Balansrapport 2016

Balansrapport
ÖRGRYTE IS FRIIDROTTSKLUBB 802491-7455
Sida 1 (2)
Vald period: Hela räkenskapsåret
Utskriven: 2017-02-15 11:19:55
Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31
Senaste ver.nr: A2288
Ingående balans
Ingående saldo
Perioden
Utgående saldo
0,00
0,00
670 157,00
670 157,00
0,00
0,00
670 157,00
670 157,00
0,00
0,00
670 157,00
670 157,00
1510 Kundfordringar
100 000,00
100 000,00
-98 149,00
1 851,00
1681 Fordran 1887 Friidrottssektionen
761 249,98
761 249,98
-761 249,98
0,00
861 249,98
861 249,98
-859 398,98
1 851,00
563 014,52
563 014,52
2 554 225,77
3 117 240,29
563 014,52
563 014,52
2 554 225,77
3 117 240,29
1 424 264,50
1 424 264,50
1 694 826,79
3 119 091,29
1 424 264,50
1 424 264,50
2 364 983,79
3 789 248,29
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1381 Fordran ÖIS 1887, avräkningskonto
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
S:a Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1930 Föreningskonto, Swedbank
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:a TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
2061 Balanserat kapital
0,00
0,00
-920 665,10
-920 665,10
2067 Balanserad vinst/förlust
-761 249,98
-761 249,98
761 249,98
0,00
2068 Resultat föregående år
-159 415,12
-159 415,12
159 415,12
0,00
-920 665,10
-920 665,10
0,00
-920 665,10
-920 665,10
-920 665,10
0,00
-920 665,10
S:a Balanserat kapital
S:a Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
2514 Särskild löneskatt
-1 434,00
-1 434,00
0,00
-1 434,00
2710 Personalskatt
-37 307,00
-37 307,00
-4 307,00
-41 614,00
2731 Avräkning lagstadgade soc. avgifter
-51 471,90
-51 471,90
14 881,71
-36 590,19
-296 779,26
-296 779,26
296 779,26
0,00
-88 768,97
-88 768,97
88 768,97
0,00
2860 Skuld 1887 Friidrottssektionen
2920 Upplupna semesterlöner
Balansrapport
ÖRGRYTE IS FRIIDROTTSKLUBB 802491-7455
Sida 2 (2)
Vald period: Hela räkenskapsåret
Utskriven: 2017-02-15 11:19:55
Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31
Senaste ver.nr: A2288
Ingående balans
Ingående saldo
Perioden
Utgående saldo
2941 beräknade upplupna lagstadgade soc.
-27 838,27
-27 838,27
27 838,27
0,00
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda i
0,00
0,00
-130 000,00
-130 000,00
-503 599,40
-503 599,40
293 961,21
-209 638,19
-503 599,40
-503 599,40
293 961,21
-209 638,19
-1 424 264,50
-1 424 264,50
293 961,21
-1 130 303,29
0,00
0,00
2 658 945,00
2 658 945,00
S:a Kortfristiga skulder
S:a Skulder
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat: