены. Сорок лет
он занимался торговлей, а спустя это время р. Гавриэль Носе-Хен передал дело сыновьям и посвятил всё свое время изучению
Торы и благотворительности. В возрасте 110
лет, будучи глубоким стариком, пресыщенный днями, р. Гавриэль Носе-Хен покинул
этот мир. Спустя два года умерла и его жена
праведница Хана Ривка.
Благословение Ребе действительно осуществилось во всей полноте. Р. Гавриэль и его
жена удостоились детей, богатства и долгой
жизни.
•
Множество указаний и выводов можно извлечь из этого рассказа. Вот один из них:
Когда дают цдаку, стоимость монет остается прежней, но когда дают цдаку с самопожертвованием и радостью, то монеты приобретают более высокую стоимость, и они
тоже освещают мир.
То же происходит с цдакой духовной. Когда
служение по распространению Торы и заповедей освещено светом хасидизма, то оно
делается тогда с радостью и самопожертвованием, и, в дополнение к этому, обретает удачу. Его влияние удваивается, и оно
наделяется особенным достоинством. На
каждом еврее лежит обязанность освещать
своё окружение светом Торы, заповедей и
хасидского поведения. В этом случае всегда
будет покоиться на нем свет как в материальности, так и в духовности.
14
пер. Э. Альтшулера
Окончание. Начало
читайте в № 240
Р. Гавриэль едет к Ребе и рассказывает ему
обо всём…
Прошло немного времени, и вдруг получает р. Гавриэль неприятное известие, что
его братья снова донесли на него властям.
Р Гавриэль испугался, что из-за этого доноса возложат на него тяжелые обвинения, и
он будет вынужден платить очень большой
штраф. Он очень опасался, что может быть
у него отнимут деньги прежде, чем приедет
посланник от Ребе. Долго не раздумывая, Р.
Гавриэль упаковал свои вещи и выехал в сторону Лиозно. Он решил, что передаст деньги лично Ребе.
Войдя в дом к
Ребе, р. Гавриэль положил
свёрток с деньгами на стол и
сказал: «Ребе,
в
последнее
время мое материальное
положение
очень сильно
изменилось.
Мне удалось
достать нуж-
15
ную сумму денег, но я опасался, что может
случиться беда, и деньги заберут у меня
прежде, чем прибудет посланник, потому я
поспешил и лично привез деньги».
Ребе велел ему открыть упаковку. Развернув
свёрток, р. Гавриэль был поражён. Монеты
сверкали так, как будто только что были отчеканены на Монетном дворе. Альтер Ребе
положил голову на руки на несколько минут, а затем поднял лицо и сказал: «Из золота, серебра и меди, которые пожертвовали
сыны Израиля на изготовление мишкана,
ничто не сияло так, как медный умывальник
и его основание. Эти сосуды были сделаны
из зеркал, которые отдали женщины Израиля с самопожертвованием и радостью…»
«Расскажи мне, -- попросил мягко Альтер
Ребе, — каким образом достались вам эти
сияющие монеты?» Теперь не осталось у р.
Гавриэля выбора, и он рассказал Ребе и о
его материальном состоянии, которое пришло в упадок, и об унижениях и ударах,
которые он терпит от своей семьи и о том,
как его жена продала все свои украшения,
чтобы достать нужную сумму. Он даже рассказал Ребе, что сначала думал подождать
его посланника, но из-за доноса его братьев
‫פרק ה‬
‫כתב‪ :‬ר' שניאור קעניג‪ ,‬איור‪ :‬רפאל דרוק‬