שבת משפטים היום יום תניא

‫כ״ט שבט התשע״ז‬
‫תהילים יומי‬
‫שבת משפטים‬
‫היום יום‬
‫דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט‪ :‬פירש״י [פירוש רש״י] אויף חומש איז יינה של תורה‪ ,‬פותח הלב ומגלה אהבה ויראה‬
‫עצמיות‪ ,‬פירש״י [פירוש רש״י] אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה שכל עצמי‪.‬‬
‫תניא‬
‫אבל בבינוני מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמס״א המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב הרי היא היא האדם‬
‫עצמו וא״כ הוא רחוק מה’ בתכלית הריחוק שהרי כח המתאוה שבנפשו הבהמית יכול ג״כ להתאוות לדברי’ האסורים שהם נגד רצונו‬
‫ית’ אף שאינו מתאוה לעשותם בפועל ממש ח״ו רק שאינם מאוסים אצלו באמת כבצדיקים כמש״ל [פ’ יב]‪ .‬ובזה הוא גרוע ומשוקץ‬
‫ומתועב יותר מבעלי חיים הטמאים ושקצים ורמשים כנ״ל וכמ״ש ואנכי תולעת ולא איש וגו’ [וגם כשמתגברת בו נפשו האלהית לעורר‬
‫האהבה לה’ בשעת התפלה אינה באמת לאמיתו לגמרי מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה כנ״ל ספי״ג] ובפרט כשיזכור טומאת נפשו‬
‫בחטאת נעורים והפגם שעשה בעליוני’ ושם הוא למעלה מהזמן וכאלו פגם ונטמא היום ח״ו ממש ואף שכבר עשה תשובה נכונה הרי‬
‫עיקר התשובה בלב והלב יש בו בחי’ ומדרגות רבות והכל לפי מה שהוא אדם ולפי הזמן והמקום כידוע ליודעים ולכן עכשיו בשעה זו‬
‫שרואה בעצמו דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו ועונותיו מבדילים או שרוצים להעלותו לתשובה‬
‫עילאה יותר מעומקא דלבא יותר ולכן אמר דוד וחטאתי נגדי תמיד‪.‬‬
‫פרק קטז‬
‫פרק קטו‬
‫ל־א ִמ ֶּת ָך‪ :‬ב לָ ָּמה‬
‫ל־ח ְסדְּ ָך ַע ֲ‬
‫א ל ֹא לָ נ ּו יְ יָ ל ֹא לָ נ ּו ִ ּכי לְ ׁ ִש ְמ ָך ֵּתן ָּכבוֹ ד ַע ַ‬
‫יאמר ּו ַהגּוֹ יִ ם ַא ֵ ּיה־נָ א ֱא‪-‬ל ֵֹה ֶיהם‪ :‬ג וֵ אל ֵֹהינ ּו ַב ּׁ ָש ָמיִ ם כּ ל ֲא ׁ ֶשר־‬
‫ְ‬
‫ָח ֵפץ ָע ָשׂ ה‪ :‬ד ֲע ַצ ֵ ּב ֶיהם ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵשׂ ה יְ ֵדי ָא ָדם‪ :‬ה ּ ֶפה לָ ֶהם וְ ל ֹא‬
‫יְ ַד ֵ ּבר ּו ֵעינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראוּ‪ :‬ו ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ָמע ּו ַאף לָ ֶהם וְ ל ֹא‬
‫יְ ִריחוּן‪ :‬ז יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא יְ ִמ ׁישוּן ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַה ֵ ּלכ ּו ל ֹא־יֶ ְה ּג ּו ִ ּבגְ רוֹ נָ ם‪:‬‬
