bakgrundstexten till skolpresentationen

BarnetsRättiTobaksfrågan–BRiT
Bakgrundstextertillbildernaidenversionsomvändersigtillskolanochåldrarna15-18år.
SyftetmeddessabildtexterärattvaraettstödochunderlagförenlektionomBRiTinteatt
användasomtalmanusattläsaupp.
Presentationeninnehåller21bilder.
Bild1:
Enungmänniskasomefterfrågar
vuxenansvar.
Källa:Hannaåk9,HejDåTobak2014
Dennapresentationbyggerpådebildersom
debådaexperternaiprojektetMargaretha
Haglund,tobakspolitiskexpertsamtMaria
Schöld,barnrättsjuristtagitframtillde
seminariersomhar hållitspå6platseri
landet:
PresentationenharvidareutvecklatsochuppdateratsavpsykologMargaretaPantzarmed
bidragfrånTPLRau,YwonneWiklund,IngridEdvardssonAurinsamtCarinaHesseBolinoch
BjörnGrundström,Hälsoäventyret.
Väljattanvändadebilderdutyckerpassarisammanhanget.
Detfinnsävenenlängrepresentationmed42bilder.
Påwww.tobaksfakta.sefinnsmaterialomBRiT.
MargaretaPantzarjanuari2017
Bild2:
BRiT–BarnetsRättiTobaksfrågansyftartill
attbelysaWHO:stobakskonventionurett
barnrättsperspektiv(FN:skonventionom
barnetsrättigheterochWHO:s
ramkonventionomtobakskontroll).
Barnkonventionenslårfastattbarnetsbästa
skakommaifrämstarummetiallafrågor
somrörbarn.Politiskabeslutitobaksfrågor
berörbarniallrahögstagrad.Barnshälsa,
utvecklingochuppväxtvillkorpåverkasav
tobaksproduktion,tobaksreklamochtobaksanvändningibådefattigaochvälbärgadeländer,
somvårategetland.
Projektetharunder3årdrivitsavTobaksfakta–oberoendetankesmedja.Detstartade2014
medekonomisktstödfrånFolkhälsomyndigheten.Från2017övergårprojektettillordinarie
arbeteinomTobaksfaktaochTPLRförattspridakunskapenomBRiTochkonventionerna
vidare.Samtligasomarbetarmedbarnrättsfrågorochtobakspreventionilandetharett
ansvarochmöjligheterattbidraochdeltaidettaarbete.
Merinformationfinnspåwww.tobaksfakta.se
TPLR–TobaksPreventivanätverketiLandstingochRegionerharsamverkatmedTobaksfaktai
projektetsedan2015.
Bild3:
Konventionernaärviktigastyrdokumentoch
bordegenomsyraalltarbete
Barnkonventionen(BK)slårfastattbarnhar
rättattbehandlasmedrespektochattfå
kommatilltals.Ingetbarnfårdiskrimineras
ochallabarnharrättattåtnjutabästa
uppnåeligahälsa.SverigeratificeradeBK
1990.VilketbetyderattSverigesunderskrift
ochgodkännandeavBKgördenjuridiskt
bindandeistortsettsomenlag.
Deländersomharratificerat
BarnkonventionenmåsteåterkommandelämnainskriftligarapportertillFN:sKommittéför
barnetsrättigheteromvaddegjortförattlevaupptillinnehållochartiklari
Barnkonventionen.BKskabeaktasochtillämpasinomolikasakområden,därtobaksområdet
ärettavdeviktigaområdena.
Tobakskonventionen(TK)ärdenförstakonventioneninomfolkhälsoområdet.Sverige
ratificeradeden2005.Barn(upptill18år)hörtillTobakskonventionensviktigaste
målgrupper.Deharrättattskyddasmottobaksindustrinsförsökattfåbarnochungaatt
börjarökaochsnusa.Deskaslippareklamförsnusochcigaretterochfåväxauppiett
samhälledärtobaksfrittärdetnormalaochintebehövautsättasförpassivrökning.Skolan
skakunnageviktigakunskaperomtobakensskadlighetochomtobaksindustrinsmetoder
ocharbetssätt.
Helasamhälletberörsavdessatvåkonventionersomtillsammansochvarförsigbörligga
tillgrundförallapolitiskadiskussionerochbeslut.
