7102 עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת : הנדון

‫‏כ'‏שבט‪,‬‏תשע"ז‏‬
‫‏‪61‬‏פברואר‪,‬‏‪7162‬‏‬
‫‪62-667-66‬‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫לכבוד‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת ‪7102‬‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏החלטת‏מועצת‏מנהלים‏מתאריך‏‪6111617162‬‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‪16‬‬
‫מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת‏‪7102‬‏‬
‫‪1616‬‬
‫ההתפלגות ‏החודשית ‏של ‏המכסה ‏ללא ‏שינוי ‏ביחס ‏ל‪ 7161-‬‏כפי ‏שמופיע‏‬
‫במספח‏א'‏‬
‫‪1617‬‬
‫הגדרת‏עונות‪:‬‬
‫חורף‪:‬‏ינואר‪-‬אפריל‪,‬‏נובמבר‪-‬דצמבר‏‏ ‪1‬‏חודשים‪1‬‬
‫‪161716‬‬
‫‪1‬‏חודשים‪1‬‬
‫קיץ‏‏‏‪:‬‏מאי‏‏‪-‬‏אוקטובר‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‬
‫‪161717‬‬
‫‪1611‬‬
‫חלב‏עודף‏א'‏–‏חלב‏המיוצר‏מעבר‏למכסה‏עד‏לחריגה‏של‏‪1%‬‏‪1‬‬
‫‪1611‬‬
‫חלב‏עודף‏ב'‏–‏חלב‏המיוצר‏מעבר‏לחריגה‏של‏‪1%‬‏מהמכסה‪1‬‏‬
‫‪1611‬‬
‫המקדמה ‏לחלב ‏עודף ‏א' ‏שייוצר ‏בחודשי ‏החורף ‏תעמוד ‏על ‏‪ 01%‬‏ממחיר‏‬
‫המטרה‪1‬‬
‫‪1611‬‬
‫המקדמה ‏לחלב ‏עודף ‏א' ‏שייוצר ‏בחודשי ‏הקיץ ‏תעמוד ‏על ‏‪ 51%‬‏ממחיר‏‬
‫המטרה‏‪1‬‬
‫‪1612‬‬
‫המקדמה‏עבור‏חלב‏עודף‏ב'‏שייוצר‏בחודשי‏החורף‏תעמוד‏על‏‪ 11%‬‏ממחיר‏‬
‫המטרה‏(הפדיון‏הסופי‏לחלב‏עודף‏ב'‏עלול‏להיות‏נמוך‏יותר)‪1‬‬
‫‪1610‬‬
‫המקדמה ‏עבור ‏חלב ‏עודף ‏ב' ‏שייוצר ‏בחודשי ‏הקיץ ‏תעמוד ‏על ‏‪ 01%‬‏ממחיר‏‬
‫המטרה‪1‬‬
‫‪1615‬‬
‫כחלב‏עודף‏קיץ‏יחשב‏היצור‏העודף‏בקיץ‏בקיזוז‏אי‏הביצוע‏המצרפי‏בשאר‏‬
‫החודשים‪1‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‪16161‬‬
‫התמורות ‏המופחתות ‏מתייחסות ‏למחיר ‏המטרה ‏בשער ‏המשק ‏(ללא ‏היטל)‪1‬‏‬
‫למחירים‏אלו‏יש‏להוסיף‏הטלים‏ומע"מ‏כחוק‪1‬‬
‫‪16166‬‬
‫חשבון‏חלב‏עודף‏הוא‏חשבון‏שנתי‏מתגלגל‏מחודש‏לחודש‏– ‏הכמות‏שתיוצר‏‬
‫בכל‏חודש‏מתווספת‏לכמויות‏שיוצרו‏בחודשים‏שלפניו‏וכך‏הלאה‏עד‏לתום‏‬
‫שנת‏המכסות‪1‬‏‬
‫‪16167‬‬
‫הפחתה‏מיוחדת‪:‬‏בחודשים‏ינואר‪-‬אפריל‏‏תהייה‏הפחתה‏נוספת‏בסך‏של‏‪1111‬‏‬
‫ש"ח‏בגין‏כל‏ליטר‏שייוצר‏מעבר‏לחריגה‏של‏‪61%‬‏לתקופה‏(ינואר‪-‬אפריל)‪1‬‬
