FAQ - Finansliv

FAQ–Vanligafrågor
Anmälan
F:Kanmanbytalagellerstartgrupp?
S:Ja,framtill18/8kanduskickainä[email protected]
F:Kanettlaghalöpareiolikastartgrupper?
S:Ja,dåtidenmätsmedchipkanettlaghalöpareiallastartgruppersålängemanangersamma
lagnamn.Observeraattstavningenmåstevaraidentiskförattsystemetskakännaigennamnet.
F:Viplanerarattgöraenstoranmälanfrånföretaget–kanmanskickainengruppanmälanpå
flerän10personerpåannatsätt?
S:Ja,vidstörreanmälningarkanmanskickainettExcelarksominnehållerenvarsinkolumnför
följandeinfo:förnamn,efternamn,mejladress,eventuelltlagnamn,företag,startgrupp,könoch
bransch.Föranmälantillstartgrupp1och2krävsverifieringiformavetttidigareresultat.
F:Kanjagfåpengarnatillbakaomjagintekandelta?
S:Dinanmälanärbindandeochvibetalarintetillbakastartavgiftenviduteblivenstart.Däremot
kandulämnaöverdinplatstillenkollega.
F:Jaghanninteanmälamigitid–kanjagefteranmälamig?
S:Dukanefteranmäladigpåplatsden24/8fr.o.m.kl.16.00.Prisetärdå395:-oavsetttidigare
pris.Vikantaemotkortbetalningarochefterfakturering.
F:Hurmångapersonerfårmananmälaiettlag?
S:Förattbildaettlagkrävsminsttreochmaxtiopersoner.Detfinnsingengränsförhurmånga
lagmanvillanmäla.
Nummerlappsutdelning
F:Kanenpersonhämtautnummerlappartillhelalaget/företaget?
S:Ja,menhagärnaenlistamednamnochstartnummerpåalladuskahämtaut.
F:BehövermanhaIDnärmanhämtarutnummerlapp?
S:Dubehöverendastuppgenamnochgärnastartnummer(sompublicerasistartlistanpå
webbenochpåmejliförväg).
Tävlingen
F:Hurfungerartidtagningen?
S:Tidenmätsmedettengångschipsomantingenredansitterpådinnummerlappellersomfästsi
dinsko.Tidräkningenstartarochslutarnärdupasserarstart-ochmålbåge.Dinstartgrupp
påverkaralltsåintedittresultat.
Hurfungerarlagtävlingen?
S:Detärdetresnabbastetidernaivarjelagsomräknas.Omniexempelvisanmälerettmixatlag
medfempersoner,ochdetresnabbasteärherrar,såblirresultatetförettherrlag.Förattett
mixatlagskafåettresultatkrävsdetdåattminstenkvinnaärmedblanddetresnabbaste.
Manbehöverintehaettlagförattvaramedpåloppet.Detgårlikabraatttävlaindividuellt.
Övrigt
F:Finnsdettillgångtillduschochomklädningsrumpåplats?
S:VihartillgångtillduschochomklädningsrumpåGIH,menutrymmetärväldigtbegränsatså
bästärattkommaombytt.
F:Finnsdetengarderob?
S:Viharengarderobsomärbemannadmedfunktionärerfrånkl.16.Viansvararejfördina
värdesaker,utandelämnaspåegenrisk.
F:Kanmanvaramedsomfunktionär?
S:Vitargärnaemothjälpfrånengageradepersonersomvillhjälpatill!Mejlatill
[email protected]örmerinformation.