ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

‫יו"ל ע"י מערכת "דבר מלכות מבואר "‬
‫*‬
‫למשלוח הערות והקדשות‪:‬‬
‫אימייל‪[email protected] :‬‬
‫*‬
‫כתיבה ועריכה‪ :‬הת' מ"מ שי' אפל‬
‫הגהה‪ :‬הרב מנחם הכהן שי' כהן‬
‫עיצוב ועימוד‪ :‬הת' מ"מ שי' פריד‬
‫פתח דבר‬
‫ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א‪" :1‬עשו כל אשר ביכולתכם‪ ..‬להביא‬
‫בפועל את משיח צדקינו תיכף ומיד ממש"‪ ,‬ואשר "הדרך הישרה" לפעול התגלות‬
‫וביאת המשיח‪ - ,"2‬הוא ע"י "לימוד התורה בעניני מלך המשיח ועניני הגאולה"‪,‬‬
‫וע"פ בקשתו אשר "הלואי היו מדקדקים אנ"ש ובפרט התמימים בדברי כ"ק מו"ח‬
‫אדמו"ר הכ"מ‪ ,‬אפילו בשיחותיו‪ ,‬ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה"‪.3‬‬
‫הננו מוציאים לאור קונטרס 'דבר מלכות מבואר' ובו שיחת ש"פ משפטים ה'תנש"ב‬
‫בצירוף ביאור בדרך אפשר על השיחה בתוספת מראי מקומות וסיכומים‪.‬‬
‫וזאת למודעי כי אף שהתייגענו להבין את דברי הרב כראוי‪ ,‬יתכן ונפלו אי אילו‬
‫טעויות בהבנת השיחה‪ ,‬ואשר על כן אין לקבוע עפ"ז מסמרות בדברי הרב‪ ,‬ובקשתינו‬
‫שטוחה בפני הקוראים אשר יועילו נא לשלוח את הערותיהם והארותיהם לכתובת‬
‫האימייל של המערכת המצו"ב‪ ,‬ע"מ שנוכל להוציא דבר מתוקן אי"ה במהדורות‬
‫הבאות‪ ,‬וזכות הרבים תעמוד להם בכל המצטרך‪.‬‬
‫ויהי רצון שהוצאת קובץ זה לאור תהיה הפעולה האחרונה ש"תכריע את הכף"‬
‫ותפעל את התגלותו המיידית והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א‬
‫תיכף ומיד ממש נאו!‬
‫ובלשון השיחה "ויה"ר והוא העיקר – שהגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח‬
‫צדקנו תבוא בפועל ממש תיכף ומיד ממש ‪ . .‬כן תהי' לנו בפועל ממש‪ ,‬ותיכף ומיד‬
‫ממש‪ ,‬עם כל הפירושים שב"מיד" ‪ . .‬וכל הפירושים שב"ממש"‪ ,‬ולכל לראש מיד‬
‫ממש כפשוטו‪ ,‬ממש ממש ממש"‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד‬
‫מערכת דבר מלכות מבואר‬
‫ימות המשיח כ"ז שבט ה'תשע"ז‬
‫‪ 114‬שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א‬
‫ברוקלין נ‪.‬י‪.‬‬
‫‪ 1‬שיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א‪.‬‬
‫‪ 2‬שיחת ש"פ תזו"מ ה'תנש"א‪.‬‬
‫‪ 3‬אג"ק ח"ד ע' כ"ד‪.‬‬
300
c"ba,wv **wt rst j"vcn 'yca l"z 'ohypan p"a *,ujhan
'4"t,ca hne" 'hghcrv ouhk rutc)
ghsuv uca '(5vz ,ca crg ,kj,v
hkf kuyhcu oumnmc uh,ukugp kg zhrfvu
ub,bh tka) ohpxfv kumhbu 'eab
hbhbgc ;hxuvk hsf (eab hkf ,ahfrk
vzrfv _ vbhsnv hbc ka vkfkfv
u c a ' " o h r j c b v , h c" h " g v r a u t a
;eu, ovk aha vbhsnv heuj ohgceb
/(6"tbhs t,ufkns tbhs") vru, p"g
vtruvvu sunhkvc ibuc,vk ahu
ohbhbgv hyrpc odu 'vz grutnn
u,ufhha kkuf 'ubnzu unuen _ grutnvs
, a r p c '7 v r u , c i n z v k a u b f u , k
/ineksf '8gucav
tuv vz grutnn vtruvvu sunhkv /c
h"bc ka o,sucgc hrehgu hkkf ihbgc
lan inz kf ubh,sucgu ubhagn")
:10"jhanv ,unhk thcvk" _ (9",ukdv
,h,hntv vkutdvs ohsughvn
,ufhhac ubesm jhan h"g vnhkavu
u,,fu" _ okugv ,unut ,dvbvk
,urnznk ovh,u,hbju oh,tk o,ucrj
usnkh tku crj hud kt hud tah tk
okugca ,ugrutnv kfa 1gush /t
sunhk ovc ahu ',hyrp vjdavc ov
f"uftgu 'ubuek ostv ,sucgc vtruvu
ohhrehgu ohhkkf ,ugrutnk gdubc
,ucuaju ,ukusd ,ubhsn og ohruaev
h"bcs ihbc curu ihbn cur tmnb ovca)
kf ,udhvbnu vgpav hkgc (2,ukdv inzc
vtruvvu sunhkv oda 'ukuf okugv
hrehgu hkkf ihbgc tuv ukt ,ugrutnn
/ubuek ostv ,sucgc
:vkt ohnhs ,ugrutnvk gdubc z"sgu
crgc grhta grutnv _ atrk kfk
uhsjh uxbf,vu upxt,v uca '3vz ,ca
'okugc ,ucuaju ,ukusd ,ubhsn hatr
',ukusdv ,unmgnv h,a hthab oatrcu
hxjhc vasj vpue, kg uzhrfvu uyhkjvu
ka cmn kuyhc _ okugv ,ubhsn
od tyc,ha 'okugv ,ubhsn ihc ,unjkn
oukak sgu 'eab hkf kuyhcu oumnmc
ihc ,hssv vrzgu vkugp ;u,ha ',usjtu
/vkuf ,uaubtv ,cuyk okugv ,ubhsn
(,hyrp vjdavc) vz grutnk oseu
vkuf vnutk uz vbhsn thab ka unutb
/t"gx 'ue ohjxp (4
ouh ka urha o,uju ouhxc od adsunf (5
/ukxf d"f "ouh ouhv") "iyev vbbrb ufk"c
/(n"fcu
/b"au /c 's"uh ihyhd (6
'vru,c tuv ohbhbgv kf ,kj,va iuhf (7
kf,xt v"ce" (c"g ahr 'txe c"jz) k"zrtnf
t,hhrutc ks,at ab rc tnkg trcu t,hhrutc
lhhav vru,v ekjc yrpcu '"tnkg ohhenu
/gucav ,arp 'vz inzk sjuhnc
og ,uhjk" ohfhrma iezv ubhcr ,ru,f (8
'vru,c inzv ka ubfu, og ,uhjk 'rnukf '"inzv
/(n"fcu /iuaj wc "ouh ouhv") gucav ,arpc
/z"kpr thb, (9
/,ufrcs e"px vbanc _ k"zj wk (10
'ohypan wp wv ouhu khk ,ujha od kkuf (*
/yca j"f 'vnur, wp wt ouhu 'yca v"f
_ ws wd hnhc tuv wt rst j"ra rhgvku (**
/(kzn) sd
/b"au /lkhtu y"hex ,upxuv y"af vtr (1
ka i,uchaju i,kusd ,hagb vzn vtmu,fu (2
,ufknu vnut kfa gushf" _ ukt ,ubhsn
r,uhc / / ohkg,n iv ,ukdc ovc utuch ktraha
ktrah ,uhvc ohksd,nu ohfkuvu ,unutv kfn
jkac t,khfn vtru /t 'cm lk lk j"u,) "o,j,
/(v 'sh
'd z"g) k"zrtnf ',cav ouhk lhhaa (3
vtru /",cac kfth ,ca crgc jrya hn" (t"gx
/23 vrgv inek
2
‫‪3‬‬
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫א‪.‬‬
‫יש להתבונן בהלימוד וההוראה ממאורעות‬
‫דימים אלו‬
‫ידוע שכל המאורעות הכלליים ואף הפרטיים‬
‫שקורים בעולם הם בהשגחה פרטית‪ ,‬ויש בהם‬
‫לימוד והוראה בעבודת האדם לקונו‪ ,‬ועל אחת‬
‫כמה וכמה בנוגע למאורעות כלליים ועיקריים‬
‫הקשורים עם מדינות גדולות וחשובות (שבהם‬
‫נמצא רוב מנין = מספר האנשים (כמות) ורוב‬
‫בנין = ביסוס היהדות (איכות)‪ 1‬דבני ישראל בזמן‬
‫הגלות וכתוצאה מזה הרי הם) בעלי השפעה‬
‫ומנהיגות כל העולם כולו‪ ,‬שכשם שבנוגע‬
‫למאורעות פרטיים הלימוד הוא (בכללות)‬
‫בענין פרטי‪ ,‬כך גם הלימוד וההוראה ממאורעות‬
‫אלו הוא בענין כללי ועיקרי בעבודת האדם לקונו‪.‬‬
‫ועל דרך זה בנוגע להמאורעות דימים אלה‪:‬‬
‫לכל לראש – המאורע שאירע בערב שבת‬
‫זה‪ ,‬שבו התאספו והתכנסו יחדיו ראשי מדינות‬
‫גדולות וחשובות בעולם‪ ,‬ובראשם נשיאי שתי‬
‫המעצמות הגדולות נשיא ארצות הברית גורג’‬
‫בוש (האב) ונשיא רוסיה בוריס ילצין‪ ,‬והחליטו‬
‫והכריזו על תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם‬
‫– ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם‪,‬‬
‫שיתבטא גם בצמצום וביטול כלי נשק אטומי‬
‫ב‪ ,25%‬ועד לשלום ואחדות‪ ,‬המתבטא בשיתוף‬
‫פעולה ועזרה הדדית בין מדינות העולם לטובת‬
‫האנושות כולה‪.‬‬
‫וקדם למאורע זה (בהשגחה פרטית) נאומו‬
‫של נשיא מדינה זו לאומה כולה (באור ליום‬
‫הרביעי‪ ,‬הנקרא בשם “קמי שבתא” (= לפני‬
‫השבת) לפי שהוא ההכנה וההתחלה דשבת‬
‫ראה שיחת אור ליו”ד כסלו ה'תשמ”ד ס”ב‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫התוועדויות תשד”מ ח”א ע’ ‪.538‬‬
‫שלאחריו‪ ,‬ובנידון דידן יום רביעי (כ"ה שבט‬
‫ה'תשנ"ב) הוא התחלת ערב שבת זה)‪ ,‬שבו‬
‫הודיע והכריז על פעולותיו בצמצום וביטול כלי‬
‫נשק‪ ,‬וניצול הכספים (שלא ינתנו לרכישת כלי‬
‫נשק‪ ,‬אלא) כדי להוסיף בעניני הכלכלה של בני‬
‫המדינה – שאין אלו רק דיבורים בלבד‪ ,‬אלא‬
‫זוהי הכרזה שאושרה על ידי “בית הנבחרים” (=‬
‫האו”ם ‪ -‬האומות המאוחדות)‪ ,‬שבו נקבעים‬
‫חוקי המדינה שיש להם תוקף על פי תורה (כפי‬
‫שאומרת הגמ’ ש”דינא דמלכותא (= הדין של‬
‫המלכות‪ ,‬של אומות העולם) דינא” (=הוא דין‪,‬‬
‫כלומר שיש לו תוקף על פי תורה))‪.‬‬
‫ויש להתבונן א) בהלימוד וההוראה ממאורע זה‬
‫היינו הפגישה שהתקיימה בערב שבת (ס”ב)‪,‬‬
‫וב) גם בפרטי הענינים דהמאורע – מקומו וזמנו‬
‫(ס”ג)‪ ,‬ג) כולל שייכותו לתוכנו של הזמן בתורה‪,‬‬
‫בפרשת השבוע (סע’ ד ‪ -‬ו)‪ ,‬כדלקמן‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬כל מאורע הוא בהשגחה פרטית‪,‬‬
‫ומכל מאורע (הן כללי והן פרטי) נלמדת‬
‫הוראה בעבודת האדם‪ ,‬ובפרט במאורעות‬
‫המשפיעות על כללות העולם כב’ המאורעות‬
‫דלקמן‪ :‬א) פגישתם של ראשי מדינות בערב‬
‫שבת על מנת להחליט על שלילת המלחמות‬
‫והוספה בשלום ב) נאומו של נשיא מדינה‬
‫זו (שאושרה על ידי האו”ם) על דבר צמצום‬
‫כלי הנשק וניצול הכספים לכלכלת המדינה‪,‬‬
‫ובמילא יש ללמוד מכללות ופרטי המאורע‬
‫כולל משייכותו לפרשתינו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקשר והשייכות דכללות המאורע‬
‫לפעולתו של משיח‬
‫הלימוד וההוראה ממאורע זה הוא בענין כללי‬
300
c"ba,wv **wt rst j"vcn 'yca l"z 'ohypan p"a *,ujhan
'4"t,ca hne" 'hghcrv ouhk rutc)
ghsuv uca '(5vz ,ca crg ,kj,v
hkf kuyhcu oumnmc uh,ukugp kg zhrfvu
ub,bh tka) ohpxfv kumhbu 'eab
hbhbgc ;hxuvk hsf (eab hkf ,ahfrk
vzrfv _ vbhsnv hbc ka vkfkfv
u c a ' " o h r j c b v , h c" h " g v r a u t a
;eu, ovk aha vbhsnv heuj ohgceb
/(6"tbhs t,ufkns tbhs") vru, p"g
vtruvvu sunhkvc ibuc,vk ahu
ohbhbgv hyrpc odu 'vz grutnn
u,ufhha kkuf 'ubnzu unuen _ grutnvs
, a r p c '7 v r u , c i n z v k a u b f u , k
/ineksf '8gucav
tuv vz grutnn vtruvvu sunhkv /c
h"bc ka o,sucgc hrehgu hkkf ihbgc
lan inz kf ubh,sucgu ubhagn")
:10"jhanv ,unhk thcvk" _ (9",ukdv
,h,hntv vkutdvs ohsughvn
,ufhhac ubesm jhan h"g vnhkavu
u,,fu" _ okugv ,unut ,dvbvk
,urnznk ovh,u,hbju oh,tk o,ucrj
usnkh tku crj hud kt hud tah tk
okugca ,ugrutnv kfa 1gush /t
sunhk ovc ahu ',hyrp vjdavc ov
f"uftgu 'ubuek ostv ,sucgc vtruvu
ohhrehgu ohhkkf ,ugrutnk gdubc
,ucuaju ,ukusd ,ubhsn og ohruaev
h"bcs ihbc curu ihbn cur tmnb ovca)
kf ,udhvbnu vgpav hkgc (2,ukdv inzc
vtruvvu sunhkv oda 'ukuf okugv
hrehgu hkkf ihbgc tuv ukt ,ugrutnn
/ubuek ostv ,sucgc
:vkt ohnhs ,ugrutnvk gdubc z"sgu
crgc grhta grutnv _ atrk kfk
uhsjh uxbf,vu upxt,v uca '3vz ,ca
'okugc ,ucuaju ,ukusd ,ubhsn hatr
',ukusdv ,unmgnv h,a hthab oatrcu
hxjhc vasj vpue, kg uzhrfvu uyhkjvu
ka cmn kuyhc _ okugv ,ubhsn
od tyc,ha 'okugv ,ubhsn ihc ,unjkn
oukak sgu 'eab hkf kuyhcu oumnmc
ihc ,hssv vrzgu vkugp ;u,ha ',usjtu
/vkuf ,uaubtv ,cuyk okugv ,ubhsn
(,hyrp vjdavc) vz grutnk oseu
vkuf vnutk uz vbhsn thab ka unutb
/t"gx 'ue ohjxp (4
ouh ka urha o,uju ouhxc od adsunf (5
/ukxf d"f "ouh ouhv") "iyev vbbrb ufk"c
/(n"fcu
/b"au /c 's"uh ihyhd (6
'vru,c tuv ohbhbgv kf ,kj,va iuhf (7
kf,xt v"ce" (c"g ahr 'txe c"jz) k"zrtnf
t,hhrutc ks,at ab rc tnkg trcu t,hhrutc
lhhav vru,v ekjc yrpcu '"tnkg ohhenu
/gucav ,arp 'vz inzk sjuhnc
og ,uhjk" ohfhrma iezv ubhcr ,ru,f (8
'vru,c inzv ka ubfu, og ,uhjk 'rnukf '"inzv
/(n"fcu /iuaj wc "ouh ouhv") gucav ,arpc
/z"kpr thb, (9
/,ufrcs e"px vbanc _ k"zj wk (10
'ohypan wp wv ouhu khk ,ujha od kkuf (*
/yca j"f 'vnur, wp wt ouhu 'yca v"f
_ ws wd hnhc tuv wt rst j"ra rhgvku (**
/(kzn) sd
/b"au /lkhtu y"hex ,upxuv y"af vtr (1
ka i,uchaju i,kusd ,hagb vzn vtmu,fu (2
,ufknu vnut kfa gushf" _ ukt ,ubhsn
r,uhc / / ohkg,n iv ,ukdc ovc utuch ktraha
ktrah ,uhvc ohksd,nu ohfkuvu ,unutv kfn
jkac t,khfn vtru /t 'cm lk lk j"u,) "o,j,
/(v 'sh
'd z"g) k"zrtnf ',cav ouhk lhhaa (3
vtru /",cac kfth ,ca crgc jrya hn" (t"gx
/23 vrgv inek
4
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫ועיקרי בעבודתם של בנ”י (“מעשינו ועבודתינו‬
‫כל זמן משך הגלות” שבהם תלויים כל הגילויים‬
‫שיהיו בגאולה) – וכמו שאמרו רז”ל ש”כל‬
‫ימי חייך (בעולם הזה צריכים להיות חדורים‬
‫ב) “להביא לימות המשיח” ‪:‬‬
‫כלומר מכיוון שהגאולה תלויה ובאה על‬
‫ידי העבודה שלנו כעת בזמן הגלות‪ ,‬במילא‬
‫מובן שאף היעודיים שיהיו בגאולה מהוים‬
‫הם לימוד והוראה אילינו עתה‪.‬‬
‫בכדי להבין מהו ההוראה והלימוד ממאורע‬
‫‪5‬‬
‫שליט”א מלך המשיח לבאר את הקשר‬
‫והשייכות דמאורע זה לגאולה ולפעולתו‬
‫של משיח‪ ,‬דעל פי זה יובן מהי ההוראה מזה‬
‫לפועל בעבודת האדם‪ ,‬וכדלקמן‪:‬‬
‫מהיעודים דהגאולה האמיתית והשלימה‬
‫על ידי משיח צדקנו בשייכות להנהגת אומות‬
‫העולם – “וכתתו (= מלשון שבירה‪( 2‬והפיכה))‬
‫חרבותם לאתים (= כלי חפירה‪ )3‬וחניתותיהם (=‬
‫חרב עם ראש חץ) למזמרות (= כלי לחתוך בו‬
‫את הענפים ‪ )3‬לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו‬
‫מצודת דוד עה”פ‪ ,‬וראה לקמן (סס”ב) “ ‪ . .‬תוכן‬
‫‪2‬‬
‫זה בנוגע לעבודתם של בני ישראל “להביא‬
‫היעוד “וכתתו חרבותם לאתים”‪ ,‬שבירת כלי המלחמה‬
‫לימות המשיח”‪ ,‬מקדים כבוד קדושת אדמו”ר‬
‫לעשות מהם כלים לעבודת האדמה”‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫מצודת ציון עה”פ‪.‬‬
301
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
,h,hntv vkutdc vz sugh ka unuhe
/ubesm jhan h"g vnhkavu
:ruthc r,hk
hs") "thav inz"c ohtmnba iuhf
'ubesm jhan ,thc ka ("yhhm gyxfgv
rcf ohtur '16"tc (jhanv lkn) vz vbv"
jhanv lkn ka u,kugp ,kj,v(u ihgn)
jhfuvu ohudv ihc ypau" 'ohngv kg
"wudu oh,tk o,ucrj u,,fu ohcr ohngk
ohfknv ckc i,ub v"ceva z"hg _
(17"wv shc ohrau ohfkn ck") g"vuts
cmnu sngnv s"g uhsjh zhrfvku yhkjvk
/"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
v,hv uz vzrfvu vykjva ogyv uvzu
,sjuhnv u,ufhha kkdc _ teus vz inzc
jhan h"g vnhkavu ,h,hntv vkutdvk
/ann kgupc ubesm
ka u,ufhhaa ';hxuvk ahu /d
jhan ka u,kugp ,kj,vk grutnv
_ grutnv hyrpc od ,adsun ubesm
,zrfvu ,ykjv v,hv ovca inzvu ouenv
cmnu sngnv kg ,ubhsnv hatr
:"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
ouen) vz grutn grht uca ouenv
jf-htc ,ughcec ohdmuhn uca sjuhn
ovhbhc rcs,vk hsf okugca ,ubhsnv
vbhsnc tuv _ (ouka hfrsu ogub hfrsc
tmnb vca rhgvu vbhsnv 'uz rhgcu uz
,hc '"ubhhj ,hc" '18"kccca ubhcr ,hc"
vkp, vru, ,hc 'arsnv ,hcu ,xbfv
'ubrus thab r"unst j"un e"fs 'j"ndu
ubnna hzfrnv ouenvk ugceu uc rjca
/p"vg r"avacu j 'c a"va (16
vtru /t 'tf hkan p"g _ khdrv iuak (17
/b"au /d"vuacu 1 vrgv 285 wg d"hj a"uek
xrybue vfurtc vtru /t 'yf vkhdn (18
wg c"j c"ba, a"vx) wuf vz ygn asen ihbgc
/(lkhtu (399 wg inek) 465
/11"vnjkn sug
u,kugp h"g whvh vz ihbga ';hxuvku
,kj,vc a"nf _ unmg jhanv lkn ka
ohngk jhfuvu ohudv ihc ypau" 11euxpv
/ / jhanv lkn tuv ypuav") "ohcr
ovk jhfuh tuvu 'ohngv kf iust tvha
,uugnv rah kugv uc tmnha hnk rnthu
ogk og ihc vnjkn whv, tk vz hbpnu / /
hkfk ufrymh tku 'ovhbhc ohkah tuv hf
hkf ovn ,uagk o,ut u,,fu 'vnjkn
, h r j t c " ' i f a ' (12 " v n s t v , s u c g k
uhkt urvbu wud wv ,hc rv whvh iufb ohnhv
ufk urntu ohcr ohng ufkvu ohudv kf
cegh hekt ,hc kt wv rv kt vkgbu
iuhmn hf uh,ujrutc vfkbu uhfrsn ubruhu
'13 " o h k a u r h n w v r c s u v r u , t m ,
rntb uhkgu 'jhanv lkn tuv vrunvu"
/12"ypau
ohzhrfnu ohyhkjn ukt ohnhca iuhfu
kuyhcu oumnm s"g okugc ,ubhsn hatr
ohaursv ohbhbgvc vpxuvvu eab hkf
_ ukuf okugvu vbhsnv ,kfkf ouhek
'"oh,tk o,ucrj u,,fu" sughv ifu,
ohkf ovn ,uagk vnjknv hkf ,rhca
t m h v b n n 14 . r t" ' v n s t v , s u c g k
,kj,v kg rurc inhx z"v _ 15"ojk
/d 's vfhn /s 'c whgah (11
/p"vg e"srv whp (12
/c-t 'oa vfhn /d-c 'oa whgah (13
/v 'jf cuht (14
'ostv ka unuhek jrfunv "ojk" er tku (15
_ ikhtv ,urhpf 'dubg, ka ohbhbg od tkt
'",urnznk ovh,u,hbju" cu,fv lanvc adsunf
whp) ",ubkht rtau ohbpdv ovc ohrnuza ohkfv"
/(e"srv
"ikhtk vbav atr"k ,ufhhavn od rhgvku
ipd"s vpxuvv ,adsun uca _ ibhkzt whbhns
(dubg, hbhbg) "acsu ina ,hz wud iunru vbt,
/(ohjrfunv ohrcs) "vrugau vyj" hcdk
6
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫עוד מלחמה”‪.‬‬
‫משיח צדקנו‪.‬‬
‫ולהוסיף‪ ,‬שענין זה יהיה על ידי פעולתו של‬
‫מלך המשיח עצמו – כמו שכתוב בהתחלת‬
‫הפסוק “ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים”‬
‫(וכפירוש הרד”ק אשר “השופט (המוזכר‬
‫בפסוק) הוא מלך המשיח ‪ . .‬שיהא אדון כל‬
‫העמים‪ ,‬והוא יוכיח להם ויאמר למי שימצא בו‬
‫העול ישר המעוות ‪ . .‬ומפני זה לא תהיה מלחמה‬
‫בין עם לעם כי הוא ישלים ביניהם‪ ,‬ולא יצטרכו‬
‫לכלי מלחמה‪ ,‬וכתתו אותם לעשות מהם כלי‬
‫לעבודת האדמה”)‪ ,‬שכן‪ ,‬כפי שנאמר בפסוקים‬
‫לפני כן “באחרית הימים בימות המשיח‪ 4‬נכון‬
‫יהיה הר בית ה’ הר המוריה‪ 4‬גו’ ונהרו אליו‬
‫כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה‬
‫אל הר ה’ אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו‬
‫ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה’‬
‫מירושלים”‪“ ,‬והמורה אשר ילמד את ‘דבר ה’’‬
‫המוזכר בפסוק (אשר כתוצאה מכך ינהרו כל‬
‫הגויים אל הר ה’) הוא מלך המשיח‪ ,‬ועליו נאמר‬
‫ושפט”‪.‬‬
‫נמצא אם כן‪ ,‬שכל השינוי שיהיה אצל‬
‫העמים לעתיד לבא‪ ,‬הוא כתוצאה מפעולתו‬
‫של מלך המשיח בהוכחת העמים ובלימודו‬
‫את דבר ה’‪.‬‬
‫ליתר ביאור ‪ -‬הטעם לכך שמאורעות אלו‬
‫קורים בתקופה זו ‪: -‬‬
‫כיון שנמצאים ב”זמן השיא” (“די העכסטע‬
‫צייט”) של ביאת משיח צדקנו‪ ,‬שכבר עומדים‬
‫בשעה‪ 5‬ש”הנה זה (מלך המשיח) בא”‪ ,‬רואים‬
‫כבר (מעין ו)התחלת פעולתו של מלך המשיח‬
‫על העמים‪“ ,‬ושפט בין הגוים והוכיח לעמים‬
‫רבים וכתתו חרבותם לאתים וגו’” – על ידי זה‬
‫שהקדוש ברוך הוא‪ 6‬נותן בלב המלכים דאומות‬
‫העולם (“לב מלכים ושרים ביד ה’”) להחליט‬
‫ולהכריז יחדיו על דבר המעמד ומצב ד”וכתתו‬
‫חרבותם לאתים”‪.‬‬
‫וזהו הטעם שהחלטה והכרזה זו היתה בזמן‬
‫זה דוקא – בגלל שייכותו המיוחדת להגאולה‬
‫האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בפועל‬
‫ממש‪.‬‬
‫[הלימוד וההוראה מזה לפועל יתבאר‬
‫לקמן בס”י]‬
‫לסיכום‪ :‬מיעודי הגאולה שמלך המשיח‬
‫יוכיח את אומות העולם ויפעול עליהם‬
‫שיהיו בשלום‪ ,‬וכתוצאה מכך ישברו הם‬
‫את כלי המלחמה ויהפכו אותם לשימוש‬
‫בעבודת האדמה‪ ,‬וזהו הטעם לכך שרואים‬
‫כיום שאומות העולם מכריזים על ביטול‬
‫וצמצום כלי הנשק וניצול הכספים לכלכלת‬
‫וכיון שבימים אלו מחליטים ומכריזים ראשי‬
‫מדינות בעולם על דבר צמצום וביטול כלי נשק‬
‫וההוספה בהענינים הדרושים לקיום כלכלת‬
‫המדינה והעולם כולו – תוכן היעוד “וכתתו‬
‫חרבותם לאתים”‪ ,‬שבירת כלי המלחמה לעשות‬
‫מהם כלים לעבודת האדמה‪“ ,‬ארץ ממנה יצא‬
‫לחם” – הרי זה סימן ברור על התחלת קיומו‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫של יעוד זה בגאולה האמיתית והשלימה על ידי‬
‫‪4‬‬
‫רד”ק עה”פ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שיחת ש”פ נשא ה’תנש”א סי”ג‪ ,‬ספה”ש ה’תנש”א‬