‫בנספח ‏ב' ‏מצורפת ‏טבלה ‏המרכזת ‏את ‏מדיניות ‏התשלום ‏לחלב ‏עודף ‏בשנת‏‬
‫‪7162‬‬
‫‪16161‬‬
‫בתום‏שנת‏המכסות‏יערך‏גמר‏חשבון‏ענפי‪-‬כלל‏מחלבתי‏של‏החלב‏העודף‪1‬‬
‫במידה‏והפדיון‏הממוצע‏בפועל‏של‏החלב‏העודף‏בשווקים‏השונים‏‬
‫‪1616116‬‬
‫יהיה ‏גבוה ‏מהתשלום ‏הממוצע ‏(המקדמות ‏לחלב ‏עודף ‏א' ‏ו‪ -‬‏ב')‏‬
‫הרי ‏שיצרני ‏חלב ‏עודף ‏יקבלו ‏תוספות ‏תשלום ‏בהתאם‪ ,‬‏התוספת‏‬
‫תינתן‏עפ"י‏הסדר‏הבא‪:‬‬
‫תוספת‏לחלב‏עודף‏א'‏קיץ‏‪1‬‏‬
‫‪161611616‬‬
‫תוספת‏לחלב‏עודף‏ב'‏קיץ‪1‬‬
‫‪161611617‬‬
‫‪ 161611611‬במידה‏ובקופת‏חלב‏עודף‏תמצא‏ביתרה‏חיובית‏לאחר‏‬
‫יישום‏‪ 61611616‬‏ו‪ 61611617-‬‏הרי‏שיתקיים‏דיון‏במועצת‏‬
‫החלב ‏ליעוד ‏היתרה‪ ,‬‏כאשר ‏האפשרויות ‏הם ‏העברת‏‬
‫היתרות‏לקרנות‏הויסות‏של‏המועצה‏או‏תוספות‏לחלב‏‬
‫העודף‪ 1‬‏בכל ‏מקרה ‏לא ‏ייהיו ‏החזרים ‏בגין ‏הגביה‏‬
‫בסעיף‏‪16167‬‬
‫‏‬
‫‪1616117‬‬
‫במידה ‏והפדיון ‏הממוצע ‏בפועל ‏יהיה ‏נמוך ‏מהתשלום ‏הממוצע‏‬
‫לחלב ‏עודף ‏הרי ‏שהתשלום ‏לחלב ‏עודף ‏יוקטן ‏בדיעבד ‏עפ"י‏‬
‫העקרונות‏הבאים‪:‬‬
‫‪ 161611716‬מחיר ‏חלב ‏עודף ‏א' ‏בקיץ ‏מובטח ‏ולא ‏ירד ‏מ‪51%-‬‏‬
‫ממחיר‏המטרה‪1‬‬
‫‪ 161611717‬מחיר ‏חלב ‏עודף ‏א' ‏בחורף ‏מובטח ‏ולא ‏ירד ‏מ‪ -‬‏‪01%‬‏‬
‫ממחיר‏המטרה‪1‬‬
‫‪ 161611711‬מחיר‏חלב‏עודף‏ב'‏קיץ‏מובטח‏ולא‏ירד‏מ‪01%-‬‏‪1‬‬
‫‪ 161611711‬מחיר ‏חלב ‏עודף ‏ב' ‏חורף ‏אינו ‏מובטח ‏ובמידת ‏הצורך‏‬
‫יקוזז‏עד‏לרמה‏של‏הפדיון‏השולי‏של‏החלב‏העודף‪1‬‬
‫‪ 161611711‬במידה‏ולאחר‏הקיזוזים‏כאמור‏בסעיף‏‪61611711‬‏תמצא‏‬
‫קופת‏חלב‏עודף‏‏בגירעון‪,‬‏ימומן‏גרעון‏זה‏מתקציבי‏‬
‫המועצה‪1‬‏‬
‫‪.7‬‬
‫מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה (חלב מתוכנן)‬
‫‪1716‬‬
‫‏‬
‫ההתפלגות ‏החודשית ‏של ‏המכסה ‏ללא ‏שינוי ‏ביחס ‏ל‪ 7161-‬‏כפי ‏שמופיע‏‏‏‏‬
‫בנספח‏א'‪1‬‏‏‬
‫‪1717‬‬
‫הגדרת‏עונות‏‏‪:‬‬
‫‪ 171716‬חורף‪:‬‏ינואר‪-‬אפריל‪,‬‏נובמבר‏‪-‬‏דצמבר‏‏‬
‫‪ 171717‬קיץ‏‪:‬‏מאי‏‪-‬‏אוקטובר‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬
‫‪1711‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫יצרן‏חלב‏שהיה‏בתת‪-‬ביצוע‏בעונת‏החורף‏(דהיינו‪,‬‏הייצור‏בעונת‏החורף‏קטן‏‬