Bild4:
Barnkonventionen
Anslutnaländerskavidtaallalämpliga
lagstiftnings-,administrativaochandra
åtgärderförattgenomföra
barnkonventionen.Förattsetillatt
barnetsbästakommerifrämstarummet
vidallaåtgärdersomrörbarnochatt
konventionensallabestämmelser
respekterasvidutvecklingavlagstiftning
ochpolitikpåallanivåer,krävsen
bedömningavvilkakonsekvenserolika
åtgärderharpåbarnenslivochutvärderingavkonsekvenserna.Processenbörbyggasini
samhällsledningenpåallanivåerochsåtidigtsommöjligtidenpolitiskaprocessen.
Tobakskonventionen
TKärvärldensförstaFN-konventionienfolkhälsofråga,omfattarevidensbaseradeåtgärder
sombehövsbådeförattbegränsaefterfråganpåtobakochtillgänglighetentilltobak.
Konventionenharstatussomettjuridisktbindandeavtal.
Anslutnaländerträffasregelbundetförattarbetapraktisktmedkonventionen,
texfattabeslutomutvecklingavriktlinjerochprocedurförrapportering.
Konventionenärsamtidigtkonstrueradsåattvarjebestämmelselämnarstortutrymmeför
deenskildaländernaattformulerasinaegnalagarochinsatser.
Konventionenföreskrivervilkainsatserländerskagenomförameninteexakthur.
Bredaåtgärdsprogrammedmångasamverkandeåtgärdergerbästaeffekt.
Bild 5:
Internationellatobaksfakta
Tobaksbrukärettavdestörstahotmot
folkhälsansomvärldennågonsinhartacklat.
Antaletrökareivärldenärmeränenmiljard
ochbruketökarglobalttrotsattdetminskar
ihöginkomstländer.Barndrabbashårtav
dennahälsokatastrof.
Nästanhälftenavvärldensallabarnandas
luftsomärförorenadavtobaksrök
Merän80%avvärldensrökareborilåg-ellermedelinkomstländer.
Rökningendödar6miljonermänniskorvarjeår–enpersonvar6:esekund.
År2030beräknasantaldödastigatill8miljonervarjeår.
Rökningendödarnästanhälftenavbrukarna.
Detärenriskfaktorför6avde8vanligastedödsorsakernaivälden.
100miljonerdödsfallorsakadesavrökningunder1900-talet.
Passivrökningberäknasorsakar603000dödsfall/år.Barnochkvinnorärmestutsatta.Enligt
WHO är rökningens kostnaden 9000 miljarder i hela världen varje år och skatteintäkterna
endast en tredjedel av detta belopp.
”Tiden för handling är nu!” citat från WHO:s rapport 2017.
Källor:
WHO.Tobacco-FreeInitiative.TobaccoFacts.2014
GilbertA,CornuzJ.Whicharethemosteffectiveandcost-effective
interventionsfortobaccocontrol?Copenhagen,WHORegionalOfficeforEurope2003
Socialstyrelsen.Registeruppgifteromtobaksrökningensskadeverkningar.2014
WHO.GlobalHealthObservatory.2004.;
http://www.who.int/tobacco/mpower/tobacco_facts/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attibutable/en/
http://www.who.int/gho/phe/secondhand_smoke/burden_text/en/
Bild 6:
HursermanpåbarnenligtBK,sebild!
Frånochmedgraviditetsvecka23definieras
fostretjuridisktsombarniSverige.
TKanslutersigtilldennasynpåbarn.
Bild 7:
Utgångspunktenibarnperspektivetär
respektenförbarnetsfullamänniskovärde
ochintegritet.Allamänniskor–storasom
små–harlikavärde.
Ytterligareenutgångspunkti
barnperspektivetärbarndomensegenvärde.
Barnärintebihangtillföräldrarnaeller
passivamottagareavföräldrapåverkan.Deär
inteminiatyrupplagoravvuxnautanunika
individermedegnabehov.Barndomenses
såledesinteenbartsomenförberedelsetidförvuxenlivetutansomendelavlivetmedett
värdeisig.
Sammanfattningsvisanvändsbegreppetbarnperspektivibetydelsenattvuxnaserbarnet,
strävarefterattförstådetochvidtaråtgärdersomdebedömervaratillbarnetsbästa.Idetta
ingårattlyssnatillbarnetochrespekteradetsomenindividmedegnarättigheteroch
uppfattningar.