‫ח”ב ע’ ‪.595‬‬
‫‪6‬‬
‫‬
‫לכאורה צ”ע שהרי לפנ”כ אומר שזהו “התחלת‬
‫פעולתו של משיח” וכאן אומר שזהו ע”י הקב”ה‪.‬‬
301
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
,h,hntv vkutdc vz sugh ka unuhe
/ubesm jhan h"g vnhkavu
:ruthc r,hk
hs") "thav inz"c ohtmnba iuhf
'ubesm jhan ,thc ka ("yhhm gyxfgv
rcf ohtur '16"tc (jhanv lkn) vz vbv"
jhanv lkn ka u,kugp ,kj,v(u ihgn)
jhfuvu ohudv ihc ypau" 'ohngv kg
"wudu oh,tk o,ucrj u,,fu ohcr ohngk
ohfknv ckc i,ub v"ceva z"hg _
(17"wv shc ohrau ohfkn ck") g"vuts
cmnu sngnv s"g uhsjh zhrfvku yhkjvk
/"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
v,hv uz vzrfvu vykjva ogyv uvzu
,sjuhnv u,ufhha kkdc _ teus vz inzc
jhan h"g vnhkavu ,h,hntv vkutdvk
/ann kgupc ubesm
ka u,ufhhaa ';hxuvk ahu /d
jhan ka u,kugp ,kj,vk grutnv
_ grutnv hyrpc od ,adsun ubesm
,zrfvu ,ykjv v,hv ovca inzvu ouenv
cmnu sngnv kg ,ubhsnv hatr
:"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
ouen) vz grutn grht uca ouenv
jf-htc ,ughcec ohdmuhn uca sjuhn
ovhbhc rcs,vk hsf okugca ,ubhsnv
vbhsnc tuv _ (ouka hfrsu ogub hfrsc
tmnb vca rhgvu vbhsnv 'uz rhgcu uz
,hc '"ubhhj ,hc" '18"kccca ubhcr ,hc"
vkp, vru, ,hc 'arsnv ,hcu ,xbfv
'ubrus thab r"unst j"un e"fs 'j"ndu
ubnna hzfrnv ouenvk ugceu uc rjca
/p"vg r"avacu j 'c a"va (16
vtru /t 'tf hkan p"g _ khdrv iuak (17
/b"au /d"vuacu 1 vrgv 285 wg d"hj a"uek
xrybue vfurtc vtru /t 'yf vkhdn (18
wg c"j c"ba, a"vx) wuf vz ygn asen ihbgc
/(lkhtu (399 wg inek) 465
/11"vnjkn sug
u,kugp h"g whvh vz ihbga ';hxuvku
,kj,vc a"nf _ unmg jhanv lkn ka
ohngk jhfuvu ohudv ihc ypau" 11euxpv
/ / jhanv lkn tuv ypuav") "ohcr
ovk jhfuh tuvu 'ohngv kf iust tvha
,uugnv rah kugv uc tmnha hnk rnthu
ogk og ihc vnjkn whv, tk vz hbpnu / /
hkfk ufrymh tku 'ovhbhc ohkah tuv hf
hkf ovn ,uagk o,ut u,,fu 'vnjkn
, h r j t c " ' i f a ' (12 " v n s t v , s u c g k
uhkt urvbu wud wv ,hc rv whvh iufb ohnhv
ufk urntu ohcr ohng ufkvu ohudv kf
cegh hekt ,hc kt wv rv kt vkgbu
iuhmn hf uh,ujrutc vfkbu uhfrsn ubruhu
'13 " o h k a u r h n w v r c s u v r u , t m ,
rntb uhkgu 'jhanv lkn tuv vrunvu"
/12"ypau
ohzhrfnu ohyhkjn ukt ohnhca iuhfu
kuyhcu oumnm s"g okugc ,ubhsn hatr
ohaursv ohbhbgvc vpxuvvu eab hkf
_ ukuf okugvu vbhsnv ,kfkf ouhek
'"oh,tk o,ucrj u,,fu" sughv ifu,
ohkf ovn ,uagk vnjknv hkf ,rhca
t m h v b n n 14 . r t" ' v n s t v , s u c g k
,kj,v kg rurc inhx z"v _ 15"ojk
/d 's vfhn /s 'c whgah (11
/p"vg e"srv whp (12
/c-t 'oa vfhn /d-c 'oa whgah (13
/v 'jf cuht (14
'ostv ka unuhek jrfunv "ojk" er tku (15
_ ikhtv ,urhpf 'dubg, ka ohbhbg od tkt
'",urnznk ovh,u,hbju" cu,fv lanvc adsunf
whp) ",ubkht rtau ohbpdv ovc ohrnuza ohkfv"
/(e"srv
"ikhtk vbav atr"k ,ufhhavn od rhgvku
ipd"s vpxuvv ,adsun uca _ ibhkzt whbhns
(dubg, hbhbg) "acsu ina ,hz wud iunru vbt,
/(ohjrfunv ohrcs) "vrugau vyj" hcdk
8
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫המדינה – מכיוון שנמצאים בזמן השיא של‬
‫ביאת משיח צדקינו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקשר והשייכות דפרטי המאורע לפעולתו‬
‫של משיח‬
‫ויש להוסיף‪ ,‬ששייכותו של המאורע להתחלת‬
‫פעולתו של משיח צדקנו מודגשת גם בפרטי‬
‫המאורע – המקום והזמן שבהם היתה החלטת‬
‫והכרזת ראשי המדינות על המעמד ומצב‬
‫ד”וכתתו חרבותם לאתים”‪:‬‬
‫השייכות דמקום המאורע לפעולתו של‬
‫משיח‬
‫המקום שבו אירע מאורע זה (מקום מיוחד שבו‬
‫‪9‬‬
‫מיוצגים בקביעות באי־כח המדינות שבעולם כדי‬
‫להתדבר ביניהם בדרכי נועם ודרכי שלום (היינו‬
‫שאין זה רק שמדברים שם באופן ארעי‬
‫בעניני שלום‪ ,‬אלא שזהו מקום מיוחד וקבוע‬
‫שמתדברים בו בעניני שלום)) – הוא במדינה‬
‫זו ובעיר זו (ניו יורק)‪ ,‬המדינה והעיר שבה נמצא‬
‫“בית רבינו שבבבל” הבית של נשיא הדור‬
‫שהוא המשיח שבדור הנמצא במקום שגלו‬
‫ישראל‪ ,‬שהוא “בית חיינו” שהרי “הנשיא‬
‫הוא הכל” וממנו נמשך חיות לכל הדור‪ ,7‬בית‬
‫הכנסת ובית המדרש‪ ,‬בית תורה תפלה וגמילות‬
‫חסדים‪ ,‬דכבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר נשיא‬
‫דורנו‪ ,‬שבחר בו וקבעו להמקום המרכזי שממנו‬
‫שיחת ש”פ יתרו ה’תשנ”ב סי”ב‪ ,‬ספה”ש ה’תשנ”ב‬
‫‪7‬‬
‫ח”ב ע’ ‪.342-3‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
vzhrfvu vkds kg v,rj v,gaca
sgu ,usvhvu vru,v ,mpvc vnjkn
udhvbnu okug trucc vbuntc vnjknk
r"unst j"un e"fs rxtnv od kkuf)
vzn vtmu,fu z"jtku 'ubrus thab
'(thvv vbhsnv ,ukucdn u,thmh
,ukhgpv oa od vfanb 'f"pgtu
vru,v ,mpvc ubrus thab hjukas
sg 'ann b"xncu htajc ,usvhvu
,rhzd vkyc,ba vburjtv vpue,k
,ukhgpv lanv rapt,bu ,ufknv
r,hcu ,ta r,hc ,usvhvu vru,v ,mpvs
ka u,khpbk sgu 'ouxrhpcu hukdc 'zug
asj ryan ka u,nevu 'osuev ryanv
suxh kg 'oukaku rauhku esmk zhrfva
/udhvbnu okugv trucc vbuntv
vz ,ca crgc vnhhe,v vzk lanvcu
vbhsnv ka asjv vdhvbn ihc vahdpv
'23 u z v b h s n k a v d h v b n k t h v v
hdhvbn vnf sug ka o,up,,avc
vkce,b vca 'okugc ,ukusd ,ubhsn
u,,fu" vbfu,a vzrfvvu vykjvv
/"oh,tk o,ucrj
vahdp ka vnuheca 'rnuk ahu
ubrus thab ka rhgvc uz vzrfvu vykjv
hdhvbn umce,b vca) r"unst j"un e"f
'uz vbhsn dhvbn od kkuf ',ubhsnv
'(24uz rhgk vrhcv rhgn tuck lrmuva
,ukugpvn vtmu,f tc vz kfa 'znurn
(zug r,hcu ,ta r,hcu) ,fanb o,ahdpu (23
/vz ,cav ouhc od
ouenva hpk tuv vzk yuapv ogyva ;tu (24
,ubhsnv jf-htc ,ughcec ohdmuhn uca sjuhnv
rhg ubhta ouenc vkhj,fkn gceb okugca
h,hntv ogyv 'hrv ',nhhuxn vbhsn ka vrhcv
rhg v,uhvk 'tuv 'teus uz rhgc vz ouen ,ghcek
/t"gx 'cx ihyhd vtr) "ibcr hfkn" ka vrhcv
inek vtru) ubrus thab r"unst j"un e"f '(sugu
/(26 vrgv
302 10
,ubhhgnvu vru,v ,mpv '"vru, tm,"
jhan ,thc sg kc, hume kfc vmuj
zta '(19vmuj lh,ubhgn umuphaf) ubesm
o,ucrj u,,fu" sughv ouhe od whvh
/"oh,tk
:vzc ihbgvu
'iu,j,v rusf hmjk ubrus thab tucc
khj,v 'uz rhgcu uz vbhsnc unuen gceu
rusf hmjs lufhzvu rurhcv vagbu ;eu,c
-i,ns hukhdv lanb uc oda 'iu,j,v
vrh,hu '(20iuhkgv rusf hmjc whva) vru,
ubnna ruenv vagba _ vcrst _ vzn
,mpvs vkugpv rehg yap,bu lanb
kc, hume kfc vmuj ,ubhhgnvu vru,v
okugv hcjrc jkaa ohjukav h"g 'ann
hfv vbpk sg '(iuhkgv rusf hmjk od)
,usvhu vru, .hpvk hsf 'okugca ,jsb
ohrsa ukt sjuhncu kkuf) h"bc kf ihc
obuakc ohrcsnu okugv ,unut ihc
z"du sugu '(o,unf ,uhbumhjc ohdvb,nu
rauhu esmu cuy hbhbg kf ,mpv 'rehg
'21jb hbc ,uumn ouhe h"g g"vut ihc od
kff ',uburjtv ohbac r,uhc adsunf
,thcs inzvk r,uh ohcre,nu ohfkuva
vpa ohng kt lupvt zt"a 'ubesm jhan
ofa uscgku wv oac okuf turek vrurc
/22"sjt
'ohxb ,ban kjv) vburjtv vpue,cu
"ubtrt ,utkpb" ,bac vfanvu
thak uz vkugp vghdv ("kfc ,utkpb"u
thvv vbhsnv ka wh,ukucd ,mhrpc _
/u,kj,c y"af _ y"agcvs e"vdt (19
/n"fcu
cm, wg c"j m"hhruvn r"unst e"dt vtr (20
/b"au /lkhtu
(h"v j"p ohfkn wkv) o"cnrv s"xpf (21
htc kf ,t ;ufk vrucdv hpn ubhcr van vum"a
/"jb hbc uuymba ,uumn kcek okugv
/t"hpx oa o"cnr vtru /y 'd whbpm (22
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫“תצא תורה”‪ ,‬הפצת התורה והמעיינות חוצה‬
‫בכל קצוי תבל עד ביאת משיח צדקנו (שאז‬
‫יתקיים מה שאמר מלך המשיח לבעל שם‬
‫טוב כתנאי לביאתו “לכשיפוצו מעינותיך‬
‫(תורת החסידות שלך) חוצה”)‪ ,‬שאז יהיה גם‬
‫קיום היעוד “וכתתו חרבותם לאתים”‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬מכיוון שכל תוכן פגישתם של‬
‫ראשי המעצמות (על דבר ביטול וצמצום‬
‫כלי הנשק) הוא “וכתתו חרבותם ‪( “ . .‬שלכן‬
‫נתקיימה פגישה זו בזמן זה דוקא‪ ,‬שזהו “זמן‬
‫השיא של ביאת משיח צדקינו" כנ”ל)‪ ,‬על כן‬
‫המקום שבו נתקיימה פגישה זו הוא בהעיר‬
‫בו נמצא “בית רבינו” שאף הוא קשור לקיום‬
‫היעוד “וכתתו חרבותם ‪( “ . .‬שהרי זהו המקור‬
‫להפצת המעיינות שמביאים את משיח)‪.‬‬
‫אלא שעדיין צריך להבין מהו הענין בזה‪,‬‬
‫כלומר איך “בית רבינו” ששם נמצא משיח‬
‫שבדור משפיע וגורם לפגישתם של נשיא‬
‫רוסיה וראשי מעצמות גדולות עם נשיא‬
‫ארצות הברית‪ ,‬ומדוע כתוצאה מכך נתקיימה‬
‫פגישה זו בהעיר שבו נמצא משיח שבדור‪,‬‬
‫וכדלקמן‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫נמשך ונתפשט עיקר הפעולה דהפצת התורה‬
‫והמעיינות חוצה בכל קצוי תבל ממש‪ ,‬על ידי‬
‫השלוחים ששלח ברחבי העולם (גם לחצי כדור‬
‫העליון)‪ ,‬עד לפנה הכי נדחת שבעולם‪ ,‬כדי להפיץ‬
‫תורה ויהדות בין כל בני ישראל (כולל ובמיוחד‬
‫אלו שדרים בין אומות העולם ומדברים בלשונם‬
‫ומתנהגים בחיצוניות כמותם‪ ,‬שעל ידי זה‬
‫משפיעים ופועלים על המקום בדרך מלמטה‬
‫למעלה‪ ,‬שהמקום מצד עצמו מתברר‪ ,)8‬ועוד‬
‫וגם זה עיקר‪ ,‬דלא רק שמשפיעים על היהודים‬
‫שדרים בין האומות‪ ,‬אלא שמשפיעים אף על‬
‫אומות העולם עצמם על ידי הפצת כל עניני‬
‫טוב וצדק ויושר גם בין אומות העולם על ידי קיום‬
‫מצוות בני נח‪ ,‬כמודגש ביותר בשנים האחרונות‪,‬‬
‫ככל שהולכים ומתקרבים יותר להזמן דביאת‬
‫משיח צדקנו‪ ,‬ש”אז אהפוך אל עמים שפה ברורה‬
‫לקרוא כולם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד”‪ ,‬שזהו‬
‫הגורם להחלטת ראשי מדינות גדולות להגיע‬
‫למסקנה על הצורך בהוספה בשלום‪.‬‬
‫בבוא נשיא דורנו לחצי כדור התחתון (=‬
‫אמריקא‪ ,‬שהיא תחתון במעלה מכיוון‬
‫שהתורה לא ניתנה בו)‪ ,‬וקבע מקומו במדינה זו‬
‫ובעיר זו‪ ,‬התחיל בתוקף ונעשה הבירור והזיכוך‬
‫דחצי כדור התחתון‪ ,‬שגם בו נמשך הגילוי דמתן־‬
‫תורה (שהיה בחצי כדור העליון)‪ ,‬שזהו הגורם‬
‫לנשיא מדינה זו להגיע למסקנה על הצורך‬
‫בהוספה בשלום‪.‬‬
‫ובתקופה האחרונה (החל משנת ה’תש”נ‬
‫ראשי תיבות הי’ תהא שנת נסים‪ ,‬והמשכה‬
‫בשנת ה’תשנ”א ראשי תיבות הי’ תהא שנת‬
‫“נפלאות אראנו” וה’תשנ”ב ראשי תיבות הי’‬
‫תהא שנת “נפלאות בכל”) הגיעה פעולה זו‬
‫(דהפצת המעיינות) לשיא – בפריצת גבולותיה‬
‫של המדינה ההיא (= רוסיה) שבשעתה לפני‬
‫בואו של נשיא דורנו לחצי כדור התחתון‬
‫חרתה על דגלה והכריזה מלחמה בהפצת התורה‬
‫והיהדות ועד למלחמה באמונה בבורא עולם‬
‫ומנהיגו (כולל גם המאסר דכבוד קדושת מורי‬
‫וחמי אדמו”ר נשיא דורנו שקרה עקב הפצת‬
‫החסידות שנעשה על ידו‪ ,‬ולאחרי זה וכתוצאה‬
‫מזה יציאתו מגבולות המדינה ההיא)‪ ,‬ואף על פי‬
‫כן‪ ,‬נמשכה גם שם הפעילות דשלוחי נשיא דורנו‬
‫ויתירה מזה – אדרבה – שנעשה המקור שממנו‬
‫ראה שיחת ש”פ וישב ה’תשנ”ב בארוכה‪ ,‬ספה”ש‬
‫‪8‬‬
‫ה’תשנ”ב ע’ ‪.174‬‬
‫והענין בזה‪:‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
vzhrfvu vkds kg v,rj v,gaca
sgu ,usvhvu vru,v ,mpvc vnjkn
udhvbnu okug trucc vbuntc vnjknk
r"unst j"un e"fs rxtnv od kkuf)
vzn vtmu,fu z"jtku 'ubrus thab
'(thvv vbhsnv ,ukucdn u,thmh
,ukhgpv oa od vfanb 'f"pgtu
vru,v ,mpvc ubrus thab hjukas
sg 'ann b"xncu htajc ,usvhvu
,rhzd vkyc,ba vburjtv vpue,k
,ukhgpv lanv rapt,bu ,ufknv
r,hcu ,ta r,hc ,usvhvu vru,v ,mpvs
ka u,khpbk sgu 'ouxrhpcu hukdc 'zug
asj ryan ka u,nevu 'osuev ryanv
suxh kg 'oukaku rauhku esmk zhrfva
/udhvbnu okugv trucc vbuntv
vz ,ca crgc vnhhe,v vzk lanvcu
vbhsnv ka asjv vdhvbn ihc vahdpv
'23 u z v b h s n k a v d h v b n k t h v v
hdhvbn vnf sug ka o,up,,avc
vkce,b vca 'okugc ,ukusd ,ubhsn
u,,fu" vbfu,a vzrfvvu vykjvv
/"oh,tk o,ucrj
vahdp ka vnuheca 'rnuk ahu
ubrus thab ka rhgvc uz vzrfvu vykjv
hdhvbn umce,b vca) r"unst j"un e"f
'uz vbhsn dhvbn od kkuf ',ubhsnv
'(24uz rhgk vrhcv rhgn tuck lrmuva
,ukugpvn vtmu,f tc vz kfa 'znurn
(zug r,hcu ,ta r,hcu) ,fanb o,ahdpu (23
/vz ,cav ouhc od
ouenva hpk tuv vzk yuapv ogyva ;tu (24
,ubhsnv jf-htc ,ughcec ohdmuhn uca sjuhnv
rhg ubhta ouenc vkhj,fkn gceb okugca
h,hntv ogyv 'hrv ',nhhuxn vbhsn ka vrhcv
rhg v,uhvk 'tuv 'teus uz rhgc vz ouen ,ghcek
/t"gx 'cx ihyhd vtr) "ibcr hfkn" ka vrhcv
inek vtru) ubrus thab r"unst j"un e"f '(sugu
/(26 vrgv
302 12
,ubhhgnvu vru,v ,mpv '"vru, tm,"
jhan ,thc sg kc, hume kfc vmuj
zta '(19vmuj lh,ubhgn umuphaf) ubesm
o,ucrj u,,fu" sughv ouhe od whvh
/"oh,tk
:vzc ihbgvu
'iu,j,v rusf hmjk ubrus thab tucc
khj,v 'uz rhgcu uz vbhsnc unuen gceu
rusf hmjs lufhzvu rurhcv vagbu ;eu,c
-i,ns hukhdv lanb uc oda 'iu,j,v
vrh,hu '(20iuhkgv rusf hmjc whva) vru,
ubnna ruenv vagba _ vcrst _ vzn
,mpvs vkugpv rehg yap,bu lanb
kc, hume kfc vmuj ,ubhhgnvu vru,v
okugv hcjrc jkaa ohjukav h"g 'ann
hfv vbpk sg '(iuhkgv rusf hmjk od)
,usvhu vru, .hpvk hsf 'okugca ,jsb
ohrsa ukt sjuhncu kkuf) h"bc kf ihc
obuakc ohrcsnu okugv ,unut ihc
z"du sugu '(o,unf ,uhbumhjc ohdvb,nu
rauhu esmu cuy hbhbg kf ,mpv 'rehg
'21jb hbc ,uumn ouhe h"g g"vut ihc od
kff ',uburjtv ohbac r,uhc adsunf
,thcs inzvk r,uh ohcre,nu ohfkuva
vpa ohng kt lupvt zt"a 'ubesm jhan
ofa uscgku wv oac okuf turek vrurc
/22"sjt
'ohxb ,ban kjv) vburjtv vpue,cu
"ubtrt ,utkpb" ,bac vfanvu
thak uz vkugp vghdv ("kfc ,utkpb"u
thvv vbhsnv ka wh,ukucd ,mhrpc _
/u,kj,c y"af _ y"agcvs e"vdt (19
/n"fcu
cm, wg c"j m"hhruvn r"unst e"dt vtr (20
/b"au /lkhtu
(h"v j"p ohfkn wkv) o"cnrv s"xpf (21
htc kf ,t ;ufk vrucdv hpn ubhcr van vum"a
/"jb hbc uuymba ,uumn kcek okugv
/t"hpx oa o"cnr vtru /y 'd whbpm (22
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫בהפצת התורה והיהדות בחשאי ובמסירת נפש‬
‫ממש‪ ,‬עד לתקופה האחרונה שנתבטלה גזירת‬
‫המלכות ונתאפשר המשך הפעילות דהפצת‬
‫התורה והיהדות ביתר שאת וביתר עוז‪ ,‬בגלוי‬
‫ובפירסום‪ ,‬ועד לנפילתו של המשטר הקודם‪,‬‬
‫והקמתו של משטר חדש שהכריז לצדק וליושר‬
‫ולשלום‪ ,‬על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו‬
‫שזהו הגורם לנשיא מדינת רוסיה להגיע‬
‫למסקנה על הצורך בהוספה בשלום‪.‬‬
‫ובהמשך לזה ‪ -‬לפעולתו של נשיא דורנו‬
‫בחצי כדור התחתון‪ ,‬בחצי כדור העליון‪,‬‬
‫ובמדינת רוסיא על ידי השלוחים (כנ”ל) ‪-‬‬
‫התקיימה בערב שבת זה הפגישה בין מנהיגה‬
‫החדש של המדינה ההיא למנהיגה של מדינה‬
‫זו‪ ,‬בהשתתפותם של עוד כמה מנהיגי מדינות‬
‫גדולות בעולם‪ ,‬שבה נתקבלה ההחלטה וההכרזה‬
‫‪13‬‬
‫שתוכנה “וכתתו חרבותם לאתים”‪.‬‬
‫כלומר מכיוון שכל הגורם למודעות‬
‫ולמסקנה של ראשי המעצמות דאומות‬
‫העולם על הצורך בהוספה בשלום (מעין מה‬
‫שיהיה בגאולה)‪ ,‬הוא פעולתו של נשיא דורנו‬
‫בחצי כדור התחתון והעליון ובפרט ברוסיה‪,‬‬
‫על כן בהמשך לכל פעולות אלו התקיימה‬
‫פגישה זו‪.‬‬
‫ויש לומר‪ ,‬שבקיומה של פגישה החלטה והכרזה‬
‫זו בהעיר של נשיא דורנו כבוד קדושת מורי וחמי‬
‫אדמו”ר (שבה נתקבצו מנהיגי המדינות‪ ,‬כולל‬
‫גם מנהיג מדינה זו‪ ,‬שהוצרך לבוא מעיר הבירה‬
‫ וושינטונג לעיר זו ‪ -‬ניו יורק)‪ ,‬מרומז‪ ,‬שכל זה‬‫בא כתוצאה מהפעולות‬
303
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
ihehzn ,hcan" uca '28"ohnkugv hhjk
vrh,hu '29"okugv in (eab hkf od kkuf)
'asuev kg kujn ihphxun"a iuhf 'vzn
uhbpkn ;ruy tuva ctzk kan
inzk kuj ka inz ;ruya) 30"uhrjtknu
,ca crgc rcf vagb '(,cav ,ause
' " , c a u k u f a o u h "s c m n u s n g n v
/"okugv in ihehzn ,hcan"
'asujc u"f ouh _ asujv hnh smn (c
'31vuvn iuakn 'whuv oas thrynhdc
tuck sh,gks cmnu sngnv kg znura
kfc ,rfhb whv, whuv oa h"g ,uuv,vva
whuv sucf vkdbu" 32a"nf 'vkuf vthrcv
'"rchs whuv hp hf uhsjh rac kf utru
ohhumr-h,kc ohbhbgk ouen ,bh,b ihtu
ugrh tk" 33a"nf '(eab hkfu ohehzn)
,t vgs .rtv vtkn hf wud u,hjah tku
/"whuv
_ uhsjh ovhba ruchjc r,uh adsunu
'gucac haav ouhc kj asujc u"f ouha
',hatrc vagns haa ouh ,ndusc tuva
vthrcv ,hkf,u rehg 'r"vst turc ouh
u,uuv,v aushj (34hrjtku) hsh kgu 'vkuf
/vpuxc shn, (28
wg z"j a"uek vtru /u 'uf h,ueujc f"u, (29
/lkhtu 188
wg z"yj a"uek vtru /j 'f ur,h t,khfn (30
/lkhtu 231
thb, /y"p t"a xsrp /c"gx 'zbr d"jz (31
/n"fcu /s"pr t"vuhvga
/v 'n whgah (32
/y 'th oa (33
vkhj, utrcb ,hatrc hnh ,aaca ;t (34
'hf _ ostv trcb z"jtku ohtrcbv rta kf
ostv ,thrca sjuhn ogy ah vbuatrv ogpc
,hkf, rehg u,uhv og) ohtrcbv kf hrjtk whv,
tmnha" '"shn vsugxk xbfha hsf" _ (vthrcv
t 'jk ihrsvbx) ".upjh ratn kfthu ifun kfv
tkhncu) kufh vthrcv aushj kct '(h"arpcu
kfk osue ostva 'o,kgn rsxf ,uhvk (lhrm
/ohtrcbv rta
kfc 'rauhu esm ',usvhvu vru,v ,mpvs
'ubrus thab h"g ohagbu uagba 'okugv
, u n h k a h " g a s g u '25 r u s c a j h a n
vagb vkt ubhnhc k"bvfc vsucgv
,kj,vk rafunu hutr ukuf okugv
ohudv ihc ypau" 'jhanv lkns vkugpv
o,ucrj u,,fu ohcr ohngk jhfuvu
/26"oh,tk
vz grutn grht uca inzv odu
kduxn inz tuv (vnmg vburjtv vpue,c)
:ohbhbg vnf smn _ vkutdvk ,ufhhac
'27,ca crg _ gucav hnh smn (t
vjubnu ,ca ukufa ouh"k vbfvu crg
inek) 469-70 wg c"j c"ba, a"vx vtr (25
/rusca jhanv tuv rusv thaba (403-4 wg
ubrus thab r"unst j"un e"fc vrh,h vadsvcu
;hxuh"a a"g _ ";xuh" :uh,una wcc znurnf _
"wud ktrah hjsb ;xtu wud ush ,hba h-bst
tknh zt"a a"g _ "ejmh"u '(ch-th 'th whgah)
/(t 'tk ,ufrc vtru /c 'ufe ohkv,) "ubhp euja
,rynk ohngv rcj iudrta 'rhgvku (26
rusf hmjc oeuv ohngv ihc oukau ,usjt
ubrus thab ka utuck ,ufhnxcu hrjtk iu,j,v
vkce,ba vykjvvn kjv) iu,j,v rusf hmjk
rehgcu 'lrgk c"a, ,bac 'vnjknv gmntc
gcebu '(lrgk v"a, ,bac 'vnjknv ka vnuhxc
,hhbck sgu 'ubrus thab ka urhgc vcaun ouen
vzca _ (lrgk t"ha, ,bac) sjuhnv ihbcv
thv ohngv ihc oukavu ,usjtva adsun
okugv rurhcc ubrus thab ka u,kugpn vtmu,f
kfc rauhu esmu ,usvhvu vru,v ,mpv h"g)
thab h"g okugv rurhcc ;xu,hba kffu '(okugv
iudrtv ka uxuxhcu unuhec od ;xu,hb rusv
rndk sgu 'okugc oukau ,usjt kugpk u,ryna
u,,fu" sughv ouhec okugv rurhc ,unhkau
/*vz iudrt ka suxhv tuva "oh,tk o,ucrj
tuv haav ;kts inzv ,ukkfa lfk ;xub (27
,hatrc hhjcu i"cnr vtr) ,ca crg ,ndusc
/(d 'c
ihbcv k,uf hcd kg xxub,n vz euxpa sgu (*
/(55 vrgv inek vtru)
