Transport: Kommissionen väcker talan mot Kroatien

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Transport: Kommissionen väcker talan mot Kroatien, Nederländerna,
Portugal och Sverige vid EU-domstolen för brister i införlivandet av EU:s
körkortsregler
Bryssel den 15 februari 2017
Transport: Kommissionen väcker talan mot Kroatien, Nederländerna, Portugal och Sverige
vid EU-domstolen för brister i införlivandet av EU:s körkortsregler
Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan mot Kroatien, Nederländerna, Portugal och
Sverige vid EU-domstolen för brister i införlivandet av EU:s regler om körkort (direktiv 2006/126/EG).
Kommissionen har upptäckt flera brister i hur direktivet har införlivats, däribland följande:
Nederländerna har underlåtit att korrekt genomföra de harmoniserade giltighetstiderna för körkort.
Portugal har underlåtit att se till att en person endast kan inneha ett enda körkort. Sverige har
misslyckats med att korrekt införliva kraven på medicinsk lämplighet, särskilt för förare med
alkoholberoende.
Kommissionen har dessutom beslutat att väcka talan mot Kroatien för att landet inte anslutit sig till
nätverket för EU-körkort (Resper), vilket är ett krav enligt direktiv 2006/126/EG. Resper kan hjälpa
EU-länderna att samarbeta med varandra och se till att körkorten utfärdas i enlighet med EU:s regler.
Informationsutbytet via Resper borde ha börjat den 19 januari 2013.
Kommissionen inledde överträdelseförfarandena i oktober 2015, och skickade i juni 2016 motiverade
yttranden till de berörda medlemsstaterna. Eftersom de ännu inte har fullgjort sina skyldigheter enligt
direktiv 2006/126/EG har kommissionen beslutat att hänskjuta ärendena till EU-domstolen
Bakgrund
Genomdirektiv 2006/126/EG aktualiseras rådets direktiv 91/439/EEG om körkort, bland annat införs
nya körkortskategorier och en harmoniserad giltighetstid för körkorten. Nätverket Resper inrättas
också för utbyte av information om körkort. Allt detta minskar utrymmet för förfalskningar och ger
garantier för en faktisk fri rörlighet för förarna i EU, samtidigt som det ökar säkerheten på de
europeiska vägarna (se IP/13/25 och MEMO/13/10 av den 18 januari 2013).
Med hjälp av Resper har medlemsstaterna möjlighet att se till att det inte går att ha fler än ett körkort.
Detta behövs för att se till att förarna bara kör sådana fordon som de är kvalificerade och godkända
för. Detta bidrar till de centrala målen för direktivet, nämligen att förbättra trafiksäkerheten.
Närmare upplysningar
- Om viktiga beslut om överträdelser i februari, se det fullständiga MEMO/17/234.
- Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12(informationsgraf).
- Om EU:s överträdelseförfarande.
IP/17/241