‫מהמכסה)‏וביצע‏את‏החסר‏בעונת‏הקיץ‪,‬‏יקבל‏מן‏המחלבה‏תוספת‏של‏‪11‬‏אג'‏‬
‫לליטר ‏על ‏הכמות ‏שהועברה ‏מהחורף ‏לקיץ‪ ,‬‏עד ‏לתקרה ‏של ‏‪ 11%‬‏ממכסת‏‬
‫החורף‪1‬‬
‫‪1711‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫יצרן‏שהיה‏בתת‪-‬ביצוע‏בחודשים‏ינואר‪-‬אפריל‪,‬‏ובחריגה‏תקופתית‏בחודשים‏‬
‫נובמבר ‏ודצמבר‪ ,‬‏במידה ‏וחרג ‏בתקופת ‏הקיץ‪ ,‬‏תת ‏הביצוע ‏בחודשים ‏ינואר‪-‬‏‬
‫אפריל‏ייחשב‏כתת‪-‬‏ביצוע‏חורף‪1‬‬
‫‪1711‬‬
‫יצרן‏שחרג‏בעונת‏החורף‏(דהיינו‏הייצור‏בעונת‏החורף‏גבוה‏מהמכסה)‏יקבל‏‬
‫מן ‏המחלבה ‏בתמורה ‏לחלב‪ ,‬‏שיוצר ‏בעונת ‏החורף ‏במקום ‏בעונת ‏הקיץ‪ ,‬‏את‏‬
‫מחיר‏המטרה‏פחות‏‪11‬‏אג'‏לליטר‪1‬‬
‫‪1711‬‬
‫יישום ‏סעיף ‏זה ‏(‪ )7‬‏יתבצע ‏בתום ‏שנת ‏המכסות‪ 1‬‏ההפרש ‏בין ‏הסכומים‏‬
‫שיצטברו ‏בסעיפים ‏‪ 711‬‏ו‪ 711-‬‏לסכומים ‏שיוצרו ‏בסעיף ‏‪ 711‬‏יאוזן ‏במסגרת‏‬
‫קרנות‏המועצה‪1‬‬
‫‪1712‬‬
‫מדיניות‏העברת‏חלב‏מתוכנן‏לעונת‏הקיץ‏תנוהל‏באופן‏פרטני‏לכל‏רפת‏לרבות‏‬
‫רפתות‏המאוגדות‏במסגרת‏של‏אגודה‏שיתופית‏מייצגת‪1‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‪1‬‏חודשים‪1‬‬
‫‪1‬‏חודשים‪1‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‪11‬‬
‫תשלום עפ"י רכיבי חלב ‪ -‬חלבון ושומן‬
‫תקנה‏‪0‬‏(ג)‏בתקנות‏תכנון‏משק‏החלב‏(מנגנון‏לעדכון‏מחירים‏מזעריים‏של‏ליטר‏חלב)‪,‬‏‬
‫התשע"ב‪7167-‬‏‬
‫‏‬
‫הערכים‏הנורמטיביים‏לחלבון‏ושומן‏יהיו‏כדלקמן‪:‬‬
‫‪1116‬‬
‫חלבון‏‪11126%‬‏ ‪11126‬‏גרם‏לליטר‪1‬‏‬
‫‪111616‬‬
‫שומן‏‪11211%‬‏ ‪12111‬‏גרם‏לליטר‪1‬‬
‫‪111617‬‬
‫ערכים‏אלו‏מבטאים‏את‏תכולת‏הרכיבים‏הממוצעת‏בשנת‏‪17161‬‬
‫‏‬
‫‪1117‬‬
‫ערכי‏הרכיבים‏בחישוב‏מחיר‏המטרה‏יהיו‏כדלקמן‪:‬‬
‫‪6111111‬‬
‫חלבון‪-‬‏‏‬
‫‪111716‬‬
‫‪511110‬‏‬
‫שומן‪-‬‏‏‬
‫‪111717‬‬
‫‪1161‬‏‬
‫נוזלים‏(נפח)‪-‬‏‬
‫‪111711‬‬
‫מקדמים‏אלו‏יש‏לכפול‏במחיר‏המטרה‏בשער‏המשק‏(ללא‏היטל‏‬
‫המועצה) ‏והם ‏מבטאים ‏יחס ‏מחירים ‏בין ‏חלבון ‏לשומן ‏של‏‬
‫‪1211:1711‬‏בהתאמה‏ותשלום‏בגין‏נוזלים‏בשיעור‏של‏‪61%‬‏ממחיר‏‬
‫המטרה‪1‬‬
‫‪11‬‏‬
‫מועצת ‏המנהלים ‏וועדת ‏התכנון ‏יעקבו ‏אחר ‏המגמות ‏בייצור ‏ובצריכה ‏ובמידת ‏הצורך‏‬