‫עשׂ ֶיהם כּ ל ֲא ׁ ֶשר־בּ ֵט ַח ָ ּב ֶהם‪ :‬ט יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַטח ַ ּביְ יָ‬
‫ח ְ ּכמוֹ ֶהם יִ ְהי ּו ֵ‬
‫ֶעזְ ָרם ו ָּמגִ ָ ּנם הוּא‪ :‬י ֵ ּבית ַא ֲהרן ִ ּב ְטח ּו ַביהוָ ה ֶעזְ ָרם ו ָּמגִ ָ ּנם הוּא‪ :‬יא‬
‫יִ ְר ֵאי יְ יָ ִ ּב ְטח ּו ַביהוָ ה ֶעזְ ָרם ו ָּמגִ ָ ּנם הוּא‪ :‬יב יְ יָ זְ כָ ָרנ ּו יְ ָב ֵר ְך יְ ָב ֵר ְך ֶאת־‬
‫ת־בית ַא ֲהרן‪ :‬יג יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ יָ ַה ְ ּק ַט ִ ּנים ִעם־‬
‫ֵ ּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָב ֵר ְך ֶא ֵ ּ‬
‫יסף יְ יָ ֲעלֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם וְ ַע ְ ּ‬
‫ל־בנֵ יכֶ ם‪ :‬טו ְ ּברוּכִ ים ַא ֶּתם לַ יְ יָ‬
‫ַה ְ ּגדלִ ים‪ :‬יד ֵ‬
‫י־א ָדם‪:‬‬
‫עשׂ ה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ‪ :‬טז ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם לַ יְ יָ וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ ָ‬
‫ֵ‬
‫ְ‬
‫ל־יר ֵדי דו ָּמה‪ :‬יח וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵרך יָ ּה‬
‫ֹא־ה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לוּ־יָ ּה וְ ל ֹא ָּכ ְ‬
‫יז ל ַ‬
‫ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד־עוֹ לָ ם ַהלְ לוּיָ ּה‪:‬‬
‫י־ה ָּטה ָאזְ נוֹ לִ י ו ְּבי ַָמי‬
‫א ָא ַה ְב ִּתי ִ ּכי־ ִי ׁ ְש ַמע ְי ָי ֶאת־קוֹ לִ י ַּת ֲחנוּנָ י‪ :‬ב ִ ּכ ִ‬
‫י־מוֶ ת ו ְּמ ָצ ֵרי ׁ ְשאוֹ ל ְמ ָצאוּנִ י ָצ ָרה וְ ָיגוֹ ן ֶא ְמ ָצא‪:‬‬
‫ֶא ְק ָרא‪ :‬ג ֲא ָפפוּנִ י ֶח ְבלֵ ָ‬
‫ד ו ְּב ׁ ֵשם־ ְי ָי ֶא ְק ָרא ָא ָ ּנה ְי ָי ַמ ְּל ָטה נַ ְפ ׁ ִשי‪ :‬ה ַח ּנוּן ְי ָי וְ ַצדִּ יק וֵ אל ֵֹהינ ּו‬
‫ְמ ַר ֵחם‪ :‬ו ׁש ֵמר ּ ְפ ָתאיִם ְי ָי דַּ לּ ִתי וְ לִ י ְיהוֹ ׁ ִש ַיע‪ :‬ז ׁשו ִּבי נַ ְפ ׁ ִשי לִ ְמנו ָּחיְכִ י‬
‫ת־עינִ י ִמן־דִּ ְמ ָעה ֶאת־‬
‫ִ ּכי ְי ָי ָ ּג ַמל ָעלָ יְכִ י‪ :‬ח ִ ּכי ִח ַ ּל ְצ ָּת נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ָּמוֶ ת ֶא ֵ‬
‫ַרגְ לִ י ִמדֶּ ִחי‪ :‬ט ֶא ְת ַה ֵ ּל ְך לִ ְפנֵ י ְי ָי ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ַח ּיִים‪ :‬י ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ִ ּכי ֲא ַד ֵ ּבר‬
‫ה־א ׁ ִשיב‬
‫ל־ה ָא ָדם כּ זֵ ב‪ :‬יב ָמ ָ‬
