Ansökan om utsättning av blomlådor

ANSÖKAN OM UTSÄTTNING AV
BLOMLÅDOR
Sökande:
Namn
Telefon dagtid
Gatuadress
Ort
Ansökningsdatum:_______________
Motivera varför det krävs blomlådor som fartdämpning:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bifoga enkel ritning var på gatan placeringen är tänkt.
Närmaste grannar som jag varit i kontakt med som godkänt utplacering av blomlådor:
Namn
Gatuadress
Namn
Gatuadress
Namn
Gatuadress
Namn
Gatuadress
Namn
Gatuadress
Namn
Gatuadress
Härmed åtar jag mig:
 att bekosta och utplacera blomlådor utanför min fastighet enligt kommunens anvisningar.
 att se till att lådorna har reflexer och är planterade i samband med att de ställs ut på gatan.
 att tillse att lådorna underhålls och repareras vid behov.
 att aktivt motverka att barn leker vid lådorna samt motverka att bilar parkerar vid lådorna.
Jag är medveten om att tillståndet kan dras in med ommedelbar verkan om oförutsedda problem
uppstår.
Om ni inte haft blomlådor utplacerade på er gata tidigare kommer vi att kontakta er för att
boka ett möte. Då kommer vi tillsammans att se om gatan uppfyller de kriterier som är fastställda
för användning av blomlådor som farthinder samt komma överens om en bra placering.
Ansökningstiden för blomlådor är mellan den 1 mars och den 31 maj.
Postadress
Emmaboda kommun
Tekniska kontoret
Box 54
361 21 EMMABODA
Besöksadress
Rådhusgatan 2
Telefon vx
0471-24 90 00
Hemsida
www.emmaboda.se
E-post
[email protected]