Larmnummer

Doknr. i Barium
30714
Dokumentserie
su/adm
RUTIN
Larmnummer
Giltigt fr o m
2017-02-13
Version
2
Innehållsansvarig: Peter Dahm, Verksamhetschef, Verksamhetsgemensamt (petda5)
Godkänd av: Peter Dahm, Verksamhetschef, Verksamhetsgemensamt (petda5)
Denna rutin gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal
Tidigare rutin IV:23
Arbetsbeskrivning
För Hjärtlarm, Larmsnitt (Katastrofsnitt), Hjärtstopp på gravid kvinna, Asfyktiskt barn och
Blödning används på telefon 390 90 till växeln.
När växeln mottagit larmet sänds det vidare till rätt mottagare genom en förprogrammerad rutin.
På anestesijoursökarens display kommer härvid:
390 90 larm = Hjärtlarm
390 90 larm = Larmsnitt
390 90 larm = Asfyxi barn
390 90 larm = Blödning
390 90 larm = Hjärta gravid
De som kallas skall alltid kvittera till växeln genom att på telefon slå 390 90 (växeln Östra). Eftersom
det är flera mottagare av varje larm kan någon annan ha hunnit kvittera före och redan talat med
växeltelefonist, vilket ger upptagetton.
Lägg i så fall på och ring omgående upp 390 90 igen.
Vid Hjärtlarm skall följande alltid larmas:
• Medicinjour
• Anestesijour
• Anestesisjuksköterska
Vid Larmsnitt skall följande alltid larmas:
• Anestesijour
• Obstetrikjour
• Anestesisjuksköterska
• Operationssjuksköterska
• Undersköterska
• Barnsjuksköterska
• Neonataljour
Vid Asfyktiskt barn skall följande alltid larmas:
• Neonataljour
• Barnsjuksköterska
• Anestesijour
• Obstetrikjour
Vid Blödning skall följande alltid larmas:
• Obstetrikjour
• Anestesijour
• Anestesisjuksköterska
• Operationssjuksköterska
• Undersköterska
Vid Hjärtstopp på gravid kvinna slår växeln ut 2 stycken larm
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
30714
Giltigt fr.o.m
2017-02-13
Version
2
RUTIN
Larmnummer
1. ”Hjärta”
2. ”Hjärta gravid”
Vid hjärtstopp på gravid kvinna skall följande alltid larmas
• Obstetrikjour
• Barnsjuksköterska
• Neonataljour
• Medicinjour
• Anestesijour
• Anestesisjuksköterska
• Operationssjuksköterska
• Undersköterska
Ansvar
VEC och VÖL ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs.
Uppföljning, utvärdering och revision
VEC och VÖL ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.” Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.”
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)