Mångfaldsplan 2017 2018

Kommunstyrelseförvaltningen
Personalavdelningen
Mångfald berikar och utvecklar
- plan för mångfald 2017 – 2018
Inledning
Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri
från diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka som ger oss bättre förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag och bidrar till att Haninge kommuns attraktivitet som arbetsgivare.
Därför ska Haninge kommuns verksamheter präglas av en öppen inställning
till alla människor oavsett







Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Plan för mångfald är ett styrinstrument för kommunens mångfaldsarbete.
Jämställdhet ingår i mångfaldsplanen.
Vision
-
En kommun med ett öppet, inkluderande och bejakande förhållningssätt till olikheter. En arbetsgivare som växer och utvecklar verksamheten med mångfald.
1
Plattform
Grunden för mångfaldsarbetet är – förutom lagstiftningen - i första hand;
-
-
Personalpolitiska programmet
Riktlinjer för chefer
Riktlinjer för medarbetare
Riktlinjer mot kränkande särbehandling
Ansvar
Mångfaldsarbetet är en ständigt pågående process och ingår som en naturlig
del i det dagliga arbetet samt i verksamhetsplanering och uppföljning.
Varje nämnd och förvaltning ska i sitt arbete beakta de antidiskriminerande
och mångfaldsfrämjande perspektiven.
Kommunen, som arbetsgivare, har ansvaret och ska tillsammans med de
fackliga organisationerna arbeta för ett bra arbetsklimat inklusive frågor som
berör allas lika rättigheter och möjligheter.
Chef har ansvar för mångfaldsfrågorna inom sin verksamhet.
Alla medarbetare ska följa planens intentioner.
Målen
Målen för mångfaldsarbetet delas in i följande tre områden:
-
Arbetsförhållanden
Kompetensförsörjning
Lönefrågor
Målen presenteras i bilagan ”Mål och indikatorer i mångfaldsarbetet”.
Planering, uppföljning och redovisning
Mångfaldsarbetet ska ingå i nämnds, förvaltnings och verksamhets mål och
budgetarbete samt redovisas i kommunens årsredovisning. I årsredovisningen redovisas hur mångfaldsarbetet bedrivs åtgärdande, förebyggande och
främjande i enlighet med kommunens plan för mångfald.
Förutsättningarna för genomförande av planens mål följs upp och utvärderas
av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen initierar och
genomför utvecklingsarbete för att förbättra förutsättningarna för nämnder,
förvaltningar och verksamheter att genomföra planen för mångfald.
Bilagor
-
Mål och indikatorer i mångfaldsarbetet
Definitioner enligt diskrimineringslagen
BILAGA 1
Mål och indikatorer i mångfaldsarbetet
Mål
Indikatorer
Arbetsförhållanden
Ingen diskriminering eller
kränkande särbehandling
förekommer
Antal anmälda upplevelser
av diskriminering eller
kränkande särbehandling
Löner och andra
anställningsvillkor
Inga osakliga löneskillnader
mellan kön förekommer
Årlig lönekartläggning
Rekrytering och
befordran
Alla rekryteringar ska vara
kompetensbaserade
All rekrytering sker via
kommunens rekryteringssystem
Utbildning och
kompetensutveckling
Alla medarbetare har en
individuell kompetensutvecklingsplan
Resultat- och målsamtal
Förvärvsarbete och
föräldraskap
Förvärvsarbete och
föräldraskap ska gå att
kombinera
Verbal framställning
BILAGA 2
Definitioner enligt diskrimineringslagen
1.
Kön: Att någon är kvinna eller man.
2.
Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön.
3.
Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
4.
Religion eller annan trosuppfattning.
5.
Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller
en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
6.
Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
7.
Ålder: Uppnådd levnadslängd.
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas
av diskrimineringsgrunden kön. Lag (2014:958).