Atthaettbarnperspektivinnebärattsebarnetsom"expert"pådessegensituation.Detäri
sistahanddenvuxnesomutifrånettvuxetperspektiv,kunskaperocherfarenhetersom
måstefattabeslutochtaansvarförbeslutet.Dettabetyderattdetintebarafinnsett
barnperspektiv.
Enfemåringsvärldärintedensammasomen16-årings.Ettbarnperspektivskiljersigalltså
frånettungdomsperspektiv.SOU1997:116
Bild 8: Förmångabarn/ungdomaranvänder
fortfarandetobak,ävenomdeflestaintegör
det.Rökningenharminskatnågotunderdet
senasteåretblandunga.
Fråga:Hursertobaksbruketutpåerskola?
Varförekommerdet?Elever/vuxna?
Diskutera!
Användningenavtobaksprodukterär
fortfarandealltförvanligt.Ungefär1,7
miljonervuxnaiSverigeanvändertobak
dagligen,ca19procent.
Tobakmarknadsförsfortfarandeväldigtöppet.Nylagstiftning2016medblandannat
varningsbilderpåcigarettpaketen,översyninomfleraområdenpågårutifråndirektivfrånEU
somkommerattgenomförasunder2017.
Fråga:Varsernitobaksreklam(Butiker/paketen/personligasaker/festivaler/internet)?Hur
serdenut?Vilkenkänslavillmange?
Barnharalltförlättattfåtagpåtobak.Studiersägerattbland16-åringarnaärdetca4av10
pojkaroch3av10flickorsomköpertobaksjälva.
Fråga:Stämmerdet?Ärdetskillnadpåolikabutiker.Diskutera!
Avdesombörjaranvändatobakgör9av10detinnandefyllt18år
Tobakkanvaraochäroftainkörsporttillandradroger.Avtobaksbrukarehar39%av
pojkarnaiåk2och27%blandflickornaanvänt/testatcannabis.
Källor:
Nationellafolkhälsoenkäten2016Folkhälsomyndigheten
Centralförbundetföralkohol-ochnarkotikaupplysning,CAN.Skoleleversdrogvanor2016
Tobaksfakta–oberoendetankesmedja,www.tobaksfakta.se
Bild 9:
MångaartiklariBarnkonventionen(BK),
visarpåbarnetsrätttillbästauppnåeliga
hälsa,vilketsammanfallermedartikel5.3i
Tobakskonventionen(TK).
Fråga:Harniidéeromhurmanskullekunna
skyddabarn(upptill18årenligtBK)bättre
frånpåverkanfråntobaksindustrin?
Diskutera!
Tobaksindustrinförsökermedallamedelförhindra,försvagaochförsenaåtgärdersomsyftar
tillregleringarinomtobaksområdet.Mankansägaattpolitikenharattväljamellanattstå
uppför,månaomochförsvarafolkhälsanellertillåtatobaksindustrinattfortsattatjäna
miljarderpåsinadödligaprodukter.
Tobaksindustrinochdessallierade(texSvenskservicehandel)harunderårtiondenpåolika
sättvaritaktivaförattköpagoodwill,dvs.försöktförbättrasittrykteochframståsom
ansvarstagande.
Någraexempelpåhurtobaksindustrinarbetarmedgoodwill:
-Erbjuderhandlareochkommunertillsynsprogramsomfungerardåligt.
-Sponsrarfestivaler,karnevalerochmarknadermedolikajippondärfamiljer,
barnochungasamlas.
-Bekämparåtgärderförattregleratobaksindustrin
Källor:
www.tobaksfakta.se
DödligtInflytande-omtobaksindustrinssistastrid.Tobaksfakta2014
Bild 10:
EnligtTKskaallaharätttill100procent
rökfrittiallamiljöer.
Ingenskallofrivilligtutsättasförrökisin
omgivning(Delmål4-Prop.2002/3:35)
Passivrökningäralltidfarligastförbarn:låg
födelseviktochriskförplötslig
spädbarnsdöd,ökadriskförinfektioneri
luftvägarochöron,kanorsakaellerförsämra
astma,påverkarutvecklingenav
lungkapacitetochgerökadtoleransför
nikotinombarnetskullebörjaanvända
tobak.
Diskuteragärnaförebildsaspekten!
