14/2017 מכרז פומבי מ

‫‪1‬‬
‫עיריית רעננה‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ _ 14/2017‬בדבר בינוי פנים‪ ,‬ניהול והפעלת בית אוכל‬
‫(בית קפה‪/‬מסעדה) הממוקם בספורטק החדש ברעננה‬
‫עיריית רעננה מזמינה בזאת הצעות בדבר ניהול והפעלת בית אוכל (בית קפה‪/‬מסעדה)‬
‫בספורטק החדש הממוקם בשכונת נווה זמר ברעננה‪.‬‬
‫את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו‪ ,‬לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה‬
‫במכרז לחתום‪ ,‬ניתן לרכוש תמורת תשלום של ‪ 800‬ש"ח (התשלום לא יוחזר)‪,‬‬
‫במשרדי הלשכה המשפטית בעירייה‪ ,‬רח' אחוזה ‪ 103‬רעננה‪ ,‬בימים א'‪ -‬ה'‪ ,‬בשעות‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬במשרדי הלשכה המשפטית‬
‫בעירייה‪.‬‬
‫על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד‪ ,‬בלתי מותנית‪ ,‬לטובת‬
‫העירייה (המחאות פרטיות‪ ,‬שטרות וכיו"ב לא יתקבלו)‪ ,‬בשיעור ‪ 30,000‬ש"ח‬
‫שתעמוד בתקפה עד ליום ‪14.6.2017‬‬
‫את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב ‪ 3 -‬עותקים‪ ,‬יש‬
‫להכניס במעטפה סגורה‪ ,‬כשעליה מצוין ‪ -‬מכרז מס' ‪ 14/2017‬ולמסרם ביד בעירייה‬
‫ הלשכה המשפטית ‪ ,‬רח' אחוזה ‪ 103‬רעננה‪ ,‬לא יאוחר מיום ‪ 14.3.2017‬שעה ‪15:00‬‬‫בצהרים‪.‬‬
‫סיור קבלנים חובה יערך ביום ‪ 2.3.2017‬בשעה ‪ 10:00‬המפגש בספורטק ‪,‬מול בנין‬
‫סשה ארגוב ‪ 34‬רעננה ‪.‬‬
‫ההשתתפות בסיור קבלנים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫פתיחת מסמכי המכרז תיערך ביום אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין‪.‬‬
‫המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה‪ ,‬ממונה ספרי חשבונות כחוק‪ ,‬וכי‬
‫יש לו ניסיון והמלצות‪ ,‬הכל כמפורט בתנאי המכרז‪.‬‬
‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ראש העיריה‬
‫זאב בילסקי‬
‫‪2‬‬
‫מסמך א'‬
‫עיריית רעננה‬
‫מכרז פומבי מס' _‪ 14/2017‬בדבר בינוי פנים‪ ,‬ניהול והפעלת בית אוכל‬
‫(בית קפה‪/‬מסעדה)הממוקם בספורטק החדש ברעננה‬
‫הוראות למשתתפים במכרז‬
‫‪.1‬‬
‫נשוא המכרז‬
‫נשוא המכרז ניהול והפעלת בית אוכל‪-‬בית קפה‪/‬מסעדה‪ -‬לפי פריט ‪ 4.2‬לצו‬
‫רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) הממוקם בספורטק החדש בשכונת נווה‬
‫זמר ברעננה‪ ,‬הכל בכפוף לתנאי משרד הבריאות וקבלת רישיון עסק כדין‬
‫(באחריות בר הרשות ועל חשבונו) (להלן‪" :‬בית אוכל")‪.‬‬
‫עיריית רעננה פועלת להקמת מתחם בספורטק בו יבנה מבנה‪ ,‬אשר חלק ממנו‪,‬‬
‫ימסר לבר הרשות‪ ,‬ברמת מעטפת בלבד‪ ,‬לשם ניהול והפעלת בית אוכל‪,‬‬
‫בהתאם למפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫חובה על המציע להשתתף בסיור הקבלנים וכן לערוך סיור במתחם‪ ,‬במבנה‪,‬‬
‫במבנה בית האוכל‪.‬‬
‫מובהר כי למציע קיימת האפשרות לעיין בתוכניות המתחם‪ ,‬וכל טענה ו‪/‬או‬
‫שאלה שבכוונתו להעלות‪ ,‬עליו להעלותן בטרם הגשת ההצעה‪ ,‬במסגרת‬
‫שאלות ההבהרה‪ ,‬אחרת לא יהא זכאי להסתמך על טענות אלה או לטעון‬
‫טענות‪/‬שאלות שלא הועלו על ידו בטרם הגשת ההצעה‪.‬‬
‫בר הרשות אחראי לבצע בעצמו ועל חשבונו את בינוי הפנים‪ ,‬החיבורים‬
‫הנדרשים לתשתיות המסופקות על ידי העיריה בהתאם למפרט וכן לעיצוב‬
‫הפנים ולהצטיידות הנדרשת לשם הפעלת בית האוכל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן‪ ,‬יחד ולחוד "מסמכי המכרז"‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הוראות למשתתפים במכרז ‪ -‬מסמך א' (על מסמכיו השונים)‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הצהרת והצעת המציע ‪ -‬מסמך ב'‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫הסכם ‪ -‬מסמך ג'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבהרת מסמכי המכרז‬
‫‪3.1‬‬
‫המציע יודיע בכתב ללשכה המשפטית בעירייה (טל' ‪ ,09-7610252‬פקס‬
‫‪ )09-7610255‬לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים לפני המועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות למכרז‪ ,‬על כל סתירות‪ ,‬שגיאות‪ ,‬אי התאמות או חוסר‬
‫בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז‪ ,‬ועל כל ספק שהתעורר אצלו‬
‫בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז‬
‫או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫מסר המציע לעירייה הודעה כאמור לעיל‪ ,‬תמסור לעירייה תשובות‬
‫בכתב‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 48 -‬שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק ‪ 3.1‬ו‪ 3.2 -‬לעיל‪,‬‬
‫להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫העירייה תמסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו לכל אחד‬
‫מהמציעים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו ע"י‬
‫העירייה אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב‪ ,‬כאמור בסעיף זה‪ ,‬והן‬
‫צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫על המציע לקרוא בעיון את כל הוראות המכרז‪/‬החוזה‪.‬‬
‫הגשת ההצעות‬
‫‪4.1‬‬
‫כל מציע ימלא את מסמך ב' (הצהרת והצעת המציע) במלואו ויחתום‬
‫חתימה מקורית מלאה עליה ועל כל מסמכי המכרז ויגישם ב ‪ 2‬עותקים‬
‫מקוריים‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫כל מציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף ‪ 5‬להלן‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים להוכחת תנאי הסף‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ 4.3.1‬אישור רו"ח‪/‬פקיד שומה על ניהול ספרים כחוק וכן אישור לפי‬
‫חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום‬
‫חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪.1976 -‬‬
‫‪ 4.3.2‬אישור בדבר היות המציע עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ 4.3.3‬המלצה‪/‬המלצות (לפחות המלצה אחת) בדבר ניסיון מוכח של‬
‫המציע עצמו‪ ,‬במשך שלוש שנים מתוך התקופה שמתחילת שנת‬
‫‪ 2014‬ועד למועד הגשת ההצעות ‪,‬בהפעלת בית קפה או מסעדה‪.‬‬
‫‪ 4.3.4‬במידה והמציע הינו תאגיד‪ ,‬יצורפו צילום של תעודת הרישום‬
‫של התאגיד‪ ,‬מסמכי ההתאגדות‪ ,‬תדפיס מעודכן נכון למועד‬
‫הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות‪ ,‬ככל‬
‫שמדובר בחברה בע"מ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 4.3.5‬אישור מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם‬
‫המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 4.3.6‬תצהיר חתום על ידי המציע‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה‪ ,‬וכן‬
‫חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כמסמך א'‬
‫‪ ,1‬לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט‬
‫בעבירה לפי החוקים המפורטים‪.‬‬
‫‪ 4.3.7‬תצהיר חתום על ידי המציע‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה‪ ,‬וכן‬
‫חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כמסמך א'‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 4.3.8‬תצהיר חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה ומאומת‬
‫כדין ע"י עו"ד‪ ,‬בנוסח המצ"ב כמסמך א' ‪.4‬‬
‫‪4.3.9‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו את התצהיר המצורף למסמך הבהרה‬
‫זה כמסמך א' ‪ ,5‬חתום על ידי מורשה החתימה מטעמו ומאומת‬
‫כדין ע"י עו"ד‪.‬‬
‫העיריה רשאית שלא לידון כלל בהצעה שלא יצורפו אליה המסמכים‬
‫המפורטים בסעיף זה או לדרוש השלמת פרטים ומסמכים‪.‬‬
‫ערבות בנקאית‬
‫א‪ .‬המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה‪ ,‬אוטונומית‪ ,‬בנוסח‬
‫מקובל בבנק מוכר בישראל שתעמוד בכל התנאים המצטברים להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הערבות תהא על סך מדויק של ‪ ₪ 30,000‬לטובת‬
‫העירייה‪.‬‬
‫הערבות תהא צמודה למדד של חודש פברואר שפורסם‬
‫בחודש שלאחריו‪.‬‬
‫הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום ‪14.6.2017‬‬
‫הערבות תהא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה תוך ‪7‬‬
‫ימים על ידי פניה חד ‪ -‬צדדית של העירייה ‪.‬‬
‫למסמך זה מצורפת דוגמא לא מחייבת לנוסח הערבות כמסמך א'‪ .3‬המציעים‬
‫רשאים להיעזר בנוסח לדוגמא אך לא מחויבים להיצמד לנוסח שלה‪ .‬חובה‬
‫על המציעים להגיש ערבות בנקאית בנוסח מקובל של בנק מוכר בישראל‬
‫העונה במדויק על כל הדרישות המפורטות בסעיף ‪(5‬א) זה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק‪ ,‬ותנוסח לטובת‬
‫עיריית רעננה כשהיא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי‬
‫פניה חד‪-‬צדדית של העירייה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך ‪ 14.6.2017‬ותוארך במידת הצורך‬
‫ועפ"י דרישת העירייה למשך ‪ 90‬יום נוספים‪ ,‬ללא צורך בקבלת‬
‫הסכמת הנערב‪.‬‬
‫הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל‪ ,‬לאחר שייחתם הסכם‬
‫עם הזוכה‪/‬ים במכרז‪.‬‬
‫הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות‬
‫המפורטות לעיל ‪ -‬לא תידון כלל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫דרישת פרטים מהמציע‬
‫העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכספיות‬
‫והמקצועיות כתנאי להתקשרותה עמו‪ ,‬והמציע יהא חייב לספק לעירייה את‬
‫הפרטים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫הצהרות המציע‬
‫‪7.1‬‬
‫הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז‪ ,‬כמוה כהצעה ואישור‬
‫שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו‪ ,‬וכי הוא מסוגל למלא‬
‫אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים‬
‫כלשהם מפרטי המכרז ו‪/‬או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫אסור למציע למחוק ו‪/‬או לתקן ו‪/‬או לשנות את מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫העירייה רשאית לראות בכל שינוי‪ ,‬מחיקה או תיקון כאמור משום‬
‫הסתייגות המציע מתנאי המכרז‪.‬‬
‫מסמכי המכרז ‪ -‬רכוש העירייה‬
‫מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי‪ ,‬והם נמסרים‬
‫למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.9‬‬
‫חובת הזוכה במכרז‬
‫‪9.1‬‬
‫זכה המציע במכרז (להלן ‪ -‬הזוכה) ‪ -‬יהא עליו לחתום על ההסכם‬
‫(מסמך ג') ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מתאריך‬
‫הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫כן יהא על המציע להמציא לעירייה במעמד מסירת ההסכם ערבות‬
‫בנקאית לביצוע ופוליסות ביטוח‪ ,‬הכל כקבוע בהסכם‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים ‪ 9.1‬ו‪9.2 -‬‬
‫כולם או חלקם תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט‬
‫את הערבות המצורפת להצעת המציע‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬במידה והמציע לא‬
‫יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪.10‬‬
‫אין באמור בס"ק ‪ 9.3‬לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות‬
‫העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם‬
‫הגשת הצעתו למכרז‪.‬‬
‫החלטות העירייה‬
‫‪ 10.1‬אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה‬
‫שהיא‪.‬‬
‫‪10.2‬‬
‫העירייה תהא רשאית להתחשב בין היתר‪ ,‬ביכולתו של המציע‬
‫ובכישוריו לתת את השירות הנדרש ברמה מעולה וכן בכל מסמך או‬
‫פרט אחר שנדרש המציע להציג ו‪/‬או למלא על פי תנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ 10.3‬כל עותקי ההצעה חייבים להיות זהים‪ .‬במקרה של אי התאמה‬
‫בסכומים הנקובים בעותק האחד לעומת העותק השני‪ ,‬יתוקנו‬
‫הסכומים בהתאם להצעה הגבוהה יותר‪.‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪.11‬‬
‫היו מספר הצעות כשרות וזהות‪ ,‬תהא העיריה רשאית לערוך הגרלה‬
‫בין ההצעות הכשרות והזהות לשם קביעת הזוכה‪.‬‬
‫הגשת ההצעות‪ ,‬מועדים‬
‫‪ 11.1‬את ההצעות כקבוע בסעיף ‪ 4‬למסמך א' לרבות תיקונים ו‪/‬או עדכונים‬
‫שהועברו למציעים עד למועד הגשת המכרז יש למסור ביד במעטפה‬
‫סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בעירייה‪,‬‬
‫בציון מכרז פומבי מס' ‪14/2017‬‬
‫‪ 11.2‬המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ‪ 14.3.2017‬שעה ‪ 15:00‬בלשכה‬
‫המשפטית‪ .‬המסירה ביד‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫סיור קבלנים‬
‫‪ 12.1‬סיור קבלנים יערך ביום ‪ 2.3.2017‬שעה ‪ 10:00‬המפגש בספורטק ‪,‬‬
‫מול בנין סשה ארגוב ‪ 34‬רעננה‪.‬‬
‫‪ 12.2‬ההשתתפות בסיור קבלנים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מסמך א' ‪1‬‬
‫‪.1‬נוסח תצהיר חוקי עבודה‬
‫תצהיר‬
‫בתצהיר זה‪:‬‬
‫"תושב ישראל" ‪-‬‬
‫כמשמעותו בפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫"בעל שליטה" ‪-‬‬
‫כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬התשמ"א‪.1981 -‬‬
‫"חוקי העבודה" ‪-‬‬
‫כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה‪.‬‬
‫אני הח"מ ___________ נושא ת‪.‬ז‪ ________ .‬ו__________ת‪.‬ז________‪,‬‬
‫מורשי החתימה מטעם המציע_______________במכרז‪ ,‬תושב ישראל‪ ,‬לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים‬
‫הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר בזאת בשם המציע כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לעירייה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר ומתחייב כי באם אזכה במכרז‪ ,‬אקיים אחר האמור בחוקים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬חוק שירות התעסוקה‪ ,‬תשי"ט‪.1959 -‬‬
‫‪ ‬חוק שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬תשי"א‪.1951 -‬‬
‫‪ ‬חוק דמי מחלה‪ ,‬תשל"ו‪.1976 -‬‬
‫‪ ‬חוק חופשה שנתית‪ ,‬תשי"א‪.1950 -‬‬
‫‪ ‬חוק עבודת נשים‪ ,‬תשי"ד‪.1954 -‬‬
‫‪ ‬חוק שכר שווה לעובד ולעובדת‪ ,‬תשכ"ו – ‪.1965‬‬
‫‪ ‬חוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג‪.1953 -‬‬
‫‪ ‬חוק החניכות‪ ,‬תשי"ג‪.1953 -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)*‪ ,‬תשי"א‪.1951 -‬‬
‫חוק הגנת השכר‪ ,‬תשי"ח – ‪.1958‬‬
‫חוק פיצויי פיטורין‪ ,‬תשכ"ג‪.1963 -‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי‪( ,‬נוסח משולב)‪ ,‬תשנ"ה‪.1995 -‬‬
‫חוק שכר מינימום התשמ"ז – ‪.1987‬‬
‫חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)‪ ,‬התשס"ב‪.2002 -‬‬
‫‪.3‬‬
‫כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים‬
‫הקיבוציים הרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לעירייה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המציע יסמן את נוסח‪/‬י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות‬
‫שלהלן‪:‬‬
‫‪ o‬אני הח"מ מצהיר כי אני ו‪/‬או בעלי שליטה בי ו‪/‬או חברות אחרות בבעלות‬
‫מי מבעלי השליטה מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך‬
‫זה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫אני הח"מ מצהיר כי אני ו‪/‬או בעלי שליטה בי ו‪/‬או חברות אחרות בבעלות‬
‫מי מבעלי השליטה‪ ,‬הורשענו‪ ,‬בפסק דין חלוט‪ ,‬בשתי עבירות או יותר לפי‬
‫אחד או יותר מהחוקים המנויים בסעיף ‪ 2‬לעיל (המציע יפרט את שמות‬
‫החוקים (_________________________)‪ ,‬יחד עם זאת‪ ,‬ההרשעה‬
‫האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות‪ .‬אני מצהיר‬
‫כי העבירה האחרונה לפי חוק _______________ נעשתה בתאריך‬
‫___________‪.‬‬
‫הנני הח"מ מצהיר כי אני ו‪/‬או בעלי שליטה בי ו‪/‬או חברות אחרות בבעלות‬
‫מי מבעלי השליטה‪ ,‬הורשעתי‪/‬עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫ עבירה על חוקי עבודה ‪________________________ :‬‬‫ עבירה בדין הפלילי לפי חוק ‪____________________ :‬‬‫ נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר‬‫בגין עבירה על חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו‬
‫להגשת ההצעה‪.‬‬
‫מועד מתן הקנס ___________וסכום הקנס (בש"ח ) __________‬
‫‪ .5‬לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד‬
‫התעשייה והמסחר בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם‪.‬‬
‫‪ .6‬זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‬
‫______________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫______________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫אימות חתימה‬
‫אני ח"מ‪ ,‬עו"ד ____________ מ‪.‬ר‪ ________ .‬מאשר בזאת כי ה"ה‬
‫___________ אשר זיהה את עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________ וה"ה‬
‫___________ אשר זיהה את עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________‪ ,‬אשר‬
‫הינם מורשי חתימה מטעם המציע ___________שמספרו__________שהינו‬
‫המציע במכרז מס' ____‪ ,‬חתמו על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרותיהם כי עליהם‬
‫להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן‪ ,‬אישרו‬
‫נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫חותמת וחתימה‬
‫שם‬
‫‪9‬‬
‫מסמך א' ‪2‬‬
‫תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪1976-‬‬
‫אני הח"מ __________‪ ,‬נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________‪ ,‬וכן__________נושא ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מס'_________‪,‬מורשי החתימה מטעם המציע_________ במכרז מס'‬
‫________________ שמספרו _______________ (להלן‪ :‬נותן השירותים)‪,‬‬
‫לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים‬
‫בחוק‪ ,‬מצהירים בזאת בכתב בשם המציע כי ‪:‬‬
‫‪ .1‬עד מועד ההתקשרות לא הורשעו נותן השירותים ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות‪,‬‬
‫ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד‬
‫ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫"אמצעי שליטה" ‪" ,‬החזקה"‪ ,‬ו – "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות‬
‫‪.1981‬‬
‫–‬
‫תשמ"א‬
‫(רישוי)‬
‫מאלה‪:‬‬
‫אחד‬
‫כל‬
‫–‬
‫זיקה"‬
‫"בעל‬
‫(‪ )1‬חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים‪.‬‬
‫(‪ )2‬אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם‪ ,‬אחד מאלה‪:‬‬
‫בו‪:‬‬
‫השליטה‬
‫בעל‬
‫(א)‬
‫(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬דומה‬
‫במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של‬
‫חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן‬
‫השירותים‪:‬‬
‫(ג) מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה‪:‬‬
‫(‪)3‬‬
‫אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה‬
‫מהותית – חבר בני אדם אחר‪ ,‬שנשלט שליטה מהותית‬
‫בידי מי ששולט בנותן השירותים‪:‬‬
‫"הורשע" – הורשע בפסק דין‪ ,‬חלוט‪ ,‬בעבירה לפי‬
‫חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה אחרי‬
‫יום כ"ה בחשון התשס"ג (‪.)31.10.2002‬‬
‫"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים(איסור העסקה שלא כדין והבטחת‬
‫תנאים הוגנים) התשנ"א – ‪1991‬‬
‫"חוק שכר מינימום" חוק שכר מינימום התשמ"ז – ‪1987‬‬
‫‪10‬‬
‫"מועד ההתקשרות" –‬
‫(‪ )1‬לענין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון‬
‫להגשת ההצעות במכרז;‬
‫(‪ )2‬לענין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה‬
‫לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם‬
‫לא הוגשה הצעה כאמור – מועד ההתקשרות בעסקה;‬
‫"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום‪,‬‬
‫ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף ‪ 2‬לחוק‬
‫להגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪ ,2011-‬גם עבירה על‬
‫הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק;‬
‫"שליטה מהותית" החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסויים של‬
‫אמצעי שליטה בחבר בני אדם‪.‬‬
‫‪ .2‬הננו מצהירים כי זהו שמנו‪ ,‬זו חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת‪.‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫_______________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫________________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫אימות חתימה‬
‫אני ח"מ‪ ,‬עו"ד ____________ מ‪.‬ר‪ ________ .‬מאשר בזאת כי ה"ה‬
‫___________ אשר זיהה את עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________ וה"ה‬
‫___________ אשר זיהה את עצמו‪/‬ה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________‪ ,‬אשר‬
‫הינם מורשי חתימה מטעם המציע ___________שמספרו__________שהינו‬
‫המציע במכרז מס' ______‪ ,‬חתמו על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיהם כי‬
‫עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן‪,‬‬
‫אישרו נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני‪.‬‬
‫__________‬
‫______________‬
‫___________‬
‫תאריך‬
‫חותמת וחתימה‬
‫שם‬
‫‪11‬‬
‫מסמך א' ‪3‬‬
‫‪.2‬נוסח לדוגמה של ערבות בנקאית להשתתפות במכרז‬
‫נוסח ערבות זה הינו דוגמא בלבד ונוסחו כלשונו אינו מחייב‪ ,‬אך על הערבות לעמוד‬
‫בדרישות המצטברות כמפורט בסעיף‪( 5‬א) למסמך ההוראות למשתתפים‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עיריית רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס' ……………………………‪..‬‬
‫על פי בקשת ________________ (להלן – המבקש) בקשר למכרז זוטא מס‬
‫‪.1‬‬
‫________ ‪ ,‬הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה‬‫ל ______ ש"ח (במילים‪ _______ :‬ש"ח)‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה בגין‬
‫עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה (להלן – "המדד") בין מדד חודש _______ שפורסם בחודש‬
‫שלאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות‪.‬‬
‫סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך ‪ 7‬ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם‬
‫‪.2‬‬
‫הראשונה בכתב‪ ,‬חתומה ע"י העירייה‪ ,‬וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם‬
‫כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה‬
‫את סכום הערבות מאת המבקש‪.‬‬
‫תוקף ערבות זה יהיה עד ליום __________וכל דרישה על פיה צריכה‬
‫‪.3‬‬
‫להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל‪ .‬לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה‬