14
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫דהפצת התורה והיהדות‪ ,‬צדק ויושר‪ ,‬בכל‬
‫העולם‪ ,‬שנעשו ונעשים על ידי נשיא דורנו‪,‬‬
‫משיח שבדור‪ ,‬כלומר דזה שמקור פגישה זו‬
‫הוא פעולתו של נשיא דורינו‪ ,‬אין זה רק מצד‬
‫אמיתת הדברים אלא שזהו דבר המובן אף‬
‫בשכל‪ ,‬כפי שנראה ומרומז בכך שפגישה זו‬
‫נתקיימה בעירו של נשיא הדור משיח שבדור‬
‫ דבר שאינו מובן מאיליו‪.‬‬‫וזהו הענין בזה שפגישה זו נתקיימה בעירו‬
‫של נשיא הדור שהוא המשיח שבדור‪ ,‬בכדי‬
‫לרמז ולהדגיש שאין זה נהיה מאיליו אלא‬
‫כתוצאה והמשך ישיר מפעולתו של משיח‬
‫(על ידי השלוחים)‪.‬‬
‫ובמילא מובן שפגישה זו היא מעין והתחלת‬
‫קיום היעוד “וכתתו חרבותם לאיתים”‪.‬‬
‫ועד שלא רק שזהו מעין והתחלת הענין‪,‬‬
‫אלא מכיוון שעל ידי שלימות העבודה בכל‬
‫הנזכר לעיל בימינו אלה נעשה העולם כולו ראוי‬
‫ומוכשר להתחלת הפעולה דמלך המשיח‪“ ,‬ושפט‬
‫בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם‬
‫לאתים”‪ ,‬הרי זה מהוה הכנה אף לשלימות‬
‫הענין כפי שיהיה בגאולה האמיתית‬
‫והשלימה‪.‬‬
‫השייכות דזמן המאורע לפעולתו של‬
‫משיח‬
‫וגם הזמן שבו אירע מאורע זה (בתקופה‬
‫‪15‬‬
‫האחרונה עצמה) הוא זמן מסוגל בשייכות‬
‫להגאולה – מצד כמה ענינים‪:‬‬
‫א) מצד ימי השבוע – ערב שבת‪ ,‬ערב‬
‫והכנה לשבת שקשור לגאולה שיהיה באלף‬
‫השביעי שהוא “יום שכולו שבת ומנוחה לחיי‬
‫העולמים”‪ ,‬שבו “משבית מזיקין (שזה כולל לא‬
‫רק חיות רעות (כפשטות הסוגיה שם) אלא‬
‫גם כלי נשק) מן העולם היינו שלא ישמשו‬
‫לדבר היזק”‪ ,‬ויתירה מזה‪ ,‬דלא רק שערב‬
‫שבת מהוה הכנה לזה‪ ,‬אלא כיון ש”מוסיפין‬
‫מחול על הקודש שמכניסין את השבת מוקדם‬
‫ומוציאין אותו מאוחר‪ ,‬משל לזאב שהוא טורף‬
‫מלפניו ומלאחריו” שאינו הורג את הבהמה‬
‫באמצע הגוף אלא או מלפניה בצוארה או‬
‫מלאחריה‪( 9‬ועל דרך זה בהנמשל שהשבת‬
‫טורף זמן של חול לזמן קדושת השבת)‪ ,‬במילא‬
‫נעשה כבר בערב שבת המעמד ומצב ד”יום שכולו‬
‫שבת”‪ ,‬שבו “משבית מזיקין מן העולם”‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬אף שלכאורה נמצאים עדיין רק‬
‫בערב הגאולה לפני הזמן דקיום היעוד “וכתתו‬
‫חרבותם לאיתים”? הרי כשם שהשבת טורפת‬
‫מלפניה כך גם הגאולה (שהיא יום שכולו‬
‫שבת) טורפת מלפניה‪ ,‬ובמילא התחלתו של‬
‫קיום יעוד זה הוא כבר בערב הגאולה‪ ,‬וענין זה‬
‫מרומז ומודגש בכך שקיום פגישה זו התקיים‬
‫בערב שבת‪.‬‬
‫ע”פ ערוך השולחן סי’ רס”א ס”א‪ ,‬וממשיך שם‬
‫‪9‬‬
‫“וכמו שהזאב הורג כל הגוף כשטורפו מלפניה או מלאחריה‬
‫כך אם לא יוסיף על השבת ה”ז כאילו חלל כל השבת”‪,‬‬
‫עכ”ל‪.‬‬
303
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
ihehzn ,hcan" uca '28"ohnkugv hhjk
vrh,hu '29"okugv in (eab hkf od kkuf)
'asuev kg kujn ihphxun"a iuhf 'vzn
uhbpkn ;ruy tuva ctzk kan
inzk kuj ka inz ;ruya) 30"uhrjtknu
,ca crgc rcf vagb '(,cav ,ause
' " , c a u k u f a o u h "s c m n u s n g n v
/"okugv in ihehzn ,hcan"
'asujc u"f ouh _ asujv hnh smn (c
'31vuvn iuakn 'whuv oas thrynhdc
tuck sh,gks cmnu sngnv kg znura
kfc ,rfhb whv, whuv oa h"g ,uuv,vva
whuv sucf vkdbu" 32a"nf 'vkuf vthrcv
'"rchs whuv hp hf uhsjh rac kf utru
ohhumr-h,kc ohbhbgk ouen ,bh,b ihtu
ugrh tk" 33a"nf '(eab hkfu ohehzn)
,t vgs .rtv vtkn hf wud u,hjah tku
/"whuv
_ uhsjh ovhba ruchjc r,uh adsunu
'gucac haav ouhc kj asujc u"f ouha
',hatrc vagns haa ouh ,ndusc tuva
vthrcv ,hkf,u rehg 'r"vst turc ouh
u,uuv,v aushj (34hrjtku) hsh kgu 'vkuf
/vpuxc shn, (28
wg z"j a"uek vtru /u 'uf h,ueujc f"u, (29
/lkhtu 188
wg z"yj a"uek vtru /j 'f ur,h t,khfn (30
/lkhtu 231
thb, /y"p t"a xsrp /c"gx 'zbr d"jz (31
/n"fcu /s"pr t"vuhvga
/v 'n whgah (32
/y 'th oa (33
vkhj, utrcb ,hatrc hnh ,aaca ;t (34
'hf _ ostv trcb z"jtku ohtrcbv rta kf
ostv ,thrca sjuhn ogy ah vbuatrv ogpc
,hkf, rehg u,uhv og) ohtrcbv kf hrjtk whv,
tmnha" '"shn vsugxk xbfha hsf" _ (vthrcv
t 'jk ihrsvbx) ".upjh ratn kfthu ifun kfv
tkhncu) kufh vthrcv aushj kct '(h"arpcu
kfk osue ostva 'o,kgn rsxf ,uhvk (lhrm
/ohtrcbv rta
kfc 'rauhu esm ',usvhvu vru,v ,mpvs
'ubrus thab h"g ohagbu uagba 'okugv
, u n h k a h " g a s g u '25 r u s c a j h a n
vagb vkt ubhnhc k"bvfc vsucgv
,kj,vk rafunu hutr ukuf okugv
ohudv ihc ypau" 'jhanv lkns vkugpv
o,ucrj u,,fu ohcr ohngk jhfuvu
/26"oh,tk
vz grutn grht uca inzv odu
kduxn inz tuv (vnmg vburjtv vpue,c)
:ohbhbg vnf smn _ vkutdvk ,ufhhac
'27,ca crg _ gucav hnh smn (t
vjubnu ,ca ukufa ouh"k vbfvu crg
inek) 469-70 wg c"j c"ba, a"vx vtr (25
/rusca jhanv tuv rusv thaba (403-4 wg
ubrus thab r"unst j"un e"fc vrh,h vadsvcu
;hxuh"a a"g _ ";xuh" :uh,una wcc znurnf _
"wud ktrah hjsb ;xtu wud ush ,hba h-bst
tknh zt"a a"g _ "ejmh"u '(ch-th 'th whgah)
/(t 'tk ,ufrc vtru /c 'ufe ohkv,) "ubhp euja
,rynk ohngv rcj iudrta 'rhgvku (26
rusf hmjc oeuv ohngv ihc oukau ,usjt
ubrus thab ka utuck ,ufhnxcu hrjtk iu,j,v
vkce,ba vykjvvn kjv) iu,j,v rusf hmjk
rehgcu 'lrgk c"a, ,bac 'vnjknv gmntc
gcebu '(lrgk v"a, ,bac 'vnjknv ka vnuhxc
,hhbck sgu 'ubrus thab ka urhgc vcaun ouen
vzca _ (lrgk t"ha, ,bac) sjuhnv ihbcv
thv ohngv ihc oukavu ,usjtva adsun
okugv rurhcc ubrus thab ka u,kugpn vtmu,f
kfc rauhu esmu ,usvhvu vru,v ,mpv h"g)
thab h"g okugv rurhcc ;xu,hba kffu '(okugv
iudrtv ka uxuxhcu unuhec od ;xu,hb rusv
rndk sgu 'okugc oukau ,usjt kugpk u,ryna
u,,fu" sughv ouhec okugv rurhc ,unhkau
/*vz iudrt ka suxhv tuva "oh,tk o,ucrj
tuv haav ;kts inzv ,ukkfa lfk ;xub (27
,hatrc hhjcu i"cnr vtr) ,ca crg ,ndusc
/(d 'c
ihbcv k,uf hcd kg xxub,n vz euxpa sgu (*
/(55 vrgv inek vtru)
16
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫ב) מצד ימי החודש – יום כ”ו בחודש‪ ,‬בגימטריא‬
‫דשם הוי’ (‪ ,)26‬שהוא מלשון מהוה‪ ,‬שרומז על‬
‫המעמד ומצב דלעתיד לבוא שההתהוות של‬
‫הבריאה שנעשה על ידי שם הוי’ תהיה ניכרת‬
‫בכל הבריאה כולה‪ ,‬כמו שכתוב “ונגלה כבוד‬
‫הוי’ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי’ דיבר”‪ ,‬וכיוון‬
‫שמתגלה איך ששם הוי’ מהוה בכל רגע את‬
‫הבריאה‪ ,‬בדרך במילא אין נתינת מקום לענינים‬
‫בלתי־רצויים (כגון מזיקים וכלי נשק)‪ ,‬כמו‬
‫שכתוב “לא ירעו ולא ישחיתו גו’ כי מלאה הארץ‬
‫דעה את הוי’”‪ ,‬כלומר שהטעם לכך ש”לא‬
‫ירעו ‪ ”. .‬הוא “כי מלאה הארץ דעה את הוי’”‪,‬‬
‫היינו שיהיה ניכר בארץ הגשמית שהתהוות‬
‫העולם בכל רגע הוא על ידי שם הוי’‪.‬‬
‫וכמו שהוא באדם שכל הסיבה להיפך‬
‫‪17‬‬
‫השלום ולמחלוקת הוא חסרון הדעת‪ ,‬דמי‬
‫שיש לו דעת יוכל לסבול מי שהוא הפכו‪ ,‬וכך‬
‫לעתיד לבא דמחמת שיהיה “מלאה הארץ‬
‫דעה את הוי’”‪ ,‬על כן “לא ירעו ולא ישחיתו”‪.10‬‬
‫ומודגש יותר בחיבור שניהם יחדיו – שיום כ”ו‬
‫בחודש חל ביום הששי בשבוע‪ ,‬שהוא בדוגמת יום‬
‫ששי דמעשה בראשית (= השבוע הראשון של‬
‫הבריאה)‪ ,‬יום ברוא אדם הראשון‪ ,‬עיקר ותכלית‬
‫הבריאה כולה (שהרי על ידו נפעל תכלית‬
‫הכוונה שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים‪,)11‬‬
‫ועל ידי (ולאחרי) חידוש התהוותו‬
‫ראה המשך וככה תרל”ז פצ”ד ואילך‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ראה בארוכה שיחת ש”פ נצבים וילך ה’תשנ”ב‪,‬‬
‫‪11‬‬
‫‬
‫ספה”ש ה’תשנ”ב ח”א ע’ ‪.14-15‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
_ tuv ohypan ,arp ka vbfu,
urhcjk ost ihca ohbhs _ vnaf
o h r c s" ' o s t v k f a c i c u n o c u h j a
tk ukhta ypanc vru,c ohruntv
'lf hsf sgu '37"irnutk htsf uhv urntb
ihsnk ubhhv vru, vb,hb tk tknkt"a
vrh,hu /38"vknbn kzdu ku,jn ,ughbm
ka okfac er tk) icun ocuhja 'vzn
od (tkt '39"iucbu ofj og" 'h"bc
if,ha sgu 'okugv ,unut ka okfac
hbhsf okugv ,unut ihbs ohbhs vnfca
/ktrah
,jh,pu ,kj,vc rntb ifka k"hu
ukt ;t" '"ohypanv vktu" varpv
icun ocuhja ohypanv oda _ "hbhxn
hbpn tk) onhhek ohfhrm ostv kfac
huuhm hbpn (ot hf 'ochhjn kfava
v"cev ka ubumra tkt) v"cev
kfac od ohbcun uhvh vkt ohhuuhma
od) oha," vz ouanu '(ostv
hbpk tku" 'teus "ovhbpk ("ohypan"v
'"ktrah hbhsf / / ihbs ova (;t) / / ohud
k"mu 'kfav cuhj smn ov ovhbhsa iuhf
/40v"cev huuhm smn
:r,uh enugcu /v
"hbhxn ukt ;t" '"ohypanv vktu"
cuhjvk vchxv oda 'uaurhp k"h _
hkuku '"hbhxn" tuv "ohypan"s hkfav
ostv kfa whv tk "hbhxn" o,bh,b
vrcxvvu /("ohbuatrv" unf) ochhjn
vzn vtmu,f tuv hkfav cuhjva _ vzc
v"cev ka ubumr ack,b vkt ohhuuhmca
od (vnfjvn vkgnk tuv unmg smna)
/s 'jh hrjt h"arp (37
/c"gx 'e ihcurhg (38
/u 's ibj,tu (39
ohud hbpk ktrah hbhs thcnv" :vcrstu (40
uvz / / ohkhktv oa ,t rehhnu oav ,t kkjn
/(oa h"arp) "o,trh hukgk ,usg
304
,uuv,v aushj vagb (haa ouh kfc)
haav ouhaf yrpcu '35vkuf vthrcv
thrynhdv 'asujc u"f ouhc kj gucac
r,uh sug adsun 'vuvn iuakn 'whuv oas
/vkuf vthrcv ,uuv,v aushj
raev smn _ rehg z"du sugu (d
u,uhvk _ ubrus thabk vz inzs ,ufhhavu
asuj 'yca asujc iurjtv ,ca crg
ouh tuv uca hrhagva 'rag sjtv
ka (vsucgv ,unhkau rnd) tkukhvv
sjtcu 'ubrus thab r"unst j"un e"f
,uthabv aushju lanv vagb uca rag
ouhxk sg zug r,hcu ,ta r,hc uka
rus) vz ubrus ka vsucgv kf rndu
iuatrv rus tuv tuva ,ukdv ka iurjtv
ova k"hs ohba c"n lanc (vkutdv ka
zta 'ohngv rcsnca ,ugxnv c"n sdbf
.rtk vxhbfvk ohsnugu ohbfun rcf
rcusnf) vnhkavu ,h,hntv vkutdc
oda _ (36z"bpka ,usguu,vc vfurtc
v,hv uca (ouenv kg ;xub) inzvc
"oh,tk o,ucrj u,,fu" s"g vzrfvv
thab ka u,kugpk ,ufhhav ,adsun
'rusca jhanv 'r"unst j"un e"f ubrus
u,,fu" sughv ouhe vagb ush kga
/"wudu oh,tk o,ucrj
'gucav ,arp og vz raek ahu /s
rat ohypanv vktu" _ ohypan ,arp
/ / vktu" 'h"ar arpnu '"ovhbpk oha,
ohbuatrv vn 'ohbuatrv kg ;hxun
tku 'ovhbpk" '"hbhxn ukt ;t hbhxn
ova sjt ihsc ,gsh ukhptu 'ohud hbpk
uvthc, kt ktrah hbhsf u,ut ihbs
:"wufu ovka ,utfrgc
"lhagn ,kj," _ vbav atr gceb ifku (35
turc ouh 'hra,c wtc _ vkuf vthrcv kfs
/(okugv trcb uca kuktc v"fc tku) r"vst
(253 wg khgk) 312 wg t"j c"ba, a"vx (36
/lkhtu
18
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫(בכל יום ששי (שהרי כל הענינים שהיו‬
‫בשבוע הראשון של הבריאה חוזרים על‬
‫עצמם בכל שבוע‪ ))12‬נעשה חידוש התהוות‬
‫הבריאה כולה‪ ,‬דמכיוון שהוא תכלית כל‬
‫הבריאה כולה וכל העולם נברא בשבילו‪ ,‬על‬
‫כן בו ועל ידו נפעל החידוש דכל הבריאה‪,‬‬
‫ובפרט כשיום הששי בשבוע חל ביום כ”ו בחודש‪,‬‬
‫הגימטריא דשם הוי’‪ ,‬מלשון מהוה‪ ,‬הרי מודגש‬
‫עוד יותר חידוש התהוות הבריאה כולה‪.‬‬
‫ג) ועוד וגם זה עיקר – דהקשר דזמן קיום‬
‫המאורע לפעולתו של משיח הוא לא רק‬
‫מצד הקשר והשייכות דזמן זה לכללות‬
‫הגאולה כדלעיל‪ ,‬אלא בעיקר מצד הקשר‬
‫והשייכות דזמן זה לנשיא דורנו – להיותו ערב‬
‫שבת האחרון בחודש שבט‪ ,‬חודש האחד עשר‬
‫מניסן‪ ,‬שהעשירי שבו (יו”ד שבט) הוא יום‬
‫ההילולא (שהוא גמר ושלימות העבודה כפי‬
‫שמבאר אדמו”ר הזקן שבכל שנה ביום‬
‫ההילולא “כל מעשיו ותורתו ועבודתו (של‬
‫הצדיק) אשר עבד כל ימי חייו”‪“ 13‬מתגלה‬
‫ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה ‪ . .‬ופועל‬
‫ישועות בקרב הארץ”‪ )14‬של כבוד קדושת מורי‬
‫וחמי אדמו”ר נשיא דורנו‪ ,‬ובאחד עשר שבו‬
‫(י”א שבט) נעשה המשך וחידוש הנשיאות שלו‬
‫על ידי כבוד קדושת אדמו”ר שליט”א מלך‬
‫המשיח ביתר שאת וביתר עוז עד לסיום וגמר‬
‫כל העבודה של דורנו זה (דור האחרון של הגלות‬
‫שהוא הוא דור הראשון של הגאולה) במשך מ”ב‬
‫(‪ )42‬שנים (משנת ה’תש”י ‪ -‬שנת הסתלקותו‬
‫של הרבי הריי”ץ‪ ,‬עד לשנת ה’תשנ”ב ‪ -‬שנת‬
‫אמירת השיחה) דיש לומר שהם כנגד מ”ב‬
‫‪12‬‬
‫‬
‫‪13‬‬
‫‬
‫‪14‬‬
‫‬
‫לקו”ת שה”ש כה‪ ,‬סע”א‪ .‬ובכ”מ‪.‬‬
‫תניא אגה”ק סי’ ז”ך (קמ”ז‪ ,‬א – ב)‪.‬‬
‫אגה”ק סכ”ח (קמ”ח‪ ,‬א)‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫המסעות שבמדבר העמים (= מדבר סיני‪,)15‬‬
‫דכשם שלאחרי מ”ב המסעות במדבר סיני‬
‫בני ישראל היו מוכנים להכנס לארץ ישראל‪,‬‬
‫כך לאחרי מ”ב שנות העבודה של דורינו זה‬
‫הרי שאז כבר מוכנים ועומדים להכניסה לארץ‬
‫בגאולה האמיתית והשלימה (כמדובר בארוכה‬
‫בהתוועדות שלפני זה אשר דוקא על ידי‬
‫הליכת בני ישראל במדבר ארבעים ושתים‬
‫מסעות במשך ארבעים שנה (ולא אחד עשר‬
‫מסעות במשך אחד עשר יום) נעשה הבירור‬
‫(של ניצוצות הקדושה ששרשם מדרגא‬
‫נעלית ביותר שנפלו ב”מדבר העמים”) בדרך‬
‫של מלמטה למעלה באופן כזה שהתחתון‬
‫מצד עצמו מתברר‪ ,‬אשר על כן נעשה‬
‫ההכנה לכניסה לארץ בשלימות‪ – )16‬שבזה‬
‫ניכר שגם בהזמן (נוסף על המקום (כמבואר‬
‫לעיל שבקיום המאורע בעירו של נשיא הדור‬
‫שהוא המשיח שבדור‪ ,‬מרומז שזהו כתוצאה‬
‫מפעילותו בכל העולם)) שבו היתה ההכרזה‬
‫ע”ד “וכתתו חרבותם לאתים” מודגשת השייכות‬
‫לפעולתו של נשיא דורנו כבוד קדושת מורי‬
‫וחמי אדמו”ר‪ ,‬המשיח שבדור‪ ,‬שעל ידו נעשה‬
‫קיום היעוד “וכתתו חרבותם לאתים וגו’”‪ ,‬שלכן‬
‫נתקיימה פגישה זו בזמן זה דוקא‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬פרטי המאורע קשורים ושייכים‬
‫לפעולתו של משיח‪ :‬הן בהמקום – בעירו של‬
‫נשיא הדור משיח שבדור שבזה מרומז שזהו‬
‫בהמשך לפעולתו בכל העולם‪ ,‬והן בהזמן –‬
‫א‪ .‬בערב שבת שקשור לגאולה שהוא יום‬
‫ונקרא מדבר העמים מכיוון שהוא מדבר – מקום‬
‫‪15‬‬
‫שמם מכל העמים שאינם שוכנים שם (ע”פ מצודת דוד‬
‫יחזקאל כ‪ ,‬לה)‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‬
‫ועד”ז גם כאן שלאחרי מ”ב שנות העבודה בדורינו‬
‫זה נעשה הבירור בדרך מלמטה למעלה כך שאומות העולם‬
‫מבינים בשכלם הם שצריך להוסיף בשלום ע”ד המעמד‬
‫ומצב דלע”ל‪ ,‬וראה בהנסמן בהע’ ‪.6‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
_ tuv ohypan ,arp ka vbfu,
urhcjk ost ihca ohbhs _ vnaf
o h r c s" ' o s t v k f a c i c u n o c u h j a
tk ukhta ypanc vru,c ohruntv
'lf hsf sgu '37"irnutk htsf uhv urntb
ihsnk ubhhv vru, vb,hb tk tknkt"a
vrh,hu /38"vknbn kzdu ku,jn ,ughbm
ka okfac er tk) icun ocuhja 'vzn
od (tkt '39"iucbu ofj og" 'h"bc
if,ha sgu 'okugv ,unut ka okfac
hbhsf okugv ,unut ihbs ohbhs vnfca
/ktrah
,jh,pu ,kj,vc rntb ifka k"hu
ukt ;t" '"ohypanv vktu" varpv
icun ocuhja ohypanv oda _ "hbhxn
hbpn tk) onhhek ohfhrm ostv kfac
huuhm hbpn (ot hf 'ochhjn kfava
v"cev ka ubumra tkt) v"cev
kfac od ohbcun uhvh vkt ohhuuhma
od) oha," vz ouanu '(ostv
hbpk tku" 'teus "ovhbpk ("ohypan"v
'"ktrah hbhsf / / ihbs ova (;t) / / ohud
k"mu 'kfav cuhj smn ov ovhbhsa iuhf
/40v"cev huuhm smn
:r,uh enugcu /v
"hbhxn ukt ;t" '"ohypanv vktu"
cuhjvk vchxv oda 'uaurhp k"h _
hkuku '"hbhxn" tuv "ohypan"s hkfav
ostv kfa whv tk "hbhxn" o,bh,b
vrcxvvu /("ohbuatrv" unf) ochhjn
vzn vtmu,f tuv hkfav cuhjva _ vzc
v"cev ka ubumr ack,b vkt ohhuuhmca
od (vnfjvn vkgnk tuv unmg smna)
/s 'jh hrjt h"arp (37
/c"gx 'e ihcurhg (38
/u 's ibj,tu (39
ohud hbpk ktrah hbhs thcnv" :vcrstu (40
uvz / / ohkhktv oa ,t rehhnu oav ,t kkjn
/(oa h"arp) "o,trh hukgk ,usg
304
,uuv,v aushj vagb (haa ouh kfc)
haav ouhaf yrpcu '35vkuf vthrcv
thrynhdv 'asujc u"f ouhc kj gucac
r,uh sug adsun 'vuvn iuakn 'whuv oas
/vkuf vthrcv ,uuv,v aushj
raev smn _ rehg z"du sugu (d
u,uhvk _ ubrus thabk vz inzs ,ufhhavu
asuj 'yca asujc iurjtv ,ca crg
ouh tuv uca hrhagva 'rag sjtv
ka (vsucgv ,unhkau rnd) tkukhvv
sjtcu 'ubrus thab r"unst j"un e"f
,uthabv aushju lanv vagb uca rag
ouhxk sg zug r,hcu ,ta r,hc uka
rus) vz ubrus ka vsucgv kf rndu
iuatrv rus tuv tuva ,ukdv ka iurjtv
ova k"hs ohba c"n lanc (vkutdv ka
zta 'ohngv rcsnca ,ugxnv c"n sdbf
.rtk vxhbfvk ohsnugu ohbfun rcf
rcusnf) vnhkavu ,h,hntv vkutdc
oda _ (36z"bpka ,usguu,vc vfurtc
v,hv uca (ouenv kg ;xub) inzvc
"oh,tk o,ucrj u,,fu" s"g vzrfvv
thab ka u,kugpk ,ufhhav ,adsun
'rusca jhanv 'r"unst j"un e"f ubrus
u,,fu" sughv ouhe vagb ush kga
/"wudu oh,tk o,ucrj
'gucav ,arp og vz raek ahu /s
rat ohypanv vktu" _ ohypan ,arp
/ / vktu" 'h"ar arpnu '"ovhbpk oha,
ohbuatrv vn 'ohbuatrv kg ;hxun
tku 'ovhbpk" '"hbhxn ukt ;t hbhxn
ova sjt ihsc ,gsh ukhptu 'ohud hbpk
uvthc, kt ktrah hbhsf u,ut ihbs
:"wufu ovka ,utfrgc
"lhagn ,kj," _ vbav atr gceb ifku (35
turc ouh 'hra,c wtc _ vkuf vthrcv kfs
/(okugv trcb uca kuktc v"fc tku) r"vst
(253 wg khgk) 312 wg t"j c"ba, a"vx (36
/lkhtu
20
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫שכולו שבת ב‪ .‬בכ”ו שבט בגימטריה של‬
‫שם הוי’ שקשור לגאולה שאז יהיה ניכר‬
‫בכל העולם ההתהוות שמשם הוי’ (ובמילא‬
‫לא יהיה מזיקים) ג‪ .‬בחודש שבט שקשור‬
‫לנשיא דורנו שהרי ביו”ד שבט זהו ההילולא‬
‫של כבוד קדושת אדמו”ר הריי”ץ ובי”א שבט‬
‫נעשה המשך הנשיאות על ידי כבוד קדושת‬
‫אדמו”ר שליט”א מלך המשיח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫קיום המשפטים (המובנים בשכל) מצד צווי‬
‫ה’‬
‫ויש לקשר זה עם פרשת השבוע‪ ,‬פרשת‬
‫משפטים – אשר בתחילתה נאמר “ואלה‬
‫המשפטים אשר תשים לפניהם”‪ ,‬ומפרש רש”י‪,‬‬
‫דהטעם לכך שנאמר “ואלה (בתוספת וא”ו‪,‬‬
‫אף שלכאורה זהו תחילת ענין ולא המשך‬
‫למשהו קודם‪ ,‬הוא בכדי להבהיר ש’אלה’‬
‫ משפטים אלו ‪ . . ) -‬מוסיף על הראשונים‬‫(עשרת הדברות שנאמרו במתן תורה)‪ ,‬מה‬
‫הראשונים מסיני (ניתנו מהקב”ה בהר סיני) אף‬
‫אלו מסיני (ניתנו מהקב”ה בהר סיני)”‪ ,‬ומוסיף‬
‫רש”י דהטעם לכך שנאמר “אשר תשים‬
‫לפניהם‪ ,‬הוא בכדי להבהיר שמשפטים אלו‬
‫שנאמרו מסיני צריך לשים אותם לפניהם –‬
‫בבית דין של יהודים שדנים בו על פי תורה‬
‫ולא לפני גוים‪ ,‬ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין‬
‫אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות (בבתי‬
‫דינין) שלהם וכו’”‪:‬‬
‫ויש להבין‪ :‬א‪ .‬הטעם לכך שהתורה מבהירה‬
‫ש”אף אלו מסיני” ב‪ .‬הקשר דשני פירושים‬
‫אלו ברש”י‪ ,‬ובהקדים‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫שתוכנה של פרשת משפטים הוא – כשמה‬
‫– דינים שבין אדם לחבירו שחיובם מובן בשכל‬
‫האדם‪“ ,‬דברים האמורים בתורה במשפט שאילו‬
