Verksamhet med hushållsliknande avfall

Kretslopp och vatten
Avfalls- och VA-taxor 2017
Verksamhet med hushållsliknande avfall
VIKTDEBITERING gäller i hela Göteborg förutom i Södra Skärgården.
Kärl- och säckhämtning
Årsavgift i kronor per kärl eller säck exklusive moms, hämtning varje
vecka. Viktavgift tillkommer för restavfall och blandat avfall. Pris inom
parentes är inklusive moms.
Helårshämtning
Årsavgift (kr/behållare)
Behållare
Hämtning
Restavfall
Exkl. moms
Inkl. moms
Exkl. moms
Matavfall
Inkl. moms
Exkl. moms
Inkl. Moms
892*)
1 gång/vecka
-
-
-
-
714*)
140 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
811
1 185
1 014
1 481
1 137
1 672
1 421
2 090
725
906
190 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
851
1 218
1 064
1 523
1 196
1 720
1 495
2 150
920*)
1 150*)
210 liter*)
1 gång/vecka
-
-
-
-
1 027*)
1 284*)
240 liter
1 gång/vecka
-
-
-
-
1 146
1 433
300 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
1 370
1 881
1 713
2 351
1 934
2 688
2 418
3 360
-
-
370 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
1 554
2 008
1 943
2 510
2 207
2 912
2 759
3 640
-
-
400 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
1 652
2 041
2 065
2 551
2 313
2 945
2 891
3 681
-
-
600 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
2 711
3 133
3 403
3 916
3 821
4 511
4 776
5 639
-
-
660 liter
var 14:e dag
1 gång/vecka
2 999
3 457
3 749
4 321
4 213
4 987
5 266
6 234
-
-
800 liter *)
var 14:e dag
1 gång/vecka
4 878
6 098
5 458
7 007
6 823
8 759
-
-
125
liter*)
Blandat avfall
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,69 kr exkl. moms (0,86 kr inkl. moms)
Viktavgift per kg
Tjänst
Viktavgift per kg
Matavfall
Ingen avgift
*) Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.
www.goteborg.se
Restavfall
1,39 kr
Blandat avfall
1,74 kr
1,39 kr
1,74 kr
Hur ska avfallet lämnas?
Avfall som uppkommer där människor vistas är hushållsavfall. Exempel på verksamheter där hushållsavfall
upp­kommer är: Boende, exempelvis sjukhus, vårdhem,
vårdinrättningar, äldreboenden, hotell, vandrarhem,
campingplatser, kurs- och konferensanläggningar och
militäranläggningar. Arbetsplatser, exempelvis alla slags
butiker, frisersalonger, solarier, kontor, byggarbets­
platser, torg och saluhallar, industrier och köpcentra.
Uppehållsplatser, exempelvis restauranger, gatukök,
kaféer, kiosker, daghem, skolor, fritidsanläggningar,
järnvägsstationer, färjeterminaler, flygplatser, mässor
och evenemangsplatser.
Matavfall + restavfall
Matavfallet lämnas i matavfallskärlet och restavfallet
läggs i det vanliga sopkärlet. Matavfallet körs till en
behandlingsanläggning och blir biogas och biogödsel och
restavfallet förbränns. I avgiften ingår tvättning av
mat­avfalls­kärlen två gånger per år samt de majsstärkelsesäckar som används i kärlen. Mindre majsstärkelsesäckar
för köket kan beställas hos Kretslopp och vattens
kundservice.
Egen kompost + restavfall
Matavfallet läggs i egen kompost. Resten lämnas i
avfallskärl och körs till förbränning.
Blandat avfall
Matavfall och restavfall lämnas i samma kärl och körs till
förbränning.
Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9 –16
[email protected]
Dragväg
Dragvägen är avståndet mellan avfallsbehållarens
uppställningsplats vid hämtningstillfället och närmaste
plats där sopbilen kan och får stanna. Dragvägen ska vara
plan, hårdgjord yta, utan trappor, trösklar eller stora
nivåskillnader.
Fakturering
Avgiften för avfallshämtning betalas i efterskott. Den
består av en fast årsavgift och en rörlig viktavgift som
beror på hur mycket avfall du lämnar. Därutöver kan det
tillkomma en avgift för dragväg. I normalfallet sam­
faktureras avfall och vatten och avlopp. Om du inte har
ändrat faktureringsintervall får du en faktura varje kvartal.
Vill du faktureras oftare, kontakta
kundservice.
Felsorteringsavgift
Renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera
sorteringen. Har du en avfallstjänst där du sorterar ut
matavfall är det viktigt att det läggs i behållaren för
matavfall eller i komposten och inte i kärlet för restavfall.
Det är också viktigt att du inte lägger vanliga sopor i
behållaren för matavfall. Är sorteringen bristfällig tar
Kretslopp och vatten ut en felsorteringsavgift. Avgiften
tas ut vid tredje påpekandet om bristfällig sortering.
Kvarstår den bristfälliga sorteringen även efter detta kan
Kretslopp och vatten besluta om ändring av avfalls­
tjänsten. Då klassas din tjänst om till blandat avfall.