Page 1 דרך חיים בר לב 892 )חוות שלם(, ת"א Haim Barlev Road 298

"
"
. "
"
Haim Barlev Road 298 (Havat Shalem), Tel Aviv
Tel: 972-3-909-89-99 Fax: 972-3-739-81-81
E-Mail: [email protected]
‫ ת"א‬,)‫ (חוות שלם‬892 ‫דרך חיים בר לב‬
30-909-28-28 :‫ פקס‬30-909-29-99 :‫טל‬
[email protected] :‫דוא"ל‬