Fråga:Följeralla,ävenvuxnaochbesökarelagstiftningen?Vadbetyderdetattförebilder
(vuxnaellerkompisar)röker/snusar?
Källor:
Statistikomspädbarnsföräldrarsrökvanor2014.Socialstyrelsen2016
ÖbergM,JaakkolaMS,Prüss-ÜstünA,SchweizerC,AW.Secondhandsmoke:Assessingthe
burdenofdiseaseatnationalandlocallevels.Geneva:WorldHealthOrganization;2010.
www.bmj.com/content/335/7619/553
Bild 11:
Tobakslagens§2innehållerenbestämmelse
omrökningiskolmiljö.Denlyder:
”Rökningärförbjudenilokalersomär
avseddaförbarnomsorg,skolverksamheteller
annanverksamhetförbarnellerungdom
samtpåskolgårdarochpåmotsvarande
områdenutomhusvidförskoloroch
fritidshem”.Förbudetgällerdygnetruntoch
åretomförbarnochvuxna,oavsettvilken
verksamhetsombedrivs.
Fråga:Hurserdetutpåerskola,röksdetpåerskolgårdellerutanförerfritidsgård?Vems
ansvaranserniattdetärattlagenföljs?Vilkaidéerochtankarharniförbättreefterlevnad?
Bild 12
Förattökamedvetenhetenochkunskapen
omolikaaspekteravtobaksfråganbör
allaländerutvecklainsatserförutbildning,
informationochopinionsbildningtillvuxna
ochbarn.
Förutomallahälsoaspekterbörkunskapges
ominnehålletiTK,tillexempelartikel8,om
attskyddasfrånpassivrök(bild10)och
artikel5.3,omattskyddafolkhälsopolitiken
frånTobaksindustrinspåverkan(bild9)
BK:sartikel17gerstödfördetta:Barnetharrätttillinformationsomfrämjarbarnetsvälfärd
ochhälsa.
Meränhälftenav13-17åringarvillhamerundervisningomtobakiskolan.
Fleränmantror,ca30%harförlitekunskapomallvaretitobaksfrågansomtex:
Styrkaninikotinberoendet(riskförlivslångtberoende…)
Allahälsorisker,sjukdomarochdödsfallkoppladetilltobak,
Attvarannanrökareriskerarattdöiförtidavsinrökning
Källor:
Tobakskonventionensartikel12ochtillhörandeRiktlinjerfrån2010
TonåringarochTobak-vanor,kunskaperochattityder,R2010;20.StatensFolkhälsoinstitut,
2010
PåSkolverketshemsidafinnssärskildinformationomANTD.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt
Bild 13:
Allaformeravtobaksreklam,marknadsföring
ochsponsringbörförbjudaseftersomdetta
äroförenligtmedprincipenombarnets
bästa.
Riktlinjernatillartikel13rekommenderar
förbudmotexponeringavtobaksvarorpå
försäljningsställen,samtatt
tobaksförpackningarnaskavara
standardiseradeochreklamfria.
Någraländerharinförtstandardiseradetobakspaket,enfärgademedvarningsbilderoch
varningstextochmedendastnamnpåmärkeochantalcigaretter.
MångaländerharhunnitlängreänSverigeisinlagstiftningförattbegränsatillgänglighetoch
reklamavtobaksprodukter.
Fråga:Hursernipåbegränsningaravtobaksreklam?Vilkaåtgärderansernivaraviktigaatt
genomföraiSverige?
CSRCorporateSocialResponsibility(Företagenssamhällsansvar)–Företaginom
kontroversiellabranschertillexempeltobaksindustrinanvänderoftaCSRförattförbättrasitt
anseende.
HistorisktsettharCSRsettssomettsättattbådetaansvarochminimerariskenföratt
oegentligheterskaförekommaiföretag(ensynsomåterspeglasiblandannatEUkommissionensdefinitionavCSR).IdagsesCSRochhållbarhetiallthögregradsomnågot
somävenkanbidratillökadlönsamhet.CSRriskerarattriktafokusbortfrånkritiksom
riktatsmotmultinationellaföretagochbortfrånbehovavnödvändigreglerande
lagstiftning.Dettagällerihöggradtobaksindustrin.
