מִ זְמ֥ ֹור דִִ֑וָדְל הָ֥והְי Herra יִִ֗עֹ֜ ר paimeneni אֹ֣ל en

Ps. 23:1
‫ ִמז ְ֥מֹור‬psalmi
‫ לְ דָ ִ ִ֑וד‬Daavidin
‫ יְ הוָ ֥ה‬Herra
‫ ֹ֜ר ִ֗ ִעי‬paimeneni
‫ ֹ֣לא‬en
‫ אֶ חְ ָ ָֽסר׃‬ole puutteessa
‎‫חסר‬
qal.impf.yks.1.
Ps. 23:2
‫ ִבנְ ֹ֣אֹות‬laitumelle
‫ ֶּ֭דֶ שֶ א‬vehreälle
‫ י ְַרבִ יצִ֑נִ י‬vie lepäämään minut
‫ל־מי‬
ֵ֖ ַ‫ ע‬vesien ääreen
‫ ְמנ ֹֻ֣חֹות‬lepopaikoille
‫ יְ ַנה ֲָֽלנִ י׃‬hän ohjaa minut
‎‫ָנ ָוה‬
‎‫רבץ‬
hif.impf.yks.3.m.+yks.1.
‎‫נהל‬
pi.impf.yks.3.m.+yks.1.
‫ב‬‎ ‫שו‬
‎‫נחה‬
polel.impf.yks.3.m.
‎‫הלך‬
qal.impf.yks.1.
‎‫ירא‬
qal.impf.yks.1.
Ps. 23:3
‫ נַפְ ִ ֥שי‬sieluni
‫שֹובב‬
ִ֑ ְ‫ י‬virvoittaa
‫ ַיָֽנְ ח֥נִ י‬ohjaa minut
‫ ְבמַ עְ גְ לי־‬tielle
‫ ִ֗ ֹ֜צֶ דֶ ק‬oikealle
‫ לְ ַ ֹ֣מעַ ן‬tähden
‫ ְש ָֽמֹו׃‬nimensä
hif.impf.yks.3.m.+yks.1.
Ps. 23:4
‫ גַ ַּ֤ם‬myös
‫ ִ ָֽכי־‬vaikka
‫ א ֵ֙לְך‬kuljen
‫ ְבגֵ֪יא‬laaksossa
‫ צַ לְ ָ֡ ָמוֶת‬pimeässä
‫ לא־‬en
‫ירא‬
ַּ֤ ָ ‫ ִֵ֙א‬pelkää
‫ ִָ֗רע‬pahaa
‫ כִ י־‬sillä
‫ אַ ָ ֥תה‬sinä
‫ עִ מָ ִ ִ֑די‬kanssani
֥‫ ִש ְב ְטך‬valtikkasi
‫ וֹ֜ ִמ ְשעַנְ תִֶ֗ ך‬ja matkasauvasi
‫ ֹ֣המָ ה‬ne
‫ יְ ַ ָֽנח ֻ ֲָֽמנִ י׃‬lohduttavat minua
‎‫נחם‬
pi.impf.mon.3.m.+yks.1.
‎‫ערך‬
qal.impf.yks.2.m.
‫ר‬‎ ‫צר‬
‎‫דשן‬
qal.part.mon.m.+yks.1.
‎‫רדף‬
qal.impf.mon.3.m.+yks.1.
‎‫שוב‬
qal.kons.perf.yks.1.
Ps. 23:5
‫ תַ ע ֲֹ֬רְך‬katat
‫ לְ פָ ַַ֙ני׀‬eteeni
‫ שֻ לְ חִָ֗ ן‬pöydän
‫ נֶ ֶ֥֥גֶד‬eteen
‫ צ ְר ָ ִ֑רי‬vihaavieni
ָ‫ ִד ַ ֵ֖שנְ ת‬voitelet
‫ בַ ֶ ֥שמֶ ן‬öljyllä
‫אשי‬
ִ ִ֗ ‫ ֹ֜ר‬pääni
‫כֹוסי‬
֥ ִ maljani
‫ ְרו ָָיָֽה׃‬ylitsevuotava
pi.perf.yks.2.m.
Ps. 23:6
‫ ַ ַּ֤אְך׀‬varma
‫ ַּ֤טֹוב‬hyvyys
‫ ו ֶָחֹ֣סֶ ד‬ja laupeus
‫ ֶּ֭ ִי ְר ְדפונִ י‬seuraavat minua
‫ כָל־יְ ֹ֣מי‬kaiket päivät
‫ חַ יָ ִ֑י‬elämäni
‫ וְ שַ ְב ִ ֥תי‬ja palaan
‫ ְבבית־‬huoneeseen
‫ ֹ֜ ְיה ִ֗ ָוה‬Herran
‫ לְ ֹ֣א ֶרְך‬keston ajan
‫ י ִ ָָֽמים׃‬päivieni