‫לא נאמרו היו כדאי לאומרן”‪ ,‬ועד כדי כך‪,‬‬
‫ש”אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות‬
‫מחתול (שלא עושה צרכיו בפני בני אדם‬
‫ומכסה צואתו‪ )17‬וגזל מנמלה (שאינה גוזלת‬
‫מאכל חברתה‪ . ”)13‬ויתירה מזה‪ ,‬שחיובם מובן‬
‫(לא רק בשכלם של בני ישראל‪“ ,‬עם חכם ונבון”‪,‬‬
‫אלא) גם בשכלם של אומות העולם‪ ,‬ועד שיתכן‬
‫שבכמה דינים דנין אומות העולם כדיני ישראל‪.‬‬
‫ועפ”ז יש לומר א‪ .‬שלכן (בגלל שמדובר כאן‬
‫על משפטים שמובנים בשכל) נאמר בהתחלת‬
‫ופתיחת הפרשה “ואלה המשפטים”‪ ,‬בכדי‬
‫להבהיר ש”אף אלו מסיני” – שגם המשפטים‬
‫שחיובם מובן בשכל האדם צריכים לקיימם (לא‬
‫מפני שהשכל מחייבם‪ ,‬כי אם) מפני ציווי הקדוש‬
‫ברוך הוא (אלא שרצונו של הקדוש ברוך הוא‬
‫שציוויים אלה יהיו מובנים גם בשכל האדם)‪ ,‬ב‪.‬‬
‫ומשום זה “תשים (גם ה”משפטים” המובנים‬
‫בשכל) לפניהם” דוקא‪“ ,‬ולא לפני גוים ‪( . .‬אף)‬
‫שהם דנין ‪ . .‬כדיני ישראל”‪ ,‬כיון שדיניהם הם‬
‫מצד חיוב השכל‪ ,‬וצריכים הם להיות מצד ציווי‬
‫הקדוש ברוך הוא‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬על הפסוק בתחלת פרשתינו‬
‫“ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”‬
‫מפרש רש”י א‪ .‬שהטעם שנאמר ‘ואלה’‬
‫(בתוספת וא”ו) הוא בכדי להבהיר שאף‬
‫המשפטים המובנים בשכל האדם ניתנו על‬
‫ידי הקדוש ברוך הוא בסיני‪ ,‬ואשר על כן צריך‬
‫לקיימם מצד צווי הקדוש ברוך הוא‪ ,‬ובמילא‬
‫ב‪“ .‬תשים לפניהם” לפני בית דין של יהודים‬
‫שדנים בו על פי תורה ולא בבתי דינין של‬
‫‪17‬‬
‫‬
‫פרש”י על אתר‪.‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
_ tuv ohypan ,arp ka vbfu,
urhcjk ost ihca ohbhs _ vnaf
o h r c s" ' o s t v k f a c i c u n o c u h j a
tk ukhta ypanc vru,c ohruntv
'lf hsf sgu '37"irnutk htsf uhv urntb
ihsnk ubhhv vru, vb,hb tk tknkt"a
vrh,hu /38"vknbn kzdu ku,jn ,ughbm
ka okfac er tk) icun ocuhja 'vzn
od (tkt '39"iucbu ofj og" 'h"bc
if,ha sgu 'okugv ,unut ka okfac
hbhsf okugv ,unut ihbs ohbhs vnfca
/ktrah
,jh,pu ,kj,vc rntb ifka k"hu
ukt ;t" '"ohypanv vktu" varpv
icun ocuhja ohypanv oda _ "hbhxn
hbpn tk) onhhek ohfhrm ostv kfac
huuhm hbpn (ot hf 'ochhjn kfava
v"cev ka ubumra tkt) v"cev
kfac od ohbcun uhvh vkt ohhuuhma
od) oha," vz ouanu '(ostv
hbpk tku" 'teus "ovhbpk ("ohypan"v
'"ktrah hbhsf / / ihbs ova (;t) / / ohud
k"mu 'kfav cuhj smn ov ovhbhsa iuhf
/40v"cev huuhm smn
:r,uh enugcu /v
"hbhxn ukt ;t" '"ohypanv vktu"
cuhjvk vchxv oda 'uaurhp k"h _
hkuku '"hbhxn" tuv "ohypan"s hkfav
ostv kfa whv tk "hbhxn" o,bh,b
vrcxvvu /("ohbuatrv" unf) ochhjn
vzn vtmu,f tuv hkfav cuhjva _ vzc
v"cev ka ubumr ack,b vkt ohhuuhmca
od (vnfjvn vkgnk tuv unmg smna)
/s 'jh hrjt h"arp (37
/c"gx 'e ihcurhg (38
/u 's ibj,tu (39
ohud hbpk ktrah hbhs thcnv" :vcrstu (40
uvz / / ohkhktv oa ,t rehhnu oav ,t kkjn
/(oa h"arp) "o,trh hukgk ,usg
304
,uuv,v aushj vagb (haa ouh kfc)
haav ouhaf yrpcu '35vkuf vthrcv
thrynhdv 'asujc u"f ouhc kj gucac
r,uh sug adsun 'vuvn iuakn 'whuv oas
/vkuf vthrcv ,uuv,v aushj
raev smn _ rehg z"du sugu (d
u,uhvk _ ubrus thabk vz inzs ,ufhhavu
asuj 'yca asujc iurjtv ,ca crg
ouh tuv uca hrhagva 'rag sjtv
ka (vsucgv ,unhkau rnd) tkukhvv
sjtcu 'ubrus thab r"unst j"un e"f
,uthabv aushju lanv vagb uca rag
ouhxk sg zug r,hcu ,ta r,hc uka
rus) vz ubrus ka vsucgv kf rndu
iuatrv rus tuv tuva ,ukdv ka iurjtv
ova k"hs ohba c"n lanc (vkutdv ka
zta 'ohngv rcsnca ,ugxnv c"n sdbf
.rtk vxhbfvk ohsnugu ohbfun rcf
rcusnf) vnhkavu ,h,hntv vkutdc
oda _ (36z"bpka ,usguu,vc vfurtc
v,hv uca (ouenv kg ;xub) inzvc
"oh,tk o,ucrj u,,fu" s"g vzrfvv
thab ka u,kugpk ,ufhhav ,adsun
'rusca jhanv 'r"unst j"un e"f ubrus
u,,fu" sughv ouhe vagb ush kga
/"wudu oh,tk o,ucrj
'gucav ,arp og vz raek ahu /s
rat ohypanv vktu" _ ohypan ,arp
/ / vktu" 'h"ar arpnu '"ovhbpk oha,
ohbuatrv vn 'ohbuatrv kg ;hxun
tku 'ovhbpk" '"hbhxn ukt ;t hbhxn
ova sjt ihsc ,gsh ukhptu 'ohud hbpk
uvthc, kt ktrah hbhsf u,ut ihbs
:"wufu ovka ,utfrgc
"lhagn ,kj," _ vbav atr gceb ifku (35
turc ouh 'hra,c wtc _ vkuf vthrcv kfs
/(okugv trcb uca kuktc v"fc tku) r"vst
(253 wg khgk) 312 wg t"j c"ba, a"vx (36
/lkhtu
22
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫גויים אף שהם דנין בדין זה כישראל‪ ,‬מפני‬
‫שעושים זאת מצד הכרעת שכלם ולא מצד‬
‫צווי הקב”ה (כבישראל)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המקור להבנת המשפטים בשכל האדם ‪-‬‬
‫נתינתם מסיני‬
‫ובעומק יותר‪:‬‬
‫“ואלה המשפטים”‪“ ,‬אף אלו מסיני” – יש‬
‫לומר פירושו‪ ,‬שגם הסיבה להחיוב השכלי‬
‫ד”משפטים” הוא נתינתם “מסיני”‪ ,‬ולולי‬
‫‪23‬‬
‫נתינתם “מסיני” לא הי’ שכל האדם מחייבם (כמו‬
‫“הראשונים”‪ .)18‬וההסברה בזה – שהחיוב השכלי‬
‫הוא כתוצאה מזה שבציוויים אלה נתלבש רצונו‬
‫של הקדוש ברוך הוא (שמצד עצמו הוא למעלה‬
‫מהחכמה על דרך כמו שהוא באדם שהרצון‬
‫הוא למעלה מהחכמה שלכן הרצון שולט על‬
‫השכל ולא להיפך) גם‬
‫שבלעדי נתינתם לא היו מחוייבים מצד השכל‪,‬‬
‫‪18‬‬
‫וצ”ע שהרי לא תרצח וכו’ הם דברים המובנים ומחוייבים‬
‫אף מצד השכל‪ ,‬וראה מאמר ד”ה ואלה המשפטים תשמ”א‬
‫ס”ב (סה”מ מלוקט ח”ו ע’ ק”ד) “”אף אלו מסיני” דבמ”ת‬
‫(סיני) נעשו ישראל עבדים להקב”ה”‪ ,‬ולפ”ז אוי”ל דמ”ש‬
‫כאן “כמו הראשונים” הוא לענין הזה שבנ”י נעשו עבדים‬
‫להקב”ה‪ ,‬ודו”ק‪.‬‬
305
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
/46"ovhnfjn 45tku okugv
,unhc whv, vzc ,unhkav ,hkf,u
od) okugv kf exg whvh tk"a _ jhanv
sckc wv ,t ,gsk tkt (okugv ,unut
'47"wv ,t vgs .rtv vtkn hf rntba / /
vagn ,ghsh) "wv ,t vgs"a 'ubhhv
(48"hbhx" ka ubhbg rehg 'c"uhfu vcfrn
/ostv kfac ,rsuju ,fanb
ouhxc od znurn vz ihbga 'rnuk ahu
,j,u ktrah hekt ,t utrhu" :varpv
,t uzjhu wud rhpxv ,bck vagnf uhkdr
,hhtra _ 49"u,ahu ukfthu ohektv
kfac ,rsuju ,fanb ("hbhx") ,uekt
ukfthu") iuznv unf ung ,sjt,nu ostv
h"g 'uracf racu os vagba ("u,ahu
vbcv ka iputc vru,v ,uhnhbp sunhk
,ushxj ,ru,c (50"iuxbrp,h") vdavu
'"uzjhu") oudr,v h"g od kkuf 's"cj
,unuts iuak ohgcac (whtr ka oudr,
'"rhpxv ,bck"c znurnf) okugv
kg ohznur ost hshc ohagba "ohbck"a
'(51g"vuts iuak ohgca ka ,uh,utv
v,g-,gka h"bck od icun whvha hsf
whvha sgu '52asuev iuak ohbhcn obht
'vmupbv txrhdv ("ovhnfjn tku") v"f (45
wg f"j a"uek vtr) "ovhnfjn tkt" ihxrud ahu
/(b"au /141
/j"px oa (46
/c"hpx oa (47
g"x t"j a"uek /b"au /c 'd"p r"c vtr (48
/lkhtu 149
/th-s"uh 'sf (49
wg s"fj a"uek vtru /upuxc u", z"ue, (50
/b"au /35 vrgv 136
ohtreba asuev iuaks ,uh,utv f"tan (51
ub,arp t"u,) ohna hshc o,thrca "ohbct"
/(lkhtu d 'zg
tuva ("iTüdrRûaz") ahsht iuak tk odu (52
s"g 'g"vut ,ubuakk asuev iuak ihc gmunnv
/lkhtu 446 wg t"fj a"uek vtr) hnrt iuak
/(b"au
thv vru,va iuhfu '(vru,c) w,h u,nfjc
trcb ovca ",utxebhpu ,utr,phs"
ohchhujn vkt ohrcs uagb '41okugv
ostv kfac od tkhncu 'okugv hrsdc
vyub u,gsa '(g"vuts kfak sgu)
ka u,nfj smn ohchhujna ohrcsk
/42("hbhx") v"cev
vktu"s aurhpv od rnuk ah z"pgu
vpxuvva _ "ohbuatrv kg ;hxun / /
lfc thv ("hbhxn" ) ohbuatrv kg
ohfanb "hbhxn" ub,hba "ohypan"va
aushjv ifu, uvza 'ostv kfac od
vrhzdv vkyca ("hbhxn") vru,-i,ns
'43 o h b u , j , k o h b u h k g i h c a e x p v v u
lanu, (ohbuhkg) v"cev ka u,nfja
oda '(ohbu,j,) ostv kfac od rusj,u
lfk vyub (onmg smn ohbu,j,) u,gs
u,gsa adrb k"m vz og sjhca 'tkt)
u,nfj smn ohchhj,nv ohrcsk vyub
/("hbhxn ukt ;t" 'v"cev ka
,unut kmt od ,uhvk lhrm vz ihbgu
_ jb hbc ,uumn ouhek gdubc okugv
l h r m '44 " i v k v y u b , g s v " a ; t a
vuma hbpn i,ut vaghu i,ut kceha"
itag ot kct / / vru,c v"cev ivc
,unut hshxjn ubht / / ,gsv grfv hbpn
/u,kj,c r"c (41
vbunac) o"cnrv a"n e,nuh z"pgu (42
kmt ohnxrupnv ohbhbgv"a ((u"p) uka oherp
uc,fb tk ukhta / / ,ugr ova ostv hbc kf
vut,, tk vcuajv apb / / c,fhk ov ihhutr
hapt" rnuk iht ovcu) "kkf ,ugrv uktn sjtk
ht" tkt '"hkg rzd ohnaca hcta vagt vnu
"hapt ht"s ,ufhhav hvn 'vrutfks _ ("hapt
p"g ktrah ka o,dvbvk ostv hbc ,gs smna
ostv hbc ,gs smna vkhkava 'tkt _ vru,
'v"cev ka u,nfj ,chhjn lfa hbpn tkt vbht
kfac ohkkaun ukt ohrcs uagb ifka 'vru,
/g"mgu /ostv
/sugu /d 'c"hp r"una /uy trtu tnujb, (43
/y"pr ohfkn wkv o"cnr (44
24
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫בחכמתו ית’ (בתורה)‪ ,‬וכיון שהתורה היא‬
‫“דיפתראות ופינקסאות” (על דרך משל‬
‫אומן הבונה בנין דבתחילה מכין שרטוטים‬
‫תרשימים ותכניות בניה (דיפתראות‬
‫ופינקסאות) שעל ידם בונה את הבנין)‬
‫שבהם נברא העולם‪ ,‬נעשו דברים אלה מחוייבים‬
‫בגדרי העולם‪ ,‬ובמילא גם בשכל האדם (ועד‬
‫לשכל דאומות העולם)‪ ,‬שדעתו נוטה לדברים‬
‫שמחוייבים מצד חכמתו של הקדוש ברוך הוא‬
‫(“סיני”)‪.‬‬
‫ועל פי זה יש לומר גם הפירוש ד”ואלה ‪.‬‬
‫‪ .‬מוסיף על הראשונים” (נוסף על הפירוש‬
‫הפשוט שההוספה מתבטאת בעצם‬
‫נתינתם) – שההוספה על הראשונים (“מסיני”)‬
‫היא גם באופן נתינתם‪ ,‬שזה מתבטא בכך‬
‫שה”משפטים” שניתנו “מסיני” נמשכים גם‬
‫בשכל האדם‪ ,‬שזהו תוכן החידוש דמתן־תורה‬
‫(“מסיני”) שבטלה הגזירה וההפסק שבין‬
‫עליונים לתחתונים‪ ,‬וניתן הכח להחדיר‬
‫קדושה ואלוקות אף בגשמיות העולם על‬
‫ידי תורה ומצוות (מה שאין כן קודם מתן‬
‫תורה שאף שהיה ענין התורה ומצוות‪ ,‬היה‬
‫זה באופן שהעיקר הוא הרוחניות והגשמיות‬
‫רק משמשת אמצעי להרוחניות)‪ ,19‬וענין זה‬
‫משתקף במשפטים שחכמתו של הקדוש ברוך‬
‫הוא (עליונים) תומשך ותחדור גם בשכל האדם‬
‫(תחתונים)‪ ,‬שגם דעתו (תחתונים מצד עצמם)‬
‫נוטה לכך דבאם דעתו נוטה לכך עקב זה שכך‬
‫כתוב בתורה אין זה מצד התחתון עצמו‪ ,‬אלא‬
‫מצד העליון שמשפיע עליו (אלא‪ ,‬שביחד‬
‫עם זה צריך להיות נרגש שדעתו נוטה לדברים‬
‫המתחייבים מצד חכמתו של הקדוש ברוך הוא‪,‬‬
‫“אף אלו מסיני” כי אף שמצד אמיתת הדברים‬
‫זה שדעתו נוטה לדברים המתחייבים הוא‬
‫‪19‬‬
‫ראה לקו”ש ח”ג ע’ ‪ 887‬בארוכה‪ ,‬ובכ”מ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫מצד חכמתו יתברך‪ ,‬עם כל זה אין זה בגלוי‬
‫ובכדי שיהיה זה בגלוי צריך להיות נרגש‬
‫אצלו ענין זה)‪.‬‬
‫וענין זה מובן רק לאור הביאור הנ”ל‬
‫שחכמתו של הקדוש ברוך הוא (סיני)‬
‫בתורה הוא המקור לשכל האדם‪( ,‬שהרי‬
‫לפי המבואר (לעיל בס”ד) ש”אף אלו מסיני”‬
‫פירושו שצריך לקיים אף את המשפטים‬
‫המובנים בשכל מפני שזהו רצון ה’ שנאמר‬
‫בסיני‪ ,‬אין זה שחכמתו של האדם (תחתונים)‬
‫מצד עצמה מאוחדת עם חכמתו של הקדוש‬
‫ברוך הוא (עליונים)‪ ,‬אלא דזה גופא שעושה‬
‫את המשפטים מפני שזהו רצון ה’ שנאמר‬
‫בסיני‪ ,‬הוא מפני שכך צותה התורה ש”אף‬
‫אלו מסיני”)‪.‬‬
‫וענין זה צריך להיות גם אצל אומות העולם‬
‫בנוגע לקיום מצוות בני נח – שאף ש”הדעת‬
‫נוטה להן”‪ ,‬צריך “שיקבל אותן ויעשה אותן מפני‬
‫שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה ‪ . .‬אבל אם‬
‫עשאן מפני הכרע הדעת (שיקול דעתו) ‪ . .‬אינו‬
‫מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם (משום‬
‫שמקור חכמתם של הגויים הוא מהתורה‬
‫(כמבואר לעיל)‪ ,‬ובמילא כשאינו עושה אותם‬
‫“מפני שצוה בהן הקב”ה בתורה ‪ . .‬אינו‬
‫מחכמיהם”‪.”)20‬‬
‫ותכלית השלימות בזה (בהחיבור בין חכמתו‬
‫של הקדוש ברוך הוא לשכל האדם (כולל‬
‫אומות העולם)) תהי’ בימות המשיח – ש”לא‬
‫יהי’ עסק כל העולם (גם אומות העולם) אלא‬
‫לדעת את ה’ בלבד ‪ . .‬שנאמר כי מלאה הארץ‬
‫דעה את ה’”‪ ,‬היינו‪ ,‬ש”דעה את ה’” (ידיעת מעשה‬
‫מרכבה וכיוצא בזה‪ ,‬עיקר ענינו של “סיני” שהרי‬
‫‪20‬‬
‫ראה בהנסמן בהע’ ‪.45‬‬
305
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
/46"ovhnfjn 45tku okugv
,unhc whv, vzc ,unhkav ,hkf,u
od) okugv kf exg whvh tk"a _ jhanv
sckc wv ,t ,gsk tkt (okugv ,unut
'47"wv ,t vgs .rtv vtkn hf rntba / /
vagn ,ghsh) "wv ,t vgs"a 'ubhhv
(48"hbhx" ka ubhbg rehg 'c"uhfu vcfrn
/ostv kfac ,rsuju ,fanb
ouhxc od znurn vz ihbga 'rnuk ahu
,j,u ktrah hekt ,t utrhu" :varpv
,t uzjhu wud rhpxv ,bck vagnf uhkdr
,hhtra _ 49"u,ahu ukfthu ohektv
kfac ,rsuju ,fanb ("hbhx") ,uekt
ukfthu") iuznv unf ung ,sjt,nu ostv
h"g 'uracf racu os vagba ("u,ahu
vbcv ka iputc vru,v ,uhnhbp sunhk
,ushxj ,ru,c (50"iuxbrp,h") vdavu
'"uzjhu") oudr,v h"g od kkuf 's"cj
,unuts iuak ohgcac (whtr ka oudr,
'"rhpxv ,bck"c znurnf) okugv
kg ohznur ost hshc ohagba "ohbck"a
'(51g"vuts iuak ohgca ka ,uh,utv
v,g-,gka h"bck od icun whvha hsf
whvha sgu '52asuev iuak ohbhcn obht
'vmupbv txrhdv ("ovhnfjn tku") v"f (45
wg f"j a"uek vtr) "ovhnfjn tkt" ihxrud ahu
/(b"au /141
/j"px oa (46
/c"hpx oa (47
g"x t"j a"uek /b"au /c 'd"p r"c vtr (48
/lkhtu 149
/th s"uh 'sf (49
wg s"fj a"uek vtru /upuxc u", z"ue, (50
/b"au /35 vrgv 136
ohtreba asuev iuaks ,uh,utv f"tan (51
ub,arp t"u,) ohna hshc o,thrca "ohbct"
/(lkhtu d 'zg
tuva ("iTüdrRûaz") ahsht iuak tk odu (52
s"g 'g"vut ,ubuakk asuev iuak ihc gmunnv
/lkhtu 446 wg t"fj a"uek vtr) hnrt iuak
/(b"au
thv vru,va iuhfu '(vru,c) w,h u,nfjc
trcb ovca ",utxebhpu ,utr,phs"
ohchhujn vkt ohrcs uagb '41okugv
ostv kfac od tkhncu 'okugv hrsdc
vyub u,gsa '(g"vuts kfak sgu)
ka u,nfj smn ohchhujna ohrcsk
/42("hbhx") v"cev
vktu"s aurhpv od rnuk ah z"pgu
vpxuvva _ "ohbuatrv kg ;hxun / /
lfc thv ("hbhxn" ) ohbuatrv kg
ohfanb "hbhxn" ub,hba "ohypan"va
aushjv ifu, uvza 'ostv kfac od
vrhzdv vkyca ("hbhxn") vru,-i,ns
'43 o h b u , j , k o h b u h k g i h c a e x p v v u
lanu, (ohbuhkg) v"cev ka u,nfja
oda '(ohbu,j,) ostv kfac od rusj,u
lfk vyub (onmg smn ohbu,j,) u,gs
u,gsa adrb k"m vz og sjhca 'tkt)
u,nfj smn ohchhj,nv ohrcsk vyub
/("hbhxn ukt ;t" 'v"cev ka
,unut kmt od ,uhvk lhrm vz ihbgu
_ jb hbc ,uumn ouhek gdubc okugv
l h r m '44 " i v k v y u b , g s v " a ; t a
vuma hbpn i,ut vaghu i,ut kceha"
itag ot kct / / vru,c v"cev ivc
,unut hshxjn ubht / / ,gsv grfv hbpn
/u,kj,c r"c (41
vbunac) o"cnrv a"n e,nuh z"pgu (42
kmt ohnxrupnv ohbhbgv"a ((u"p) uka oherp
uc,fb tk ukhta / / ,ugr ova ostv hbc kf
vut,, tk vcuajv apb / / c,fhk ov ihhutr
hapt" rnuk iht ovcu) "kkf ,ugrv uktn sjtk
ht" tkt '"hkg rzd ohnaca hcta vagt vnu
"hapt ht"s ,ufhhav hvn 'vrutfks _ ("hapt
p"g ktrah ka o,dvbvk ostv hbc ,gs smna
ostv hbc ,gs smna vkhkava 'tkt _ vru,
'v"cev ka u,nfj ,chhjn lfa hbpn tkt vbht
kfac ohkkaun ukt ohrcs uagb ifka 'vru,
/g"mgu /ostv
/sugu /d 'c"hp r"una /uy trtu tnujb, (43
/y"pr ohfkn wkv o"cnr (44
26
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫החלק הנגלה של התורה שקבלו בגלוי הוא‬
‫רק עשרת הדברות שבהם רק מרומזים כל‬
‫מצוות התורה‪ ,‬ואילו מעשה מרכבה הם ראו‬
‫זאת בגלוי‪ )21‬נמשכת וחודרת בשכל האדם‪.‬‬
‫כלומר אף שגם כעת ישנו החיבור דחכמתו‬
‫של הקדוש ברוך הוא עם שכל האדם‪ ,‬הרי‬
‫מכיוון שזהו רק מצד חכמתו ורצונו כפי‬
‫שהם א) בנגלה דתורה ב) בעיקר אצל בני‬
‫ישראל‪ ,‬אין זה תכלית השלימות דחיבור‬
‫עליונים ותחתונים‪ ,‬אמנם לעתיד לבא שאז‬
‫יתגלה א) פנימיות התורה “דעה את הוי’” ב)‬
‫אף אצל אומות העולם‪ ,‬במילא יהיה תכלית‬
‫השלימות דחיבור עליונים (פנימיות התורה)‬
‫ותחתונים (אומות העולם)‪.‬‬
‫ויש לומר‪ ,‬שענין זה (החיבור דחכמתו יתברך‬
‫עם שכל האדם) מרומז גם בסיום הפרשה‪:‬‬
‫“ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו (דמות כסא‬
‫הכבוד‪ )22‬כמעשה לבנת (= לשון לבינה‪ )22‬הספיר‬
‫‪21‬‬
‫ע”פ הנסמן בהע’ ‪.48‬‬
‫‪27‬‬
‫(= אבן טובה‪ )22‬גו’ ויחזו את האלקים ויאכלו‬
‫וישתו” – שראיית אלקות (“סיני”) נמשכת‬
‫וחודרת בשכל האדם ומתאחדת עמו כמו המזון‬
‫(“ויאכלו וישתו”) שנעשה דם ובשר כבשרו‪ ,‬וזה‬
‫נעשה על ידי לימוד פנימיות התורה באופן של‬
‫הבנה והשגה (“יתפרנסון”) בתורת חסידות חב”ד‬
‫שאז נעשה האיחוד דשכלם של בני ישראל‬
‫עם אלוקות‪ ,‬כולל גם על ידי התרגום (כמרומז‬
‫ב”ויחזו” (הנאמר בפסוק)‪ ,‬שהוא תרגום של‬
‫ראי’) בשבעים לשון דאומות העולם (כמרומז‬
‫ב”לבנת הספיר”‪ ,‬ש”לבנים” שנעשים בידי אדם‬
‫רומזים על האותיות של שבעים לשון דאומות‬
‫העולם דכמו שלבינים נעשים מעפר פשוט‪,‬‬
‫ועל ידי עשיית האדם את הלבינים נעשים‬
‫הם קשים וחזקים כמו אבן‪ ,‬כך השבעים‬
‫לשון דאומות העולם אף שהם חול‪ ,‬מכל‬
‫מקום על ידי השימוש בהם לעניני קודש‬
‫הרי הם מתבררים ונעשים גם כן קודש‪,)23‬‬
‫כדי שא) יהי’ מובן גם לבני ישראל שלעת־עתה‬
‫אינם מבינים לשון הקודש ‪ ,‬ועד שב) יהי’‬
‫‪22‬‬
‫ראה אבן עזרא עה"פ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ע”פ הנסמן בהע’ ‪.51‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
'od tkt 'z"bpka ,urusv kfc od whv
inzvk ohcre,na hbpn (rehgcu
("hbhxn") vru,v vzhrfv uh,usuta
/55"oh,tk o,ucrj u,,fu"
,zrfvu ,ykjva 'rnuk ah z"pgu
ohypan ,arp ,ca crgc g"vut hdhvbn
o,ucrj u,,fu"s cmnu sngnv s"g
,zrfvu ,ykjvn vtmu,f 'thv '"oh,tk
(jhanv lkn) vz vbv"a "ibcr hfkn"
j"un e"f ka s"xpvn kjv '"tc
unkab rcfna ubrus thab r"unst
,ukdv inz lans ubh,sucgu ubhagn
'ubesm jhan hbp ,kcek rcf ohbfunu
vtruv-hrunu ohbcrv ka s"xpv ifu
lkn sungh" 'vkutdv inz ghdva ktrahc
sgu "jhan tuva ,ezjc wufu sus ,hcn
56"htsuc jhan vz hrv s cmnu sngnvk
"
hrsdc od rsju lanba '"hbhxn" s"xp _
57g"vut hdhvbna lf hsf sg 'okugv
,utfrgc"u) o,gsn ohzhrfnu ohyhkjn
t b h s "s ; e u , v o v c a h a ' " o v k a
cmnu sngnv s"g ("tbhs t,ufkns
/"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
ka v,ufhha ,adsva 'rnuk ahu
"hbhxn" s"xpvk uz vzrfvu vykjv
whkgv ,hagb uca] 58,cav ouhc ,hkd,n
grutnv od kkuf) ,ca crg hbhbg kfs
ouhs vausevk (g"vut hdhvbn ,zrfvs
uz vzrfvu vykjva lfc od znurnu (55
hukdv k,ufcu xxub,n uca ouenc vkce,b
vzca _ "oh,tk o,ucrj u,,fu" euxpv ihbcvs
