Vörå kommun

VÖRÅ KOMMUN
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Tid
20.02.2017kl. 17:00
Plats
Kommungården i Vörå
§
Ärende
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
PROTOKOLLJUSTERARE, val
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
DELGIVNINGAR
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Valmyndigheter 2017
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Centralvalnämnden, tillfälliga ersättare
FÖRVALTNINSGÄRENDEN, Vörå kommuns uppvaktningar för förtroendevalda och
personal
PERSONALÄRENDEN, Anhållan om ledighet, flyktingbyråchefen
PERSONALÄRENDEN, Flyktingbyråchef, förlängning av vikariat
EKONOMI; Allmänna grunder för försäljning av fastigheter i Vörå kommun
EKONOMI, Anskaffning av personal-, löne- och ekonomiprogrammet (ERP)
SOCIALVÅRD, Pixne-kliniken, utlåtande
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Tomtförsäljning, Klemets
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Inköp av vägområde, Hanhimäki
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Vägärenden, vägnamnändring Vörå
centrum, Radhusvägen
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Vägärenden, nya vägnamn
Oxkangarområdet
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Vägärenden, vägnamnsändring,
Strandvägen
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, lista över försäljningsobjekt
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Österbottens landskapsplan 2040,
kommentarer kring centrum- och byanätverket
UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSENDET, Revidering av avtal om
grundundervisning med Kauhava stad
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
Påseende
Protokollet framläggs till påseende 21.2.2017 på centralkansliet i Vörå.
Ordförande
STIG SVENS
Stig Svens