‫ומבוטלת‪ ,‬אלא אם הוארכה על ידינו‪.‬‬
‫ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק __________________‬
‫סניף _________________‬
‫‪12‬‬
‫מסמך א' ‪4‬‬
‫תצהיר בדבר אי תאום מכרז‬
‫אני הח"מ __________________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬מוסמך כדין לחתום על‬
‫תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן‪" :‬המשתתף")‪,‬‬
‫למכרז ____________‪ ,‬מכרז פומבי מס' ________ (להלן‪" :‬המכרז")‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי‪ ,‬ללא‬
‫התייעצות‪ ,‬הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד‬
‫אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת‬
‫המשתתף למכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם‬
‫מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון ‪ /‬לא נכון (יש לסמן בעיגול‬
‫את התשובה)‪.‬‬
‫אם לא נכון‪ ,‬נא פרט‪:‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫______‬
‫__________________________________________________________________‬
‫______‬
‫__________________________________________________________________‬
‫______‬
‫‪.10‬‬
‫המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים‪,‬‬
‫לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון ‪ /‬לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה)‪ .‬אם‬
‫לא נכון‪ ,‬נא פרט‪:‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪__________.1‬‬
‫‪ .2‬תאריך‬
‫_____________________ ____________ _______________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫שם המצהיר ותפקידו‬
‫שם המשתתף‬
‫‪13‬‬
‫אישור‬
‫אני החתום מטה‪ ,‬עו"ד ________________________ מאשר‪ ,‬כי ביום ____________‬
‫התייצב בפני __________________________ הנושא ת‪.‬ז שמספרה‬
‫_________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר‬
‫את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר‬
‫באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫__________________________‬
‫שם מלא ‪ +‬חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪14‬‬
‫מסמך א' ‪-5‬‬
‫תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' ‪ ,)11‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫אני הח"מ __________ נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' ___________ ו____________נושא‬
‫ת‪.‬ז‪,_________.‬מורשי החתימה מטעם ________________________ שמספרו‬
‫_____________ ‪,‬לאחר שהוזהרנו כי עלינו לאמור את האמת שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים‬
‫הקבועים בחוק‪ ,‬מצהירים בזאת בכתב כדלקמן ‪:‬‬
‫*נא לסמן את האפשרות המתאימה‬
‫) ( ‪ .1‬הוראות סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות לאנשים עם‬
‫מוגבלות ‪,‬התשנ"ח‪ 1998‬להלן ‪ -‬חוק שוויון זכויות(‬
‫לא חלות עלי;‬
‫) (‪) 2‬א ( הוראות סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות חלות‬
‫עלי ואני מקיים אותן‪.‬‬
‫) ( ‪) 2‬ב (אני מעסיק ‪ 100‬עובדים לפחות ומצהיר על התחייבותי לפנות למנהל הכללי של‬
‫משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף ‪ 9‬לחוק‬
‫שוויון זכויות ‪,‬ובמידת הצורך ‪ -‬לשם קבלת‬
‫הנחיות בקשר ליישומן ;‬
‫) (‪) 2‬ג (התחייבתי בעבר לפנות למנהל‬
‫הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים‬
‫החברתיים לפי הוראות פסקת משנה) ב(‬
‫ונעשתה אתי התקשרות שלגביה התחייב‬
‫כאמור באותה פסקת משנה‪ -‬פניתי כנדרש ממני ‪,‬ופעלתי ליישום ההנחיות שניתנו ליישום‬
‫חובותי לפי סעיף ‪ 9‬לחוק שוויון זכויות‪.‬‬
‫) (‪( 2‬ד ( אני מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסרתי לפי פסקה זו למנהל‬
‫הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ‪,‬בתוך ‪ 30‬ימים ממועד ההתקשרות‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי‪ ,‬ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫______________‬
‫שם המצהיר ‪ +‬חתימה‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ______________ עו"ד (מ‪.‬ר‪ )__________.‬מרחוב _________ מאשר‪/‬ת כי ביום‬
‫_____ בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר‪/‬גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס'‬
‫_________‪ /‬המוכר לי אישית ומר‪/‬גב'______________שזיהה עצמו על ידי‬
‫ת‪.‬ז___________‪/‬המוכר לי אישית‪ ,‬שהינם מורשי חתימה מטעם _____________‪ ,‬וחתמו על‬
‫תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותם‪ ,‬כי עליהם להצהיר את האמת שאם לא כן יהיו צפויים לעונשים‬
‫הקבועים בחוק‪ ,‬אישרו את נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני‪.‬‬
‫_______________‬
‫__________‬
‫חותמת וחתימה‬
‫תאריך‬
‫‪15‬‬
‫מסמך ב'‬
‫מכרז פומבי מס' _‪ 14/2017‬בדבר בינוי פנים‪ ,‬ניהול והפעלת בית אוכל‬
‫(בית קפה‪/‬מסעדה) הממוקם בספורטק החדש ברעננה‬
‫הצהרת והצעת המציע‬
‫לכבוד‬
‫עיריית רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים‬
‫האחרים המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז‪ ,‬ידועים ומוכרים לי‪ ,‬וכי‬
‫בהתאם לכך קבעתי את הצעתי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי‪:‬‬
‫‪3.1‬‬
‫הנני בעל הידע‪ ,‬הניסיון והמומחיות הדרושים לניהול והפעלת בית‬
‫האוכל (בית קפה‪/‬מסעדה) נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫ברשותי‪ ,‬או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת‬
‫לבצע את העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫הנני מסוגל‪ ,‬מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו‪/‬או‬
‫ההתחייבויות על פי הוראות המכרז‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו‪/‬או תקן‬
‫לצורך מתן השירות נשוא המכרז‪ ,‬לרבות דרישות משרד הבריאות‬
‫בנוגע לאספקת מוצרי מזון ודרישות המחלקה לבטיחות וגהות‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אין לי ו‪/‬או למי מטעמי כל עבר פלילי ובאפשרותי אם אדרש להמציא‬
‫אישורים מתאימים ממשטרת ישראל ו‪/‬או אישור העדר מניעה‬
‫להעסקה על פי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים‬
‫וכל מסמך שאדרש על ידי קב"ט העיריה‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫הריני מאשר כי השתתפתי בסיור הקבלנים וכי ראיתי את המתחם‬
‫ובו מבנה בית האוכל‪ ,‬ובמידה ואזכה‪ ,‬מאשר קבלתם ‪. as is‬‬
‫‪3.7‬‬
‫ידוע לי כי בטרם הגשת ההצעה‪ ,‬הועמדה לרשותי האפשרות לעיין‬
‫בתוכניות השונות של המתחם וניתנה לי האפשרות‪ ,‬בטרם הגשת‬
‫הצעתי‪ ,‬לשאול שאלות הבהרה ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3.8‬‬
‫הריני מתחייב במידה ואזכה‪ ,‬לא למסור‪ ,‬לא להעביר ולא להשכיר את‬
‫בית האוכל או כל חלק ממנו‪ ,‬או את זכויותי בבית האוכל או בכל חלק‬
‫ממנו‪ ,‬וכן לא להרשות לאחר ו‪/‬או לאחרים להשתמש בבית האוכל או‬
‫בכל חלק ממנו‪ ,‬וכן לא לשתף אחר ו‪/‬או אחרים בהחזקת בית האוכל‬
‫או בשימוש בו או בכל הנאה ממנו‪ ,‬בין אם השימוש או ההנאה‬
‫מוגדרים ובין אם לאו‪ ,‬בין שהם תואמים את מטרת הרשות ובין אם‬
‫לאו‪ ,‬וכן מתחייב לא להעניק לאחר ו‪/‬או לאחרים זכות בבית האוכל‬
‫כבר רשות‪ ,‬הכל בין בתמורה ובין ללא תמורה‪ ,‬אלא אם ינתן אישור‬
‫העירייה מראש ובכתב‪ .‬ידוע לי כי הפרה של האמור לעיל תהווה‬
‫הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אם אזכה במכרז הנדון‪ ,‬הנני מתחייב לבצע את התחייבויותי עפ"י המכרז‬
‫בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצון העירייה ו‪/‬או הממונה מטעמה‪ ,‬ועל‬
‫פי הוראות ההסכם ובכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם הצעתי תתקבל‪ ,‬הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן‪,‬‬
‫וזאת תוך ‪ 7‬ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז ‪:‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין‪.‬‬
‫‪ 5.2‬להמציא לכם ערבות בנקאית ואישור עריכת ביטוח ‪ ,‬הכל כקבוע‬
‫בהסכם‪.‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף ‪5‬‬
‫לעיל כולן או מקצתן העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא‬
‫רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו‪.‬‬
‫ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬עקב‬
‫אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז‪.‬‬
‫כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו‬
‫לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת‬
‫הצעתי למכרז ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫במידה ואזכה במכרז אשלם לכם‪ ,‬דמי זיכיון בסך של‪:‬‬
‫א‪___________ .‬ש"ח לשנה ‪ ,‬עבור מבנה בית האוכל (בשטח של כ‬
‫‪ 125‬מ"ר) ‪ +‬המחסן (בשטח של כ ‪ 28‬מ"ר)‬
‫ב‪ .‬וכן‪___________-‬ש"ח לשנה‪ ,‬עבור שימוש ברחבה (בשטח של כ‬
‫‪ 60‬מ"ר‪ ,‬שהם כ ___________ש"ח למ"ר)‪.‬‬
‫שהם (א‪+‬ב) סה"כ ___________ש"ח לשנה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אשא בכל יתר התשלומים וההוצאות כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מע"מ אם יחול‪ ,‬יחול עלי וישולם על ידי‪.‬‬
‫שם המציע‪_______________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬או מס' ח‪.‬פ‪______________:.‬‬
‫כתובת‪__________________________ :‬‬
‫טלפון‪_____________________ :‬‬
‫טלפון סלולרי‪_____________________ :‬‬
‫מס' פקס‪___________________ :‬‬
‫תאריך‪__________________________ :‬‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‪_____________ :‬‬
‫‪17‬‬
‫מסמך ג'‬
‫הסכם רשות‬
‫שנערך ונחתם ברעננה ביום ___ לחודש _____ שנת ‪2017‬‬
‫בין‪:‬‬
‫עיריית רעננה‬
‫מרחוב אחוזה ‪ ,103‬רעננה‬
‫(להלן ‪" -‬העירייה")‬
‫ובין‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫מצד אחד‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫מרחוב‬
‫טל‪.‬‬
‫פקס‪.‬‬
‫(להלן ‪" -‬בר הרשות")‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' ‪ 14/2017‬בדבר בינוי פנים‪ ,‬ניהול‬
‫והפעלת בית אוכל (בית קפה‪/‬מסעדה) הממוקם בספורטק החדש‬
‫בשכונת נווה זמר ברעננה (להלן‪ :‬הספורטק)‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והעיריה פועלת להקמת מתחם בספורטק (להלן‪ :‬המתחם) ‪ ,‬אשר חלק‬
‫ממבנה המתחם‪ ,‬יימסר לבר הרשות‪ ,‬ברמת מעטפת בלבד‪ ,‬לשם ניהול‬
‫והפעלת בית אוכל (בית קפה‪/‬מסעדה)‪ ,‬בהתאם למפורט בהסכם‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫ובר הרשות אחראי לבצע על חשבונו את בינוי הפנים‪ ,‬החיבורים‬
‫הנדרשים לתשתיות המסופקות על ידי העיריה‪ ,‬לרבות השלמת‬
‫מתקנים ומערכות ככל שידרשו לתפעול בית האוכל‪ ,‬ככל שיאושרו‬
‫מראש על ידי העירייה‪ ,‬וכן אחראי על חשבונו לעיצוב הפנים‬
‫ולהצטיידות הנדרשת לשם הפעלת בית האוכל‪ ,‬הכל כמפורט בהסכם ‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫ובר הרשות השתתף במכרז‪ ,‬סייר במבנה המתחם‪ ,‬מבנה בית האוכל‪,‬‬