,rynu ,hkf, thva) uz vzrfvu vykjva adsun
'vru,c euxp kg ,sxuhn (vz ouen ka unuhe
/"hbhxn"
/t"hpx ohfkn wkv o"cnr (56
"uzj uvhhkzn uzj tk uvbhts d"gt"s (57
/(t 'd vkhdn)
ouhc asujv hnhc u,ughcec od znurnu (58
,adsv '"rutnk ,h,f lz ,hz ina" iuakn 'l"z
/(t"hx inek vtru) hukhdvu rutv ihbg
306
ov oda) okugv ,unutk od icun
trucc vbuntvcu z"g ,khkac ohchhujn
ouhek vbfvv hvuza '(udhvbnu okugv
53vrurc vpa ohng kt lupvt zt sughv
"
/"sjt ofa uscgku wv oac okuf turek
grutnk gdubc od icun vznu /u
g"vut hdhvbn ,zrfvu ,ykjv _ k"bv
o,ucrj u,,fu"s cmnu sngnv s"g
:ohypan ,arp ,ca crgc _ "oh,tk
icunv g"uv "oh,tk o,ucrj u,,fu"
'("ohypan") ostv kfac od chhujnu
ka unuhe chhjn haubt kfa 'hrva
,khka h"g 'rauhu esm p"g okugv
tbnjr 'icruju xrv vthcna vnjkn
vnjknv hkf ,rhcak thcha sgu 'ikmhk
ohkfk o,fhpvu ("o,ucrj u,,fu")
okug ka ucuahk ,kgu, ohthcna
/("oh,t")
ukvb,v ,urusv kf lanc 'f"pgtu
unrda okugv ,unut ihc ,unjkn huchr
chhj,nvk sudhbc _ okugc icruju xrv
!haubtv kfac
lfk ,h,hntv vchxva 'k"mfgu
rndk vphtav ,rfhb vburjtv vpue,ca
'okugc ,unjknv ,pue, ouhxku
okugv ouhe ka vasj vpue, ,kj,vu
adsunf ',usjtu ouka 'rauhu esm p"g
g"vut hdhvbn ,zrfvu ,ykjvc r,uhc
cuhj smn er tk) thv 'vz ,ca crgc
kfav cuhj hrva '("ohypan") 54kfav
vtru /(p"vg oharpn) asuev iuakc (53
ihbgv ruthc ouhxc) ub,arp ;ux (wz lrf) ,"vut
ohng kt lupvt zt a"n uvza k"ptu" :(ohbcks
lrymh tku e"vk okuf kmt whvha vrurc vpa
tuva e"vk kfv whvh k"gk / / vbhck whjck
/"ohna hshc vthrc ohbct
tuv ostv kfa cuhj oda lfk ;xub (54
/v"x k"bf 'v"cev ka u,nfjn vtmu,f
28
‫‪29‬‬
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫מובן גם לאומות העולם (שגם הם מחוייבים‬
‫בשלילת עבודה זרה ובהאמונה בבורא העולם‬
‫ומנהיגו)‪ ,‬שזוהי ההכנה לקיום היעוד “אז אהפוך‬
‫אל עמים שפה ברורה (= לשון הקודש) לקרוא‬
‫כולם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד”‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬התרגום דפנימיות התורה לשבעים‬
‫לשון‪ ,‬שנותן את האפשרות לאומות העולם‬
‫להבין בשכלם את פנימיות התורה‪ ,‬זהו הכנה‬
‫לימות המשיח שאז לא יצטרכו אף ללשונות‬
‫אלו (בחינת לבינה) שהרי כולם ידברו רק‬
‫בלשון הקודש‪.24‬‬
‫לסיכום‪ :‬המקור לנטיית שכלם של בני אדם‬
‫(כולל אומות העולם) לדברים המחוייבים‪,‬‬
‫הוא רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא‬
‫הכתובים בתורה‪ ,‬והפירוש שהמשפטים‬
‫“מוסיף על הראשונים” לפי זה הוא ‪ -‬דכל‬
‫ענין מתן תורה הוא חיבור עליונים ותחתונים‬
‫וזה מודגש א) בכך שנטיית שכל האדם‬
‫(תחתונים) הוא לדברים המחוייבים מצד‬
‫חכמתו יתברך בתורה (עליונים)‪ .‬ב) וכן אצל‬
‫אומות העולם בנוגע לשבע מצוות בני נח‬
‫ש”אף שהדעת נוטה להם” (תחתונים) צריך‬
‫לקיימם מצד ש”צוה בהן הקדוש ברוך‬
‫הוא בתורה” (עליונים) ג) תכלית השלימות‬
‫בזה הוא בימות המשיח ש”דעה את הוי’”‬
‫(עליונים) יתאחד עם שכל האדם כולל‬
‫אומות העולם (תחתונים) ד) כפי שמרומז‬
‫ש”ויראו את אלוקי ישראל” (עליונים) הוא‬
‫באופן ד”ויאכלו וישתו” שמתאחד עם האדם‬
‫כאכילה (תחתונים)‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ראה הע’ ‪.53‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המקור להחלטת אומות העולם ‪ -‬פסק דין‬
‫הרבנים‬
‫ומזה מובן גם בנוגע למאורע הנזכר לעיל –‬
‫החלטת והכרזת מנהיגי אומות העולם על דבר‬
‫המעמד ומצב ד”וכתתו חרבותם לאתים” – בערב‬
‫שבת פרשת משפטים‪:‬‬
‫“וכתתו חרבותם לאתים” הוא ענין המובן‬
‫ומחוייב גם בשכל האדם (“משפטים”)‪ ,‬שהרי‪,‬‬
‫שכל אנושי מחייב קיומו של העולם על פי צדק‬
‫ויושר‪ ,‬על ידי שלילת מלחמה שמביאה הרס‬
‫וחורבן‪ ,‬רחמנא ליצלן‪ ,‬ועד ש”וכתתו ‪ “ . .‬יביא לא‬
‫רק לשלילת המלחמה אלא אף לשבירת כלי‬
‫המלחמה (“וכתתו חרבותם”) והפיכתם לכלים‬
‫שמביאים תועלת לישובו של עולם (“אתים”)‪.‬‬
‫ואף על פי כן‪ ,‬במשך כל הדורות התנהלו ריבוי‬
‫מלחמות בין אומות העולם שגרמו הרס וחורבן‬
‫בעולם – בניגוד להמתחייב בשכל האנושי!‬
‫דאף שהתבאר לעיל שחכמתו של הקדוש‬
‫ברוך הוא בתורה פועלת אף על שכלם של‬
‫אומות העולם‪ ,‬הרי הפעולה היא רק בשכלם‬
‫ולא במעשה שלהם‪.25‬‬
‫ועל כרחך צריך לומר‪ ,‬שהסיבה האמיתית‬
‫לכך שבתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לגמר‬
‫ולסיום תקופת המלחמות בעולם‪,‬‬
‫ובפרט שלגוי אין נפש אלוקית‪ ,‬ובמילא עיקר‬
‫‪25‬‬
‫התנהגתו היא לא לפי השכל אלא לפי המדות שהוא העיקר‬
‫בנפש הבהמית (ראה תניא ריש פ”ו)‪.‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
'od tkt 'z"bpka ,urusv kfc od whv
inzvk ohcre,na hbpn (rehgcu
("hbhxn") vru,v vzhrfv uh,usuta
/55"oh,tk o,ucrj u,,fu"
,zrfvu ,ykjva 'rnuk ah z"pgu
ohypan ,arp ,ca crgc g"vut hdhvbn
o,ucrj u,,fu"s cmnu sngnv s"g
,zrfvu ,ykjvn vtmu,f 'thv '"oh,tk
(jhanv lkn) vz vbv"a "ibcr hfkn"
j"un e"f ka s"xpvn kjv '"tc
unkab rcfna ubrus thab r"unst
,ukdv inz lans ubh,sucgu ubhagn
'ubesm jhan hbp ,kcek rcf ohbfunu
vtruv-hrunu ohbcrv ka s"xpv ifu
lkn sungh" 'vkutdv inz ghdva ktrahc
sgu "jhan tuva ,ezjc wufu sus ,hcn
56"htsuc jhan vz hrv s cmnu sngnvk
"
hrsdc od rsju lanba '"hbhxn" s"xp _
57g"vut hdhvbna lf hsf sg 'okugv
,utfrgc"u) o,gsn ohzhrfnu ohyhkjn
t b h s "s ; e u , v o v c a h a ' " o v k a
cmnu sngnv s"g ("tbhs t,ufkns
/"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
ka v,ufhha ,adsva 'rnuk ahu
"hbhxn" s"xpvk uz vzrfvu vykjv
whkgv ,hagb uca] 58,cav ouhc ,hkd,n
grutnv od kkuf) ,ca crg hbhbg kfs
ouhs vausevk (g"vut hdhvbn ,zrfvs
uz vzrfvu vykjva lfc od znurnu (55
hukdv k,ufcu xxub,n uca ouenc vkce,b
vzca _ "oh,tk o,ucrj u,,fu" euxpv ihbcvs
,rynu ,hkf, thva) uz vzrfvu vykjva adsun
'vru,c euxp kg ,sxuhn (vz ouen ka unuhe
/"hbhxn"
/t"hpx ohfkn wkv o"cnr (56
"uzj uvhhkzn uzj tk uvbhts d"gt"s (57
/(t 'd vkhdn)
ouhc asujv hnhc u,ughcec od znurnu (58
,adsv '"rutnk ,h,f lz ,hz ina" iuakn 'l"z
/(t"hx inek vtru) hukhdvu rutv ihbg
306
ov oda) okugv ,unutk od icun
trucc vbuntvcu z"g ,khkac ohchhujn
ouhek vbfvv hvuza '(udhvbnu okugv
53vrurc vpa ohng kt lupvt zt sughv
"
/"sjt ofa uscgku wv oac okuf turek
grutnk gdubc od icun vznu /u
g"vut hdhvbn ,zrfvu ,ykjv _ k"bv
o,ucrj u,,fu"s cmnu sngnv s"g
:ohypan ,arp ,ca crgc _ "oh,tk
icunv g"uv "oh,tk o,ucrj u,,fu"
'("ohypan") ostv kfac od chhujnu
ka unuhe chhjn haubt kfa 'hrva
,khka h"g 'rauhu esm p"g okugv
tbnjr 'icruju xrv vthcna vnjkn
vnjknv hkf ,rhcak thcha sgu 'ikmhk
ohkfk o,fhpvu ("o,ucrj u,,fu")
okug ka ucuahk ,kgu, ohthcna
/("oh,t")
ukvb,v ,urusv kf lanc 'f"pgtu
unrda okugv ,unut ihc ,unjkn huchr
chhj,nvk sudhbc _ okugc icruju xrv
!haubtv kfac
lfk ,h,hntv vchxva 'k"mfgu
rndk vphtav ,rfhb vburjtv vpue,ca
'okugc ,unjknv ,pue, ouhxku
okugv ouhe ka vasj vpue, ,kj,vu
adsunf ',usjtu ouka 'rauhu esm p"g
g"vut hdhvbn ,zrfvu ,ykjvc r,uhc
cuhj smn er tk) thv 'vz ,ca crgc
kfav cuhj hrva '("ohypan") 54kfav
vtru /(p"vg oharpn) asuev iuakc (53
ihbgv ruthc ouhxc) ub,arp ;ux (wz lrf) ,"vut
ohng kt lupvt zt a"n uvza k"ptu" :(ohbcks
lrymh tku e"vk okuf kmt whvha vrurc vpa
tuva e"vk kfv whvh k"gk / / vbhck whjck
/"ohna hshc vthrc ohbct
tuv ostv kfa cuhj oda lfk ;xub (54
/v"x k"bf 'v"cev ka u,nfjn vtmu,f
30
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫והתחלת תקופה חדשה של קיום העולם‬
‫על פי צדק ויושר‪ ,‬שלום ואחדות‪ ,‬כמודגש‬
‫ביותר בהחלטת והכרזת מנהיגי אומות העולם‬
‫בערב שבת זה‪ ,‬היא (לא רק מצד חיוב השכל‬
‫(“משפטים”)‪ ,‬שהרי חיוב השכל הי’ גם בכל‬
‫הדורות שלפני זה‪ ,‬אלא גם‪ ,‬ובעיקר) מפני‬
‫שמתקרבים להזמן שאודותיו הכריזה התורה‬
‫(“מסיני”) “וכתתו חרבותם לאתים”‪.‬‬
‫דמכיוון שהתורה היא דיפתראות‬
‫ופינקסאות שבהם נברא העולם (כנ”ל ס”ה)‪,‬‬
‫הרי מכיוון שהתורה הכריזה שבזמן זה יתחיל‬
‫קיום היעוד “וכתתו חרבותם לאיתים”‪ ,‬הרי‬
‫זה פועל על אומות העולם שיתחילו להתנהג‬
‫בהתאם במעשה בפועל‪.‬‬
‫ועל פי זה יש לומר‪ ,‬שהחלטת והכרזת מנהיגי‬
‫אומות העולם בערב שבת פרשת משפטים על‬
‫דבר המעמד ומצב ד”וכתתו חרבותם לאתים”‪,‬‬
‫היא‪ ,‬כתוצאה מהחלטת והכרזת “מלכי רבנן” (=‬
‫הרבנים (חכמים) שנקראו מלכים) ש”הנה זה‬
‫(מלך המשיח) בא”‪ ,‬החל מהפסק דין של כבוד‬
‫קדושת מורי וחמי אדמו”ר נשיא דורנו שמכבר‬
‫נשלמו מעשינו ועבודתינו דמשך זמן הגלות‬
‫‪31‬‬
‫ומוכנים כבר לקבלת פני משיח צדקנו‪ ,‬וכן הפסק‬
‫דין של הרבנים ומורי־הוראה בישראל שלא רק‬
‫שמוכנים להגאולה אלא שהגיע זמן הגאולה‪,‬‬
‫שכבר יש את ההתגלות של מלך המשיח‬
‫כמו שכותב הרמב”ם “יעמוד מלך מבית דוד‬
‫וכו’ בחזקת שהוא משיח” ועד להמעמד ומצב‬
‫ד”הרי זה משיח בודאי” שלאחרי שהתחיל‬
‫המעמד ומצב ד”משיח ודאי” יש את הבירור‬
‫דאומות העולם על ידי מלך המשיח כמו‬
‫שממשיך הרמב”ם (שם) “ויתקן את העולם‬
‫כולו לעבוד את ה’ ביחד שנאמר כי אז אהפוך‬
‫אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם ולעבדו‬
‫שכם אחד” – פסק דין “מסיני”‪ ,‬שנמשך וחדר‬
‫גם בגדרי העולם‪ ,‬עד כדי כך שמנהיגי אומות‬
‫העולם מחליטים ומכריזים מדעתם (ו”בערכאות‬
‫שלהם”‪ ,‬שיש בהם התוקף על פי תורה (סיני)‬
‫ד”דינא דמלכותא דינא”) על דבר המעמד ומצב‬
‫ד”וכתתו חרבותם לאתים”‪.‬‬
‫ויש לומר‪ ,‬שהדגשת שייכותה של החלטה‬
‫והכרזה זו להפסק דין “מסיני” מתגלית ביום‬
‫השבת [שבו נעשית העליה דכל עניני ערב שבת‬
‫(כולל גם המאורע דהכרזת מנהיגי אומות העולם)‬
‫להקדושה דיום‬
307
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
e"nvhcc ,hzdv ,fakk ihrsvbxv
v a r p v l a n v c z " s g u '64 h a h k a v
kt lthcvk" _ (,ca crgs rughac)
rfhb hnuen rcf" '"h,ubhfv rat ouenv
ohghsuna ,utrenv in wt vzu 'usdbf
e"nvhc sdbf iuufn vkgn ka e"nvhca
ohtc ohypan ,arpnu (c) '65"vyn ka
v,urek ihkhj,na sgu) vnur, ,arpk
vca '(ohypan ,arp ,ca ,jbnc
h,bfau asen hk uagu" huuhmv rntb
,hc 'ifanv ,hhag kg htea '66"ofu,c
e"nvhc (rehgcu) odu 'hba ,hcu iuatr
/68"lhsh ubbuf h-bst asen" '67hahkav
hsf _ ohypan ,arp vtc ovhbhcu
e"nvhc) vkutdv hbhbga ahdsvk
,uharpca (ihrsvbxvu jcznv 'hahkav
iputc ov (vnur,u ur,h) ukt
kfa smn od ohchhujna '"ohypan"s
hrsdc ursju ufanb rcfa 'ubhhv 'ostv
ghdva zhrfn unmg smn okugva 'okugv
/vkutdv inz
,arpc oda _ rehgu sugu /j
,ufhhavu raev znurn vnmg ohypan
_ vkutdv ,kj,vu ,ukdv inz ouhxk
,arp ka) "vaurhp"c rtucnv p"g
:69p"gcau,c (ohypan
ohypan ,arpca ohbhsv hyrp
urtc,b urhcjk ost ihca ohbhbgvc
ihehzb vkuf"a 'ihehzb rsxc p"gcau,c
vkhj, ruzjk ihsh,g thrcyc"a hrjtk (64
ihrsvbx wkv o"cnr) "asenk ihe,gb oanu
/(c"hv s"hp
/h"arpcu f 'df (65
/j 'vf (66
/j"cvhc wkv ahr o"cnr vtr (67
/t 'tfr d"jz /h"arpcu zh 'uy jkac (68
v ru , v u" euxpv kg k"zj ,arsf (69
,nsev /t 'v ,ufrc) ohypan p"xca "vumnvu
/(s"hv rpxk o"cnrv
;ruy"a iputc '",cac kfth") ,cav
,arp vru,c ihrue zta _ [("uhbpkn
whbpk vfrccu 'ruchmc) 59vkuf ohypan
"ohypan"v oda adsun vca '(whrjtku
,zrfva 's"usbc z"sgu '"hbhxn" ov
o,ucrj u,,fu" s"g g"vut hdhvbn
"ohypan") okfa cuhj p"g "oh,tk
thv (ovka ,utfrgc g"vut od ihbsa
s"g ("hbhxn") vru,v s"xpn vtmu,f
/ubesm jhan ,thc
,ufhhavu raevc ;hxuvk ahu / z
,ukdv inz ouhxk ohypan ,arps
:vkutdv ,kj,vu
,arpa (t) _ ,uharpv lanvc
,arpk ,ufhnxcu hrjtk vtc ohypan
:jcznv hbhsc vn,uju vnuhxa 60ur,h
jczn ,arpk ihbhs ,arp vfnxb vnk"
61asenv kmt ihrsvbx oha,a lk rnuk
sughv ouhe znurn vzca '62"(jcznv)
,cha '63"vbuatrcf lhypua vchatu"
_ hahnj ouhc v,thre ,kj,v kg ;xub (59
hbpk _ hba ouhcu ',ca crgs grutnv hbpk
/hghcrv ouhk ruts grutnv
vnuhxa jkac ,arp hrjtk vtca (60
'"rus rusn ekngc wvk vnjkn"c vn,uju
tjhans trsnu ihs tnkgs trsn thrs h,k,k"
/(g"ch,) "h,ts tnkgs trsnu
,uhvk ifun wvk ,hc" _ jcznv urehga (61
wkv ahr o"cnr) ",ubcrev uc ohchren
";ryh ctz ihnhbc"k u,ufhhan rhgvku /(j"cvhc
_ ("uhrjtknu uhbpkn ;ruy"a ,cak lhhaa)
ohjcz) ;ruy ka uekjc tuv (jcznvu) e"nvhca
(e"nvhc ka urehg) jcznvu '(lkhtu c 'db
'y"mp r"c) ;yuj ctzk kanb ,ubcrev ;yuja
o,ukgvk okugv hbhbg ;yuju ;ruya '(d
/vausek
c"p ,ufn hnkaurh /ub,arp ahr h"arp (62
ahr _ ohxups vnfcu) ur,h p"x t,khfn /u"v
/sh 'tf ub,arp /(ub,arp
/uf 't whgah (63
32
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫השבת (כמאמר חז”ל‪ 26‬ש”מי שטרח בערב‬
‫שבת יאכל בשבת”‪ ,‬באופן ש”טורף מלפניו” היינו‬
‫שטורף ומעלה את מה שלפניו ‪ -‬ששת ימי‬
‫השבוע)] – שאז קורין בתורה פרשת משפטים‬
‫כולה (בציבור‪ ,‬ובברכה לפניה ולאחריה)‪ ,‬שבה‬
‫מודגש שגם ה”משפטים” הם “מסיני”‪ ,‬ועל דרך‬
‫זה בנדון דידן‪ ,‬שהכרזת מנהיגי אומות העולם על‬
‫דבר “וכתתו חרבותם לאתים” על פי חיוב שכלם‬
‫(“משפטים” שדנין גם אומות העולם בערכאות‬
‫שלהם) היא כתוצאה מפסק דין התורה (“מסיני”)‬
‫על דבר ביאת משיח צדקנו‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬הסיבה האמיתית לכך שאומות‬
‫העולם החליטו והכריזו על ההוספה בשלום‬
‫דוקא בזמן זה (אף שענין זה תמיד היה מובן‬
‫בשכלם)‪ ,‬הוא פסק דין הרבנים שהגיע זמן‬
‫הגאולה ויש כבר את ההתגלות דמשיח עד‬
‫למשיח ודאי‪ ,‬וענין זה מודגש בשבת שבו‬
‫קורים בתורה שגם המשפטים הם מ”סיני”‪,‬‬
‫וכן בנדון דידן שהחלטת אומות העולם‬
‫(משפטים) הוא כתוצאה מפסק דין הרבנים‬
‫(סיני)‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הקשר והשייכות דהמשך הפרשיות יתרו ‪-‬‬
‫תרומה לגאולה‬
‫ויש להוסיף בהקשר והשייכות דפרשת‬
‫משפטים לסיום זמן הגלות והתחלת הגאולה‬
‫‪26‬‬
‫ראה בהע’ ‪.3‬‬
‫‪33‬‬
‫(בנוסף להקשר בין פרשת משפטים באופן‬
‫פרטי לפעולתו של משיח בדבר “וכתתו‬
‫חרבותם לאיתים”‪ ,‬כמבואר לעיל ס”ו)‪:‬‬
‫בהמשך הפרשיות (ברצף הפרשיות יתרו‬
‫משפטים ותרומה) – (א) שפרשת משפטים‬
‫באה לאחרי ובסמיכות לפרשת יתרו שסיומה‬
‫וחותמה בדיני המזבח‪ :‬כמאמר חז”ל “למה‬
‫נסמכה פרשת דינין (= משפטים) לפרשת (יתרו‬
‫שבסיומה מדובר על דבר ה)מזבח לומר לך‬
‫שתשים סנהדרין אצל המקדש (שעיקר ענינו‬
‫הוא הקרבת קרבנות על גבי המזבח)”‪ ,‬שבזה‬
‫מרומז קיום היעוד “ואשיבה שופטיך כבראשונה”‪,‬‬
‫שתוכנה שיבת הסנהדרין ללשכת הגזית בבית‬
‫המקדש השלישי‪ ,‬ועל דרך זה בהמשך הפרשה‬
‫(בשיעור דערב שבת) – שנאמר “להביאך אל‬
‫המקום אשר הכינותי”‪ ,‬ומפרש רש”י “כבר‬
‫מקומי ניכר כנגדו‪ ,‬וזה א’ מן המקראות שמודיעים‬
‫שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש‬
‫של מטה”‪( ,‬ב) ומפרשת משפטים באים לפרשת‬
‫תרומה (ועד שמתחילין לקרותה במנחת שבת‬
‫פרשת משפטים)‪ ,‬שבה נאמר הציווי “ועשו‬
‫לי מקדש ושכנתי בתוכם”‪ ,‬שקאי על עשיית‬
‫המשכן‪ ,‬בית ראשון ובית שני‪ ,‬וגם (ובעיקר) בית‬
‫המקדש השלישי‪ ,‬מכיוון ש”מקדש אדנ־י כוננו‬
‫ידיך” קאי בעיקר על בית המקדש השלישי‬
‫שהוא יהיה בנין של הקדוש ברוך הוא (ולכן‬
‫יהיה נצחי)‪ ,‬על כן עיקר הענין ד”ושכנתי‬
‫בתוכם” הוא בבית המקדש השלישי‪.‬‬
307
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
e"nvhcc ,hzdv ,fakk ihrsvbxv
v a r p v l a n v c z " s g u '64 h a h k a v
kt lthcvk" _ (,ca crgs rughac)
rfhb hnuen rcf" '"h,ubhfv rat ouenv
ohghsuna ,utrenv in wt vzu 'usdbf
e"nvhc sdbf iuufn vkgn ka e"nvhca
ohtc ohypan ,arpnu (c) '65"vyn ka
v,urek ihkhj,na sgu) vnur, ,arpk
vca '(ohypan ,arp ,ca ,jbnc
h,bfau asen hk uagu" huuhmv rntb
,hc 'ifanv ,hhag kg htea '66"ofu,c
e"nvhc (rehgcu) odu 'hba ,hcu iuatr
/68"lhsh ubbuf h-bst asen" '67hahkav
hsf _ ohypan ,arp vtc ovhbhcu
e"nvhc) vkutdv hbhbga ahdsvk
,uharpca (ihrsvbxvu jcznv 'hahkav
iputc ov (vnur,u ur,h) ukt
kfa smn od ohchhujna '"ohypan"s
hrsdc ursju ufanb rcfa 'ubhhv 'ostv
ghdva zhrfn unmg smn okugva 'okugv
/vkutdv inz
,arpc oda _ rehgu sugu /j
,ufhhavu raev znurn vnmg ohypan
_ vkutdv ,kj,vu ,ukdv inz ouhxk
,arp ka) "vaurhp"c rtucnv p"g
:69p"gcau,c (ohypan
ohypan ,arpca ohbhsv hyrp
urtc,b urhcjk ost ihca ohbhbgvc
ihehzb vkuf"a 'ihehzb rsxc p"gcau,c
vkhj, ruzjk ihsh,g thrcyc"a hrjtk (64
ihrsvbx wkv o"cnr) "asenk ihe,gb oanu
/(c"hv s"hp
/h"arpcu f 'df (65
/j 'vf (66
/j"cvhc wkv ahr o"cnr vtr (67
/t 'tfr d"jz /h"arpcu zh 'uy jkac (68
v ru , v u" euxpv kg k"zj ,arsf (69
,nsev /t 'v ,ufrc) ohypan p"xca "vumnvu
/(s"hv rpxk o"cnrv
;ruy"a iputc '",cac kfth") ,cav
,arp vru,c ihrue zta _ [("uhbpkn
whbpk vfrccu 'ruchmc) 59vkuf ohypan
"ohypan"v oda adsun vca '(whrjtku
,zrfva 's"usbc z"sgu '"hbhxn" ov
o,ucrj u,,fu" s"g g"vut hdhvbn
"ohypan") okfa cuhj p"g "oh,tk
thv (ovka ,utfrgc g"vut od ihbsa
s"g ("hbhxn") vru,v s"xpn vtmu,f
/ubesm jhan ,thc
,ufhhavu raevc ;hxuvk ahu / z
,ukdv inz ouhxk ohypan ,arps
:vkutdv ,kj,vu
,arpa (t) _ ,uharpv lanvc
,arpk ,ufhnxcu hrjtk vtc ohypan
:jcznv hbhsc vn,uju vnuhxa 60ur,h
jczn ,arpk ihbhs ,arp vfnxb vnk"
61asenv kmt ihrsvbx oha,a lk rnuk
sughv ouhe znurn vzca '62"(jcznv)
,cha '63"vbuatrcf lhypua vchatu"
_ hahnj ouhc v,thre ,kj,v kg ;xub (59
hbpk _ hba ouhcu ',ca crgs grutnv hbpk
/hghcrv ouhk ruts grutnv
vnuhxa jkac ,arp hrjtk vtca (60
'"rus rusn ekngc wvk vnjkn"c vn,uju
tjhans trsnu ihs tnkgs trsn thrs h,k,k"
/(g"ch,) "h,ts tnkgs trsnu
,uhvk ifun wvk ,hc" _ jcznv urehga (61
wkv ahr o"cnr) ",ubcrev uc ohchren
";ryh ctz ihnhbc"k u,ufhhan rhgvku /(j"cvhc
_ ("uhrjtknu uhbpkn ;ruy"a ,cak lhhaa)
ohjcz) ;ruy ka uekjc tuv (jcznvu) e"nvhca
(e"nvhc ka urehg) jcznvu '(lkhtu c 'db
'y"mp r"c) ;yuj ctzk kanb ,ubcrev ;yuja
o,ukgvk okugv hbhbg ;yuju ;ruya '(d
/vausek
c"p ,ufn hnkaurh /ub,arp ahr h"arp (62
ahr _ ohxups vnfcu) ur,h p"x t,khfn /u"v
/sh 'tf ub,arp /(ub,arp
/uf 't whgah (63
34
‫‪35‬‬
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫וביניהם באה פרשת משפטים – כדי להדגיש‬
‫שעניני הגאולה (ביהמ”ק השלישי‪ ,‬המזבח‬