‫תוכל‏להתקבל‏החלטה‏על‏עדכון‏מדיניות‏התשלום‏לחלב‏עודף‏במהלך‏‪17162‬‏‏התחולה‏‬
‫של‏כל‏עדכון‏תהייה‏ממועד‏העדכון‪1‬‏‬
‫‪11‬‏‬
‫ביצוע ‏החלטות‪ :‬‏מובהר ‏בזאת ‏כי ‏ההוראות ‏דלעיל ‏מהוות ‏מדיניות ‏לענף ‏כולו‪1‬‏‬
‫האחריות ‏לביצוע ‏מוטלת ‏על ‏המחלבות ‏הקולטות ‏והיצרנים ‏בהתאם ‏להסכמים‏‬
‫שביניהם‪1‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‬
‫העתק‪:‬‬
‫מחלבות‬
‫מועצת‏מנהלים‏‬
‫המ"ב‏‬
‫משרד‏החקלאות‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫בכבוד‏רב‪,‬‏‬
‫מיכל‏קראוס‏‬
‫מנכ"לית‏מועצת‏החלב‏‬
‫‏‬
‫נספח א' לסעיפים ‪ 0‬ו‪7-‬‬
‫עונה‬
‫חודש‬
‫חורף‬
‫חורף‬
‫חורף‬
‫חורף‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫חורף‬
‫חורף‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫חורף‬
‫קיץ‬
‫‪6-1‬‏‪66-67‬‬
‫‪1-61‬‬
‫התפלגות ארצית‬
‫התפלגות‬
‫התפלגות‬
‫מצטברת‬
‫חודשית‬
‫באחוזים‬
‫באחוזים‬
‫‪0111‬‬
‫‪0111‬‬
‫‪61165‬‬
‫‪2121‬‬
‫‪71111‬‬
‫‪0102‬‬
‫‪11121‬‬
‫‪0110‬‬
‫‪17.20‬‬
‫‪7.12‬‬
‫‪90.77‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪97.88‬‬
‫‪2..2‬‬
‫‪82.87‬‬
‫‪2.1.‬‬
‫‪29..9‬‬
‫‪2.88‬‬
‫‪2..11‬‬
‫‪2.19‬‬
‫‪56111‬‬
‫‪0111‬‬
‫‪611111‬‬
‫‪0111‬‬
‫התפלגות בקעת כנרות‪,‬‬
‫בקעת הירדן ועמק בית שאן‬
‫התפלגות‬
‫התפלגות‬
‫מצטברת‬
‫חודשית‬
‫באחוזים‬
‫באחוזים‬
‫‪5111‬‬
‫‪5111‬‬
‫‪60175‬‬
‫‪0101‬‬
‫‪70175‬‬
‫‪61111‬‬
‫‪12110‬‬
‫‪5115‬‬
‫‪18.27‬‬
‫‪7.70‬‬
‫‪99.78‬‬
‫‪2..2‬‬
‫‪8..77‬‬
‫‪2.78‬‬
‫‪87.77‬‬
‫‪8.22‬‬
‫‪29.71‬‬
‫‪9.79‬‬
‫‪27.20‬‬
‫‪8.22‬‬
‫‪51126‬‬
‫‪2151‬‬
‫‪611111‬‬
‫‪5175‬‬
‫‪11102‬‬
‫‪11161‬‬
‫‪11111‬‬
‫‪15111‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫נספח ב' – מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת ‪7102‬‬
‫עודף א'‬
‫עד‏‪8%‬‏חריגה‬
‫‏‬
‫‏‬
‫עודף ב'‬
‫מעל‏‪8%‬‏חריגה‬
‫גביה מיוחדת‬
‫מעל חריגה של ‪09%‬‬
‫בתקופה‬
‫תשלום‏מופחת‏‬
‫ולא‏מובטח‏של‏‬
‫‪11%‬‬
‫חורף‬
‫ינואר‪-‬‏אפריל‏‏‬
‫נובמבר‪-‬דצמבר‬
‫לא‏פחות‏מ‪21%-‬‬
‫קיץ‬
‫מאי‪-‬אוקטובר‬
‫לא‏פחות‏מ‪ 79%-‬לא‏פחות‏מ‪29%-‬‬
‫תקופה‬
‫לגביה‬
‫מיוחדת‬
‫ינואר‪-‬אפריל‬
‫הפחתה נוספת של ‪1.91‬‬
‫ש"ח לליטר‬