‫ֲאנִ י ָענִ ִיתי ְמאד‪ :‬יא ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י ָּכ ָ‬
‫שא ו ְּב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא‪ :‬יד נְ ָד ַרי‬
‫ל־תגְ מוּלוֹ ִהי ָעלָ י‪ :‬יג כּ וֹ ס־י ְׁשוּעוֹ ת ֶא ּ ָ ׂ‬
‫לַ ְי ָי ָּכ ַּ‬
‫ידיו‪ :‬טז‬
‫ל־ע ּמוֹ ‪ :‬טו י ָָקר ְ ּב ֵעינֵ י ְי ָי ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָ‬
‫לַ ְי ָי ֲא ׁ ַש ֵ ּלם נֶ גְ ָדה־ ָ ּנא לְ כָ ַ‬
‫ָ‬
‫ן־א ָמ ֶת ָך ּ ִפ ַּת ְח ָּת לְ מוֹ ֵס ָרי‪ :‬יז לְ ך־ָ‬
‫י־אנִ י ַע ְבדֶּ ָך ֲאנִ י ַע ְבדְּ ך ֶ ּב ֲ‬
‫ָא ָ ּנה ְי ָי ִ ּכ ֲ‬
‫ֶאזְ ַ ּבח זֶ ַבח ּתוֹ ָדה ו ְּב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא‪ :‬יח נְ ָד ַרי לַ ְי ָי ֲא ׁ ַש ֵ ּלם נֶ גְ ָדה־ ָ ּנא לְ כָ ל־‬
‫ַע ּמוֹ ‪ :‬יט ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ֵ ּבית ְי ָי ְ ּבתוֹ כֵ כִ י ְירו ׁ ָּשלָ ם ַהלְ ל ּוי ָּה‪:‬‬
‫‪ְ = Ado-nay‬י ָי‬
‫ָא ְמצ ּו ִמ ֶּמ ִ ּני‪ :‬ח הוֹ ִצ ָיאה ִמ ַּמ ְס ֵ ּגר נַ ְפ ׁ ִשי לְ הוֹ דוֹ ת ֶאת‬
‫פרק קמ‬
‫ָ‬
‫ׁ ְש ֶמך ִ ּבי יַכְ ִּתר ּו ַצדִּ ִיקים ִ ּכי ִתגְ מֹל ָעלָ י‬
‫א לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד‪ :‬ב ַח ְּל ֵצנִ י ְי ָי ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִא ׁיש‬
‫ֲח ָמ ִסים ִּתנְ ְצ ֵרנִ ‪:‬י‪ :‬ג ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ְשב ּו ָרעוֹ ת ְ ּבלֵ ב ָּכל יוֹ ם יָגו�ּ‬
‫פרק קמג‬
‫ר ּו ִמלְ ָחמוֹ ת‪ :‬ד ׁ ָשנֲ נ ּו לְ ׁשוֹ נָ ם ְ ּכמוֹ נָ ָח ׁש ֲח ַמת ַעכְ ׁשוּב‬
‫ש ָפ ֵתימוֹ ֶסלָ ה‪ :‬ה ׁ ָש ְמ ֵרנִ י ְי ָי ִמ ֵידי ָר ׁ ָשע ֵמ ִא ׁיש א ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ְי ָי ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ָ ּל ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ַּת ֲחנוּנַ י‬
‫ַּת ַחת ְ ׂ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ֲח ָמ ִסים ִּתנְ ְצ ֵרנִ י ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ְשב ּו לִ ְדחוֹ ת ּ ְפ ָע ָמי‪ :‬ו ָט ְמנ ּו ֶ ּב ֱא ֻמנָ ְתך ֲענֵ נִ י ְ ּב ִצ ְד ָק ֶתך‪ :‬ב וְ ַאל ָּתבוֹ א ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶאת‬
‫ש ּו ֶר ׁ ֶשת לְ ַיד ַמ ְע ָ ּגל מ ְֹק ׁ ִשים ַע ְבדֶּ ָך ִ ּכי ל ֹא י ְִצדַּ ק לְ ָפנֶ ָ‬