‫והסנהדרין) שבפרשיות אלו (יתרו ותרומה) הם‬
‫באופן ד”משפטים”‪ ,‬שמחוייבים גם מצד שכל‬
‫האדם‪ ,‬היינו‪ ,‬שכבר נמשכו וחדרו בגדרי העולם‪,‬‬
‫שהעולם מצד עצמו מכריז שהגיע זמן הגאולה‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬המשך הפרשיות יתרו – תרומה‪,‬‬
‫קשורים ושייכים לגאולה א) הסמיכות דיתרו‬
‫(שבסיומה מדובר על המזבח) עם משפטים‬
‫מרמז על חזרת הסנהדרין (שדנים במשפטים)‬
‫לבית המקדש השלישי (שעיקרו הקרבת‬
‫הקרבנות במזבח) ב) פרשת תרומה שבה‬
‫נאמר הצווי “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”‬
‫מרמז על בית המקדש השלישי שבו יהיה‬
‫עיקר הענין ד”ושכנתי בתוכם” ג) ופרשת‬
‫משפטים (שבאה ביניהם) מרמז שכל עניני‬
‫הגאולה חודרים גם בשכל האדם עד שחודר‬
‫אף בעולם‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הקשר והשייכות דמסכת נזיקין להגאולה‬
‫ועוד ועיקר – שגם בפרשת משפטים עצמה‬
‫מרומז הקשר והשייכות לסיום זמן הגלות‬
‫והתחלת הגאולה – על פי המבואר ב”פירושה”‬
‫(של פרשת משפטים) בתורה שבעל פה‪:‬‬
‫פרטי הדינים שבפרשת משפטים בהענינים‬
‫שבין אדם לחבירו נתבארו בתורה שבעל פה‬
‫בסדר נזיקין‪ ,‬ש”כולה נזיקין‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
kg" euxpc ohznurn ihehzbs ,uccv wda
/ohypan ,arpca "wudu gap rcs kf
:75ihbgv ruthcu
,ukdv inz ,ukkf kg znur _ "ihehzb"
,uhukd aka sdbf ',ucc akak ekjbu)
o h b h b g o k u g c o b a h a f ' (76 , u h k k f v
vgcrt"n kjv '("ihehzb") ohhumr-h,kc
',ukdvs "tne tcc"c "ihehzb ,uct
rnut vz") ,eukjnu vchrn hbhbg z"sgu
/ / wh,tmn hbt rnut vzu wh,tmn hbt
sgu ',ukdvs "tghmn tcc"c ("ueukjh
_ ,ukdvs (rndu ouhx) "tr,c tcc"k
, u a g k u m r a i h p , u a v"c v , k j , v a
jrfv tkk 'cuyv iumrna '"rmjc vmhjn
iht umr tk tv umrs tngy")
s " g o v h b h c o h r c s , n ' (77 " i h c h h j n
kf arhp" :(t, wg d"jzk m"huk hyuek) r"untt
'kf webv suxh tuv kf ubhhvu 'ihp,ua kg vsct
vat hf 'tceub wkn tuv vsct 'trufs tuvu
kfu 'ihaushe wxn ahrc t,htsf vsct ,treb
ruchj hf 'ihp,ua ubhhvu 'i"uz ruchj tuv vsct
ihp,ua vaka wtnf ',up,ua web vatu aht
khgk rnta vn f"d ubhhvu 'wuf untu uhct 'ostc
a"nf 'suxh tzr 'vscts tzru ihp,ua vt,hk,
a"hhg _ "wkn vsct 'a"g zr wgn t"utnc
n"t ,hhaue ekuxn v,gu" :ehxnu 'vfurtc
/"rvz hmumbca
wg u"fj a"uek od vtr _ inek tcvc (75
/lkhtu 150
,hc icruj hrjtka ,ukdv 'ohrmn ,ukd (76
/hba ,hc icruj hrjtka ,ukdvu 'iuatr
/c"g ahr 'c (77
ehxnu '"tghmn tcc ts wuf vsct kf kg vnka
sg" euxpv ouhxc znrb '"ihp,ua" '"ht,hk, tcc"a
kusd ejus vrutfku /"ovhba rcs tuch ohektv
rvzca rsxv hubha 'oh,acu _ rvzv hrcsc whdvk
'(unuhxc ivu ihbgv ,kj,vc iv :kupf hubhau)
_ ubhbpka rvzc rfzb tka euxpv ouhx ,pxuvu
p"g vmr,k ah uz thauea yrpcu) uz thaue kkdc
/(vrgvv ohbpca r"untt ruthc
308
,fxnv ekj"u '70"thv t,fxn tsj
tccc khj,vu 'ohekj vakak vbuatrv
rua iudf ihehzb kg rcsk vbhbgu tne
ypuav ihtu 'kcujv ihsu rgcvu rucu
ezhvv rhxha osue rcs ohsevk htar
v,ut ohsev vz hbpnu ost hbcn
tcc f"jtu 'ihbhsv rta kg vbuatrc
,ubgyv kg rcsk vbhbgu tghmn
rhfavu ktuav ihsu ,urhfau ,ubusepvu
(ohypan ,arpc) cu,fv vaga unf / /
umbh hfu 'rgcvu rucu rua hbhs rjta
f"jtu 'ohrnua vgcrt kg rchs 'ohabt
,eukjc rcsk ubhbgu 'tr,c tcc
,urhsv ihbgc ihbhsvu ,ugerev
vburjtc vzv ekjv rshxu / / ,up,uanv
tku ,urcx hrcsu vkce ukufa khcac
/71"vru,v in rtc,v
hcc ,k," _ 72rvzv hrcsc adsunu
tsj 't,hb,n hrsxc (ibcr) ubhe, ihbhs
'wufu ruav ihehzb ,uct gcrtc t,hnse
ihp,ua vt,hk, 'jf,ats ,hky tbhhb,
uyeb tres jrut / / vshcts tzru
kg rua kg / / gap rcs kf kg 73ch,fs
tuv hfvs 'tne tcc ts va kg runj
'tghmn tcc ts vnka kg 'ihkn iubhtc
'ubhhv '74"ht,hk, tcc ts vsct kf kg
/t"gx 'ce e"c (70
ekjvu v"s) a"nvhpk o"cnrv ,nsev (71
/(haav
/t 'jme d"j (72
vz euxpa 'rhgvku _ /j 'cf ub,arp (73
znura '(v"p vrha erp) ;ruy ctzs vrhav tuv
-h,kcv ohbhbgv ,fhpvu kuyhc smna vrhav kg
/vauses ;ruy ctz h"g ohhumr
hbhs kfs vae" :oa ,urut hmumhbc (74
,urgvcu /*"n"t 'wc erpc tghmn tccc vshct
z"ue,k uruthcc t"rdv" :oa rvuz hmumhbcu (*
,hky tbhb, whdvk wf (t"gx z"ne) vtrhag
kg wuf ihp,ua vt,hk, 'vshcts tzru jf,ats
36
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫חדא מסכתא היא” (= כל נזיקין מסכת אחת‬
‫היא) כלומר‪ ,‬כל שלושת המסכתות הראשונות‬
‫בסדר נזיקין הנקראים בשם בבא קמא (=‬
‫שער ראשון) בבא מציעא (= שער אמצעי)‬
‫ובבא בתרא (= שער אחרון) הם בעצם חלק‬
‫ממסכת אחת הנקראת בשם ‘נזיקין’ אלא‬
‫שמפני גודלה של המסכת חלקוה לשלושה‬
‫שערים‪ ,‬ו”חלק המסכת הראשונה (בסדר נזיקין)‬
‫לשלשה חלקים‪ ,‬והתחיל בבבא קמא וענינה לדבר‬
‫על נזיקין כגון שור שהזיק ובור שאפשר ליפול‬
‫לתוכו והבער היזק הבא על ידי שריפה ודין‬
‫החובל‪ ,‬ואין השופט רשאי להקדים דבר קודם‬
‫שיסיר ההיזק מבני אדם ומפני זה הקדים אותה‬
‫בראשונה על שאר הדינין‪ ,‬ואחר כך בבא מציעא‬
‫וענינה לדבר על הטענות והפקדונות ושכירות ודין‬
‫השואל והשכיר ‪ . .‬ובא לאחרי בבא קמא כמו‬
‫שעשה הכתוב (בפרשת משפטים) שאחר דיני‬
‫שור ובור והבער‪ ,‬וכי ינצו אנשים (היינו חובל)‪,‬‬
‫דיבר על ארבעה שומרים (שומר חינם‪ ,‬שומר‬
‫שכר‪ ,‬שוכר‪ ,‬ושואל)‪ ,‬ואחר כך בבא בתרא‪ ,‬וענינו‬
‫לדבר בחלוקת הקרקעות והדינין בענין הדירות‬
‫המשותפות (דיני שותפות) ‪ . .‬וסידר החלק הזה‬
‫באחרונה בשביל שכולו קבלה איש מפי איש‬
‫‪37‬‬
‫ודברי סברות ולא התבאר מן התורה”‪.‬‬
‫ומודגש בדברי הזהר – “תלת בבי דינין תקינו‬
‫(רבנן) בסדרי מתניתא‪ ,‬חדא קדמיתא בארבע‬
‫אבות נזיקין השור וכו’‪ ,‬תניינא טלית דאשתכח‪,‬‬
‫תליתאה שותפין ורזא דאבידה ‪ . .‬אורח דקרא‬
‫נקטו דכתיב על כל דבר פשע ‪ . .‬על שור על חמור‬
‫על שה דא בבא קמא‪ ,‬דהכי הוא באינון מלין‪ ,‬על‬
‫שלמה דא בבא מציעא‪ ,‬על כל אבדה דא בבא‬
‫תליתאי” (= שלשה שערי דינין תקנו (חכמים)‬
‫בסדרי המשנה‪ ,‬אחת הראשונה בארבע‬
‫אבות נזיקין השור וכו’‪ ,‬שניה טלית שנמצאה‪,‬‬
‫שלישית שותפין וסוד האבידה ‪ . .‬דרך הפסוק‬
‫(הנאמר בפרשתינו לאחרי דיני הנזיקין) אחזו‬
‫שנאמר על כל דבר פשע ‪ . .‬על שור על‬
‫חמור על שה זו בבא קמא‪ ,‬שכך היא (שדנה)‬
‫באותם דברים‪ ,‬על שלמה זו בבא מציעא‪ ,‬על‬
‫כל אבדה זו בבא שלישית (= בבא בתרא)‪,)27‬‬
‫היינו‪ ,‬שג’ הבבות דנזיקין מרומזים בפסוק “על‬
‫כל דבר פשע וגו’” שבפרשת משפטים‪.‬‬
‫דאף שבבא מציעא מדבר על דיני אבידה ולא בבא‬
‫‪27‬‬
‫בתרא‪ ,‬הרי מכיוון שאשה נקראת אבידה‪ ,‬ואיש ואישה ה”ה‬
‫כשותפים ע”כ אומר הזוהר ש”על כל אבדה” הולך (ע”ד‬
‫הרמז עכ”פ) על בבא בתרא‪.‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
kg" euxpc ohznurn ihehzbs ,uccv wda
/ohypan ,arpca "wudu gap rcs kf
:75ihbgv ruthcu
,ukdv inz ,ukkf kg znur _ "ihehzb"
,uhukd aka sdbf ',ucc akak ekjbu)
o h b h b g o k u g c o b a h a f ' (76 , u h k k f v
vgcrt"n kjv '("ihehzb") ohhumr-h,kc
',ukdvs "tne tcc"c "ihehzb ,uct
rnut vz") ,eukjnu vchrn hbhbg z"sgu
/ / wh,tmn hbt rnut vzu wh,tmn hbt
sgu ',ukdvs "tghmn tcc"c ("ueukjh
_ ,ukdvs (rndu ouhx) "tr,c tcc"k
, u a g k u m r a i h p , u a v"c v , k j , v a
jrfv tkk 'cuyv iumrna '"rmjc vmhjn
iht umr tk tv umrs tngy")
s " g o v h b h c o h r c s , n ' (77 " i h c h h j n
kf arhp" :(t, wg d"jzk m"huk hyuek) r"untt
'kf webv suxh tuv kf ubhhvu 'ihp,ua kg vsct
vat hf 'tceub wkn tuv vsct 'trufs tuvu
kfu 'ihaushe wxn ahrc t,htsf vsct ,treb
ruchj hf 'ihp,ua ubhhvu 'i"uz ruchj tuv vsct
ihp,ua vaka wtnf ',up,ua web vatu aht
khgk rnta vn f"d ubhhvu 'wuf untu uhct 'ostc
a"nf 'suxh tzr 'vscts tzru ihp,ua vt,hk,
a"hhg _ "wkn vsct 'a"g zr wgn t"utnc
n"t ,hhaue ekuxn v,gu" :ehxnu 'vfurtc
/"rvz hmumbca
wg u"fj a"uek od vtr _ inek tcvc (75
/lkhtu 150
,hc icruj hrjtka ,ukdv 'ohrmn ,ukd (76
/hba ,hc icruj hrjtka ,ukdvu 'iuatr
/c"g ahr 'c (77
ehxnu '"tghmn tcc ts wuf vsct kf kg vnka
sg" euxpv ouhxc znrb '"ihp,ua" '"ht,hk, tcc"a
kusd ejus vrutfku /"ovhba rcs tuch ohektv
rvzca rsxv hubha 'oh,acu _ rvzv hrcsc whdvk
'(unuhxc ivu ihbgv ,kj,vc iv :kupf hubhau)
_ ubhbpka rvzc rfzb tka euxpv ouhx ,pxuvu
p"g vmr,k ah uz thauea yrpcu) uz thaue kkdc
/(vrgvv ohbpca r"untt ruthc
308
,fxnv ekj"u '70"thv t,fxn tsj
tccc khj,vu 'ohekj vakak vbuatrv
rua iudf ihehzb kg rcsk vbhbgu tne
ypuav ihtu 'kcujv ihsu rgcvu rucu
ezhvv rhxha osue rcs ohsevk htar
v,ut ohsev vz hbpnu ost hbcn
tcc f"jtu 'ihbhsv rta kg vbuatrc
,ubgyv kg rcsk vbhbgu tghmn
rhfavu ktuav ihsu ,urhfau ,ubusepvu
(ohypan ,arpc) cu,fv vaga unf / /
umbh hfu 'rgcvu rucu rua hbhs rjta
f"jtu 'ohrnua vgcrt kg rchs 'ohabt
,eukjc rcsk ubhbgu 'tr,c tcc
,urhsv ihbgc ihbhsvu ,ugerev
vburjtc vzv ekjv rshxu / / ,up,uanv
tku ,urcx hrcsu vkce ukufa khcac
/71"vru,v in rtc,v
hcc ,k," _ 72rvzv hrcsc adsunu
tsj 't,hb,n hrsxc (ibcr) ubhe, ihbhs
'wufu ruav ihehzb ,uct gcrtc t,hnse
ihp,ua vt,hk, 'jf,ats ,hky tbhhb,
uyeb tres jrut / / vshcts tzru
kg rua kg / / gap rcs kf kg 73ch,fs
tuv hfvs 'tne tcc ts va kg runj
'tghmn tcc ts vnka kg 'ihkn iubhtc
'ubhhv '74"ht,hk, tcc ts vsct kf kg
/t"gx 'ce e"c (70
ekjvu v"s) a"nvhpk o"cnrv ,nsev (71
/(haav
/t 'jme d"j (72
vz euxpa 'rhgvku _ /j 'cf ub,arp (73
znura '(v"p vrha erp) ;ruy ctzs vrhav tuv
-h,kcv ohbhbgv ,fhpvu kuyhc smna vrhav kg
/vauses ;ruy ctz h"g ohhumr
hbhs kfs vae" :oa ,urut hmumhbc (74
,urgvcu /*"n"t 'wc erpc tghmn tccc vshct
z"ue,k uruthcc t"rdv" :oa rvuz hmumhbcu (*
,hky tbhb, whdvk wf (t"gx z"ne) vtrhag
kg wuf ihp,ua vt,hk, 'vshcts tzru jf,ats
38
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫וביאור הענין – הקשר בין כל הנ”ל לסיום‬
‫זמן הגלות ותחילת הגאולה ‪: -‬‬
‫“נזיקין” – רומז על כללות זמן הגלות (ונחלק‬
‫לשלש בבות‪ ,‬כנגד שלש גלויות הכלליות)‪,‬‬
‫כשישנם בעולם ענינים בלתי־רצויים (“נזיקין”)‪,‬‬
‫החל מ”ארבעה אבות נזיקין” ב”בבא קמא”‬
‫דהגלות (כלומר בתחילת הגלות)‪ ,‬ועל דרך זה‬
‫עניני מריבה ומחלוקת (כמו שכתוב בגמרא‬
‫‪39‬‬
‫שאם באים ב' אנשים לדין “זה אומר אני‬
‫מצאתי’ וזה אומר אני מצאתי’ ‪ . .‬אזי הדין הוא‬
‫שיחלוקו”) ב”בבא מציעא” (באמצע) דהגלות‪,‬‬
‫ועד ל”בבא בתרא” (סיום וגמר) דהגלות –‬
‫שהתחלתה ב”השותפין שרצו לעשות מחיצה‬
‫בחצר”‪ ,‬שמרצון הטוב‪ ,‬ללא הכרח (“טעמא דרצו‬
‫הא לא רצו אין מחייבין” (= דוקא אם רצו אבל‬
‫אם לא רצו אין מחייבין))‪ ,‬מתדברים ביניהם‬
‫על דבר‬
309
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
h,nau" '"i,huk ka urugn ohehsmk
,unuj ka ohbctc) 83lh,uana sfsf
rnt sju ova rnt sj / / (ohkaurh
ihsf huvk v"cev uvk rnt 'vpah
,t whcdvk v"cev sh,g" '"ihsfu
84rntba 'vkgnk ,utxrp wd ohkaurh
ah rnt, tnau / / wh,j, vcahu vntru
vbhpug, cgf vkt 85hn k", ',ukgk rgm
86thduxv ifu '"ovh,ucurt kt ohbuhfu
sh,gk 87 k t r a h . r t , e u k j , u s u t
/88tuck
r,uh ,ezj,n khgk runtv p"g /y
rgmv ksud og sjhc 'vvhn,vu vthkpv
iht rgmv ksud smna sgu) vkvcvvu
if,hv _ (,cav ouhc vzc lhrtvk
sg ///!?,ukdc ihhsg ohtmnb h"bca
///!?h,n
tuc kg ohbnhxv kf hrjtka if,hv
shnu ;fh, vnhkavu ,h,hntv vkutdv
vz ,ca crgs grutnvk sg 'ann
inzv ghdva ohzhrfn g"vut ukhpta
ohtmnb _ "oh,tk o,ucrj u,,fu"s
/ch 'sb whgah (83
/s"uh 'sh whrfz (84
/j 'x whgah (85
/t 'cfe (86
ohycak v,eukj hrjtk oda rhgvku (87
s"g _ ktrah kkfk vkuf ktrah .rt ,fhha
'"wuf vmhjn ,uagk umra ihp,uav" ,nduscu
/"ihp,ua"s iputc thv vmhjnv ,hhag oda
ouhs rughac) ohypan ,arpc z"sgu (88
lkucd ,t h,au" _ .rtv ,ukucdk gdubc (e"av
'"rvbv sg rcsnnu oh,akp oh sgu ;ux ohn
ovrctk jycuva hpf '(h"arpcu tk 'df) ",rp"
/(tf-jh 'uy lk lk) ohr,cv ihc ,hrcc *ubhct
vfrtk vc lkv" :t 'e tr,c tccn rhgvku (*
lkv,v oue ch,fs / / ufukhv ouen vbe vcjrku
tvha hsf / / vbb,t lk hf vcjrku vfrtk .rtc
/"uhbc hbpk aucfk jub
vnuhxu Quvgrn aht whtr ezhv ,ghbn
,ubunn hbhsc euxgh ohfjha vmurv"c
vru,v ,nfj ,urcd,v '78"vru,c / /
hrsdc od ,rsuja iputc (79"hbhx")
'("ohypan" '",ubunn hbhs") okugv
ohbhbgk ,uraptv ,kkabu vkyc z"hga
rndu ouhxc _ ("ihehzb") ohhumr-h,kc
,h,hntv vkutdv vkhj,n zta ',ukdv
,akuanvu ,hahkav vkutd) vnhkavu
e"nvhc z"sgu ',uhukdv aka ,fpvna
,hc 'ifanv kkufa akuanvu hahkav
ihbck obcruj lpvnu 'hba ,hcu iuatr
/(kkfuanu
ouhx) tr,c tcc ,fxnca ';hxuvku
vkutdv od ,znurn (,ukdv rndu
81ubesm jhan h"g 80vnhkavu ,h,hntv
f"uf urtc,b vca 82vgushv thduxvc _
sh,g" :ovnu 'tuck sh,gks ohsughvn
uracn ohehsmk vsugx ,uagk v"cev
vfux ,uagk v"cev sh,g" '"i,huk ka
/vbanc _ c 'vge (78
,mpvu hukhd ,urcd,v sjuhncu kkuf (79
,ru,c vdavu vbcv ka iputc vru,v ,uhnhbp
:ohypan p"xc od znurnf _ s"cj ,ushxj
/v"x k"bf '"wudu ohektv ,t uzjhu"
'vesmv ,umn h"g vkutdv curhe kg ;xub (80
/h"x ineksf
rtc,b (c 'vg) c"c ,fxnca rhgvk (81
ch,fs" 'v"cev ka una kg treb *"jhan"a
/**"ubesm wv utreh rat una vzu (u 'df whnrh)
/lkhtu c"gx 'sg (82
una kg ihtreba ohehsm ihsh,g"a lfk ;xub (*
/(oa) "v"cev ka
wv iustv hbp itn" :t 'jk c"jzn rhgvk (**
vtru) "h"car ts (zh 'df ub,arpc od a"nf)
hcdk h"carc aushjva k"hu /(oa z"umbc inxbv
whjcn / / uc rhtn whv"a hbpn tuv ohehsm rta
d"kv rga (j"ts og) rushx) "jhan ka urut ,rtv
/(c 'za rnugc
40
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫מניעת היזק ראיה איש מרעהו‪ ,‬אלא שעדיין‬
‫יש אפשרות למציאות של נזיקין; וסיומה‬
‫ב”הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות ‪. .‬‬
‫בתורה”‪ ,‬שמורה על התגברות חכמת התורה‬
‫(“סיני”) באופן שחודרת גם בגדרי העולם (“דיני‬
‫ממונות”‪“ ,‬משפטים” שמובנים בשכל האדם)‪,‬‬
‫שעל ידי זה בטלה ונשללת גם האפשרות‬
‫לענינים בלתי־רצויים (“נזיקין”) – בסיום וגמר‬
‫הגלות כפי שהוסבר לעיל (ס”ג) שכבר לפני‬
‫הגאולה (בערב הגאולה) מתחיל מעין המצב‬
‫של שלום כפי שיהיה בשלימות בגאולה‪ ,‬שאז‬
‫מתחילה הגאולה האמיתית והשלימה (גאולה‬
‫השלישית והמשולשת שכוללת ומהפכת‬
‫את שלש הגלויות‪ ,‬ועל דרך זה בית המקדש‬
‫השלישי והמשולש שכולל המשכן‪ ,‬בית ראשון‬
‫ובית שני‪ ,‬ומהפך חורבנם לבנין ומשוכלל שבזה‬
‫מרומז דלא רק שאין אפשרות לענינים בלתי‬
‫רצויים‪ ,‬אלא עוד זאת שמתהפכים לטוב (על‬
‫דרך “וכתתו חרבותם לאיתים”))‪.‬‬
‫ולהוסיף‪ ,‬שבמסכת בבא בתרא (סיום וגמר‬
‫הגלות) מרומזת גם הגאולה האמיתית והשלימה‬
‫על ידי משיח צדקנו גאולה בטהרתה לא‬
‫רק ביחס לתיקון הענינים הבלתי רצויים‬
‫דהגלות‪ 28‬כדלעיל – בהסוגיא הידועה שבה‬
‫‪28‬‬
‫‬
‫‪41‬‬
‫נתבארו כמה וכמה מהיעודים דלעתיד לבוא‪,‬‬
‫ומהם‪“ :‬עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה‬
‫לצדיקים מבשרו של לויתן”‪“ ,‬עתיד הקדוש ברוך‬
‫הוא לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן”‪,‬‬
‫“ושמתי כדכד (= אבן טובה‪ )29‬שמשותיך (=‬
‫חומותייך‪( ,)30‬באבנים של חומות ירושלים)‬
‫כלומר שלעתיד לבא החומות של ירושלים‬
‫יהיו עשויים מאבנים טובות ‪ . .‬ונחלקו‬
‫האמוראים מאיזה סוג של אבנים טובות‬
‫יהיו עשויים חומות ירושלים חד אמר שהם‬
‫וחד אמר ישפה‪ ,‬אמר להו הקדוש ברוך הוא‬
‫להוי כדין וכדין (= שיהיה כזה וכזה) כלומר‬
‫גם שהם וגם ישפה”‪“ ,‬עתיד הקדוש ברוך הוא‬
‫להגביה את ירושלים ג’ פרסאות למעלה‪ ,‬שנאמר‬
‫על ירושלים וראמה (= לשון גובה (הרמה)‪)31‬‬
‫וישבה תחתיה (= במקומה‪ . . )32‬ושמא תאמר‬
‫יש צער לעלות‪ ,‬תלמוד לומר מי אלה כעב (=‬
‫כענן‪ )33‬תעופינה וכיונים אל ארובותיהם”‪ ,‬וכן‬
‫הסוגיא אודות חלוקת ארץ ישראל לשבטים‬
‫לעתיד לבוא‪.‬‬
‫ה’תנש”א ח”ב ע’ ‪.688‬‬
‫‪29‬‬
‫רש”י עה”פ‪.‬‬
‫רש”י (בגמרא) על אתר‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫מצו”צ עה”פ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫רש”י עה”פ‪ ,‬כי ירושלים שניבנית אחר החורבן לא‬
‫‪32‬‬
‫ניבנית במקומה (מצו”ד עה”פ)‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‬
‫ראה שיחת ש”פ בלק ה’תנשא ס”ו‪ ,‬ספה”ש‬
‫מצו”צ עה”פ‪.‬‬
309
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
h,nau" '"i,huk ka urugn ohehsmk
,unuj ka ohbctc) 83lh,uana sfsf
rnt sju ova rnt sj / / (ohkaurh
ihsf huvk v"cev uvk rnt 'vpah
,t whcdvk v"cev sh,g" '"ihsfu
84rntba 'vkgnk ,utxrp wd ohkaurh
ah rnt, tnau / / wh,j, vcahu vntru
vbhpug, cgf vkt 85hn k", ',ukgk rgm
86thduxv ifu '"ovh,ucurt kt ohbuhfu
sh,gk 87 k t r a h . r t , e u k j , u s u t
/88tuck
r,uh ,ezj,n khgk runtv p"g /y
rgmv ksud og sjhc 'vvhn,vu vthkpv
iht rgmv ksud smna sgu) vkvcvvu
if,hv _ (,cav ouhc vzc lhrtvk
sg ///!?,ukdc ihhsg ohtmnb h"bca
///!?h,n
tuc kg ohbnhxv kf hrjtka if,hv
shnu ;fh, vnhkavu ,h,hntv vkutdv
vz ,ca crgs grutnvk sg 'ann
inzv ghdva ohzhrfn g"vut ukhpta
ohtmnb _ "oh,tk o,ucrj u,,fu"s
/ch 'sb whgah (83
/s"uh 'sh whrfz (84
/j 'x whgah (85
/t 'cfe (86
ohycak v,eukj hrjtk oda rhgvku (87
s"g _ ktrah kkfk vkuf ktrah .rt ,fhha
'"wuf vmhjn ,uagk umra ihp,uav" ,nduscu
/"ihp,ua"s iputc thv vmhjnv ,hhag oda
ouhs rughac) ohypan ,arpc z"sgu (88
lkucd ,t h,au" _ .rtv ,ukucdk gdubc (e"av
'"rvbv sg rcsnnu oh,akp oh sgu ;ux ohn
ovrctk jycuva hpf '(h"arpcu tk 'df) ",rp"
/(tf-jh 'uy lk lk) ohr,cv ihc ,hrcc *ubhct
vfrtk vc lkv" :t 'e tr,c tccn rhgvku (*
lkv,v oue ch,fs / / ufukhv ouen vbe vcjrku
tvha hsf / / vbb,t lk hf vcjrku vfrtk .rtc
/"uhbc hbpk aucfk jub
vnuhxu Quvgrn aht whtr ezhv ,ghbn
,ubunn hbhsc euxgh ohfjha vmurv"c
vru,v ,nfj ,urcd,v '78"vru,c / /
hrsdc od ,rsuja iputc (79"hbhx")
'("ohypan" '",ubunn hbhs") okugv
ohbhbgk ,uraptv ,kkabu vkyc z"hga
rndu ouhxc _ ("ihehzb") ohhumr-h,kc
,h,hntv vkutdv vkhj,n zta ',ukdv
,akuanvu ,hahkav vkutd) vnhkavu
e"nvhc z"sgu ',uhukdv aka ,fpvna
,hc 'ifanv kkufa akuanvu hahkav