Källor:
Tobakskonventionen,Artikel13medtillhöranderekommendationerfrån2007
Dödligtinflytande.Tobaksfakta2014
HammondD,WakefieldM,WHOGuidelinestillartikel13,
TobaccoAtlas2015ochTobaccoFreeKids,mfl
Bild 14:
Ungarökarevillslutaochmångaharförsökt
fleragånger!
Avrökarnaärdetdrygthälftenavpojkarnai
åk9ochår2pågymnasietsomvillslutaoch
caentredjedelavflickorna.(2015)
Avsnusarnaärdetcaentredjedelav
pojkarnaiåk9ochår2pågymnasietsom
villslutaochhälftenavflickornaiår2på
gymnasiet.(2015)
Fråga:Hurskulleniviljablibemöttomnirökteellersnusadeochvillhahjälpattsluta?
Ävenomdetidagendastfinnsettfåtalstudieromvilkametodersomfungerarnärdet
handlaromatthjälpabarnochungaattslutamedtobak–ärdetALLTIDviktigtattfångaupp
ochgestödtillungatobaksbrukare.
AppenFimpaaa!kanalltidrekommenderastillunga,gärnakombineratmedvuxet
samtalsstöd.
SomvuxenstödjarekanmanfåtipsochstödavSOTIS-materialetochSOTISfilmernasom
finnspåpsykologermottobakshemsida.
Länkartillmaterial:
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/Default.aspx?id=31599eller
www.tobaksstopp.nu
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Rokning/
Källor:CANSkolundersökning2015,AStanton,GGrimshaw.Tobaccocessationintervention
foryoungpeople.CochraneDatabaseofSystematicReviews2013.
Bild 15:
Flerarådvidnikotinsug:
Ätaenfrukt
SMS:a,ringellerchattamedenkompis
Görnågonfysiskaktivitetsomdugillar
Taenduschellerettbad
Spelaettspel,sepåenvideoellergåinpå
enapp.
Tänkpåattsugetgåröverfort–påmax1
minut
Olikafaktorersommångabrukarnämnaliggerbakometttobaksstopp.
Enönskanatt:
slippaberoendet
blilugnare
blipiggochfräsch
luktagottochmågott
användapengarnatillannat
hittanyasättattmåbrapå
Bild 16:
Enavdeviktigasteåtgärdernaförungainte
skabörjamedtobak,ärattvuxnainteröker
ellersnusar.Vuxnaärviktigaförebilder.
Fråga:Hursernipåvuxnastobaksbruk?
Diskutera!
Källa:
HejDåTobak,2014
Bild 17:
VadsägertobakslageniSverigeom
åldersgränsen18år:
12§Tobaksvarorfårintesäljasellerpåannat
sättlämnasutinäringsverksamhettillden
sominteharfyllt18år.Densomlämnarut
tobaksvarorskallförvissasigomatt
mottagarenharuppnåttnämndaålder.
Omdetfinnssärskildanledningattantaatt
entobaksvaraäravseddattlämnasövertill
någonsominteharfyllt18årfårvaraninte
lämnasut.
Påförsäljningsställenförtobaksvarorskalldetfinnasentydligochklartsynbarskyltmed
informationomförbudetmotattsäljaellerlämnautsådanavarortilldensominteharfyllt
18år.Lag(2005:369).
TKart16:
Försäljningavtobaksvarortillochavminderårigaskaförhindras,informationomdettaska
varavälsynlig.Tobaksvarornafårintevaralättillgängligaförkonsumenten,defårintedelas
utgratisellersäljasismåförpackningar.Detskavaraförbjudetatttillverkaochsäljagodis
ochleksakersomliknartobaksvaror
Fråga:Harnisettvarorsomliknartobaksprodukteributiker?Vadtänkerniärsyftetmed
dessaprodukter?Diskutera!?
Källa:
Tobakskonventionensartikel16
Bild 18:
HejDåtobak!
ÄrenboksomHälsoäventyretiUppsalatagit
framtillsammansmedbarnochungaom
arbetarmedmetodenTobaksfriduopå
skoloriUppsala.
Bokeninnehållertankariformavtexter,
bilderochdikteromvadbarnochunga
tyckeromtobaksfrågan.Inspirationför
vuxenansvaretifrågan!
Uppgift:Arbetagärnaframegetmaterialruntelevernastankaromolikaperspektivpå
tobaksfrågan.Görenutställning,skrivinsändare,skickatillpolitiker,lokalaoch
riksdagspolitiker.