‫ברחבה‪ ,‬עיין ובדק את תוכניות מבנה המתחם וכל הנתונים הנוגעים‬
‫לבית האוכל והרחבה וזכה במכרז;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים‪ ,‬זכויותיהם וחובותיהם‬
‫בכל הנוגע להפעלת בית אוכל נשוא הסכם זה;‬
‫לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא‬
‫‪1.1‬‬
‫המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד‬
‫הימנו‪.‬‬
‫‪ .2‬הרשות ומטרתה‬
‫‪2.1‬‬
‫העיריה פועלת להקמת מתחם בספורטק‪ ,‬אשר חלק ממנו‪ ,‬ימסרו לבר‬
‫הרשות‪ ,‬ברמת מעטפת בלבד‪ ,‬לשם ניהול והפעלת בית אוכל‪ ,‬כמפורט‬
‫בהסכם‪.‬‬
‫מצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה נספח א' המהווה תקציר פרטי‬
‫המעטפת הנכללים במסירה לבר הרשות‪.‬‬
‫מובהר כי בכל מקרה של אי בהירות ו‪/‬או סתירה בין המצוין בנספח‬
‫זה‪ ,‬לבין תוכניות המבנה במתחם‪ ,‬אשר לבר הרשות היתה אפשרות‬
‫לעיין בהם‪ ,‬יגברו תוכניות המבנה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫בר הרשות מצהיר כי בטרם חתימתו על הסכם זה עיין באופן מעמיק‬
‫בתוכניות שהועמדו לרשותו ובכל מסמכי המכרז‪ ,‬וידוע לו כי חלה עליו‬
‫החובה לבדיקה מעמיקה ויסודית וכי הוא מתקשר בחוזה זה לאחר‬
‫שהייתה בידו האפשרות להעלות בפני העירייה כל שאלה או הבהרה‬
‫בנדון ובחתימתו על הסכם זה הוא מאשר קבלת המבנה ‪.as is‬‬
‫‪2.3‬‬
‫ידוע לבר הרשות כי צפי משוער לסיום בניית המתחם וקבלת תעודת‬
‫גמר למבנה המתחם הינו עד לחודש אפריל ‪.,2017‬אך אין בכך משום‬
‫התחייבות העיריה למועד זה‪ .‬היה ועד לתום ארבעה חודשים ממועד‬
‫זה לא תתקבל תעודת גמר למבנה‪ ,‬יהיו הצדדים פטורים מהתחייבותם‬
‫על פי הסכם זה‪ ,‬ולא תהיה לבר הרשות כל טענה ו‪/‬או דרישה כנגד‬
‫העיריה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫בר הרשות אחראי לבצע בעצמו ועל חשבונו את בינוי הפנים‪,‬‬
‫החיבורים הנדרשים לתשתיות המסופקות על ידי העיריה‬
‫בהתאם למפרט‪ ,‬לרבות השלמת מתקנים ומערכות ככל‬
‫שידרשו לתפעול בית האוכל‪ ,‬ככל שיאושרו מראש על ידי‬
‫העירייה‪ ,‬וכן אחראי על חשבונו לעיצוב הפנים ולהצטיידות‬
‫הנדרשת לשם הפעלת בית האוכל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מובהר כי בר הרשות לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי ו‪/‬או בינוי‬
‫פנים ו‪/‬או חוץ‪ ,‬לרבות הצבת ו‪/‬או בניית מחיצות פנימיות‬
‫ולרבות הצבת כסאות ו‪/‬או שולחנות ו‪/‬או כל מתקן ו‪/‬או ריהוט‬
‫חיצוני ברחבת בית האוכל ו‪/‬או שילוט‪ ,‬ללא אישור מראש‬
‫ובכתב של הממונה מטעם העירייה ובכפוף לכל אישור ו‪/‬או‬
‫היתר ו‪/‬או רישיון הנדרש על פי כל דין‪ ,‬באחריות בר הרשות ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ג‪ .‬כן מובהר כי חל איסור לשימוש במתקנים ו‪/‬או אביזרים ו‪/‬או ציוד‬
‫ו‪/‬או חלקים שנועדו לשימוש הציבור הרחב במתחם‪ ,‬לרבות לוח‬
‫חשמל עירוני‪ ,‬ללא רשות ואישור מראש ובכתב של הממונה מטעם‬
‫העיריה‪.‬‬
‫ד‪ .‬בר הרשות מתחייב לסיים את בינוי הפנים‪ ,‬עיצוב הפנים‬
‫וההצטיידות וקבלת רישיון עסק ‪ ,‬בתקופה שלא תעלה על ארבעה‬
‫חודשים ממועד מסירת החזקה במבנה לידיו (או בתקופה אחרת‬
‫שתאושר על ידי העירייה) ‪ .‬היה ולא יעמוד בר הרשות בהתחייבותו‬
‫זו‪ ,‬תהא העיריה רשאית לבטל את ההסכם‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫השטח נשוא רשות השימוש הינו‪:‬‬
‫‪ 2.5.1‬במבנה‪ -‬כמסומן בוורוד בנספח ב' להסכם זה‪ ,‬בשטח של כ‪-‬‬
‫‪ 125‬מ"ר נטו‪.‬‬
‫‪ 2.5.2‬ברחבה‪ -‬שטח של כ ‪ 60‬מ"ר‪ ,‬כמסומן בנספח ג' המצ"ב ובכל‬
‫מקרה‪ ,‬לא יותר מהאזור אם וככל שיסומן בפועל בשטח על ידי‬
‫העיריה (להלן‪ :‬הרחבה)‪.‬‬
‫מובהר כי בר הרשות מתחייב שלא לחרוג משטח הרחבה‬
‫המיועד לשימוש בית האוכל‪ ,‬כפי שסומן על ידי העיריה‬
‫באמצעים שתבחר העיריה‪ .‬כל חריגה מעבר לשטח זה תהווה‬
‫הפרה של הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 2.5.3‬בקומת המרתף‪ -‬מחסן מס' ‪ , 2‬בשטח של כ ‪ 28‬מ"ר נטו‪,‬‬
‫כמסומן בנספח ד' המצ"ב‪.‬‬
‫מובהר כי חל איסור לאחסון כלשהו מחוץ לשטח בית העסק‬
‫ו‪/‬או ברחבה ו‪/‬או שלא במחסן‪.‬‬
‫(להלן‪ :‬בית האוכל)‬
‫‪2.6‬‬
‫בר הרשות יפעיל במקום בית האוכל לממכר שתייה ומזון בלבד‪ ,‬מסוג‬
‫בית קפה‪/‬מסעדה‪ ,‬לפי פריט רישוי ‪, 4.2‬בכפוף לקבלת רישיון עסק‬
‫ו‪/‬או כל היתר ו‪/‬או אישור הנדרשים על פי כל דין בטרם תחילת‬
‫הפעילות ובהתאם לתנאי כל רישיון ו‪/‬או היתר‪ ,‬באחריות בר הרשות‬
‫ועל חשבונו‪ .‬מובהר וידוע לבר הרשות כי הסוג הסופי של בית האוכל‬
‫יהיה בכפוף לאישורי משרד הבריאות ותנאי רישיון עסק‪ ,‬ואין בכך כדי‬
‫להוות התחייבות כלשהי של העירייה בדבר אפשרות להפעלת בית‬
‫אוכל מסוג בית קפה‪/‬מסעדה‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לבר הרשות ניתנת עפ"י הסכם זה‬
‫רשות שימוש בלבד ואין מוקנות לו זכויות חזקה כלשהן‪ .‬כמו כן מובהר‬
‫בזאת כי רשות השימוש היא למטרת ביצוע האמור בהסכם זה ולמטרה‬
‫זו בלבד‪.‬‬
‫‪ 2.8‬בר הרשות לא יהיה רשאי ליתן רשות שימוש ו‪/‬או להשכיר בתמורה או‬
‫שלא בתמורה את המבנה ו‪/‬או הרחבה לכל מטרה ו‪/‬או גורם כלשהו‬
‫בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬ללא אישור העיריה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.3‬‬
‫אי תחולת חוקי הגנת הדייר‬
‫למען הסר ספק מוצהר בזאת כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב ‪1972 -‬‬
‫ו‪/‬או כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו‪ ,‬לא יחולו על הסכם זה‪ ,‬וכי בר‬
‫הרשות לא שילם לעירייה דמי מפתח בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הצהרות בר הרשות‬
‫בר הרשות מצהיר כדלקמן‪:‬‬
‫‪4.1‬‬
‫כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות המקצועית לביצוע‬
‫התחייבויותיו נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫כי ידוע לו שתנאי לתחילת קיום הפעילות והמשכה הוא שיהיו ברשותו‬
‫כל האישורים והרשיונות הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו‬
‫עפ"י ההסכם‪ ,‬באחריות בר הרשות ועל חשבונו‪ ,‬לרבות דרישות‬
‫הנוגעות לכיבוי אש‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫כי ידוע לו שהפעלת בית האוכל ואספקת המזון והמשקאות על ידו הינו‬
‫בכפוף לקבלת אישור משרד הבריאות‪ ,‬המחלקה לגהות ובטיחות‬
‫במשרד העבודה וכל גוף אחר שאישורו נדרש עפ"י כל דין‪ ,‬באחריות בר‬
‫הרשות ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫בר הרשות מתחייב כי המועסקים על ידו ו‪/‬או על ידי מי מטעמו יהיו‬
‫בעלי אישור משטרתי בדבר העדר מניעה להעסקת עברייני מין‬
‫במוסדות מסויימים‪ ,‬ויציג כל מסמך ככל שידרש לשם כך ו‪/‬או כל‬
‫מסמך או אישור שידרש על פי כל דין על ידי קב"ט העיריה‪ .‬אין באמור‬
‫כדי להטיל על העיריה חבות ו‪/‬או אחריות בנדון‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫לאחר קבלת תעודת גמר למבנה המתחם‪ ,‬יערך פרוטוקול מסירה של‬
‫השטח נשוא בית האוכל (לרבות המחסן והחלק הרלבנטי ברחבה) לבר‬
‫הרשות‪.‬‬
‫היה ונמצאו לדעת בר הרשות ליקויים ו‪/‬או אי התאמות‪ ,‬יציג זאת בר‬
‫הרשות בכתב בפני מהנדס העיר ו‪/‬או מי מטעמו‪ .‬לעירייה שמור שיקול‬
‫הדעת באשר לצורך בתיקונים המבוקשים ו‪/‬או היקפם ו‪/‬או אופן‬
‫ביצועם‪ .‬בעת המסירה הסופית‪ ,‬יאשר בר הרשות מסירת החזקה לידו‪.‬‬
‫בחתימתו זו מאשר בר הרשות כי ראה ובדק את בית האוכל ותוכניות‬
‫המבנה במתחם וכל מסמכי המכרז‪ ,‬וכי לאחר הבדיקה מצא את בית‬
‫האוכל מתאים לצרכיו ולמטרותיו וכי הוא מוותר אפוא על כל טענת‬
‫מום או ברירה ביחס לבית האוכל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בר רשות מצהיר שידוע לו כי‪:‬‬
‫‪5.1‬‬
‫חל איסור על בר הרשות להעמיד דוכני מזון ו‪/‬או שתיה או כל חפץ‬
‫אחר‪ ,‬מלבד כסאות‪ ,‬שולחנות וריהוט (ככל שאלה אושרו על ידי‬
‫העיריה) בשטח הרחבה ו‪/‬או בכל שטח שמחוץ למבנה ו‪/‬או בכל מקום‬
‫אחר בספורטק ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫בטרם הצבת כסאות ו‪/‬או שולחנות ברחבת בית האוכל (שאינו‬
‫דוכן‪/‬מתקן לממכר מזון‪/‬מוצרים כלשהם)‪ ,‬מתחייב בר הרשות לקבל‬
‫אישור העירייה מראש ובכתב לסוג הריהוט ו‪/‬או המתקן ו‪/‬או כמותו‬
‫ו‪/‬או מיקומו‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫מובהר כי חל איסור על בר הרשות לתחם את הרחבה באופן כלשהו‬
‫לרבות באמצעות הצבת אלמנטים פיסיים כלשהם על פני הקרקע‪.‬‬
‫לעיריה שמור שיקול הדעת באשר לאופן סימון תחום הרחבה‪ ,‬ובכל‬
‫מקרה על ידי העיריה בלבד‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫מובהר כי העיריה רשאית‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‪ ,‬בהתראה של ‪14‬‬
‫יום מראש‪ ,‬להורות על הקטנת ו‪/‬או הגדלת שטח הרחבה‪ ,‬תוך‬
‫הפחתת‪/‬הגדלת התמורה‪ ,‬בהתאמה למ"ר שהופחת ‪/‬הוגדל‬
‫(בהתאמה)‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫ידוע לבר הרשות כי לא יורשה להתקין סגירת חורף ברחבה (אלא אם‬
‫תחליט העירייה אחרת‪ ,‬ובכתב)‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫העירייה רשאית לעשות כל שימוש עירוני ו‪/‬או ציבורי במתחם ו‪/‬או‬
‫מחוצה לו ו‪/‬או בשטח הספורטק‪ .‬כן רשאית העירייה להקים ו‪/‬או‬
‫להפעיל‪ ,‬בעצמה או באמצעות צד ג' ו‪/‬או להתיר לאחרים להפעיל כל‬
‫עסק ו‪/‬או בית אוכל ו‪/‬או מסעדה ו‪/‬או קפיטריה ו‪/‬או מזנון ו‪/‬או דוכני‬
‫מזון ו‪/‬או שתיה ו‪/‬או דוכנים שונים ו‪/‬או לקיים אירועים שונים‪ ,‬בשטח‬
‫הספורטק‪ ,‬לרבות במתחם ו‪/‬או בסמוך לבית האוכל נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫מצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה תוכנית חשמל למבנה נשוא‬
‫רשות השימוש‪-‬נספח ה‪ .‬בר הרשות מצהיר כי ראה וקרא נספח זה‬
‫ואין לו כל טענה ו‪/‬או דרישה בנדון‪ .‬ידוע לבר הרשות כי אישור חיבור‬
‫חשמל לבית האוכל אפשר ויהיה מותנה בבדיקת בודק מוסמך ו‪/‬או‬
‫באישור חברת חשמל לישראל ו‪/‬או כל גורם שאישורו נדרש על פי כל‬
‫דין‪.‬‬
‫אירועים פרטיים‬
‫העירייה תאפשר קיום אירועים פרטיים לבר הרשות‪ ,‬בכפוף לקבלת רישיון‬
‫עסק כדין לכך וקיום הוראות הרישיון והוראות כל דין‪ ,‬ובלבד שבכל עת ‪50%‬‬
‫מהשטח הפנימי ומשטח הרחבה של בית האוכל יישארו פנויים לטובת כלל‬
‫הציבור‪ ,‬אלא אם ינתן אישור מטעם העירייה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫תקופת ההסכם‬
‫‪7.1‬‬
‫תקופת ההסכם הינה ארבע שנים החל מיום_________(תחילת‬
‫החודש שתחילתו סמוכה למועד זכיית בר הרשות במכרז) ועד‬
‫ליום__________ (להלן‪ :‬תקופת ההסכם)‪.‬‬
‫רשות השימוש הינה בכפוף לקבלת רישיון עסק כדין‪ ,‬באחריות בר‬
‫הרשות ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫באחריות בר הרשות להוציא רישיון עסק לבית האוכל בתקופה שלא‬
‫תעלה על ארבעה חודשים (או בתקופה אחרת שתאושר על ידי‬
‫העיריה) ממועד מסירת החזקה במקום לבר הרשות‪.‬‬
‫בר הרשות לא יהא רשאי להפעיל את בית האוכל ללא רישיון עסק‬
‫כדין ו‪/‬או שלא בהתאם לתנאי רישיון עסק‪.‬‬
‫מובהר כי אין בעיכוב כלשהו בקבלת רישיון העסק כדי לגרוע מחובתו‬
‫של בר הרשות לשאת בדמי זיכיון וכל תשלום בהתאם להסכם זה‪,‬‬