ihbck obcruj lpvnu 'hba ,hcu iuatr
/(kkfuanu
ouhx) tr,c tcc ,fxnca ';hxuvku
vkutdv od ,znurn (,ukdv rndu
81ubesm jhan h"g 80vnhkavu ,h,hntv
f"uf urtc,b vca 82vgushv thduxvc _
sh,g" :ovnu 'tuck sh,gks ohsughvn
uracn ohehsmk vsugx ,uagk v"cev
vfux ,uagk v"cev sh,g" '"i,huk ka
/vbanc _ c 'vge (78
,mpvu hukhd ,urcd,v sjuhncu kkuf (79
,ru,c vdavu vbcv ka iputc vru,v ,uhnhbp
:ohypan p"xc od znurnf _ s"cj ,ushxj
/v"x k"bf '"wudu ohektv ,t uzjhu"
'vesmv ,umn h"g vkutdv curhe kg ;xub (80
/h"x ineksf
rtc,b (c 'vg) c"c ,fxnca rhgvk (81
ch,fs" 'v"cev ka una kg treb *"jhan"a
/**"ubesm wv utreh rat una vzu (u 'df whnrh)
/lkhtu c"gx 'sg (82
una kg ihtreba ohehsm ihsh,g"a lfk ;xub (*
/(oa) "v"cev ka
wv iustv hbp itn" :t 'jk c"jzn rhgvk (**
vtru) "h"car ts (zh 'df ub,arpc od a"nf)
hcdk h"carc aushjva k"hu /(oa z"umbc inxbv
whjcn / / uc rhtn whv"a hbpn tuv ohehsm rta
d"kv rga (j"ts og) rushx) "jhan ka urut ,rtv
/(c 'za rnugc
42
‫‪43‬‬
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫לסיכום‪ :‬מסכת נזיקין מתחלקת לשלשה‬
‫חלקים א) בבא קמא – בו מדובר על דיני‬
‫(ארבע אבות) נזיקין‪ ,‬ומרומז בפסוק “על שור‬
‫על חמור ‪ ,“ . .‬ורומז על תחילת הגלות בו יש‬
‫ענינים בלתי רצויים (מזיקין) בעולם ב) בבא‬
‫מציעא – בו מדובר על עניני מחלוקת (דיני‬
‫טענות ופקדונות וארבע שומרים)‪ ,‬ומרומז‬
‫בפסוק “על כל שמלה”‪ ,‬ורומז על אמצע‬
‫הגלות בו יש עניני מריבה ומחלוקת ג) בבא‬
‫בתרא – בו מדובר על דיני חלוקת קרקעות‬
‫ושותפות‪ ,‬ומרומז בפסוק “על כל אבדה”‪,‬‬
‫ורומז ‪ )1‬על סיום זמן הגלות שמרצון הטוב‬
‫מסירין ההיזק (“השותפין שרצו”) ‪ )2‬התגברות‬
‫חכמת התורה בעולם (“הרוצה שיחכים ‪. .‬‬
‫דיני ממונות”) ששולל האפשרות לנזיקין‪,‬‬
‫שאז מגיעה הגאולה ‪ )3‬גאולה בטהרתה כפי‬
‫שנתבאר בהסוגיה על דבר היעודים דלעתיד‬
‫לבא‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫היתכן שנמצאים עדיין בגלות?‬
‫על פי האמור לעיל מתחזקת יותר הפליאה‬
‫והתמיהה‪ ,‬ביחד עם גודל הצער וההבהלה (ועד‬
‫שמצד גודל הצער אין להאריך בזה ביום השבת‬
‫שהוא יום שמחה ואסור להצטער בו‪– )34‬‬
‫היתכן שבני ישראל נמצאים עדיין בגלות?!‪ ...‬עד‬
‫מתי?!‪...‬‬
‫היתכן שלאחרי כל הסימנים על בוא הגאולה‬
‫האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש‪ ,‬עד‬
‫להמאורע דערב שבת זה שאפילו אומות העולם‬
‫מכריזים שהגיע הזמן ד”וכתתו חרבותם לאתים”‬
‫– נמצאים‬
‫שהרי “אין עצב בה” (ירושלמי ברכות פ”ב‬
‫‪34‬‬
‫‬
‫ה”ז)‪ ,‬ולא עוד אלא שהוא יום שמחה (“וביום שמחתם אלו‬
‫השבתות”‪ ,‬ספרי בהעלותיך יו”ד‪ ,‬יו”ד) ותענוג (“וקראת‬
‫לשבת עונג”)‪.‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
,t hng ,t vuk, ;xf ot" 95ub,arpc
in r,uh ohsxj ,ukhnd vkusd" '96"hbgv
tccc thduxvc od rtucnfu '97"vesmv
ohypan ,arp ka "vaurhp") 98tr,c
'vesm ,umns ohbhbgv hyrp (p"gcau,c
,t ,crena vesm 99vkusd" 'rehgvnu
urna wv rnt vf 100rntba 'vkutdv
h,guah vcure hf vesm uagu ypan
/101",ukdvk h,esmu tuck
_ tnrd inzva ihbgvc khj,nu]
asue ,ca htmunca vba kfc duvbf
vukn ,frgb 'wud vuk, ;xf ot rsxk
iuhfu /ohsxj ,ukhnd ire ,cuyk vfkn
'102",cac ruchm hfrm kg ihjepn"a
zhrfhu 103vkgh j"ndv kvbna iufbu htsf
curc lrg, htsucu 'vfkn vuknv kg
/sf 'cf (95
crgs o"cnrv hrughak ,ufhhavn rhgvk (96
rhgvku /ohhbg ,ub,n ,ufkv _ ,cav ouhu ,ca
e"av ouhs thb, rugha o,uju ouhxn od
/"vesmv ,sucg"c
/c 'yn vfux (97
/lkhtu t 'j (98
/t 's"uh (99
/t 'ub whgah (100
wda rvzv rntna _ r,uh e,nuhu (101
"wudu gap rcs kf kg" euxpc ohznurn ,uccv
ypan urna" euxpv kg sxuhn '(j"x k"bf)
wg) oa rvzk m"huk hyuek vtru /"vesm uagu
urna euxpvk vz kfs ,ufhhav" ruthc _ (s,
/"vesm uagu ypan
/t 'be ,ca vtr (102
'vkutdv kt ,ukdv in whkgv kg znrk (103
icutr" (b"au /v 'c"kp r"ehu) k"zj iuakcu
/"ihekx *iugnau
euxpv aurhpc (c 's"uh) tr,c tccc thduxvn
uaurhpc vn,uju vnuhxa '",tyj ohnutk sxju"
lf ktrah kg ,rpfn ,tyjva oaf" :z"chr ka
/"okugv ,unut kg ,rpfn vesm
_ (c 'dp tnuh) "tnac ehhs"s ihbgvn rhgvk (*
/(k"unv) wha j"ndv kvbn ka una
310
ouenc '.rtk .ujc vz e"av ouhc ubt
'kc, hume kfn h"bc kf og sjh 'tmnvk
asuev rhg ohkaurhc 'vausev ubmrtc
lurgv ijkua"k ohcuxn 'asenv ,hccu
uhkga '89"ostv hbpk kuftk ifunu
!rnuanv ihhu rcv ruau i,hukv ohfurg
vkce,b tk ihhsga _ rehgu sugu
hk uagu"s jf-,bh,bu huuhmvu vgsuvv
ohtruea hpf) "ofu,c h,bfau asen
e"nvhc ihbck gdubc (vjbnc vru,c
!hahkav
jrfvvu lrumv ksud icun vznu /h
ohbhbgvc zug r,hcu ,ta r,hc ;hxuvk
ann kgupc ohthcnu ohzrznu ohcrena
/ann shnu ;fh, vkutdv ,t
adsunv ihbgvc _ atrk kfku
:ohypan ,arpc
ost ihc ohbhsv hyrp _ "ohypan"
,khka tyhapu) 90ouka lu,n urhcjk
'(91iurjtv ,ukdv ,chx kuyhc 'ufpv
,kgnc 92k"zjtnf 'vkutdv vtc z"hga
iuhm 93rntba ',hbcb iuhm uc"a ypanv
w h c a u" ) vesm ifu '"vsp, ypanc
arupnf '94ohsxj ,ukhndu (93"vesmc
/ub,arp ahr h"arp (89
ihtc" :(t 'k"p) ub,arp ahr r"una vtr (90
k"srv haushjcu /"ouka ihaug ovu ypan hshk
'u) ihrsvbxc a"nfu 'vrap h"g k"r rapt" :oa
/"gumhcv vz ouka ypan uvzht (c
/c 'y tnuh vtr (91
/uy 'oa r"una (92
/zf 't whgah (93
euxgk g"vut kg vkugpv od kkuf (94
,ubhsnv hdhvbn ,ykjv hrjtk yrpcu '*vesmc
hzt 'eab hfrmk ,uhpxfv ,utmuvc iufxj s"g
iv 'vesm ka ,ukugpc uphxuha kugpk r,uh keb
/h"bck gdubc ivu 'g"vutk gdubc
vtr) vesmc jb hbc cuhjc y"ueavn rhgvk (*
od rhgvku /(b"au /lkhtu 157 wg v"j a"uek
44
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫אנו ביום השבת קודש זה בחוץ לארץ‪ ,‬במקום‬
‫להמצא‪ ,‬יחד עם כל בני ישראל מכל קצוי תבל‬
‫(מכל העולם)‪ ,‬בארצנו הקדושה‪ ,‬בירושלים עיר‬
‫הקודש ובבית המקדש‪ ,‬מסובים ל”שולחן הערוך‬
‫ומוכן לאכול לפני האדם” ‪ ,‬שעליו ערוכים הלויתן‬
‫ושור הבר ויין המשומר!‬
‫ועוד ועיקר – שעדיין לא נתקבלה ההודעה‬
‫והציווי ונתינת־כח ד”ועשו לי מקדש ושכנתי‬
‫בתוכם” (כפי שקוראים בתורה במנחה) בנוגע‬
‫לבנין בית המקדש השלישי!‬
‫כפי שהוסבר לעיל (סס”ז) שעיקר הענין‬
‫ד”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” הוא בבית‬
‫המקדש השלישי‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬היתכן שלאחרי כל הסימנים‬
‫ובפרט לאחרי שאומות העולם מכריזים‬
‫על דבר המעמד ומצב ד”וכתתו חרבותם‬
‫לאיתים” נמצאים עדיין בחוץ לארץ במקום‬
‫להמצא בבבית המקדש השלישי בירושלים‪,‬‬
‫ועיקר שעדיין לא התקבלה הצווי ד”ועשו לי‬
‫מקדש”‪ ,‬עד מתי?‬
‫י‪.‬‬
‫ההוראה והלימוד לפועל מכל האמור לעיל‬
‫לאחרי שהתבאר בארוכה אודות הקשר‬
‫והשייכות דפגישתם של אומות העולם ושל‬
‫פרשת משפטים לפעולתו של משיח על‬
‫העמים בדבר “וכתתו חרבותם לאיתים”‪,‬‬
‫ניגש כעת כבוד קדושת אדמו”ר מלך‬
‫המשיח שליט”א לבאר את ההוראה מכל‬
‫הנ”ל למעשה בפועל‪ ,‬כפי שנאמר בתחילת‬
‫השיחה (סס”א) שיש ללמוד הוראה ממאורע‬
‫הנ”ל ומשייכותו לפרשתינו‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫ומזה מובן גודל הצורך וההכרח להוסיף ביתר‬
‫שאת וביתר עוז בהענינים שמקרבים ומזרזים‬
‫ומביאים בפועל ממש את הגאולה תיכף ומיד‬
‫ממש‪.‬‬
‫ולכל לראש – בהענין המודגש בפרשת‬
‫משפטים‪:‬‬
‫“משפטים” – פרטי הדינים בין אדם לחבירו‬
‫מתוך שלום שהרי כל ענין המשפט הוא‬
‫לעשות שלום בין ב’ הצדדים (ופשיטא‬
‫שלילת הפכו היפך השלום‪ ,‬ביטול שנאת חינם‬
‫שהוא סיבת הגלות האחרון)‪ ,‬שעל ידי זה באה‬
‫הגאולה‪ ,‬כמאמר חז”ל במעלת המשפט ש”בו‬
‫ציון (= ירושלים) נבנית‪ ,‬שנאמר ציון במשפט‬
‫תפדה”‪ ,‬וכן צדקה (כהמשך הכתוב “ושביה‬
‫בצדקה”) וגמילות חסדים‪ ,‬כמפורש בפרשתנו‬
‫“אם כסף תלוה את עמי את העני” שהלואה‬
‫הוא חלק מגמילות חסדים‪ ,35‬ו”גדולה גמילות‬
‫חסדים יותר מן הצדקה”‪ ,‬וכמבואר גם בהסוגיא‬
‫בבבא בתרא (“פירושה” של פרשת משפטים‬
‫בתורה שבעל פה) פרטי הענינים דמצות צדקה‪,‬‬
‫ומהעיקר‪“ ,‬גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה‪,‬‬
‫שנאמר כה אמר ה’ שמרו משפט ועשו צדקה כי‬
‫קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות” ‪.‬‬
‫[ומתחיל בהענין שהזמן גרמא – כנהוג בכל‬
‫שנה שבמוצאי שבת קודש לסדר (= לפרשת)‬
‫אם כסף תלוה גו’‪ ,‬נערכת מלוה מלכה לטובת קרן‬
‫גמילות חסדים‪ .‬וכיון ש”מפקחין על צרכי ציבור‬
‫בשבת”‪ ,‬כדאי ונכון שמנהל הגמ”ח יעלה ויכריז‬
‫על המלוה מלכה‪ ,‬ובודאי תערך ברוב‬
‫שהרי הלואה היא בין לעניים בין לעשירים‪ ,‬שזוהי‬
‫‪35‬‬
‫אחת המעלות דגמילות חסדים על הצדקה (כמבואר בגמ’‬
‫סוכה שבהע’ ‪ ,)97‬ואף שנאמר בפסוק “אם כסף תלוה‬
‫את עמי ‪ . .‬את העני עמך”‪ ,‬הרי אין הכוונה שאין להלוות‬
‫לעשיר‪ ,‬אלא דאם יש עני ועשיר העני קודם (ראה פרש”י‬
‫על אתר)‪.‬‬
311
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
kf lu,c 'ofu,c tkt rntb tk ufu,c")
u,hccu 'vnhbp uckc '(111"sjtu sjt
'j"ndu vkp, vru, ,hc vagba 'ursjcu
,cjrvu ihbcc ,up,,avv sjuhncu kkuf
iputc ,uarsn-h,cu ,uhxbf-h,c
; x f u c v z w u d v n u r , h k u j e h u"s
o h r c s 113( u " y ) d " h k f ) 112" , a u j b u
ohzrznu ohrvnn z"hga '(cu,fc ohhubnv
hahkav e"nvhc ihbc ;fh, ohkgupu
/ann uyuapf
_ k"bvfc ,sjuhn jf-,bh,bu /th
:vkt ohnhc
asuj ka ,sjuhnv vkgnv kg ;xub
o h t c '114r a g s j t v a s u j ' y c a
ubnhxa '115asujc v"f ouhn v,g-vz
,frc _ 116"ktrah hbc ,t ufrc, vf"
k t r a h u n g , t 117 l r c k " ' o h b v f
,frck gdubc z"sgu '118teus "vcvtc
o,tu") ktrahn t"utf lrcna ohbvf
kf ,kj,vc (119"ohbvf ,fknn hk uhv,
vfhrma (vru,v ,frc hrjtk) ouh
'ktrah ,cvt ka adr lu,n rntvk
sugu) vzk lanvca lfc od adsunfu
/sugu /t 'yx v"ka /p"vg lhakt vtr (111
/d-c 'vf (112
/oa inxbvcu '153 wg t"fj a"uek vtr (113
vbav ,ukkf ka ,sjuhnv vkgnv ifu (114
'"kf kfn kfc" 'kfc ,utkpb ,ba tv, whv _
htea (lkhtu c"gx 'zy) tr,c tccc k"zrtnf
i h g n z " v u g c v " c e v i n h g y v "a , u c t v k g
/"c"vugv
v,hv u,kj,vca) s"f ouh _ uhbpku (115
"sfsf h,nau" ubnhxa '(uz vbhsn thab ,zrfv
/(j"x khgk vtr)
/df 'u tab (116
vyux) ohpf ,thab hbpk vfrcv jxub (117
/(t 'yk
y"hx j"fex j"ut z"vst g"ua vtr (118
/(c 'zne d"jz p"g)
/u 'yh ur,h (119
'104"lkn ,rsv og curc"u 'rsvu rtp
irevk ruvyv ock ,csb hpf ub,hu
kg vykjvva 'rehgv tuvu sugu 'j"nd
t h c , '1 0 5 r f a v , t ; f h , t h c , v z
lrg, zta 'ann shnu ;fh, 'vkutdv
tfkn suss t,sugx" 'vfkn vuknv
ubrus thab ka u,up,,avc '106"tjhan
'vausev ubmrtc 'ubatrc ubesm jhan
asenv ,hccu asuev rhg ohkaurhc
/[hahkav
:tr,c tcc ,fxn ,kj,v iuakcu
xjhvu vdvbvva _ "umra ihp,uav"
wc ka iputc thv urhcjk ost ihca
ka u,cuyc vmur sjt kfa ihp,ua
,ykjvn u"eu a"fnc) hbav ;,uav
,usjtv s"g g"vut hdhvbn ,zrfvu
ihbuc" z"hgu '(ovhbhc ,hssvv ,up,uavu
znura 'rnuk ahs _ ",hzd / / k,ufv ,t
107t h d u x v l a n v f ' e " n v h c i h b c k g
vkt kf 108ch,fs 'thpans hbct ,hzd"
vzk lanvcu '",hzd ,usnf ,ureh ohbct
hbav asenv ,hc ,kgn ,usut rcusn
whvh kusd 109ch,fs" '"ohbac / / ihbcc"
_ "iuatrv in iurjtv vzv ,hcv sucf
e"nvhc kg (rehgcu) od hte vz euxpa
/110rvzc rtucnf 'hahkav
,kj,vn vtruvv od _ vzk lanvcu
:(,ca ,jbnc ihruea) vnur, ,arp
kjv '"ofu,c h,bfau asen hk uagu"
ktrahn t"utfca hyrpv asenvn
/jf 'sh hkan (104
x"ux j"ut g"ua /c 'j ,hbg, vtr (105
/tge,
/sugu /unuenc k"zhrtv rushx (106
/t"gx 'd (107
/y 'z t"n (108
/y 'c hdj (109
/t 'jf t"j (110
46
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫פאר והדר‪ ,‬ו”ברוב עם הדרת מלך”‪ ,‬ויתנו כפי‬
‫נדבת לבם הטהור להקרן גמ”ח‪ ,‬ועוד והוא העיקר‪,‬‬
‫שההחלטה על זה תביא תיכף את השכר‪ ,‬תביא‬
‫הגאולה‪ ,‬תיכף ומיד ממש‪ ,‬שאז תערך המלוה‬
‫מלכה‪ ,‬שהיא “סעודתא דדוד מלכא משיחא” (=‬
‫סעודתו של דוד מלך המשיח)‪ ,‬בהשתתפותו‬
‫של נשיא דורנו משיח צדקנו בראשנו‪ ,‬בארצנו‬
‫הקדושה‪ ,‬בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש‬
‫השלישי]‪.‬‬
‫ובלשון התחלת מסכת בבא בתרא‪“ :‬השותפין‬
‫שרצו” – שההנהגה והיחס שבין אדם לחבירו‬
‫(אצל בני ישראל) היא באופן של ב’ שותפין‬
‫שכל אחד רוצה בטובתו של השותף השני‬
‫(במכל שכן וקל וחומר מהחלטת והכרזת מנהיגי‬
‫אומות העולם (מרצונם הטוב) על דבר האחדות‬
‫והשותפות ההדדית ביניהם)‪ ,‬ועל ידי זה “בונין את‬
‫הכותל ‪ . .‬גזית” – דיש לומר‪ ,‬שרומז על בנין בית‬
‫המקדש‪ ,‬כהמשך הסוגיא “גזית אבני דמשפיא (=‬
‫אבנים משופות ‪ -‬מסותתות)‪ ,‬דכתיב כל אלה‬
‫אבנים יקרות כמדות גזית”‪ ,‬ובהמשך לזה מדובר‬
‫אודות מעלת בית המקדש השני (על הראשון)‬
‫“בגודל הבנין שלו ‪ . .‬בשנים זמן קיומו”‪,‬‬
‫‪47‬‬
‫“דכתיב גדול יהי’ כבוד הבית הזה האחרון מן‬
‫הראשון” – שפסוק זה קאי גם (ובעיקר) על בית‬
‫המקדש השלישי‪ ,‬כמבואר בזהר שיהיה בנינו‬
‫של הקדוש ברוך הוא ולא של בשר ודם ולכן‬
‫יהיה “גדול ‪ . .‬מן הראשון”‪.‬‬
‫ובהמשך לזה (להוראה הנלמדת מפרשת‬
‫משפטים) – גם ההוראה מהתחלת פרשת‬
‫תרומה (שקורין במנחת שבת)‪“ :‬ועשו לי מקדש‬
‫ושכנתי בתוכם”‪ ,‬החל מהמקדש הפרטי שבכל‬
‫אחד ואחד מישראל (שהרי “בתוכו לא נאמר‬
‫בפסוק אלא בתוכם‪ ,‬להורות שגם בתוך כל‬
‫אחד ואחד צריך לבנות בית מקדש”)‪ ,‬בלבו‬
‫פנימה‪ ,‬ובביתו ובחדרו‪ ,‬שנעשה בית תורה תפלה‬
‫וגמילות חסדים‪ ,‬כולל ובמיוחד ההשתתפות‬
‫בבנין והרחבת בתי־כנסיות ובתי־מדרשות שגם‬
‫הם נקראים מקדש מעט‪ 36‬באופן ד”ויקחו לי‬
‫תרומה גו’ זהב וכסף ונחושת” (כל י”ג (ט”ו)‬
‫דברים שמביאים לתרומת המשכן המנויים‬
‫בכתוב)‪ ,‬שעל ידי זה ממהרים ומזרזים ופועלים‬
‫תיכף בנין ביהמ”ק השלישי כפשוטו ממש‪.‬‬
‫מגילה כט‪ ,‬א‪ .‬וראה קונטרס “בית רבינו שבבבל”‬
‫‪36‬‬
‫ס”א‪ ,‬ספה”ש ה’תשנ”ב ח”ב ע’ ‪.465‬‬
311
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
kf lu,c 'ofu,c tkt rntb tk ufu,c")
u,hccu 'vnhbp uckc '(111"sjtu sjt
'j"ndu vkp, vru, ,hc vagba 'ursjcu
,cjrvu ihbcc ,up,,avv sjuhncu kkuf
iputc ,uarsn-h,cu ,uhxbf-h,c
; x f u c v z w u d v n u r , h k u j e h u"s
o h r c s 113( u " y ) d " h k f ) 112" , a u j b u
ohzrznu ohrvnn z"hga '(cu,fc ohhubnv
hahkav e"nvhc ihbc ;fh, ohkgupu
/ann uyuapf
_ k"bvfc ,sjuhn jf-,bh,bu /th
:vkt ohnhc
asuj ka ,sjuhnv vkgnv kg ;xub
o h t c '114r a g s j t v a s u j ' y c a
ubnhxa '115asujc v"f ouhn v,g-vz
,frc _ 116"ktrah hbc ,t ufrc, vf"
k t r a h u n g , t 117 l r c k " ' o h b v f
,frck gdubc z"sgu '118teus "vcvtc
o,tu") ktrahn t"utf lrcna ohbvf
kf ,kj,vc (119"ohbvf ,fknn hk uhv,
vfhrma (vru,v ,frc hrjtk) ouh
'ktrah ,cvt ka adr lu,n rntvk
sugu) vzk lanvca lfc od adsunfu
/sugu /t 'yx v"ka /p"vg lhakt vtr (111
/d-c 'vf (112
/oa inxbvcu '153 wg t"fj a"uek vtr (113
vbav ,ukkf ka ,sjuhnv vkgnv ifu (114
'"kf kfn kfc" 'kfc ,utkpb ,ba tv, whv _
htea (lkhtu c"gx 'zy) tr,c tccc k"zrtnf
i h g n z " v u g c v " c e v i n h g y v "a , u c t v k g
/"c"vugv
v,hv u,kj,vca) s"f ouh _ uhbpku (115
"sfsf h,nau" ubnhxa '(uz vbhsn thab ,zrfv
/(j"x khgk vtr)
/df 'u tab (116
vyux) ohpf ,thab hbpk vfrcv jxub (117
/(t 'yk
y"hx j"fex j"ut z"vst g"ua vtr (118
/(c 'zne d"jz p"g)
/u 'yh ur,h (119
'104"lkn ,rsv og curc"u 'rsvu rtp
irevk ruvyv ock ,csb hpf ub,hu
kg vykjvva 'rehgv tuvu sugu 'j"nd
t h c , '1 0 5 r f a v , t ; f h , t h c , v z
lrg, zta 'ann shnu ;fh, 'vkutdv
tfkn suss t,sugx" 'vfkn vuknv
ubrus thab ka u,up,,avc '106"tjhan
'vausev ubmrtc 'ubatrc ubesm jhan
asenv ,hccu asuev rhg ohkaurhc
/[hahkav
:tr,c tcc ,fxn ,kj,v iuakcu
xjhvu vdvbvva _ "umra ihp,uav"
wc ka iputc thv urhcjk ost ihca
ka u,cuyc vmur sjt kfa ihp,ua
,ykjvn u"eu a"fnc) hbav ;,uav
,usjtv s"g g"vut hdhvbn ,zrfvu
ihbuc" z"hgu '(ovhbhc ,hssvv ,up,uavu
znura 'rnuk ahs _ ",hzd / / k,ufv ,t
107t h d u x v l a n v f ' e " n v h c i h b c k g
vkt kf 108ch,fs 'thpans hbct ,hzd"
vzk lanvcu '",hzd ,usnf ,ureh ohbct
hbav asenv ,hc ,kgn ,usut rcusn
whvh kusd 109ch,fs" '"ohbac / / ihbcc"
_ "iuatrv in iurjtv vzv ,hcv sucf
e"nvhc kg (rehgcu) od hte vz euxpa
/110rvzc rtucnf 'hahkav
,kj,vn vtruvv od _ vzk lanvcu
:(,ca ,jbnc ihruea) vnur, ,arp
kjv '"ofu,c h,bfau asen hk uagu"
ktrahn t"utfca hyrpv asenvn
/jf 'sh hkan (104
x"ux j"ut g"ua /c 'j ,hbg, vtr (105
/tge,
/sugu /unuenc k"zhrtv rushx (106
/t"gx 'd (107
/y 'z t"n (108
/y 'c hdj (109
/t 'jf t"j (110
48
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫לסיכום‪ :‬ההוראה והלימוד לפועל‪ :‬א)‬
‫מפרשת משפטים – להוסיף בשלום (ענין‬
‫המשפט‪ ,‬באופן שכל אחד רוצה בטובת‬
‫השני (“השותפין שרצו”)) ובצדקה ובגמילות‬
‫חסדים (ומתחיל מהשתתפות בגוף ובממון‬
‫במלווא מלכא לטובת קרן הגמ”ח)‪ ,‬שענינים‬
‫אלו מזרזים את הגאולה ובנין בית המקדש‬
‫השלישי (“בונין את הכותל ‪ . .‬גזית”) ב)‬
‫ההוראה מפרשת תרומה (שקורין במנחה) –‬
‫‪ )1‬עשיית המקדש בלבו ובביתו ‪ )2‬השתתפות‬
‫בבניית והרחבת בתי כנסיות‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫הנתינת כח מימים אלו ושייכותם לגאולה‬
‫ונתינת־כח מיוחדת בכל הנ”ל – בימים אלה‪:‬‬
‫‪49‬‬
‫נוסף על המעלה המיוחדת של חודש שבט‪,‬‬
‫חודש האחד עשר שביו”ד שבט הוא יום‬
‫ההילולא של הרבי הקודם ובי”א שבט‬
‫הוא יום קבלת הנשיאות של כבוד קדושת‬
‫אדמו”ר מלך המשיח שליט”א כפי שנתבאר‬
‫לעיל (סס”ג))‪ ,‬באים זה־עתה מיום כ”ה בחודש‪,‬‬
‫שסימנו “כה תברכו את בני ישראל” – שנאמר‬
‫על ברכת כהנים‪ ,‬וכפי שנוהגים הכהנים לברך‬
‫(לפני שנושאים כפיהם) “ברוך אתה ‪ . .‬לברך‬
‫את עמו ישראל באהבה” דוקא‪ ,‬ועל דרך זה בנוגע‬
‫לברכת כהנים שמברך כל אחד ואחד מישראל‬
‫(שכל יהודי נקרא כהן כמו שנאמר “ואתם‬
‫תהיו לי ממלכת כהנים”) בהתחלת כל יום (לאחרי‬
‫ברכת התורה) שצריכה להאמר מתוך רגש של‬
‫אהבת ישראל‪ ,‬וכמודגש גם בכך שבהמשך לזה‬
‫(ועוד‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
,frcc u,ukd,v h"gu hrjtk) okugv
hbta oaf" '(asenv ,hcca ohbvf
/126"treb hbt lf c,fb
_ (e"av ouh) asujc l"z ouh z"jtku
127"shn, rb ,ukgvk wud lz ,hz ina
