שותפות מוגבלת – אנרגיה

‫‪ 20‬בפברואר‪2017 ,‬‬
‫מודיעין‪-‬אנרגיה – שותפות מוגבלת‬
‫לכבוד‬
‫הבורסה לניירות בתל‪-‬אביב בע"מ‬
‫רח' רח' אחוזת בית ‪2‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪6525216‬‬
‫באמצעות מגנ"א‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫רח' כנפי נשרים ‪22‬‬
‫ירושלים ‪95464‬‬
‫באמצעות מגנ"א‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬פקיעת כתבי אופציה (סדרה ‪ )14‬של השותפות‬
‫ניתן בזה דיווח מיידי כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫על פי דוח הצעת מדף של השותפות מיום ‪ 14.2.2016‬אשר פורסם מכוח תשקיף המדף של‬
‫השותפות מיום ‪ ,29.5.2014‬הונפקו‪ ,‬בין היתר‪ 1,223,966 ,‬כתבי אופציה (סדרה ‪ )14‬של‬
‫השותפות‪ ,‬אשר ניתן היה לממש כל אחד מהם ליחידת השתתפות המקנה זכות השתתפות‬
‫בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות‪ ,‬עד ליום ‪.20.2.2017‬‬
‫‪.2‬‬
‫עד ליום ‪ 20.2.2017‬ועד בכלל מומשו ‪ 1,199,619‬כתבי אופציה (סדרה ‪ )14‬ליחידות‬
‫השתתפות ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ‪ 5,241 -‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪ 24,347‬כתבי אופציה (סדרה ‪ )14‬שלא מומשו‪ ,‬פקעו ביום ‪.20.2.2017‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מודיעין‪-‬אנרגיה ניהול (‪ )1992‬בע"מ‬
‫השותף הכללי במודיעין‪-‬אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫על ידי רון מאור‪ ,‬מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי‬
‫‪1‬‬