Goorma samaynayaa mammogramka

Somaliska
Goorma samaynayaa
mammogramka
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 1
2017-02-17 15:17:38
BA ARITA ANK A K AHOR
Waa maxay
mammogramka?
Var är mammografi?
Mammogram waa raajada naasaha.
Raajo waa hab naasaha lagu masawirro
Sababta mammogramka loo sameeyo ayaa waxay
tahay in naasaha laga helo cudurka kaansarka.
Haddii daahid la’aan naasaha laga helo cudurka
kaansarka hab fudud ayaa loo daaweyn karaa.
Takhtarku wuxuu masawirrada ka baarayaa
kaansarka naasaha.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 2
2017-02-17 15:17:38
Kallelse
Välkommen
till mammo
En tid finns
grafi
bokad för di
g.
Tid:
Plats:
14 maj 2016
, kl 10.30
Vårdcentra
len
Gamla väge
n 89
Besöket ko
star/Besök
et är gratis:
xxx kr
Därför är du
kallad till m
ammografi
Alla kvinno
r i Sverige i
ålde
las regelbu
ndet till mam rn 40-74 år kallm
undersöknin
ografi. Det är
g av brösten.
en röntgenMammogra
tidigt hitta fö
fi görs för at
rändringar
t
som kan va
ra bröstcan
Bröstcance
cer.
r är
bland kvinno den vanligaste typen av
r i Sverige.
cancer
Ungefär två
all bröstcan
tredjedelar
cer som up
av
ptäcks i Sver
screening m
ig
e
ed mammog
hittas vid
rafi.
Varje unde
rsökning är
viktig för di
Små föränd
n hälsa!
ringar i brös
ten
är därför vik
tigt att du gå känns inte utanpå. Det
r på mamm
styrelsen re
og
kommende
rar att du gå rafi. Socialfår en kalle
r varje gång
lse. Om brös
du
tcancer hitta
mycket stor
s
tidigt är chan
att du blir bo
tad. Unders
sen
ökningen är
frivillig.
Så här går
undersökni
ngen till
Du kommer
att få svara
på några frå
av dig på öv
gor och du få
erkroppen.
r ta
En rö
om det syns
några föränd ntgensjuksköterska tit
tar
ringar på din
röntgas ett
bröst i tage
a bröst. Efte
t.
r det
Rönt
Totalt brukar
besöket ta cir gen tar cirka 5 minuter
.
eventuell vä
ka 30 minut
er, inklusive
ntetid. Vill du
ha med dig
bra. Svaret
någon så gå
skickar vi he
r det
m till dig nä
på röntgenb
r läkarna ha
ilderna.
r tittat
Vägbeskrivn
ing
Vårdcentrale
n, Gamla vä
gen 89.
Ingång vid Ap
oteket.
Anmäl dig i
receptionen
och följ
skyltarna mo
t ”Mammogr
afiavdelning
en”.
Ombokning
Boka en ny
tid om du int
e kan komm
Kontakta os
a.
s om du har
någon funkti
nedsättning
onseller om du
behöver me
för din unde
r tid
rsökning.
• Telefon:
xx-x xx
telefontid: x.x xx xx
x-x.xx
• E-post: xx
[email protected] xx.se
• Mina vård
kontakter
(w ww.mina
vardkontak
ter.se)
– E-legitim
ation
– Engångsk
od: xx x
Vill du veta
mer?
Besök 1177
Vårdguiden:
ww w.1177.se
/mammogr
afi
Andra språ
k / Other lan
guages:
ww w.1177.se
/mammo
Dina uppgifte
r sparas i jou
Vid behov av
offentlighetsrna
tolk ring xx
och sekretess len i ett så kallat kvalite
xx xx xx.
För mer inf
lagen. Vill du
tsregister för
ormation se
inte att dina
utvecklingsa
www.1177.se
uppgifter spa
rbete enligt
/kvalitetsre
Från 23 år erb
ras
pa
tie
i ett kvalitetsr
ntdatalagen
gister
juds du scree
egi
och
ste
är
r så säg till
ning mot liv
i samband me skyddade enligt
moderhalsc
d undersök
ancer. Från
ningen.
40 år erbjud
s du screenin
g med mamm
ografi för tid
ig upptäckt
av bröstcan
cer.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 3
2017-02-17 15:17:43
BA ARITA ANK A K AHOR
Markii aad rugta
timaado
När du kommer till mottagningen
Qoraalka yeeritaanka waxaa ku qoran halka
mammogramka aad ka samayn doonto.