"
'128",jt vaen wud ruvy cvz ,rubn"c
ohduxv ,gca ka o,usjt kg znura
/130vrubnv hbe ,gcak ukanba 129h"abs
(iuatr ouh) asujc j"f ouh z"jtku
ohbhbg kfc ezuju ;eu, '"jf" ,pxu, _
/ukt
j"rk vbfv tuva 'j"r crg z"jtku
okgvv hrjtk 'j"rc) vbckv aushja _
aushjv kg vrun (j"r crgc r,xvvu
asj,vk ohsh,g ova" ) h"bcs
'vnhkavu ,h,hntv vkutdvc (131"v,unf
kpfuva hahkav ouhc kj j"ra yrpcu
hrehg hfv cuyvn khj,nu '132cuy hf uc
133kpfa 'kupf cuy yrpcu 'vkutdvs
vrh,h vadsvcu '134vkutd og ruae
'135"whkzn thrcs" 'rst asuj atrc
wud lpvb rat asujv" u,uhvk
' o h r u p , k u t d s v j n a v '136 " v j n a k
ohrup" '"vkutdk vkutd lnxhn" u
/t 'b ohjxp (126
/vum, p"r (127
/uk-tk 'vf vnur, (128
"vjrp sg vfrh sg" _ r,uh ,ukkfcu (129
, u d r s n o v u k t v f r h" ' ( s ' j l , u k g v c )
,"uek) ",ubuhkg whjc ov vjrpu ,ubu,j,v
/(d 'dk l,ukgvc
/n"fcu /lkhtu d 'yf oa ,"uek (130
ihrsvbx) vbck aushe ,frc jxub (131
/(t 'cn
/(u 's"p r"cn) z 't ,hatrc h"arp (132
/j"rs ohnhv wcs kpfv od kkuf (133
/lk lk p"r a"kh /j"np t"rsrp vtr (134
/sugu /k"r, /z"fr, lk lk v"s
/c"g ahr 'yf ,hbg, (135
/cf 'y r,xt (136
312
ktrahn t"utf rnut (vkp,v osue
,cvtu ka vag ,umn hkg kcen hbhrv"
i e z v u b h c r a " n f ) 120" l u n f l g r k
rehgu sugu /122(apb kfk vuav 121rushxc
,ufrcv kf ,kkuf ohbvf ,frca _
ivu vfrcs vkgnv iv) ,unhkav ,hkf,c
hfv vfrcv yrpcu '(123vkp,s vkgnv
,h,hntv vkutdv ,frc _ ,hrehg
/ann shnu ;fh, vnhkavu
_ (,ca crg) asujc u"f ouh z"jtku
ruaea '(d"x k"bf) whuv oas thrynhdv
hbc ,t ufrc, vf" ,umn ouhe og
oac asenv ,hcc ohbvfv h"g "ktrah
vbfvvu '124(,ukdv inzc f"tan) arupnv
,fknn") h"bc ka o,sucg h"g vzk
hsdbk w h u v h , h u a" s i p u t c ( " o h b v f
ohrvnn z"hga ',ukdv inzc od 125"shn,
kfc whuv oa hukhd ohkgupu ohzrznu
a"uek vtru /u,kj,c ,ubuufv rga (120
/b"au 374 wg v"fj
c,fc (vkhj,fkn) xpsba 'rhgvku (121
vynk tuva g"vut c,fk ,menc vnusa h"ar
ahdsvk 'hruat c,fk vnusa gcurn c,fn
obhta vfunb tdrsc ohtmnba vktk od ,ufhhav
,nduscu s"g) hruat c,fk ihhsg ohfhha
iuakn vynka g"vuts ,ubuakk oudr,v
asjn xpsb ,uburjtv ohbac 'f"pgtu /(asuev
ohks,ana vru, hbhbg rtaf 'gcurn c,fc
kg kevk hsf 'teus ,ugcurn ,uh,utc oxhpsvk
od vtr) ovhbpk lurg whvha ohsnuku ohtruev
/(431 wg c"j y"na, ,ujhav wx
"ck" erp thb,c ,uhyrpc rtucnfu (122
ohtreb ifku u,sucgu wv ,ru,n oheujrv ;t"a
lhrm (",uhrcv ,t cvut") tnkgc ,uhrc oac
ukt oda sgu '"vcvt ,u,ucg hkcjc ifank
iv ivh,au 'f"d ocvtk vumn 'o,utbak vumn"a
whjc smn vcvtu ovca grv smn vtba ',nt
/"wuf ovca zubdv cuyv
h"j a"uek /u"fr, ufrc, vf v"s vtr (123
/b"au /38 wg
/t 'jk vyux (124
/u,kj,c j"ut t"nr /j 'zy ohkv, (125
50
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫קודם התפלה) אומר כל אחד ואחד מישראל‬
‫“הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך‬
‫כמוך” (כמו שכותב רבינו הזקן בסידור השוה‬
‫לכל נפש)‪ .‬ועוד ועיקר – שברכת כהנים כוללת‬
‫כל הברכות בתכלית השלימות (הן המעלה‬
‫דברכה שהיא בדרך צווי והן המעלה דתפלה‬
‫שבאמצעותה ניתן להמשיך רצון חדש שלא‬
‫היה במקור‪ ,)37‬ובפרט הברכה הכי עיקרית –‬
‫ברכת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד‬
‫ממש‪.‬‬
‫ולאחרי זה יום כ”ו בחודש (ערב שבת) –‬
‫הגימטריא דשם הוי’ (כנ”ל ס”ג)‪ ,‬שקשור עם קיום‬
‫מצות “כה תברכו את בני ישראל” על ידי הכהנים‬
‫בבית המקדש בשם הוי’ הנקרא שם המפורש‬
‫(מה שאין כן בזמן הגלות שאסור להגיד ברכת‬
‫כהנים בשם המפורש)‪ ,‬וההכנה לזה (לאמירת‬
‫ברכת כהנים בשם המפורש) נעשה על ידי‬
‫עבודתם של בני ישראל (“ממלכת כהנים”) באופן‬
‫ד”שויתי הוי’ לנגדי תמיד” גם בזמן הגלות‪ ,‬שעל‬
‫ידי זה ממהרים ומזרזים ופועלים גילוי שם הוי’‬
‫בכל העולם (לאחרי ועל ידי התגלותו בברכת‬
‫כהנים שבבית המקדש)‪“ ,‬כשם שאני נכתב כך‬
‫אני נקרא” היינו שלעתיד לבא יקרא שם הוי’‬
‫כמו שהוא נכתב‪ ,‬מה שאין כן בזמן הגלות‬
‫שנכתב ‘הויה’ ונקרא ‘אדני’‪.‬‬
‫ולאחרי זה יום (כ”ז אותיות) ז”ך בחודש (יום‬
‫השבת קודש) – שנרמז בפסוק “שמן זית זך גו’‬
‫להעלות נר תמיד” ב”מנורת זהב טהור גו’ (בבית‬
‫המקדש‪ ,‬שעשויה) מקשה אחת”‪ ,‬ש”מקשה‬
‫אחת” רומז על אחדותם של שבעת הסוגים‬
‫דנשמות ישראל שנמשלו לשבעת קני המנורה‪.‬‬
‫דכשם שעל ידי ההקשה שמקישים את‬
‫המנורה נעשה מה שלמעלה למטה ומה‬
‫שלמטה למעלה והכל מתערבב‪ ,‬כך בני‬
‫ישראל מעורבים ממאוחדים זה בזה‪.38‬‬
‫ולאחרי זה יום כ”ח (אותיות כח) בחודש (יום‬
‫ראשון) – תוספת “כח”‪ ,‬תוקף וחוזק בכל ענינים‬
‫אלו‪.‬‬
‫ולאחרי זה ערב ראש חודש (יום שני)‪ ,‬שהוא‬
‫הכנה לראש חודש (יום שלישי) – שחידוש‬
‫הלבנה (בראש חודש‪ ,‬לאחרי ההעלם וההסתר‬
‫בערב ראש חודש) מורה על החידוש דבני ישראל‬
‫(“שהם עתידים להתחדש כמותה”) בהגאולה‬
‫האמיתית והשלימה‪ ,‬ובפרט שראש חודש חל ביום‬
‫השלישי שהוכפל בו כי טוב במעשה בראשית‬
‫שנאמר בו פעמיים “כי טוב”‪ ,‬ומתחיל מהטוב‬
‫הכי עיקרי דהגאולה‪ ,‬ובפרט טוב כפול‪ ,‬שכפל‬
‫קשור עם גאולה שהרי‪ 39‬כל בשורות הגאולות‬
‫היו באופן כפול כמו בגאולת מצרים שנאמר‬
‫“פקד פקדתי” וכו’‪ ,‬ובהדגשה יתירה בראש‬
‫חודש אדר‪“ ,‬דבריא מזלי’” (= שמזלו בריא)‪,‬‬
‫להיותו “החודש אשר נהפך גו’ לשמחה”‪ ,‬השמחה‬
‫דגאולת פורים‪ ,‬ו”מיסמך (= סומכים) גאולה‬
‫לגאולה”‪“ ,‬גאולת פורים‬
‫‪38‬‬
‫‪37‬‬
‫‬
‫ע”פ הנסמן בהע’ ‪.123‬‬
‫‪51‬‬
‫‪39‬‬
‫‬
‫ע”פ לקו”ת שבהע’ ‪.129‬‬
‫ע”פ הנסמן בהע’ ‪.134‬‬
313
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
ouen aha if,h '145whtrv p"g ohasjv
rst er whvha ugcehu ubah ihrsvbxa
ahu) 147ixhbk lunx whvhu 'vz 146sjt
/(n"ftu 'vz kfc lhrtvk
vkutdva _ rehgv tuvu r"vhu /dh
ubesm jhan h"g vnhkavu ,h,hntv
'ann shnu ;fh, ann kgupc tuc,
asuj sg ih,nvk lrum ihta htsucu
lunxv rst asuj sg tk odu 'ixhb
lunxv rst asuj sg tk odu 'ixhbk
,cac tc ubesm jhana iuhf 'ycak
ka unuhxc 'iuatr rst asuj ohfrcn
ouhc yrpcu 'yca l"z 'yca asuj
vsugxu vjbnv inzc ',umj rjtk ,cav
,hahkav vkutd og ruaea ',hahka
/hahkav e"nvhcu
p"g ohasj aushe if,ha 'rhgvku (145
_ ubesm jhan ,thc hbpk od ihrsvbx h"g whtrv
vtr) vzv inzc s"c lunxk rapta ,ugsvk
p"a ,jha od vtru /b"au /105 wg y"j a"uek
/((c ,usguu,v) v"na, ,hatrc
ka una ,ch,fc od znurna 'rnuk ahu (146
od uaurhpa '("iuatr" ouenc) "wt rst" asujv
ouh tc uhrjtks ;t '"sjt ouh" unf '"sjt rst"
er rtaha ,uraptv ,znurn vzca _ wufu hba
whv, tka ,ubak uyhkjh ihrsvbx otc) sjt rst
/(,rcugn vba
j"vushe wkv) o"cnrv ,gska 'rhgvk (147
,pue, whv, ot ihgsuhu ihcajn s"c"a (c"v s"p
ihrcgn vz inz rjt ut ixhbc rag vaac ixhb
jrfvc '"rjt inhxk ihaauj ihtu / / vbav v,ut
ixhb ,pue, whv, tka hsf ,rcugn whv, vbava
,dav) v"nrv ,gsk f"tan '*ixhb z"y hrjtk
ihrcgn ihta (z"yv oa n"xf vtru /oa v"nrv
/ohbnhx wc kg ot hf 'vsck vpue,v kg
ixhb wsc thv vpue,v uz vbaca iuhfs (*
tst wr ,pue,ku 'ktuna ,pue,k _ (jukc ihumnf)
ohhgucak cure _ ohba ruchgc ohcaj,n vca _
vpue,v whv, vbav urcgh tk ot 'hrv 'z"bpk
/ixhb z"y hrjtk
ohrmn .rtn l,tm hnhf" '137"jxpk
o d " l n x h n " _ 138 " , u t k p b u b t r t
,h,hntv vkutdva 'rsxv hubhac
/ohrup ,kutd hbpk vtc vnhkavu
vkutd lnxhn"a ;ta ';hxuvku /ch
ixhbk lunxv hba rst kg hte "vkutdk
uzhrfv uh,usuta iuatr rst f"tan)
od lhhaa 'rnuk ah '(asujv ,frcc
:139hf _ ycak lunxv rstk
r s t i h c i h t " 140 v b a n v i u a k n
vkhdnv ,thre tkt hbav rstk iuatrv
rtaca 'gnan '"ohbuhctk ,ub,nu
(vkutdvk u,ufhha 's"usbcu) ohbhbgv
rst" treba iuhf 'vzn vrh,hu 'ov ohua
r n u k r c , x n ' "i u a t r ( v z n v r h , h u )
',uchaju vkgnc od "iuatr" tuva
ruaea _ rstc vgcak gdubc adsunf
asujc rup kpb"a 'inv ,rhzd kuyhc og
rstc vgcac(a) / / gsuh whv tku / / rst
rstc ubhbg rehga _ 141(van) "skub
ohbhbg vnfc ubhmn z"sgu '142iuatr
/143iuatr rst kg hte o,x rsta
ohfrcn ,caca ;t :vzk ;xubu
vru, ktrah dvbn") vru, p"g uzhrfv
ouhc iuatr rst asuj atr"a (144"thv
ubesm jhan tuchaf 'hrv '"hahkav
asek urzjh zta 'j"r hbpk 'shnu ;fh,
/h"arpcu c"gx 'u vkhdn (137
/uy 'z vfhn (138
wg u"fj a"uek od vtr _ inek tcvc (139
/oa inxbvcu 'lkhtu 367
/oa vkhdn (140
/c 'dh oa (141
a"uek vtru /j"ex p"e,x j"ut t"dn (142
/b"au /342 wg z"yj
/z"f,x oa t"nr /j"f,x j"utuy vtr (143
/j"fx d"nx n"uj g"uauy
s"m,x /pe x"ux j"ut z"vst g"ua (144
/b"au /56 wg c"fj a"uek vtru /z"yx
52
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫לגאולת פסח” היינו יציאת מצרים שקשור‬
‫לגאלה העתידה‪ ,‬שלכן נאמר בנוגע לנפלאות‬
‫של הגאולה “כימי צאתך מארץ מצרים אראנו‬
‫נפלאות” – “מיסמך” גם בשינוי הסדר‪ ,‬שהגאולה‬
‫האמיתית והשלימה באה לפני ונסמכת לגאולת‬
‫פורים‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬לקיום כל ההוראות הנ”ל (ס”י)‬
‫מקבלים תוספת ונתינת כח מימים אלו‪:‬‬
‫א) חודש שבט ב) כ”ה = שקשור עם ברכת‬
‫כהנים (“כה תברכו”) שקשור לגאולה ג) כ”ו‬
‫– בגימטריה שם הוי’ ד) כ”ז – רומז על “שמן‬
‫זית זך” ה) כ”ח – אותיות כח ו) ערב ראש‬
‫חודש – הכנה לראש חודש ז) ראש חודש –‬
‫מורה על החידוש דבני ישראל בגאולה ח)‬
‫ראש חודש אדר – שהגאולה העתידה נסמכת‬
‫(לפני) לגאולת פורים‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫סמיכת הגאולה לאדר ראשון‬
‫ולהוסיף‪ ,‬שאף ש”מיסמך גאולה לגאולה”‬
‫קאי על אדר שני הסמוך לניסן שזהו הטעם‬
‫(כפי שאומרת הגמרא‪ )40‬שקורין דוקא בו את‬
‫המגילה בשביל להסמיך את זה לפסח (מה‬
‫שאין כן אדר ראשון שאודותיו הכריזו בברכת‬
‫החודש)‪ ,‬יש לומר‪ ,‬ששייך גם לאדר הסמוך‬
‫לשבט – כי ‪:‬‬
‫מלשון המשנה “אין בין אדר הראשון לאדר‬
‫השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים”‪,‬‬
‫משמע‪ ,‬שבשאר הענינים (ובנידון דידן‪ ,‬שייכותו‬
‫‪40‬‬
‫שבהע’ ‪.137‬‬
‫‪53‬‬
‫להגאולה) שוים הם‪ ,‬ויתירה מזה‪ ,‬כיון שנקרא‬
‫“אדר (ויתירה מזה) ראשון”‪ ,‬מסתבר לומר שהוא‬
‫“ראשון” גם במעלה וחשיבות‪ ,‬כמודגש בנוגע‬
‫לשבעה באדר – שקשור עם ביטול גזירת המן‪,‬‬
‫כפי שאומרת הגמרא ש”נפל פור בחודש אדר ‪.‬‬
‫‪ .‬ולא היה יודע ‪( . .‬ש)בשבעה באדר נולד” (משה)‬
‫ולכן חשב שאין בו מזל ויצליח בגזירתו‪ ,‬אלא‬
‫שהולדת משה רבינו גרמה להפיכת וביטול‬
‫הגזירה – שעיקר ענינו (של ז’ באדר הוא) באדר‬
‫ראשון דאף שיש דעה שמשה נולד באדר‬
‫שני‪ ,‬הרי הדעה הרווחת היא שנולד באדר‬
‫ראשון‪ ,41‬ועל דרך זה מצינו בכמה ענינים (כמו‬
‫לענין שטרות) שאדר סתם קאי על אדר ראשון‪.‬‬
‫ונוסף לזה‪ :‬אף שבשבת מברכים הכריזו על פי‬
‫תורה (“מנהג ישראל תורה היא”) ש”ראש חודש‬
‫אדר ראשון ביום השלישי”‪ ,‬הרי‪ ,‬כשיבוא משיח‬
‫צדקנו תיכף ומיד‪ ,‬לפני ראש חודש‪ ,‬שאז יחזרו‬
‫לקדש החדשים על פי הראיה‪ ,‬יתכן שיש מקום‬
‫שסנהדרין ישנו ויקבעו שיהיה רק אדר אחד זה‪,‬‬
‫ואם כן יהיה הוא סמוך לניסן (ויש להאריך בכל‬
‫זה‪ ,‬ואין כאן מקומו)‪.‬‬
‫לסיכום‪“ :‬מיסמך גאולה לגאולה” קאי גם‬
‫ובעיקר על אדר ראשון‪ :‬א) משום שיש בו‬
‫את כל הענינים (כולל שייכותו לגאולה) דאדר‬
‫שני (חוץ ממקרא מגילה ומתנות לאביונים)‬
‫ב) ויתרה מזה שנקרא “ראשון” גם במעלה‬
‫כמודגש בזה שבו נולד משה רבינו ג) ובפרט‬
‫שכשיבוא משיח שאז יקדשו על פי הראיה‪,‬‬
‫יתכן שיהיה זה האדר היחיד‪ ,‬ובמילא יהיה‬
‫סמוך לניסן‪.‬‬
‫שלכן התענית שנהגו להתענות בז’ אדר הוא באדר‬
‫‪41‬‬
‫‬
‫ראשון (ראה הנסמן בהע’ ‪.)142‬‬
313
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
ouen aha if,h '145whtrv p"g ohasjv
rst er whvha ugcehu ubah ihrsvbxa
ahu) 147ixhbk lunx whvhu 'vz 146sjt
/(n"ftu 'vz kfc lhrtvk
vkutdva _ rehgv tuvu r"vhu /dh
ubesm jhan h"g vnhkavu ,h,hntv
'ann shnu ;fh, ann kgupc tuc,
asuj sg ih,nvk lrum ihta htsucu
lunxv rst asuj sg tk odu 'ixhb
lunxv rst asuj sg tk odu 'ixhbk
,cac tc ubesm jhana iuhf 'ycak
ka unuhxc 'iuatr rst asuj ohfrcn
ouhc yrpcu 'yca l"z 'yca asuj
vsugxu vjbnv inzc ',umj rjtk ,cav
,hahkav vkutd og ruaea ',hahka
/hahkav e"nvhcu
p"g ohasj aushe if,ha 'rhgvku (145
_ ubesm jhan ,thc hbpk od ihrsvbx h"g whtrv
vtr) vzv inzc s"c lunxk rapta ,ugsvk
p"a ,jha od vtru /b"au /105 wg y"j a"uek
/((c ,usguu,v) v"na, ,hatrc
ka una ,ch,fc od znurna 'rnuk ahu (146
od uaurhpa '("iuatr" ouenc) "wt rst" asujv
ouh tc uhrjtks ;t '"sjt ouh" unf '"sjt rst"
er rtaha ,uraptv ,znurn vzca _ wufu hba
whv, tka ,ubak uyhkjh ihrsvbx otc) sjt rst
/(,rcugn vba
j"vushe wkv) o"cnrv ,gska 'rhgvk (147
,pue, whv, ot ihgsuhu ihcajn s"c"a (c"v s"p
ihrcgn vz inz rjt ut ixhbc rag vaac ixhb
jrfvc '"rjt inhxk ihaauj ihtu / / vbav v,ut
ixhb ,pue, whv, tka hsf ,rcugn whv, vbava
,dav) v"nrv ,gsk f"tan '*ixhb z"y hrjtk
ihrcgn ihta (z"yv oa n"xf vtru /oa v"nrv
/ohbnhx wc kg ot hf 'vsck vpue,v kg
ixhb wsc thv vpue,v uz vbaca iuhfs (*
tst wr ,pue,ku 'ktuna ,pue,k _ (jukc ihumnf)
ohhgucak cure _ ohba ruchgc ohcaj,n vca _
vpue,v whv, vbav urcgh tk ot 'hrv 'z"bpk
/ixhb z"y hrjtk
ohrmn .rtn l,tm hnhf" '137"jxpk
o d " l n x h n " _ 138 " , u t k p b u b t r t
,h,hntv vkutdva 'rsxv hubhac
/ohrup ,kutd hbpk vtc vnhkavu
vkutd lnxhn"a ;ta ';hxuvku /ch
ixhbk lunxv hba rst kg hte "vkutdk
uzhrfv uh,usuta iuatr rst f"tan)
od lhhaa 'rnuk ah '(asujv ,frcc
:139hf _ ycak lunxv rstk
r s t i h c i h t " 140 v b a n v i u a k n
vkhdnv ,thre tkt hbav rstk iuatrv
rtaca 'gnan '"ohbuhctk ,ub,nu
(vkutdvk u,ufhha 's"usbcu) ohbhbgv
rst" treba iuhf 'vzn vrh,hu 'ov ohua
r n u k r c , x n ' "i u a t r ( v z n v r h , h u )
',uchaju vkgnc od "iuatr" tuva
ruaea _ rstc vgcak gdubc adsunf
asujc rup kpb"a 'inv ,rhzd kuyhc og
rstc vgcac(a) / / gsuh whv tku / / rst
rstc ubhbg rehga _ 141(van) "skub
ohbhbg vnfc ubhmn z"sgu '142iuatr
/143iuatr rst kg hte o,x rsta
ohfrcn ,caca ;t :vzk ;xubu
vru, ktrah dvbn") vru, p"g uzhrfv
ouhc iuatr rst asuj atr"a (144"thv
ubesm jhan tuchaf 'hrv '"hahkav
asek urzjh zta 'j"r hbpk 'shnu ;fh,
/h"arpcu c"gx 'u vkhdn (137
/uy 'z vfhn (138
wg u"fj a"uek od vtr _ inek tcvc (139
/oa inxbvcu 'lkhtu 367
/oa vkhdn (140
/c 'dh oa (141
a"uek vtru /j"ex p"e,x j"ut t"dn (142
/b"au /342 wg z"yj
/z"f,x oa t"nr /j"f,x j"utuy vtr (143
/j"fx d"nx n"uj g"uauy
s"m,x /pe x"ux j"ut z"vst g"ua (144
/b"au /56 wg c"fj a"uek vtru /z"yx
54
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫יג‪.‬‬
‫גאולה בפועל ממש בחודש שבט‬
‫ויהי רצון והוא העיקר – שהגאולה האמיתית‬
‫והשלימה על ידי משיח צדקנו תבוא בפועל ממש‬
‫תיכף ומיד ממש‪,‬‬
‫ובודאי שאין צורך להמתין עד חודש ניסן‪ ,‬וגם‬
‫‪55‬‬
‫לא עד חודש אדר הסמוך לניסן‪ ,‬וגם לא עד חודש‬
‫אדר הסמוך לשבט‪ ,‬כיון שמשיח צדקנו בא בשבת‬
‫מברכים חודש אדר ראשון‪ ,‬בסיומו של חודש‬
‫שבט‪ ,‬ז”ך שבט‪ ,‬ובפרט ביום השבת לאחר חצות‪,‬‬
‫בזמן המנחה וסעודה שלישית‪ ,‬שקשור עם גאולה‬
‫השלישית ובית המקדש השלישי שבו מאיר‬
‫בחינת תענוג הבלתי מורגש של הקדוש ברך‬
‫הוא מעין מה שיתגלה בעולם הבא‪.42‬‬
‫‪42‬‬
‫ראה לקו”ש חכ”א ע’ ‪ ,84‬וש”נ‪.‬‬
wt rst j"vcn 'yca l"z ohypan p"a
shn atrk kfku '"ann"ca ohaurhpv
/ann ann ann 'uyuapf ann
a"vx vtr) ubrus thab r"unst j"un e"fk
kgu '((209-10 wg khgk) 265-66 wg t"j c"ba,
;xuh '(una ojbn) jhan _ ubhkt vcrhev rsx
/(g"bst e"f ka hbav una) rgcus 'ejmh
314
shnu ;fh,u 'ann kgupc ubk whv, if
kkuf] "shn"ca ohaurhpv kf og 'ann
ktrah van ,urusv ,ukkfs ,"rv od
kfu '[148(tjhan tfkn) sus (y"agcv)
_ vz ubrusk gdubc r,uh ,uhyrpcu (148
,ufhhav ,upue,v wd ohznrb "shn"s ,"rca
56
‫ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות‬
‫כן תהי’ לנו בפועל ממש‪ ,‬ותיכף ומיד ממש‪,‬‬
‫עם כל הפירושים שב”מיד” [כולל גם הראשי‬
‫תיבות דכללות הדורות משה ישראל (הבעל‬
‫שם טוב) דוד (מלכא משיחא)]‪ ,‬וכל הפירושים‬
‫שב”ממש”‪ ,43‬ולכל לראש מיד ממש כפשוטו‪,‬‬
‫ממש ממש ממש‪.‬‬
‫ראה שיחת ש”פ במדבר וים ב’ דחה”ש ה’תנש”א סי”ג‬
‫‪43‬‬
‫ספה”ש ה’תשנ”א ח”ב ע’ ‪ ,562‬וראה לקו”ש ח”א ע’ ‪ 70‬הע’‬
‫‪.14‬‬
‫‪57‬‬
‫לסיכום‪ :‬יהי רצון שתבוא הגאולה תיכף‬
‫ומיד ממש ובודאי שאין צורך להמתין עד‬
‫חודש ניסן ולא עד חודש אדר (הן אדר שני‬
‫והן אדר ראשון)‪ ,‬מכיון שמשיח צדקינו מגיע‬
‫עוד בחודש שבט ביום השבת‪ ,‬בזמן סעודה‬
‫שלישית שקשור עם בית המקדש השלישי‪,‬‬
‫כן תהיה לנו בפועל ממש ממש ממש!‪.‬‬
‫לזכו˙‬
‫כיון שבימים אלו מחליטים‬
‫ומכריזים ראשי מדינות בעולם‬
‫ע"ד צמצום וביטול כלי נשק‬
‫וההוספה בהענינים הדרושים‬
‫לקיום כלכלת המדינה והעולם‬
‫כולו – תוכן היעוד "וכתתו‬
‫חרבותם לאתים"‪ ,‬שבירת כלי‬
‫המלחמה לעשות מהם כלים‬
‫לעבודת האדמה‪" ,‬ארץ ממנה יצא‬
‫– ה"ז סימן ברור על‬
‫לחם"‬
‫התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה‬
‫האמיתית והשלימה ע"י משיח‬
‫צדקנו‪.‬‬
‫ליתר ביאור‪:‬‬
‫כיון שנמצאים ב"זמן השיא" )"די‬
‫העכסטע צייט"( של ביאת משיח‬
‫צדקנו‪" ,‬הנה זה )מלך המשיח(‬
‫בא"‪ ,‬רואים כבר )מעין ו(התחלת‬
‫פעולתו של מלך המשיח על‬
‫העמים‪" ,‬ושפט בין הגוים והוכיח‬
‫לעמים רבים וכתתו חרבותם‬
‫לאתים וגו'" – עי"ז שהקב"ה נותן‬
‫בלב המלכים דאוה"ע )"לב מלכים‬
‫ושרים ביד ה'"( להחליט ולהכריז‬
‫יחדיו ע"ד המעמד ומצב ד"וכתתו‬
‫חרבותם לאתים“‪.‬‬
‫כ"˜ ‡„מו"ר מלך‬
‫‪‰‬מ˘יח ˘ליט"‡‬
‫מ‪‰‬ר‪ ‰‬י‚ל‪‡ ‰‬כי"ר‬
‫ולזכו˙‬
‫‪‰‬ר‪"‰‬ח ‪‰‬רב ירחמיאל ˘יחי'‬
‫וזו‚˙ו מ' חנ‪˙ ‰‬חי'‬
‫וב"ב‪ :‬חי‪ ‰‬מו˘˜‡‪„ ,‬בור‪ ‰‬ל‡‪,‰‬‬
‫˘יינ‡‪ ,‬מנחם מענ„ל‪ ,‬חו‪ ‰‬רב˜‪,‰‬‬
‫„ו„‪˘ ,‬יינ„ל ‚יטל‪ ,‬מנוח‪ ‰‬סימ‡‪,‬‬
‫ˆבי ‪‰‬יר˘‪ ,‬י˜ו˙י‡ל „ובער ˘יחיו‬
‫בעלינ‡וו‬
‫˘לוחי כ"˜ ‡„מו"ר מלך ‪‰‬מ˘יח‬
‫˘ליט"‡‬
‫ל‪ˆ‰‬לח‪ ‰‬רב‪ ‰‬ומופל‚‪ ‰‬בעבו„˙‬
‫‪˘‰‬ליחו˙ לנח"ר כ"˜ ‡„מו"ר מלך‬
‫‪‰‬מ˘יח ˘ליט"‡‬
‫ס‪ .‬פ‡ולו ‪ -‬ברזיל‬
‫נ˙רם ע"י‬
‫‪‰‬ר‪ ˙"‰‬ר' ˘מו‡ל‬
‫וזו‚˙ו מר˙ ˘טערנ‪˘ ‰‬ר‪‰‬‬
‫˘יחיו‬
‫˘פריˆער‬
‫יחי ‡„וננו מורנו ורבינו מלך‬
‫‪‰‬מ˘יח לעולם וע„‬