‫יך כָ ל ָחי‪ :‬ג ִ ּכי ָר ַדף אוֹ יֵב נַ ְפ ׁ ִשי‬
‫גֵ ִאים ּ ַפח לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ּ ָפ ְר ׂ‬
‫ש ִ ּכים ְ ּכ ֵמ ֵתי עוֹ לָ ם‪ :‬ד‬
‫ׁ ָשת ּו לִ י ֶסלָ ה‪ :‬ז ָא ַמ ְר ִּתי לַ ְי ָי ֵאלִ י ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה ְי ָי קוֹ ל דִּ ָּכא לָ ָא ֶרץ ַח ּי ִָתי הוֹ ׁ ִש ַיבנִ י ְב ַמ ֲח ׁ ַ‬
‫ֹאשי ְ ּביוֹ ם וַ ִּת ְת ַע ֵּטף ָעלַ י רו ִּחי ְ ּבתוֹ כִ י ִי ׁ ְש ּתוֹ ֵמם לִ ִ ּבי‪ :‬ה זָ כַ ְר ִּתי‬
‫ַּת ֲחנוּנָ י‪ :‬ח י ִֹ‬
‫ְהוה ֲאדֹנָ י עֹז י ְׁשו ָּע ִתי ַסכּ ָֹתה לְ ר ׁ ִ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫שה י ֶָדיך ֲאשׂוֹ ־‬
‫נָ ׁ ֶשק‪ :‬ט ַאל ִּת ֵּתן ְי ָי ַמ ֲאוַ ּיֵי ָר ׁ ָשע זְ ָממוֹ ַאל ָּת ֵפק ָירוּמ ּו י ִָמים ִמ ֶ ּק ֶדם ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ּ ָפ ֳעלֶ ך ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ‬
‫ש ִּתי י ַָדי ֵאלֶ ָ‬
‫שי ְ ּכ ֶא ֶרץ ֲעי ֵָפה לְ ָך ֶסלָ ה‪ :‬ז‬
‫ש ָפ ֵתימוֹ (יכסומו) יְכַ ֵּסמוֹ ‪:‬יא ֵח ַח‪ :‬ו ּ ֵפ ַר ְ ׂ‬
‫יך נַ ְפ ׁ ִ‬
‫ֹאש ְמ ִס ָ ּבי ֲע ַמל ְ ׂ‬
‫ֶסלָ ה‪ :‬י ר ׁ‬
‫ָ‬
‫(ימיטו) י ִּמוֹ ט ּו ֲעלֵ ֶיהם ֶ ּג ָחלִ ים ָ ּב ֵא ׁש י ּ ִַפלֵ ם ְ ּב ַמ ֲהמֹרוֹ ת ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י ְי ָי ָּכלְ ָתה רו ִּחי ַאל ַּת ְס ֵּתר ּ ָפנֶ יך ִמ ֶּמ ִ ּני וְ נִ ְמ ׁ ַש־‬
‫ַ ּבל יָקוּמוּ‪ :‬יב ִא ׁיש לָ ׁשוֹ ן ַ ּבל יִכּ וֹ ן ָ ּב ָא ֶרץ ִא ׁיש ָח ָמס ָרע לְ ִּתי ִעם י ְֹר ֵדי בוֹ ‪:‬ר‪ :‬ח ַה ׁ ְש ִמ ֵיענִ י ַבבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך ִ ּכי ְב ָך ב�ָ‬
‫שה ְי ָי דִּ ין ָט ְח ִּתי הוֹ ִד ֵיענִ י דֶּ ֶר ְך ז ּו ֵאלֵ ְך ִ ּכי ֵאלֶ ָ‬
‫שי‪ :‬ט‬
‫יך נָ ָ ׂ‬
‫אתי נַ ְפ ׁ ִ‬
‫ש ִ‬
‫יְצו ֶּד ּנ ּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת‪ :‬יג (ידעת) י ַָד ְע ִּתי ִ ּכי י ֲַע ֶ ׂ‬
‫יך כִ ִּס ִתי‪ :‬י לַ ְּמ ֵדנִ י לַ ֲעשׂוֹ ת ְרצוֹ נֶ ךָ‬
‫ָענִ י ִמ ׁ ְש ּ ַפט ֶא ְביֹנִ ים‪ :‬יד ַא ְך ַצדִּ ִיקים יוֹ ד ּו לִ ׁ ְש ֶמ ָך ֵי ׁ ְשב ּו ַה ִ ּצילֵ נִ י ֵמאֹי ְַבי ְי ָי ֵאלֶ ָ‬
‫ְי ׁ ָש ִרים ֶאת ּ ָפנֶ ָ‬
‫ישוֹ ר‪ :‬יא‬
‫ִ ּכי ַא ָּתה ֱאלוֹ ָהי רו ֲּח ָך טוֹ ָבה ַּתנְ ֵחנִ י ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ׁ‬
‫יך‬
‫שי‪ :‬יב‬
