fullmakt - Westra Basket

FULLMAKT
FULLMAKT FÖR_______________________
att föra vår talan och utöva rösträtt vid Westra Sveriges
Basketdistriktsförbunds årsmöte torsdagen den 22 mars 2017.
Ovan angivna ombud är röstberättigad medlem i nedan angivna
förening.
Förening:__________________________________________
___________________________________________________
Underskift av firmatecknare
___________________________________________________
Namnförtydligande
___________________________________________________
Funktion i föreningen
Fullmakt skall avlämnas innan årsmötets start.
Westra Sveriges Basketdistriktsförbund