‫בתום ארבעה חודשים (או תקופה מוארכת מוסכמת אחרת כאמור‬
‫לעיל) ו‪/‬או עם קבלת רישון העסק‪ ,‬המוקדם מבינהם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪7.2‬‬
‫לעירייה תהא האופציה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת‬
‫ההסכם לתקופה‪/‬ות נוספת‪/‬ות של שנה כל אחת‪ ,‬ובלבד שסך כל‬
‫תקופות הארכה לא תעלינה על שלוש שנים‬
‫‪7.3‬‬
‫מובהר וידוע לבר הרשות כי חוזה זה‪ ,‬מותלה בקבלת אישור מועצת‬
‫העיר (ואם וככל שידרש‪ ,‬אישור משרד הפנים)‪ ,‬בטרם חתימת‬
‫הצדדים על ההסכם וכתנאי לחתימת הצדדים להסכם‪ .‬היה ולא ינתן‬
‫אישור זה‪ ,‬לא תהא לבר הרשות כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי העיריה‬
‫בנדון‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫כל הוראות הסכם זה יחולו על תקופת הארכה בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫שינויים ע"י בר הרשות‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1.1‬‬
‫בר הרשות לא יהיה רשאי לעשות כל שינויים בבית האוכל‬
‫ומחוצה לו לאחר מסירתו ו‪/‬או כל בינוי פנימי ו‪/‬או מחיצות‬
‫ו‪/‬או עיצוב פנים ו‪/‬או הצבת שולחנות ו‪/‬או כסאות ו‪/‬או מתקנים‬
‫ברחבה‪ ,‬אלא בכפוף לקבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב‬
‫והצגת הביטוחים והאישורים המתאימים ככל שידרשו על ידה‪.‬‬
‫‪ 8.1.2‬העירייה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי‪,‬‬
‫לסרב לתת הסכמתה לביצוע השינויים מבלי שתהיה חייבת‬
‫לנמק ו‪/‬או להצדיק את סירובה‪ ,‬וכן תהיה רשאית העירייה‬
‫למנוע ביצוע כל מעשה כנ"ל‪ ,‬בכל עת‪ ,‬ולסלק או להרוס כל שינוי‬
‫או תוספת אשר נעשו בניגוד לאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 8.1.3‬מוסכם במפורש כי אין במתן אשור העירייה‪ ,‬אם יינתן‪,‬‬
‫משום ויתור על זכות כלשהי של העירייה וכי מתן האשור ע"י‬
‫העירייה לא יטיל על העירייה אחריות כלשהי כלפי בר הרשות‬
‫או צד ג' כלשהו ובר הרשות פוטר בזה את העירייה מכל‬
‫אחריות בקשר למתן האשור ותוצאותיו‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫העירייה רשאית לדרוש מבר הרשות‪ ,‬להשיב על חשבונו תוך המועד‬
‫שייקבע ע"י העירייה את בית האוכל למצב בו נמסר לו בתחילת‬
‫תקופת הרשות כאמור‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.9‬מועדי ושעות הפתיחה‬
‫‪9.1‬‬
‫בר הרשות מתחייב להפעיל את בית האוכל בימים א‪-‬ו‪ ,‬לא יאוחר‬
‫מהשעה ‪ 10:00‬בבוקר‪ .‬מובהר כי משעה ‪ 21:00‬לא תושמע מוסיקה‬
‫ברחבה ו‪/‬או באופן שנשמע מחוץ לבית האוכל‪ .‬כן חל איסור לקיום‬
‫ישיבה ברחבה משעה ‪ 22:00‬ואילך‪.‬‬
‫שינוי במועדים אלה טעון אישור העירייה מראש ובכתב‪.‬‬
‫בית האוכל יהא סגור בביום הכיפורים‪ ,‬ליל יום הזכרון לשואה‬
‫ולגבורה‪ ,‬ליל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה וכל‬
‫מועד שיקבע על ידי הממונה מטעם העירייה‪ .‬כל שינוי במועדים אלה‬
‫טעון אישור הממונה מטעם העירייה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪9.2‬‬
‫בר הרשות מתחייב לפתוח ולנהל את בית האוכל בכל תקופת הרשות‬
‫ומועדי הרשות באופן סדיר‪ ,‬רצוף וללא הפסקה ברמה גבוהה של ניהול‬
‫ואחזקה ההולמת בית אוכל‬
‫‪9.3‬‬
‫על בר הרשות להפעיל את בית האוכל מבלי לפגוע בשלמות מבנה בית‬
‫האוכל והרחבה‪ ,‬ולתחזקו ולהחזיקו ברמה גבוהה‪ ,‬ולתת שירות טוב‪,‬‬
‫יעיל ואדיב לבאי בית האוכל‪.‬‬
‫המזון והשתייה‬
‫‪ 10.1‬המזון והשתייה שיסופקו ע"י בר הרשות יהיו בהתאם ובכפוף לתנאי‬
‫רישיון העסק‪.‬‬
‫‪ 10.2‬המזון והשתייה שיסופקו ע"י בר הרשות יהיו טריים ובאיכות גבוהה‬
‫ויוגשו בכלים שאינם חד פעמיים‪.‬‬
‫‪ 10.3‬חל איסור על בר הרשות להציב מכונות אוטומטיות למזון ו‪/‬או לשתיה‬
‫ו‪/‬או למשחק‪ ,‬אלא אם כן יתקבל אישור העירייה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪10.4‬‬
‫מכירת משקאות משכרים טעונה רישוי עסק כדין ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫המחירים‬
‫מחירי המוצרים השונים שיימכרו ע"י בר הרשות יהיו סבירים ובכפוף לכל דין‬
‫החל ו‪/‬או שיחול על מחירי מוצרים ו‪/‬או העלאתם‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ריהוט וציוד‬
‫‪ 12.1‬מבלי לגרוע מכל הוראה אחת בחוזה‪ ,‬בר הרשות מתחייב לספק על‬
‫חשבונו את כל הריהוט והציוד שיידרש לניהול סדיר ותקין של בית‬
‫האוכל‪.‬‬
‫‪ 12.2‬כמות ו‪/‬או אופן הצבת שולחנות ו‪/‬או כסאות ברחבה‪ ,‬יהיו בהתאם‬
‫לתנאי מחלקת רישוי עסקים ו‪/‬או הוראות כל דין‪ ,‬לא יחרגו משטח‬
‫הרחבה ולא יוצבו אלא באישור העירייה לסוג המתקן ו‪/‬או עיצובו ו‪/‬או‬
‫כמותו ו‪/‬או מיקומו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 12.3‬העירייה תהא רשאית להורות לבר הרשות להוציא פריטים מסוימים‬
‫מבית האוכל מסיבות שאינם במסגרת הגדרת הרשות או להוסיף‬
‫פריטים שלפי דעתה מתאימים למטרת הרשות‪.‬‬
‫‪ 12.4‬מצורפת לנוחיות בר הרשות ולידיעתו תוכנית ציוד מטבח עקרונית‪,‬‬
‫להמחשה לאפשרות תכנון‪-‬נספח ו' ‪ ,‬ידוע לבר הרשות כי בוצעו הכנות‬
‫הנובעות מתכנית זו כדי לאפשר את תפעול המטבח‪ ,‬אולם אין העיריה‬
‫אחראית לאספקת כל ציוד שהוא‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫עובדי בר הרשות‬
‫‪13.1‬‬
‫בר הרשות מתחייב לדאוג לכוח אדם מספיק על מנת לתת שירות‬
‫הולם‪ ,‬תרבותי‪ ,‬שקט ומסודר בכל שעות תפעול בית האוכל‪.‬‬
‫‪13.2‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬בר הרשות מתחייב למלא אחר‬
‫הוראות כל דין ו‪/‬או חוק ו‪/‬או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות‬
‫הוראות חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫שילוט‬
‫בר הרשות לא יהא רשאי להתקין שילוט ואמצעי פרסומת אחרים בחזיתות‬
‫בית האוכל ו‪/‬או בכל מקום אחר‪ ,‬אלא אם קבל לכך מראש ובכתב את אישור‬
‫הממונה מטעם העיריה אשר יבדוק הנושא עם אדריכל העיר אדריכל המבנה‬
‫וכן אישור ועדת השילוט העירונית ובכל מקרה צורתם‪ ,‬גודלם‪ ,‬מיקומם ואופן‬
‫התקנתם והפעלתם של השילוט ואמצעי הפרסומת יהיו כפופים לאישורה‬
‫בכתב ומראש של העירייה וועדת השילוט וכל גורם מוסמך אחר‪.‬‬
‫אין באמור כדי לגרוע מחובת תשלום אגרת שילוט בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬השילוט יעמוד בסטנדרט כדוגמת התיאור הבא‪:‬‬
‫א‪ .‬השילוט יבוצע באותיות פרספקט תלת מימדיות הכוללות תאורת לד‬
‫פנימית‪.‬‬
‫ב‪ .‬גובה האותיות לא יעלה על ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬הזנת החשמל לאותיות תהיה נסתרת‪ .‬יש לוודא ביצוע ‪ 4‬שקעי חשמל מוגני‬
‫מים מצדי הפנימי של מעקה הגג העליון‪.‬‬
‫ד‪ .‬מיקום השלט ע"ג חיפוי המבנה ובתחום שני הנדרכים העליונים של‬
‫החיפוי (בכפוף לאישור מראש ובכתב)‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ניקיון ופינוי אשפה‪-‬‬
‫‪ 15.1‬בר הרשות מתחייב להפעיל את בית האוכל וסביבתו תוך שמירה על‬
‫קיומם של תנאי תברואה נאותים‪ ,‬וכן שמירה על הניקיון והאסתטיקה‬
‫של המקום‪ ,‬הכל בתיאום עם הממונה‪.‬‬
‫‪ 15.2‬בר הרשות יבצע הפרדה במקור לאשפה רטובה ואשפה יבשה‪ .‬אשפה‬
‫שאינה ניתנת לפינוי במתקן האשפה הפניאומטית או במתקן‬
‫ה"אריזות"‪ ,‬יהא באחריות בר הרשות לפנות למתקני המיחזור‬
‫המתאימים בשכונה ו‪/‬או באזור‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 15.3‬מיקום מתקן האשפה הפניאומטי המצוי בספורטק‪ ,‬מסומן במילה‬
‫"אשפה" על גבי נספח ז' ‪.‬המצורף להמחשה כחלק בלתי נפרד מהסכם‬
‫זה‪.‬‬
‫בר הרשות יפנה את האריזות‪ ,‬קרטונים רק למקום המיועד לכך‬
‫במיקום המסומן במילה "אריזות" על גבי נספח ז'‪ ,‬המצורף להמחשה‬
‫כחלק בלתי נפרד מהסכם זה‬
‫זכוכית‪ ,‬בקבוקים‪ ,‬למתקנים יפונו על ידי בר הרשות למתקני המיחזור‬
‫האחרים המתאימים בשכונה ‪/‬באזור‪.‬‬
‫בר הרשות מצהיר כי ראה את מיקום המקומות המיועדים לפינוי‬
‫ומרחקם ביחס לבית האוכל‪.‬‬
‫‪ 15.4‬בר הרשות יציב פחי אשפה דקורטיביים בכל השטחים המשמשים את‬
‫בית האוכל במספר ובמקומות שיתואמו עם הממונה‪ .‬כמו כן יספק בר‬
‫הרשות שקיות אשפה גדולות ואטומות בכמות ובסוג שייקבעו‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪15.5‬‬
‫מודגש כי בכל מקרה לא תתאפשר הצבת ציוד על שטחי גינון‪.‬‬
‫‪15.6‬‬
‫בר הרשות יחתום על התחייבות אל מול חברת ריקטק רעננה בע"מ‪,‬‬
‫בנוגע לשימוש במערכת הפניאומטית‪.‬‬
‫ניקיון השירותים‪-‬‬
‫‪ 16.1‬בר הרשות אחראי על נקיון ואחזקת השירותים שבתחום בית העסק‬
‫ואספקת כל ציוד ו‪/‬או חומרים ו‪/‬או מוצרים ו‪/‬או נייר ו‪/‬או סבון‬
‫הנדרשים במקום‪.‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪.17‬‬
‫השירותים הציבוריים הקיימים במתחם יעמדו גם לרשות באי‬
‫המסעדה‪ ,‬נקיונם ותחזוקתם הינם באחריות העיריה‪.‬‬
‫אופן השימוש ואחזקת בית האוכל‬
‫‪ 17.1‬בר הרשות מתחייב להשתמש בבית האוכל באופן נאות וסביר לשקוד‬
‫על שמירת בית האוכל ואחזקתו התקינה במשך כל תקופת הרשות‪,‬‬
‫ולתקן מיד בעצמו ועל חשבונו כל פגם‪ ,‬מום‪ ,‬קלקול או נזק של בית‬
‫האוכל‪ ,‬המחסן‪ ,‬הרחבה ‪,‬מערכותיהם ומתקניהם השונים‪.‬‬
‫‪ 17.2‬לא ביצע בר הרשות את התיקונים כאמור לעיל ו‪/‬או לא יבצעם‬
‫כיאות לדעת העירייה‪ ,‬תהיה העירייה רשאית להיכנס לבית האוכל‬
‫ולבצע בו את עבודות האחזקה והתיקונים במקומו של בר הרשות ועל‬
‫חשבונו של בר הרשות‪ ,‬מבלי לפגוע בכל שאר הזכויות והסעדים‬
‫המוקנים לעירייה על פי הסכם זה ו‪/‬או עפ"י כל דין‬
‫‪26‬‬
‫‪ 17.3‬מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה‪ ,‬העירייה רשאית באמצעות‬
‫נציגיה ו‪/‬או עובדיה להיכנס לבית האוכל לשם ביצוע תיקונים ולבצע‬
‫עבודה‬
‫עבודות תיקונים הנוגעים למעטפת שנמסרה או כל‬
‫שתהיה דרושה לפי דעת העירייה‪ .‬במקרה של ביצוע עבודות כנ"ל יעשה‬
‫האפשר‬
‫כל מאמץ כי ההפרעה לבר הרשות תהיה קטנה ככל‬
‫ומצב בית האוכל יוחזר בהקדם האפשרי לקדמותו‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫כפיפות לממונה‬
‫‪ 18.1‬בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיה בר הרשות כפוף למנהל‬
‫הספורטק (להלן ולעיל‪ -‬הממונה) וימלא את כל התחייבויותיו‬
‫לשביעות רצונו המלא של הממונה‪.‬‬
‫‪ 18.2‬בר הרשות מתחייב‪:‬‬
‫‪ 18.2.1‬לדווח בכל עת שיידרש לכך‪ ,‬על כל פרט הקשור בביצוע הסכם‬
‫זה מיד לכשיידרש לכך‪.‬‬
‫‪ 18.2.2‬להרשות ולא להפריע לנציגי העירייה ו‪/‬או לעובדים‪ ,‬שליחים‬
‫וקבלנים מטעם העירייה להיכנס בכל עת לבית האוכל בשעות‬
‫העבודה בבית האוכל‪ ,‬ולאחר תיאום מראש עם בר הרשות‪,‬‬
‫ובכלל זה בין היתר‪:‬‬
‫‪ 18.2.2.1‬לבדוק אם בר הרשות ממלא אחר התחייבויותיו‬
‫נשוא הסכם זה ולדרוש ולקבל ממנו כל מידע ו‪/‬או‬
‫הסברים בקשר לניהול בית האוכל‪.‬‬
‫‪ 18.2.2.2‬לבדוק את טיבו של כל מצרך‪ ,‬טריותו‪ ,‬וניקיונו וכן‬
‫את בית האוכל‪ ,‬הציוד‪ ,‬העובדים ולהתריע על‬
‫ליקויים בנדון‪.‬‬
‫‪ 18.2.2.3‬כדי להראות את בית האוכל לאחר ו‪/‬או לאחרים‪.‬‬
‫‪ 18.2.2.4‬כל הנדרש למימוש סמכויותיה על פי כל דין ו‪/‬או‬
‫על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 18.2.2.5‬כדי לבצע עבודות בדיקה ו‪/‬או תיקונים של ליקויים‬
‫הנובעים מבניית המעטפת ו‪/‬או הנוגעות למערכות‬