‫לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ְי ָי ְּת ַח ּיֵנִ י ְ ּב ִצ ְד ָק ְת ָך תוֹ ִציא ִמ ָ ּצ ָרה נַ ְפ ׁ ִ‬
‫ו ְּב ַח ְסדְּ ָך ַּת ְצ ִמית אֹי ְָבי וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ָּכל צ ֲֹר ֵרי נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּכי ֲאנִ י‬
‫פרק קמא‬
‫את ָ‬
‫ַע ְבדֶּ ָך‬
‫יך חו ׁ ָּשה ִּלי ַה ֲאזִ ינָ ה קוֹ לִ י‬
‫א ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ְי ָי ְק ָר ִ‬
‫ְ ּב ָק ְר ִאי לָ ְך‪ :‬ב ִּתכּ וֹ ן ְּת ִפ ָ ּל ִתי ְקט ֶֹרת לְ ָפנֶ ָ‬
‫יך ַמ ְ ׂ‬
‫ש ַאת ַּכ ּ ַפי‬
‫פרק קמד‬
‫ִמנְ ַחת ָע ֶרב‪ :‬ג ׁ ִש ָיתה ְי ָי ׁ ָש ְמ ָרה לְ ִפי נִ ְ ּצ ָרה ַעל דַּ ל‬
‫ְ‬
‫ש ָפ ָתי‪:‬ד ַאל ַּתט לִ ִ ּבי לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעוֹ לֵ ל ֲעלִ לוֹ ת א לְ ָדוִ ד ָ ּברוּך ְי ָי צו ִּרי ַה ְמלַ ֵּמד י ַָדי לַ ְק ָרב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ַתי ל�ַ‬
‫ְׂ‬
‫ש ַ ּג ִ ּבי ו ְּמ ַפלְ ִטי לִ י ָמגִ ִ ּני‬
‫ישים ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ו ַּבל ֶאלְ ַחם ְ ּב ַמנְ ַע ֵּמ ֶיהם‪ִּ :‬מלְ ָח ָמה‪ :‬ב ַח ְסדִּ י ו ְּמצו ָּד ִתי ִמ ְ ׂ‬
‫ְ ּב ֶר ׁ ַשע ֶאת ִא ׁ ִ‬
‫ֹאשי וּבוֹ ָח ִס ִיתי ָהרוֹ ֵדד ַע ִּמי ַת ְח ָּתי‪ :‬ג ְי ָי ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעה ּו‬
‫ה י ֶֶהלְ ֵמנִ י ַצדִּ יק ֶח ֶסד וְ יוֹ כִ ֵיחנִ י ׁ ֶש ֶמן ר ׁ‬
‫ֹאש ַאל יָנִ י ר ׁ ִ‬
‫ִ ּכי עוֹ ד ו ְּת ִפ ָ ּל ִתי ְ ּב ָרעוֹ ֵת ֶיהם‪:‬ו נִ ׁ ְש ְמט ּו ִב ֵידי ֶסלַ ע ׁש ְֹפ־ ֶ ּבן ֱאנוֹ ׁש וַ ְּת ַח ׁ ּ ְש ֵבהוּ‪ :‬ד ָא ָדם לַ ֶה ֶבל דָּ ָמה י ָָמיו ְ ּכ ֵצל‬
‫ֵט ֶיהם וְ ׁ ָש ְמע ּו ֲא ָמ ַרי ִ ּכי נָ ֵעמוּ‪ :‬ז ְ ּכמוֹ פֹלֵ ַח ּוב ֵֹק ַע ָ ּב ָא ֶרץ עוֹ ֵבר‪ :‬ה ְי ָי ַהט ׁ ָש ֶמ ָ‬
‫יך וְ ֵת ֵרד ַ ּגע ֶ ּב ָה ִרים וְ י ֱֶע ׁ ָשנוּ‪ :‬ו ְ ּברוֹ ק‬
‫יך ו ְּת ֻה ֵּמם‪ :‬ז ׁ ְשלַ ח י ֶָד ָ‬
‫יך יְהוִ ה ֲאדֹנָ י ֵעינָ י ָ ּב ָרק ו ְּת ִפ ֵיצם ׁ ְשלַ ח ִח ֶ ּצ ָ‬
‫נִ ְפזְ ר ּו ֲע ָצ ֵמינ ּו לְ ִפי ׁ ְשאוֹ ל‪ :‬ח ִ ּכי ֵאלֶ ָ‬
‫יך ִמ ָּמרוֹ ם‬
‫ְ ּבכָ ה ָח ִס ִיתי ַאל ְּת ַער נַ ְפ ׁ ִשי‪ :‬ט ׁ ָש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי ַפח י ְָק ׁש ּו ּ ְפ ֵצנִ י וְ ַה ִ ּצילֵ נִ י ִמ ַּמיִם ַר ִ ּבים ִמ ּיַד ְ ּבנֵ י נֵ כָ ר‪ :‬ח ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ֶיהם‬