BeställbokenfrånHälsoäventyretiUppsalawww.halsoaventyret.lul.se
Bild 19:
Visahemsidantobaksfakta.se
Därfinnsmycketaktuelltinom
tobaksområdetochilistentillhögerfinns
länkentill
BRiTmaterialet,Barnetsrättitobaksfrågan
Engelsköversättning
Rapportbladomdesexviktigasteartiklarna:
5.3,8,12,13,14och16,inklusivealla
faktabladfinnsöversattatillengelska.
Barnetsrätttilltobaksfritt–nyaperspektiv
påattstärkabarnetsrättigheter,finnsocksåöversatttillengelska.
Tips! Arbeta gärna med och fördjupa er i materialet på en engelska lektion.
På samma sida i listen till höger finns även FN:s globala mål, Agenda 2030 med material
även på engelska om ”Tobak – ett hot mot hållbar utveckling”.
Bild 20:
TobaccoEndgame
Ärettinternationelltarbeteförattmotverka
denglobalahälsokatastrofsomtobaksbruket
utgör.Tobaksfakta–oberoendetankesmedja
föreslårisamrådmedtobaks-och
folkhälsoexperteriSverigeattregeringoch
riksdagbeslutaromår2025somettmålför
utfasningenavrökningenivårtlandochatt
mindreänfemprocentavbefolkningendå
röker.Detärennivåsomkommerattgörarökningentillettbetydligtmindredominerande
folkhälsoproblemänidag.Ordet”endgame”kommerfrånschackvärldenochbetyderdenfas
avspeletdåavgörandetnärmarsig.
Världshälsoorganisationen,WHOharutvecklatenbredstrategimedåtgärderi
TobakskonventionenochTobaccoEndgameärytterligareenvidareutvecklingavdenna
strategi.Denharanammatsavfleraländersombeslutatomettårtaldåmåletskahanåtts.T
exharNyaZeelandochIrlandbeslutatom2025,Finland2030ochScottland2034,flerländer
ärpågång.
ISverigeharmansattmåletRökfrittSverige2025,139organisationer,företag,förbund,
kommunermflharställtsigbakomförslaget.(jan2017).Dessutomfinnsmåletmedi
regeringensANDT-strategi.Arbetetdrivsnuförattfåettriksdagsbeslutmedentydlig
aktivitets-ochhandlingsplanförattnåmålet.Läsmerpåtobaksfakta.se
BRiT-projektetingårsomenviktigdelavdenhandlingsplansomopinionsprojektetTobacco
EndgameRökfrittSverige2025förutsätterocharbetarför.
Fråga:Hurserdetutidinkommun?Harkommunfullmäktigeellerkommunstyrelsenställtsig
bakom?Kannigöranågotförattpåverkaettsådantbeslut?
Seunderlagtillkommunernapåwww.tobaksfakta.se
Bild 21:
Tobakslagenärenskyddslag
Vilketkanöverförastillskolansverksamhet,
därtobaksfråganbörsessomenskyddsfråga
ochinteenordningsfråga.
Alla,bådevuxnaochelever,tobaksbrukare
ochicketobaksbrukareärviktigaiarbetet
ochharolikaerfarenhetersomärtillhjälpi
arbetet.
Ibildspeletharviställtendelfrågorsomhjälpochstödförergenomgångavmaterialet.De
kanocksåvaratillstödförettfortsattarbetemedfokuspåBarnetsRättiTobaksfrågan.
Funderavidarepå:
Hurkanviutvecklavårskolatillenskyddandeochstödjandemiljömedmålsättningenen
tobaksfriskola/skoltid?
Skulledetvaramöjligtkommaöverensomochsamlaallapåskolanunder
målsättningen/policyntobaksfriskoltiddvsgestödfördenstoramajoritetsomintebrukar
tobakattförblitobaksfriaochmöjlighetfördesomtillsvidarevillfortsättamedsittbrukatt
göradetutanförskoltiden?
Vadkanvikonkretgöraförattinvolveraallapåskolanförattnåmålet?
Hurskavistödjadesomvillslutaochvemskaansvarafördet?
Lyckatill!
Kontaktpersonerförmaterialet:
MargaretaPantzar,e-post:[email protected]
IngridEdvardssonAurin,e-post:[email protected]
YwonneWiklund,e-post:[email protected]