‫המבנה המשותפות ו‪/‬או נדרשות למצב חירום ו‪/‬או‬
‫בהתאם לשיקול דעת העירייה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫בר הרשות יציג‪ ,‬בכל עת שיידרש לכך‪ ,‬כל אישור‪ ,‬רישיון‪ ,‬היתר או מסמך כפי‬
‫שיידרש הנוגע‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לקיום התחייבויותיו של בר הרשות כגון‪:‬‬
‫רישיונות עסק של יצרני מוצרי המזון‪ ,‬אישורים לתקינות מכשירים‪ ,‬אישורי‬
‫משרד הבריאות וכיו"ב‪ ,‬הכל כמתחייב עפ"י החוק‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪.20‬‬
‫פינוי‬
‫‪ 20.1‬בכפוף לאמור בסעיף ‪ 7‬לעיל וסעיף ‪ 31‬להלן‪ ,‬הרי שעם תום תקופת‬
‫הרשות בר הרשות מתחייב לפנות את שטח הספורטק ואת בית האוכל‬
‫מכל הציוד‪ ,‬ריהוט וחפץ שהוצב על ידו‪ ,‬אם הוצב‪ ,‬מפחי אשפה וכן כל‬
‫אדם ו‪/‬או חפץ השייכים לו וכשהוא במצב תקין‪ ,‬וזאת תוך ‪ 48‬שעות‬
‫מתום תוקפו של ההסכם או ביטולו‪.‬‬
‫‪ 20.1.1‬מבלי לגרוע מכל סעד אחר‪ ,‬ומבלי שהעירייה תהיה חייבת‬
‫להוכיח נזק כלשהו‪ ,‬לא פינה בר הרשות מתקן את בית האוכל‬
‫מתקן במועד‪ ,‬ישלם בר הרשות לעירייה סכום השווה‬
‫בשקלים חדשים השווה ל‪ ₪ 500 -‬ליום‪.‬‬
‫‪ 20.1.2‬מבלי לגרוע מכל סעד אחר‪ ,‬העירייה תהא זכאית לבצע את‬
‫הפינוי במקום בר הרשות‪ ,‬ולחייבו בהוצאות הפינוי‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪ 20.1.3‬אין באמור בס"ק זה לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשות‬
‫העירייה על פי ההסכם ועל פי כל דין בגין אי פינוי בית האוכל‬
‫במועד‪.‬‬
‫התמורה‬
‫‪ .21.1‬תמורת רשות השימוש עפ"י הסכם זה ישלם בר הרשות‬
‫לעירייה דמי זיכיון לשנה בסך של ‪:‬‬
‫א‪___________ .‬ש"ח לשנה ‪ ,‬עבור מבנה בית האוכל (בשטח‬
‫של כ ‪ 125‬מ"ר) ‪ +‬המחסן (בשטח של כ ‪ 28‬מ"ר)‬
‫ב‪ .‬וכן‪___________-‬ש"ח לשנה‪ ,‬עבור שימוש ברחבה (בשטח‬
‫של כ ‪ 60‬מ"ר‪ ,‬שהם כ ___________ש"ח למ"ר)‪.‬‬
‫שהם (א'‪+‬ב') סה"כ ___________ש"ח לשנה (להלן‪:‬‬
‫התמורה‪/‬דמי הזיכיון)‪.‬‬
‫מובהר כי בר הרשות לא יהא רשאי לפעול ללא רישיון עסק ‪ /‬בניגוד‬
‫לתנאי רישיון עסק‪ ,‬אך אין בכך כדי לגרוע מחובתו לשאת בדמי‬
‫הזיכיון החל מתום ארבעה חודשים (או תקופה מוארכת מוסכמת‬
‫אחרת כאמור לעיל) ו‪/‬או עם קבלת רישון העסק‪ ,‬המוקדם מבינהם‪.‬‬
‫‪ 21.2‬דמי הזיכיון כאמור בס"ק ‪ 21.1‬לעיל יוצמדו למדד המחירים לצרכן כשמדד‬
‫הבסיס הוא מדד חודש יולי ‪ 2017‬שיתפרסם בחודש שלאחריו‪.‬‬
‫‪ 21.3‬בר הרשות מתחייב לשלם את דמי הזיכיון לשנה במעמד החתימה‪,‬‬
‫בהפקדת ‪ 4‬המחאות שוות ועוקבות שמועד פירעון ההמחאה הראשונה‬
‫הוא למועד שתחילתו ארבעת חודשים לאחר תחילת תוקף ההסכם ‪.‬‬
‫‪21.4‬‬
‫מ‪.‬ע‪.‬מ כחוק בגין דמי הזיכיון לפי הסכם זה‪ ,‬אם יחול‪ ,‬יוטל וישולם על‬
‫ידי בר הרשות‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ 21.5‬כל הכנסות בית האוכל תהיינה שייכות לבר הרשות בלבד‪.‬‬
‫‪ 21.6‬מובהר כי דמי הזיכיון אינם כוללים תשלום נפרד מצד בר הרשות עבור‬
‫חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬גז‪ ,‬ארנונה‪ ,‬אגרות על פי דין‪ ,‬רישיון עסק וכדומה‬
‫‪ 21.7‬מוסכם בזאת מפורשות ע"י בר הרשות כי כל ההוצאות הנדרשות‬
‫ו‪/‬או הכרוכות ברשות השימוש עפ"י הסכם זה ‪ -‬תחולנה על בר‬
‫הרשות בלבד‪.‬‬
‫‪ 21.8‬בכל מקרה בו נאמר בהסכם זה כי העירייה רשאית לבצע עבודות ו‪/‬או‬
‫תיקונים במקום בר הרשות ועל חשבונו‪ ,‬וכן בכל מקרה בו שילמה‬
‫העירייה תשלום כלשהו החל על בר הרשות‪ ,‬על בר הרשות לשלם‬
‫לעירייה כל סכום ששולם על ידה כאמור תוך ‪ 7‬ימים מקבלת הודעה‬
‫על כך מאת העירייה כנגד הצגת תעודת התשלום שנפרעה‪ ,‬כאשר‬
‫הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד התשלום‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫מסים ותשלומים שונים‬
‫‪ 22.1‬במשך כל תקופת ההסכם ישלם בר הרשות את כל המסים למיניהם‪,‬‬
‫האגרות‪ ,‬הארנונות‪ ,‬ההיטלים ותשלומים אחרים לרבות ארנונה על כל‬
‫השטח המוחזק על ידו (להלן‪ :‬המסים) המוטלים ושיוטלו בעתיד‪,‬‬
‫במשך תקופת הרשות לפי הוראות כל דין‪ ,‬על בית האוכל ו‪/‬או על העסק‬
‫המתנהל בו‪.‬‬
‫‪ 22.2‬מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ‪ 22.1‬יישא בר הרשות בכל‬
‫ההוצאות‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות באחזקת בית האוכל‪,‬‬
‫השימוש בבית האוכל והפעלתו לרבות בתשלומים בגין חשמל‪ ,‬מים‪,‬‬
‫מיזוג אויר‪ ,‬כולל החלפת יחידת המיזוג במידת הצורך‪ ,‬טלפון וכדומה‪,‬‬
‫כולל הוצאות בגין תשלום קבוע‪ .‬הוצאות ו‪/‬או עלויות אלה אינן כלולות‬
‫בדמי הזיכיון ובר הרשות ישא בהן בנוסף לדמי הזיכיון‪.‬‬
‫בר הרשות יתקין על חשבונו ולאחר תיאום ואישור הממונה‪ ,‬מוני‬
‫חשמל ומים נפרדים‪ ,‬תוך רישומו מול חברת החשמל ותאגיד המים‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫‪ 22.3‬למען הסר ספק‪ ,‬יישא בר הרשות בכל האמור בסעיף זה החל ממועד‬
‫תחילת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 22.4‬בר הרשות מתחייב להציג בפני העירייה מפעם לפעם על פי דרישתה של‬
‫העירייה את כל הקבלות או האישורים המעידים כי אכן שולמו על ידו‬
‫התשלומים החלים עליו לפי ההסכם‪.‬‬
‫‪ 22.5‬העירייה תיתן בעצמה ו‪/‬או באמצעות קבלני משנה שירותי ניקיון כללי‬
‫והדברה של מתחם הספורטק (למעט ניקיון בית האוכל והשירותים‬
‫שבבית האוכל‪ -‬אשר יעשה על ידי בר הרשות)‪ ,‬שמירה ואבטחה‬
‫בספורטק על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬תאורה היקפית‪ ,‬גינון ואחזקת‬
‫הצמחייה בשטחים הציבוריים במתחם הספורטק‪.‬‬
‫‪ 22.6‬בר הרשות יישא על חשבונו בעלויות מאבטח ו‪/‬או שמירה ו‪/‬או סידורי‬
‫בטיחות לבית העסק ככל שנדרשים על פי כל דין ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫כן יהא בר הרשות אחראי לבצע בעצמו ועל חשבונו תחזוקה שוטפת‬
‫של בית העסק‪ ,‬שאינה נובעת מבניית המתחם עצמו‪.‬‬
‫‪ 22.7‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬בר הרשות אחראי לתחזוקת יחידת המיזוג‬
‫ומתקני האוורור‪ ,‬על חשבונו ואחראי לתקינותו‪ .‬מובהר כי אין העיריה‬
‫אחראית לתקלה ו‪/‬או אי תקינות כלשהי של המזגנים ו‪/‬או יחידת‬
‫המיזוג‪ ,‬לרבות כל תוצאה נלווית‪ ,‬נזק למזון וכדומה‪.‬‬
‫‪ 22.8‬כן יישא בר הרשות על חשבונו באחזקת מפרידי שומן‪ ,‬כולל פינוי‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫קיזוז‬
‫העירייה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לבר הרשות על פי‬
‫חוזה זה‪ ,‬כל סכום המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר (לרבות כל‬
‫חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ) מאת מבר הרשות‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים‬
‫המגיעים לה מאת בר הרשות בכל דרך אחרת‪ ,‬לרבות חילוט הערבות‬
‫הבנקאית‪.‬‬
‫בקיזוז סכומים קבוע בס"ק זה‪ ,‬אין משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו על‬
‫פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫אי קיום יחסי עובד ‪ -‬מעביד‬
‫‪ 24.1‬מוסכם מפורשות בין הצדדים כי בר הרשות הינו עצמאי וכי אין‬
‫נקשרים בינו ו‪/‬או בין מי מעובדיו ו‪/‬או ממועסקיו לבין העירייה יחסי‬
‫עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪ 24.2‬בר הרשות מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו‬
‫על ידו לצורך הפעלת בית האוכל עפ"י הסכם זה‪ ,‬בהתאם לכל דין‪ ,‬וכי‬
‫הוא מתחייב למלא את כל חובותיו כלפי עובדיו‪ ,‬לרבות תשלום כל‬
‫התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל דין והעירייה לא תהא‬
‫אחראית כלפי עובדי בר הרשות אחריות כלשהי‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫אחריות‬
‫‪25.1‬‬
‫במשך כל תקופת ההסכם יהא בר הרשות אחראי ישירות ובאופן‬
‫בלעדי לכל נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש מכל מין וסוג שהוא שיגרם לכל אדם‬
‫ו‪/‬או לרכוש כלשהם‪ ,‬במישרין ו‪/‬או בעקיפין כתוצאה משימוש בבית‬
‫האוכל ו‪/‬או הפעלת בית האוכל ו‪/‬או כתוצאה מאי מילוי‬
‫הוראות ההסכם ו‪/‬או הוראות כל דין ע"י בר הרשות ו‪/‬או מי מטעמו‬
‫ו‪/‬או מי מבאי המקום‪.‬‬
‫‪25.2‬‬
‫מוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי על העירייה לא תחול כל אחריות‬
‫שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי בר הרשות ו‪/‬או מי מטעמו ו‪/‬או מי‬
‫מעובדיו ו‪/‬או מי מבאי המקום ו‪/‬או רכושם‪ ,‬בגין כל נזק שנגרם לגוף‬
‫ו‪/‬או לרכוש בשל המפורט לעיל‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25.3‬‬
‫‪.26‬‬
‫בר הרשות מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל תביעה ו‪/‬או דרישה‬
‫הנובעים על פי הנטען בתביעה ו‪/‬או בדרישה במישרין ו‪/‬או בעקיפין‬
‫משימוש‪ /‬הפעלת בית האוכל ו‪/‬או מאי מילוי הוראות ההסכם ואשר‬
‫יועברו אליו ע"י העירייה ולשלם כל סכום שייקבע בגין כל תביעה‬
‫ו‪/‬או דרישה שכזו‪ ,‬בין בפסק דין ובין בפשרה‪ ,‬ולשפות ולפצות את‬
‫העירייה בגין כל נזק או הפסד העלולים להיגרם לו במישרין ו‪/‬או‬
‫בעקיפין כתוצאה מהגשת כל תביעה ו‪/‬או דרישה שכזו ו‪/‬או כתוצאה‬
‫מאירועו של נזק או הפסד כלשהו‪ ,‬ובלבד שניתנה לבר הרשות‬
‫האפשרות להתגונן בפני כל תביעה כזו‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪ 26.1‬מבלי לגרוע מאחריות בר הרשות על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין‪,‬‬
‫במשך כל תקופת ההסכם‪ ,‬בר הרשות מתחייב לערוך בחברת ביטוח‬
‫מורשית כדין לפעול בישראל‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בשמו ובשם העיריה את‬
‫הביטוחים המצויינים בנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצורף לחוזה זה‬
‫כנספח ז'‪ ,‬בתנאים ובסכומי הביטוח המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח‪,‬‬
‫ולהמציא לעירייה לשביעות רצונה במועד חתימת חוזה זה (או באישור‬
‫העיריה במועד אחר) וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו בהתאם להסכם‬
‫את אשור עריכת הביטוח המצויין בנספח ב' לעיל‪ ,‬כשהוא חתום כדין‬
‫ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים‪ .‬עריכת הביטוחים‬
‫המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם‬
‫מעיקרי ההסכם‪ ,‬ואי עריכת הביטוחים ו‪/‬או המצאת האישור במועד‬
‫יהוו הפרה יסודית שלו‪.‬‬
‫‪ 26.2‬בר הרשות מתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על‬
‫ידי המבטח‪ ,‬לשלם בדייקנות את הפרמיה‪ ,‬וכן לפעול בהתאם לדרישות‬
‫המבטח‪.‬‬
‫‪26.3‬‬
‫בר הרשות פוטר בזה את העיריה וכל הפועלים מטעמה מכל אחריות בגין‬
‫נזק אשר הוא זכאי לשיפוי עבורו (או שהיה זכאי לשיפוי בגין הנזק‬
‫אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) בגין הפוליסה לביטוח‬
‫הרכוש שנערכה על ידו בהתאם לנדרש בסעיף א' לאישור הביטוח‪.‬‬
‫‪ 26.4‬ככל שלדעת בר הרשות קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים‬
‫הנזכרים לעיל ו‪/‬או לערוך ביטוחים נוספים‪ ,‬מתחייב בר הרשות לעשות‬
‫כן ללא דיחוי‪ ,‬על חשבונו‪ .‬בר הרשות מאשר בזה כי קביעת הביטוחים‬
‫בהתאם לאמור לעיל ו‪/‬או בדיקתם על ידי העיריה או מטעמה לא תטיל‬