Qaabilaadda waaxda mammogramka iska
diiwaan geli. Kaddib waa inaad fadhiisataa ilaa
magacaaga ka maqasho.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 4
2017-02-17 15:17:43
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 5
2017-02-17 15:17:47
BA ARITA ANK A K AHOR
Hadda waa
kolkaaga
När det är din tur
Markii magacaaga aad maqasho waxaa la gaaray
wakhtigii aad mammogramka sameeyn lahayd.
Qofka wehelkaaga ahaa goobjoog ayuu baaritaanka ka noqon karaa.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 6
2017-02-17 15:17:47
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 7
2017-02-17 15:17:52
BA ARITA ANK A
Kalkaalisada
caafimaadka
ayaa su’aallo ku
waydiin doonto
Sjuksköterskan ställer frågor
– haddii naasaha ay ku xannuunayaan
– haddii wax layaab leh aad naasaha ka
dareemayso
– haddii naasaha kaaga muuqdaan wax layaab ah
Kaddib waxaad iska siibaysa dharka dhinaca kor.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 8
2017-02-17 15:17:52
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 9
2017-02-17 15:17:56
BA ARITA ANK A
Baaritaanka
Undersökningen
Markii mammogramka la sameeynaayo waad
fadhiisanaysaa ama istaagaysaa.
Kalkaalisda caafimaadka ayaa ku tusinayso
sida aad wax yeeli lahayd.
Dhowr daqiiqo ayaa mammogramka lagu
sameeyaa.
Markii mammogramka la dhammeeyo dharkaagi
ayaa gashanaysaa.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 10
2017-02-17 15:17:56
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 11
2017-02-17 15:18:01
BA ARITA ANK A K ADDIB
Natiijada
baaritaanka
Svar på din undersökning
Kaddib markii takhtarku u daawado masawirrada
mammogramka wuxuu ku soo diri doonaa warqad
ku qoran natiijada baaritaanka. Dhowr toddobaad
gudohooda ayaa warqadda heli doontaa.
Haddii takhtarku u shaac-bixiyo wax u baahan in
si fiican loo baaro, ayaa waxaa dhici karto in mar
labaad aad samayso mammogramka.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 12
2017-02-17 15:18:01
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 13
2017-02-17 15:18:05
Warbixin loogu talagalay adiga
iyo taageerahaaga oo u baahan
warbixin dheeraad
Waa maxay mammografi­screening?
Mammografi­screening waa qaab la ade­
egsado markii la doonaayo in daahid la’aan
la helo, kaansarka naasaha ee haweenka ku
dhaca ee la daaweyn karo, waa markii usan
jirin calaamadaha cudurka ee naasaha laga
dareemo.
Samaynta mammografi­screening waa
lagugu yeeri doonaa ee ma aha baaritaan
adiga dalban kartid haddii amar qof takhtar
ah aan laga haysan sameeynta mammografi­
screening waa lacag la’aan. Ka qaybgelida
waa ikhtiyaari.
Haddii mammogramka la adeegsado waxaa
suuraggal noqonayaa shaac-bixinta burada
naasaha badidooda, kahor inta aan la dare­
emin calaamadahooda mammografi­
screening waxay sababtay hoos u dhaca
tiradii dumarka ee kaansarka naasaha
awgiis u geeriyooday jiray.
Waa muhim inaad naasahaaga aqoon u
leedahay oona hab joogto ah isaga baarto.
Haddii wax kuusan aad naasahaaga ka dare­
ento, waa in baaritaan awgiis la xiriirtaa
rugta daryeel-caafimaadeedka ama rugta
naasaha.
U yeeritaanka sameeynta
mammogramka
Dhammaan dumarka da’dooda u dhaxayso
40 ilaa 74 sano waxaa loogu yeeraa in ay
sameeyaan mammografiscreening hab
joogto ah.
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 14
Warqad ku qoran taariikhda iyo saacadda
baaritaanka ayaa lagu soo diri doonaa. Had­
dii ballanka lagu qabtay usan ku anfacayn
waxaad haysataa fursad aad isaga beddesho.
Ballan iska beddelka dartiis ayaa khadka
taleefanka kula xiriiri kartaa rugta ama gal
adeegga elektroonikada ee 1177 Vårdguiden.
Haweenka aqoonsigooda qarsoon
Laguma yeeri doono haddii aqoonsigaaga u
qarsoon yahay. Xaaladdaas waa in adiga la
xiriirta rugta naasaha oo kaddib naasahaaga
la baara. Baaritaanka kaddib la xiriir rugta
waydii natiijada baaritaanka.