‫ימינָ ם י ְִמין ׁ ָש ֶקר‪:‬ט ֱאל ִֹהים ׁ ִשיר ָח ָד ׁש‬
‫לִ י ּומ ְֹק ׁשוֹ ת ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן‪ :‬י י ּ ְִפל ּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ׁ ָש ִעים י ַַחד דִּ ֶ ּבר ׁ ָשוְ א וִ ִ‬
‫ְ‬
‫ָא ׁ ִש ָירה ָ ּל ְך ְ ּבנֵ ֶבל ָעשׂוֹ ר ֲאזַ ְּמ ָרה ָ ּלך‪:‬י ַהנּוֹ ֵתן ְּת ׁשו ָּעה‬
‫ָאנֹכִ י ַעד ֶא ֱעבוֹ ר‬
‫לַ ְּמלָ כִ ים ַה ּפוֹ ֶצה ֶאת דָּ וִ ד ַע ְבדּ וֹ ֵמ ֶח ֶרב ָר ָעה‪:‬יא ּ ְפ ֵצנִ י‬
‫ימינָ ם‬
‫וְ ַה ִ ּצילֵ נִ י ִמ ּיַד ְ ּבנֵ י נֵ כָ ר ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ֶיהם דִּ ֶ ּבר ׁ ָשוְ א וִ ִ‬
‫פרק קמב‬
‫ש ִ ּכיל לְ ָדוִ ד ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ַב ְּמ ָע ָרה ְת ִפ ָ ּלה‪ :‬ב קוֹ לִ י ֶאל ְי ָי י ְִמין ׁ ָש ֶקר‪ :‬יב ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנֵ ינ ּו ִ ּכנְ ִט ִעים ְמגֻ דָּ לִ ים ִ ּבנְ עו ֵּר ֶיהם‬
‫א ַמ ְ ׂ‬
‫ְ‬
‫ש ִיחי ָצ ָר ִתי ְ ּבנוֹ ֵתינ ּו כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבוֹ ת ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ‪:‬ל‪ :‬יג ְמזָ וֵ ינ ּו מ�ְ‬
‫ֶאזְ ָעק קוֹ לִ י ֶאל ְי ָי ֶא ְת ַח ָ ּנן‪ :‬ג ֶא ׁ ְש ּפֹך לְ ָפנָ יו ִ ׂ‬
‫לְ ָפנָ יו ַא ִ ּגי‪:‬ד‪ :‬ד ְ ּב ִה ְת ַע ֵּטף ָעלַ י רו ִּחי וְ ַא ָּתה י ַָד ְע ָּת נְ ִתיב�ָ לֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמ ַּזן ֶאל זַ ן צֹאונֵ נ ּו ַמ ֲאלִ יפוֹ ת ְמ ֻר ָ ּבבוֹ ת‬
‫ִתי ְ ּבא ַֹרח ז ּו ֲא ַה ֵ ּל ְך ָט ְמנ ּו ַפח לִ י‪ :‬ה ַה ֵ ּביט י ִָמין ו ְּר ֵאה ְ ּבחוּצוֹ ֵתינוּ‪ :‬יד ַאלּ ו ֵּפינ ּו ְמ ֻס ָ ּבלִ ים ֵאין ּ ֶפ ֶרץ וְ ֵאין יוֹ ֵצאת‬
‫וְ ֵאין לִ י ַמ ִ ּכיר ָא ַבד ָמנוֹ ס ִמ ֶּמ ִ ּני ֵאין דּ וֹ ֵר ׁש לְ נַ ְפ ׁ ִש‪:‬י‪ :‬ו זָ ע�ַ וְ ֵאין ְצוָ ָחה ִ ּב ְרחֹב ֵֹתינוּ‪ :‬טו ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּככָ ה לּ וֹ ַא ׁ ְש ֵרי‬
‫ְק ִּתי ֵאלֶ ָ‬
‫ָה ָעם ׁ ֶשיֲהוָ ה ֱאל ָֹהיו‬
‫יך ְי ָי ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ַח ּיִים‪:‬‬
‫ז ַה ְק ׁ ִש ָיבה ֶאל ִר ָ ּנ ִתי ִ ּכי ַדלּ וֹ ִתי ְמאֹד ַה ִ ּצילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי ִ ּכי‬
‫‪ = Ado-nay‬יְ יָ‬