‫על העיריה או על הגורם הבודק חובה או אחריות כלשהן‪ ,‬והדבר לא‬
‫יגרע מחובה שהיא המוטלת על בר הרשות על פי חוזה זה או על פי חוק‪.‬‬
‫‪ 26.5‬על אף האמור לעיל בר הרשות יהיה פטור מעריכת ביטוח הרכוש המצויין‬
‫בסעיף א' באישור הביטוח‪ ,‬ובלבד שהפטור הניתן בהתאם לסעיף ‪26.3‬‬
‫לעיל יחול כאילו נערך אותו ביטוח‪ .‬בר הרשות יהיה אחראי לוודא כי כל‬
‫הציוד המובא לאתר או שנעשה בו שימוש לצורך הפסטיבל ואשר איננו‬
‫בבעלותו ו‪/‬או בשכירותו‪ ,‬יהיה מבוטח על ידי או עבור מפעיל הציוד ו‪/‬או‬
‫בעליו‪ ,‬וכי בביטוח זה שייערך עבור הציוד תבוטל זכות השיבוב כנגד‬
‫העירייה וכל הפועל מטעמה‪ .‬כמו כן יהיה בר הרשות פטור מעריכת‬
‫ביטוח חבות מעבידים אם יוברר (באישור רואה חשבון) כי אינו מעסיק‬
‫עובדים כלשהם‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .26.6‬מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי בר‬
‫הרשות יהיו באחריותו של בר הרשות בלבד‪.‬‬
‫‪ 26.7‬בר הרשות מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולעירייה בקרות אבדן או‬
‫נזק או אירוע העלול לגרום לכך‪ ,‬ויפעל לשם חקירת האירוע ונסיבותיו‪,‬‬
‫ושמירת ומימוש של זכויות העירייה‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫ערבות‬
‫‪ 28.1‬על מנת להבטיח קיום כל תנאיו של הסכם זה‪ ,‬בר הרשות מתחייב‬
‫בזאת להמציא לעירייה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית על‬
‫שמו‪ ,‬לפקודת העירייה‪ ,‬צמודה‪ ,‬אוטונומית ובלתי מותנית בסכום‬
‫השווה ל ‪ 10%‬משיעור דמי הזיכיון לשנה‪ ,‬שתוקפה יהיה לתקופה של‬
‫חודשיים לאחר תום השנתיים הראשונות‪ .‬הערבות תחודש אוטומטית‬
‫לשנתיים וחודשיים נוספים‪ ,‬ובהתאם גם במידה ויוארך ההסכם‪.‬‬
‫‪ 28.2‬העירייה תהיו מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי‪ ,‬כל אימת‬
‫שיסברו כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה‪ ,‬ומבלי שהיא עליהם‬
‫להוכיח זאת‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪28.3‬‬
‫האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר העומדים לרשות‬
‫העירייה על פי ההסכם ועל פי כל דין עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫‪28.4‬‬
‫למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות‬
‫ו‪/‬או בחידושה תחולנה על בר הרשות בלבד‪.‬‬
‫הוראות נוספות‬
‫‪ 29.1‬בר הרשות מתחייב כי הפעלת בית האוכל על פי מטרות הרשות‬
‫המפורטות לעיל בהסכם זה תהיה תוך הקפדה מלאה ובכפוף להוראות‬
‫כל דין וחוקי העזר ובכלל זה מתחייב שלא לגרום למטרד רעש‪ ,‬ולשמור‬
‫על הוראות חוק מניעת מפגעים ותקנותיו‪.‬‬
‫‪ 29.2‬בר הרשות מתחייב בזאת להימנע מקיום מטרדים לסביבה במשך‬
‫תקופת הרשות על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .29.3‬בר הרשות מתחייב כי כל שימוש בזכות יוצרים שתעשה בבית האוכל‪,‬‬
‫יעשה בהתאם לחוק זכות יוצרים תשס"ח‪ 2008 -‬וכל דין רלבנטי בעניין‬
‫זכות יוצרים‪ ,‬ובכלל זה קבלת האישורים הנדרשים מאת בעל זכות‬
‫היוצרים‪ ,‬טרם השימוש ביצירה‪.‬‬
‫בר הרשות הוא שישא בכל ההוצאות והעלויות הנדרשות לצורך קבלת‬
‫האישור ו‪/‬או ההיתר הנדרשים והשימוש ביצירה‪.‬‬
‫בר הרשות בלבד יהיה אחראי לכל שימוש בזכות יוצרים שתעשה בבית‬
‫האוכל ולפיכך בכל דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה כלפי העירייה בדבר‬
‫השימוש שעשה בר הרשות‪ ,‬הרי שבר הרשות מתחייב לשפות את‬
‫העירייה מיד עם דרישה בכל סכום שהיא תידרש לשלם לבעל זכות‬
‫היוצרים ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע ממימוש זכותה של העירייה על פי דין‬
‫‪32‬‬
‫‪29.4‬‬
‫בר הרשות מתחייב להעמיד על חשבונו במידת הצורך מאבטח בכל‬
‫שעות הפעילות‪ ,‬בהתאם לדרישות קב"ט העירייה‪ ,‬משטרת ישראל‪,‬‬
‫רישיון העסק והוראות כל דין‪ .‬כן מתחייב בר הרשות כי לא יהיו‬
‫נוכחים במקום בו זמנית יותר מכמות האנשים המותרת על פי רישיון‬
‫העסק ובתיאום עם קב"ט העירייה‪.‬‬
‫‪29.5‬‬
‫בר הרשות מתחייב כי הוא ו‪/‬או כל מי מטעמו ישמעו וישמרו על כללי‬
‫והוראות הבטיחות על פי כל דין וכן הוראות הבטיחות מטעם קב"ט‬
‫העירייה וממונה הבטיחות מטעם העירייה‪ ,‬ובכלל זה ההוראות‬
‫המצורפות כנספח ח' להסכם זה‪ ,‬ומתחייב לקבל תדרוך בטיחות בטרם‬
‫תחילת הפעילות‪.‬‬
‫‪29.6‬‬
‫בר הרשות מתחייב שלא להציב כל במה ו‪/‬או קונסטרוקציה‪ ,‬אלא‬
‫בכפוף לאישור מהנדס קונסטרוקציה אשר זהותו מאושרת‬
‫מראש על ידי הממונה מטעם העיריה ובכפוף לקבלת אישור הממונה‬
‫מטעם העירייה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪.29.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תאורה‪ ,‬הגברה ותפאורה‬
‫ככל שנדרשת תאורה‪ ,‬הגברה ותפאורה וככל שהדבר יאושר בכפוף‬
‫לרישיון העסק ועל ידי כל הגורמים המוסמכים על פי כל דין‪ ,‬בר‬
‫הרשות אחראי לספק בעצמו ועל חשבונו את מערכות התאורה‬
‫וההגברה‪ ,‬מערכות הקול והתפאורה‪ ,‬הכל בכפוף לתיאום עם הממונה‬
‫וקבלת אישורו בכתב ומראש‪.‬‬
‫היקף תאורת הרחבה ופעילות מערכת ההגברה טעונים אישור מראש‬
‫ובכתב של העירייה‪ ,‬בכלל זה בהתאמה לשעות פעילות הספורטק‬
‫ומניעת הפרעות לתושבים הגרים בבניינים הסמוכים‪.‬‬
‫בר הרשות יספק לממונה על חשבונו אישור מהנדס בודק חשמל לכל‬
‫ציוד ההגברה‪ ,‬התאורה והתפאורה לרבות כל ציוד חשמלי אחר אשר‬
‫יותקן על ידו לצורך בית האוכל‪ ,‬כמו כן יספק בר הרשות על חשבונו‬
‫אישור מהנדס קונסטרוקציה לכל הציוד אשר יותקן על ידו לצורך בית‬
‫האוכל‬
‫האישורים יומצאו לממונה בטרם הוספת הציוד וכתנאי מהותי‬
‫לקיומם‪.‬‬
‫מובהר כי אין במתחם גנרטור כלשהו והעירייה אינה אחראית‬
‫לאספקת חשמל במקרה של תקלה כלשהי ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫זיקוקי דינור – לא תתאפשר הפעלת זיקוקי דינור מכל סוג שהוא‬
‫בתחומי בית האוכל ומחוצה לו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בר הרשות מתחייב בזאת להפעיל את מערכת התאורה וההגברה כך‬
‫שלא יחרגו מהקבוע בחוק למניעת מפגעים‪ ,‬התשכ"א‪ ,1961-‬תקנות‬
‫למניעת מפגעים (מניעת רעש)‪ ,‬התשנ"ג‪ 1992-‬ובתקנות למניעת מפגעים‬
‫(רעש בלתי סביר)‪ ,‬התש"ן‪ ,1991-‬חוק עזר לרעננה חוק עזר (מניעת‬
‫רעש)‪ ,‬התשנ"ג‪ 1992-‬וכן כל חוק‪/‬חיקוק אחר שיבוא במקומם וכן לפעול‬
‫בהתאם להנחיות העירייה בעניין זה ולתנאי רישיון עסק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪.30‬‬
‫רשיונות והיתרים‬
‫‪ 30.1‬בר הרשות מתחייב לקבל רישיון ו‪/‬או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי‬
‫שיש צורך בביצועה לצורך הפעלת בית האוכל על ידו ו‪/‬או ע"י עובדיו‬
‫ו‪/‬או מועסקיו‪ ,‬וזאת בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪ 30.2‬בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רישיון או היתר עפ"י דין חייב בר‬
‫הרשות להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫הפרה ותרופות‬
‫‪ 31.1‬הפר בר הרשות הוראה מהוראות הסכם זה ו‪/‬או לא מילא התחייבות‬
‫מהתחייבויותיו לשביעות רצונו של הממונה יהיה הממונה רשאי‬
‫להתרות בו בכתב ובר הרשות יהיה חייב לתקן את ההפרה ו‪/‬או למלא‬
‫את התחייבותו לשביעות רצונו של הממונה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬תוך המועד‬
‫שיקבע לכך ע"י הממונה‪.‬‬
‫התראה של הממונה תחשב לצורך זה כהתראה של העירייה‪.‬‬
‫‪ 31.2‬בלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב בר הרשות כמי‬
‫שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ 31.2.1‬אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לבר הרשות מן העירייה‬
‫והעיקול לא יוסר תוך ‪ 20‬יום מיום הטלתו‪.‬‬
‫‪ 31.2.2‬אם בר הרשות הינו שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידה של‬
‫השותפות צו לקבלת נכסים‪.‬‬
‫‪ 31.2.3‬אם בר רשות הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס‬
‫נכסים‪.‬‬
‫‪ 31.2.4‬בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן‪ ,‬ממונה‬
‫עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי בר הרשות‪.‬‬
‫‪ 31.2.5‬בר הרשות סגר את בית האוכל ו‪/‬או הפסיק את השימוש בבית‬
‫האוכל ו‪/‬או פינה אותו ללא הצדקה מכל סיבה שהיא כולל‬
‫הסיבות המנויות לעיל תקופה העולה על שבועיים רצופים‪.‬‬
‫‪ 31.2.6‬בר הרשות לא החזיק את בית האוכל במצב תקין ו‪/‬או לא תיקן‬
‫הטעון תיקון בבית האוכל בתקופה העולה על ‪ 30‬יום מיום‬
‫קבלת ההתראה על הצורך בתיקון‪.‬‬
‫‪ 31.2.7‬בר הרשות פעל ללא רישיון עסק ו‪/‬או בניגוד לתנאי העסק‪.‬‬
‫‪ 31.2.8‬בר הרשות הפר הפרה יסודית של ההסכם ובכלל זה חרג‬
‫מתחום הרחבה ולא הסדיר את החריגה חרף התראה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ 31.2.9‬בר הרשות נתן רשות שימוש ו‪/‬או העביר זכויותיו לאחר‪ ,‬לשם‬
‫שימוש ו‪/‬או הפעלת בית האוכל‪ ,‬ללא אישור הממונה מטעם‬
‫העיריה‪.‬‬
‫‪ 31.3.‬בוטל ההסכם כאמור בפסקה ‪ 31.1‬ו‪ 31.2 -‬לעיל‪:‬‬
‫‪ 31.3.1‬על פינוי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף הפינוי לעיל בשינויים‬
‫המחויבים‪.‬‬
‫‪ 31.3.2‬בר הרשות לא יהא זכאי לכל פיצוי ו‪/‬או החזר‪.‬‬
‫‪31.4‬‬
‫‪.32‬‬
‫האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה לפי‬
‫ההסכם ולפי כל דין עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫איסור העברת זכויות‬
‫‪ 32.1‬בר הרשות מתחייב לא למסור‪ ,‬לא להעביר ולא להשכיר את בית‬
‫האוכל או כל חלק ממנו‪ ,‬או את זכויותיו בבית האוכל או בכל חלק‬
‫ממנו‪ ,‬וכן לא להרשות לאחר ו‪/‬או לאחרים להשתמש בבית האוכל או‬
‫בכל חלק ממנו‪ ,‬וכן לא לשתף אחר ו‪/‬או אחרים בהחזקת בית האוכל‬
‫או בשימוש בו או בכל הנאה ממנו‪ ,‬וכן מתחייב בר הרשות לא להעניק‬
‫לאחר ו‪/‬או לאחרים זכות בבית האוכל כבר רשות‪ ,‬הכל בין בתמורה‬
‫ובין ללא תמורה‪ ,‬מבלי לקבל לכך את הסכמת העירייה מראש ובכתב‪.‬‬
‫מובהר כי הפרה של האמור לעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם‬
‫לאורה תהא העיריה רשאית לבטל לאלתר את ההסכם ולחלט את‬
‫הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד השמורים לה על פי‬
‫ההסכם ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 32.2‬בכל מקרה שבר הרשות הינו תאגיד ו‪/‬או שותפות אחרת‪ ,‬מתחייב בר‬
‫הרשות לדווח לעירייה על כל שינוי בזכויות‪ ,‬בתאגיד ו‪/‬או בשותפות‪,‬‬
‫העברת מניות‪ ,‬שינוי בניהול וכדומה‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים מיום שנעשו‬
‫השינויים הנ"ל‪ .‬בכל מקרה של שינוי בזכויות בתאגיד ו‪/‬או בשותפות‪,‬‬
‫העברת מניות‪ ,‬שינוי בניהול תהיה לעירייה האופציה לבטל הסכם זה‬
‫לאלתר‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬מבלי שלשוכר תהיה כל תביעה ו‪/‬או‬
‫טענה בקשר לכך כלפי העירייה וכל ההוראות בעניין סיום ההסכם בגין‬
‫ביטולו יחולו על קיצור תקופת הרשות מהסיבה המנויה לעיל‪.‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪.33‬‬
‫היה בר הרשות יותר מאדם אחד‪ ,‬או יותר מאשר אישיות משפטית‬
‫אחת‪ ,‬או אם בר הרשות הוא שותפות או תאגיד‪ ,‬יחולו הוראות הסכם‬
‫זה גם על כל אחד מיחידי בר הרשות או על כל אחד מיחידי השותפות‬
‫וכל ההתחייבויות שעל פי הסכם זה יהיו ביחד ולחוד‪.‬‬