Qofka adigoo kale ah oo uurka leh
ama ubadkaaga naas-nuujinaayo
Haddii aad uur leedahay ama ubadkaaga
naas-nuujinayso kama xayiri karaan inaad
samayso mammografiscreening qiyaasta
shaacada mammografiscreening way hoose­
eysaa. Sidaas awgeed, ma jirto halista shaa­
cada ee uurjiifka. Haddii aad ubadkaaga
naas-nuujiso waxaa fiican in kahor mam­
mografiscreening aad soo naas-nuujiso
ubadkaaga ama caanaha aad ka soo listo
naasahaaga.
Kahor uma baahnid inaad rugta naasaha la
xiriirto. Inkastoo sidaasi tahay haddii aad
go’aansato dib u dhigida baaritaanka waa
inaad rugta naasaha la xiriirta oo aad qabsa­
taa ballanka baaritaanka cusub.
Adigoo naas-nuujinaayo haddii aad naasaha
wax kuusan ka dareento waa inaad takhtar
2017-02-17 15:18:05
la xiriirtaa. Kuus kasta waa in mar kasta la
baara xitaa haddii u yahay mid wanaagsan
oo aan halis ahayn.
gramka waxaa lays barbardhigi doonaa
masawirrada raajada ee hore iyo kuwa
cusub.
Sidatan ayaa mammogramka
loo sameeyaa
Su’aallo xiriir la leh caafimaadkaaga ayaa
baaritaanka kahor lagu waydiin doonaa.
Booqashada aqoon-kororsasho
Haddii booqashada mammogramka
awgeed u baahan tahay wakhti dheeraad
ama aad doonayso inaad waaxda timaado
baaritaanka kahor sida aad su’aallo u way­
diiso awgeed, la xiriir waaxda mammo­
gramka aad ka tirsan tahay.
Baaritaanka mammogramka waxaa lagu
dhaqaaqa iyadoo la adeegsanaayo qalab
raajo gaar ahaan loogu talagalay. Markii
naasaha la masawiraayo qadar yar ayaa lay­
sku keenaa. Masawir-qaadidda waxay qiy­
aastii qaadataa shan daqiiqo. Booqashada
waxay qaadataa qiyaastii nus sac.
Masawirrada raajada waxaa baaro laba takh­
tar oo midkiiba kan kale ka madaxbannaan.
Haddii berri hore aad sameeysay mammo­
Jawaabta shaybaarka iyo natiijada
Dhowr toddobaad gudohooda ayaa warqad
lagu soo diri doonaa. Haddii baaritaankii
mammogramka laga helo cillad, ama aan
lagu salayn karin qiimayn sugan, waxaa
lagugu yeerayaa inaad baaritaan cusub sam­
eeyso, badi ahaan hal toddobaad gudihiisa.
Ma u baahan tahay warbixin dheeraad?
Haddii su’aallo aad ka qabto cudurka kaansarka waxaad khadka taleefanka
kula xiriiri kartaa kalkaalisada caafimaadka ee aqoonta gaarka u leh cudurka
ee ka hawl gasha Talobixinta cudurka kaansarkt.
Taleefan: 08-123 138 00
E-mail: [email protected]
Saacadaha taleefan soo dirida: isniin-jimce saacadda 08.30-16.00
Talobixinta awgeed waxaad wici kartaa 1177. Waxaa taleefanka ka qaban
doono kalkaalisooyinka caafimaadka oo shaqeeyaan habeen iyo maalin
iyo saacad kasta. Tan kale adigoo webka adeegsanaayo ayaa su’aasha qori
kartaa – hal sac gudaheeda ayaa lagu soo jawaabi doonaa.
Warbixin dheeraad kala xiriir 1177 Vårdguiden: www.1177.se
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 15
2017-02-17 15:18:05
Warbixin dheeraad
Waxaad ka heleysaa webka 1177 Vårdguiden:
www.1177.se. Warbixin dheeraad oo ku saabsan
mammogramka iyo kaansarka ayaa ka aqrisan
kartaa.
Waxaad khadka taleefanka kula xiriiri kartaa
Talobixinta kaansarka su’aallo waydiin kartaa
ama cudurka kaansarka ka hadli kartaan.
Warbixintaan waxaa soo diyaariyay oona soo baaray Xarunta cudurka kaansarka
gobolka Stockholm – Gobolka Gotland wadashaqaynta Isbahaysiga qarmeed FUB
(Ururka carruurta, dhallinyarada, dadka waaweyn ee qaba itaaldarro).
RG_Mammografi_A5_SV_somal.indd 16
Nofeembar 2015
Lambarka taleefanka waxaa weeyaan
08-123 138 00.
2017-02-17 15:18:06