‫ויתור והימנעות מפעולה‬
‫כל ויתור‪ ,‬הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור‬
‫העירייה על זכויותיה‪ ,‬אא"כ ויתרה העירייה על כך בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫שינוי‬
‫כל שינוי בהסכם זה יעשה בכתב‪ ,‬ולא תשמע כל טענה על שינוי בע"פ או‬
‫מכללא‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .35‬חוזה זה מותלה בקבלת אישור מועצת העיר (ואם וככל שידרש‪ ,‬אישור משרד‬
‫הפנים)‪ ,‬בטרם חתימת הצדדים על ההסכם וכתנאי לחתימת הצדדים להסכם‪.‬‬
‫היה ולא ינתן אישור זה‪ ,‬לא תהא לבר הרשות כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי‬
‫העיריה בנדון‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫כתובות והודעות‬
‫‪ 36.1‬כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה‪.‬‬
‫‪ 36.2‬כל הודעה אשר תשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו עפ"י הכתובת דלעיל‬
‫תחשב כמתקבלת תוך ‪ 48‬שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום‪ ,‬אם‬
‫נמסרה ביד בעת מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה בעת שיגורה‬
‫בפקסימיליה‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום ‪:‬‬
‫___________________‬
‫העירייה‬
‫__________________‬
‫בר הרשות‬
‫‪36‬‬
‫נספח א'‪-‬‬
‫להלן תקציר עבודות ביצוע מעטפת המבנה;‬
‫מובהר כי למציע קיימת הזכות לעיין בתוכניות המתחם והמבנה ובהגשת‬
‫הצעתו הוא מאשר כי אין לו כל טענה בנדון שלא העלה בטרם הגשת‬
‫ההצעה‪-‬‬
‫‪ .1‬עבודות שלד של המבנה ‪ ,‬כולל החלקות במקומות הנדרשים עפ"י תכנית ‪-‬‬
‫כלל עבודות הבטונים באשר הם (כולל ביצוע מעברים עבור תקשורת ‪ /‬חשמל ‪/‬‬
‫מזו"א)‬
‫‪ .2‬עבודות בנייה ‪ -‬מחיצות בלוקים ‪ /‬תקרות גבס ‪ /‬קרניזי גבס ‪ /‬תקרות‬
‫מינרליות ‪ /‬תקרות מגשים‬
‫‪ .3‬איטום ‪ -‬כלל עבודות האיטום (שלד המבנה ‪ ,‬ביסוס ‪ ,‬גג )‬
‫‪ .4‬חיפוי אלומיניום ‪ +‬זיגוג ‪ -‬קירות מסך ‪ /‬דלתות אלומיניום‬
‫‪ .5‬חיפוי מבנה בלוחות ‪ HPL‬על כל המשתמע מכך (קונס' ‪ ,‬בידוד ‪ ,‬לוחות)‬
‫‪ .6‬מסגרות ‪ -‬מעקות ‪ /‬מאחזי יד לפי תכנית‬
‫דלתות כולל רפפות‬
‫סולם לגג ‪ /‬מסגרות חדר משאבות‬
‫‪ .7‬נגרות ‪ -‬כלל אלמנטי עץ הנדרשים לפי תכנית (חיפוי ארונות חשמל)‬
‫‪ .8‬מערכות אלקטרומכאניות ‪-‬‬
‫א‪ .‬חשמל ‪ -‬לוחות חשמל ‪ /‬גופי תאורה ‪ /‬מנ"מ ‪ /‬אביזרי קצה ‪ /‬שלטי יציאה ‪/‬‬
‫שקעים חד פאזיים בגג עבור שילוט‬
‫ב‪ .‬מזו"א ‪ -‬מזגנים ‪ /‬תעלות ‪ /‬מערכת ‪ VRF‬על כל המשתמע מכך (יחידות‬
‫עיבוי‪ ,‬צנרת‪ ,‬חשמל)‬
‫ג‪ .‬אינסטלציה ‪ -‬קווי ביוב ‪ /‬ניקוז ‪ +‬בורות חלחול ‪ +‬שוחות ‪ +‬צנרות מים ‪+‬‬
‫ספרינקלרים ‪ /‬ארון כיבוי אש‬
‫‪ .9‬עבודות ריצוף וחיפוי ‪ -‬חדרי שירותים ‪ /‬מטבח ‪ /‬ממ"ד‬
‫‪.10‬סניטציה ‪ -‬משתנות ‪ /‬כיורים ‪ /‬משטחי שיש ‪ /‬משטחי החתלה ‪ /‬סבוניות ‪/‬‬
‫אביזרי שירותי נכים ‪ /‬אסלות‬
‫‪ .11‬צבע ‪ -‬יישום שליכט צבעוני בתקרה ‪ /‬צביעת קירות‬
‫‪37‬‬
‫נספח ב'‬
‫‪38‬‬
‫נספח ג'‬
‫‪39‬‬
‫נספח ד‬
‫‪40‬‬
‫נספח ה‬
‫‪41‬‬
‫נספח ו'‬
‫‪42‬‬
‫נספח ז'‪ -‬אישור ביטוח‬
‫שם המבטח‪_______ :‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫לכב'‬
‫עיריית רעננה (להלן "העירייה")‬
‫רעננה‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנידון‪ :‬אישור ביטוח שהוצא עבור _______________________________‬
‫ח‪.‬פ‪/.‬ת‪.‬ז‪(____________________ .‬להלן "המפעיל") בגין‬
‫ניהול והפעלת בית אוכל בספורטק רעננה (להלן "בית האוכל")‬
‫אנו מאשרים בזה כי ערכנו עבור המפעיל את הפוליסות המסומנות ב‪ X-‬כמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ביטוח רכוש‪:‬‬
‫ביטוח על בסיס ערך כינון לכיסוי אבדן או נזק פיזי כתוצאה מסיכוני "אש‬
‫מורחב" (כולל פריצה‪ ,‬רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים‪ ,‬בהיקף המקובל בחברות‬
‫ביטוח בישראל בביטוח זה)‪ ,‬לרכוש המשמש את המפעיל לשם הפעלת בית‬
‫האוכל למעט המבנה‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור הביטוח מכסה את תכולת‬
‫ומלאי בית האוכל וכל רכוש אשר הובא על ידי המפעיל לאתר בית האוכל ‪/‬או‬
‫אשר המפעיל אחראי לעריכת ביטוח בגינו‪ ,‬וכן כל שינוי‪ ,‬שיפור‪ ,‬שיפוץ ותוספת‬
‫למבנה שנעשו על ידי המפעיל או עבורו‪.‬‬
‫‪.3‬מספר הפוליסה‪ __________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ __________ עד‬
‫__________‬
‫ב‪ .‬ביטוח חבות כלפי צד שלישי‪:‬‬
‫ביטוח חבות המפעיל (כולל חבות בגין כל אדם הפועל מטעמו ועבורו) על פי כל‬
‫דין בישראל בגין פגיעה או נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש של צד ג' כלשהו בעקבות ו‪/‬או‬
‫כתוצאה מפעילות המפעיל כולל בעת הפעלת בית האוכל‪.‬‬
‫גבול האחריות בביטוח זה הינו ________________ ‪ ₪‬לאירוע ו‬
‫________________ ‪ ₪‬בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית‪1.‬‬
‫הביטוח הורחב לכלול את העיריה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריותה‬
‫למעשי ולמחדלי המפעיל‪ ,‬ובכפוף לסעיף אחריות צולבת‪.‬‬
‫הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מבעלי חיים‪ ,‬אש‪,‬‬
‫התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬פריקה וטעינה‪ ,‬מתקנים סניטריים פגומים‪,‬‬
‫הרעלה‪ ,‬דבר מזיק במאכל ובמשקה‪ ,‬שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬והוא כפוף להבהרות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬חבות בגין נזק גוף או רכוש כתוצאה מאירוע תאונתי כלשהו אינה‬
‫מוחרגת לפי חריג כלשהו בפוליסה‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם‬
‫חריג שענינו אחריות מקצועית‪.‬‬
‫‪ 1‬גבולות האחריות בביטוח צד שלישי לא יפחתו מ ‪( ₪ 6,000,000 -‬ששה מיליון ‪ )₪‬למקרה ולתקופה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ב‪ .‬הפוליסה מכסה חבות בגין מוצרי מזון שסופקו על ידי המפעיל‪ ,‬כולל‬
‫מוצרים שסופקו לצריכה באתר בית האוכל ו‪/‬או בסביבתו‪ .‬חריג מוצרים‬
‫שיצאו מחזקתו של המבוטח לא יחול לגבי מוצרי מזון אלו‪.‬‬
‫‪.4‬מספר הפוליסה‪ __________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ __________ עד‬
‫__________‬
‫ג‪ .‬ביטוח חבות מעבידים‪:‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות המפעיל כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית‬
‫(כולל מחלה) שנגרמה להם תוך כדי ו‪/‬או עקב עבודתם‪ ,‬בגבול אחריות של‬
‫_______________ ‪ ₪‬לעובד ו‪ ₪ 20,000,000-‬לאירוע ובסה"כ לתקופת‬
‫הביטוח השנתית‪ .2‬הביטוח מכסה את חבות המפעיל על פי פקודת הנזיקין‬
‫(נוסח חדש) ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים התשמ"א ‪.1981‬‬
‫הביטוח הורחב לכלול את העיריה כמבוטחת נוספת‪ ,‬וזאת במידה ויטען כי כי‬
‫העיריה נושאת בחובות כמעביד כלפי מי מעובדי המפעיל‪ .‬כן בוטלה בפוליסה‬
‫כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מעבודות בגובה ובעומק‪ ,‬שעות עבודה‪,‬‬
‫קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער‪.‬‬
‫‪.5‬מספר הפוליסה‪ __________ :‬תקופת הביטוח‪ :‬מ __________ עד‬
‫__________‬
‫כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני (‪ (Primary‬והינו קודם לכל ביטוח דומה‬
‫אשר נערך על ידי העיריה או עבורה‪ .‬אנו מוותרים על כל זכות להשתתפות‬
‫מבטחי העיריה בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב‪ ,‬ככל שזכות כזו היתה מוקנית‬
‫לנו מכוח סעיף ‪ 59‬של חוק חוזה הביטוח התשמ"א ‪ ,1981‬או אחרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכיסוי בפוליסה לא יצומצם ולא יבוטל אלא אם נמסרה ל לעיריה הודעה של‬
‫‪ 60‬יום לפחות מראש על כך בדואר רשום‪.‬‬
‫ג‪ .‬בוטלה זכות השיבוב נגד העיריה וכל הפועל מטעמה‪ ,‬אולם האמור לא יחול‬
‫במקרה של כוונת זדון‪.‬‬
‫ד‪ .‬רק המפעיל יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית‪ ,‬ולמילוי‬
‫החובות המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה‪.‬‬
‫בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫חתימה וחותמת‪ ______________________ :‬תאריך ______________‬
‫שם החותם ותפקידו‪_________________________________________ :‬‬
‫‪ 2‬גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים לא יפחתו מאלו התקניים המוצעים בכיסוי זה על ידי חברות ביטוח‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫נספח ח' הוראות בטיחות‬
‫‪ .1‬לפני תחילת הפעילות וחתימה על חוזה יגיע בר הרשות לממונה על הבטיחות‬
‫לקבל הדרכת בטיחות וחתימה על נהלים רלוונטיים ‪.‬‬
‫‪ .2‬בר רשות מתחייב להשתמש בנכס ולמלא את כל החוקים הרלוונטיים כגון ‪,‬‬
‫חוק עזר עירוני ‪ ,‬תקנות ‪ ,‬צווים ‪ ,‬חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ‪ ,‬פקודת‬
‫הבטיחות בעבודה ותקנותיה ‪ ,‬הנחיות משטרת ישראל ‪ ,‬מד"א ‪ ,‬כב"א ‪,‬‬
‫משרד הבריאות או כל גוף אחר הרלוונטי לסוג הפעילות במקום ‪.‬‬
‫‪ .3‬בר רשות מתחייב לא לעשות בנכס כל פעולה העלולה לגרום למטרד‪ ,‬אי‬
‫נוחות וסיכון משתמשי הנכס וסביבתו ‪.‬‬
‫‪ .4‬בר רשות מתחייב שלא לעשות שינויים כלשהם בנכס ללא אישור בכתב‬
‫מהמשכיר ( עיריית רעננה ) ‪.‬‬
‫‪ .5‬אין לבצע שום שינוי במתקני הנכס ויש להשתמש בהם רק לצורך שבשבילו‬
‫הם קיימים ( ייעודם המקורי ) ‪.‬‬
‫‪ .6‬בר רשות או מי מטעמו ייפקח על הפעילות במקום המבוצעת על פי החוק ‪,‬‬
‫התקנות וחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים לסוג הפעילות ‪.‬‬
‫‪ .7‬בר רשות ידאג להימצאות תיק עזרה ראשונה במתקן ‪.‬‬
‫‪ .8‬אין לעשן בתוך המבנה ‪.‬‬
‫‪ .9‬אין להבעיר אש בתוך המבנה או בסביבתו ‪.‬‬
‫‪ .10‬אין להכניס למבנה ציוד חשמלאי שלא עבר בדיקה ואישור חשמלאי מוסמך‬
‫לפחות על פי תקנות החשמל ‪.‬‬
‫‪ .11‬עבודות חשמל יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך ומעלה על פי תקנות‬
‫החשמל ‪.‬‬
‫‪ .12‬אין להכניס שום בלון לחץ משום סוג למבנה ‪.‬‬
‫‪ .13‬יש לאחסן חומרי ניקיון הרחק מהישג ידם של הילדים ‪.‬‬
‫‪ .14‬יש לאחסן שקיות ‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים למניעת חנק ‪.‬‬
‫‪ .15‬במידה ומבוצעת פעילות שונה במבנה ( שלשמו הושכר ) יש לקבל הנחיות‬
‫בכתב על הפעילות מהקב"ט הרלוונטי לדוגמא ‪:‬‬
‫‪ 15.1‬פעילות מתקנים מתנפחים‬
‫‪ 15.2‬טכס ‪ /‬הופעה וכדומה‬
‫‪ 15.3‬בניית תפאורה ‪ ,‬תאורה ‪ ,‬במות וכדומה‬
‫‪ .16‬יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש בהישג יד ולוודא יידע בקרב מפעילי‬
‫המקום בתפעולו ‪.‬‬
‫‪ .17‬כל אירוע חירום ‪ /‬כמעט ונפגע ‪ /‬תאונה ידווח במיידי למוקד ‪ 107‬לטובת‬
‫הגעת סיירת הביטחון ‪.‬‬
‫‪ .18‬מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות כאמור במסמך זה או‬
‫שתינתן מפעם לפעם לבר הרשות לא תפטור את שוכר הנכס מאחריותו‬
‫‪45‬‬
‫‪ .19‬לבטיחות פעולותיו ‪ ,‬משתלמיו ‪ ,‬חניכיו ומשתמשי המקום וכדומה אלא‬
‫תוסיף על כל חובה המוטלת על פי דין ‪ ,‬מנהג ‪ ,‬נוהג בטיחות אחר ‪.‬‬
‫__________‬
‫שם בר רשות‬
‫___________‬
‫חתימה‬
‫_____________‬
‫ת"ז‬
‫______________‬
‫תאריך תדרוך בטיחות‬