En väv av möjligheter

En väv av möjligheter
Kristin Wegren
ORTSMÅLA:
EN VÄV AV
MÖJLIGHETER
IDROTTSANLÄGGNING
VÅRDCENTRAL
APOTEK
MATBUTIK
BIBLIOTEK
ÄLDREBOENDE
DAGVERKSAMHET
SKOLA
KOLLEKTIVTRAFIKNODERNA I VARJE
KNUTPUNKT BILDAR ETT FINMASKIGT NÄT
AV SAMHÄLLSFUNKTIONER.
SMÅORTERNAS OLIKA VERKSAMHETER
KOMPLETTERAR VARANDRA OCH
ERBJUDER TILLSAMMANS ETT GOTT
SERVICEUTBUD PÅ LANDSBYGDEN.
KOLLEKTIVTRAFIKNODERNA MÖJLIGGÖR
ETT BILFRITT LIVSPUSSEL FÖR
LANDSORTSBON OCH TILLGÄNGIGGÖR
ETT ALTERNATIVT UTBUD AV NATUR,
KULTUR OCH REKREATION FÖR STADSBON.
SMÅKÖPING:
ÖPPEN FÖRSKOLA
FOTVÅRD
ÅTERVINNINGSSTATION
CAFÉ
FRISÖR
BADPLATS
KIOSK
GYM
LILLVEDA:
BYTRÄSK:
FOLKHÖGSKOLA
PERSONTÅGSSTATION
FÖRSKOLA
KURORT
DAGLIGVARUBUTIK
MASSÖR
B&B
GALLERI
REKREATIONSOMRÅDE
UTFLYKTSMÅL: FORNLÄMNINGAR
OCH SMULTRONSTÄLLEN
BENSINSTATION
PAKETUTLÄMNING
RIDANLÄGGNING
UTFORMNING: MACKEN SOM FÖREBILD
BEKVÄMLIGHETER
KOMMUNIKATIONSNOD
I MÅNGA SMÅ ORTER PÅ LANDSBYGDEN FINNS MINST EN
ÖVERGIVEN BENSINMACK, OFTA MED EN KARISMATISK
LITEN BYGGNAD, FUNKTIONELLT UTFORMAD MED STOR
OMSORG. BÅDE DESS FYSISKA FORM OCH LÄGET INVID
HUVDLEDEN ÄR PERFEKT FÖR ATT LÅTA DEN FÖRVANDLAS
TILL BUSSTATION!
MED SOLCELLER PÅ TAKET KAN DE BEKVÄMLIGHETER SOM
KRÄVER EL ÄVEN BLI KLIMATSMARTA!
KOLLEKTIVTRAFIKNODEN ÄR DET FÖRSTA SOM MÖTER DEN
BUSSBURNA BESÖKAREN. HÄR KAN OMRÅDETS ALLA
MÖJLIGHETER PRESENTERAS PÅ ETT TILLTALANDE SÄTT!
MÅNGA VA ORTSBORNA KOMMER ATT PASSERA DAGLIGEN,
PLATSEN LÄMPAR SIG FÖR SPRIDNING AV INFORMATION SOM
RÖR DET LOKALA:
ÄNNU HAR FÅ MACKAR UPPMÄRKSAMMATS FÖR SITT
KULTURHISTORISKA VÄRDE. GENOM ATT GES EN NY
FUNKTION KAN DESSA PÄRLOR RÄDDAS UNDAN FÖRFALL
OCH DEN KARAKTÄRSFULLA UTFORMNINGEN BLIR
IDENTITETSSKAPANDE OCH EN STOLTHET FÖR ORTEN.
MERVÄRDE SKAPAS: FÖRUTOM ATT DET ÄR KLIMATSMART
ATT ÅTERBRUKA, BLIR HÅLLPLATSEN ETT UNIKT LANDMÄRKE
MED KULTSTATUS - NÅGOT ORTSBON KAN KÄNNA
STOLTHET ÖVER.
DE FLESTA ORTER HAR DOCK INGEN GAMMAL MACK ATT
ÅTERBRUKA SOM HÅLLPLATSBYGGNAD, DÅ FÅR VI ISTÄLLET
INSPIRERAS AV DESS ENKLA MEN SÅ FUNKTIONELLA FORM
OCH LÅTA DEN STÅ FÖREBILD FÖR UTFORMNINGEN AV
VÄNTHALLAR TILL NYA KOLLEKTIVTRAFIKNODER.
- SITTPLATS MED SÄTESVÄRME
- LÅSBARA SKÅP FÖR EX CYKELHJÄLM
- UTTAG FÖR MOBILLADDNING
- TRYGGHETSBELYSNING INNE OCH UTE
- WIFI
- ANSLAGSTAVLA FÖR AFFISCHERING
- PLATS FÖR INFORMATION – SAMARBETE MED BYALAG?
- TURISTINFORMATION
- REKLAM FÖR LOKALA FÖRETAGARE
- FÖRENINGSNYTT
- STÄLL FÖR GRATISTIDNINGAR EX METRO
-INFORMATION OM AVGÅNGAR
VÄNTHALLEN KAN BLIR ETT MULTIFUNKTIONSHUS
DÄR OLIKA GRUPPER AGERAR. SPONTANA MÖTEN FRÄMJAS
OCH SÄTTER GULDKANT PÅ VARDAGEN
IDEALFALLET
DEN PERFEKTA KOLLEKTIVTRAFIKNODEN ÄR
PLACERAD I ORTENS CENTRUM. HÄR FINNS SKOLA,
BIBLIOTEK, VÅRDCENTRAL, FRITIDSGÅRD M FL FUNKTIONER
SAMLADE KRING ORTENS HUVUDGATA SOM ÄVEN UTGÖR
ETT STARKT STRÅK FÖR KOLLEKTIVTRAFIK.
PLATSEN – KANSKE ETT TORG INVID LANDSVÄGEN? - ÄR
BEFOLKAD STÖRRE DELEN AV DYGNET OCH HÄR FINNS
NATURLIGA STRÅK – MÅNGA MÄNNISKOR PASSERAR I SIN
VARDAG. NÄRHETEN TILL SKOLAN UNDERLÄTTAR VERKLIGEN
LIVSPUSSLET FÖR MÅNGA!
ANTAGLIGEN FINNS DET INGEN GAMMAL BENSINMACK ATT
RESTAURERA PÅ PLATSEN, DOCK GODA MÖJLIGHETER ATT
UPPFÖRA ETT VÄDERSKYDD SOM ÄVEN KAN INRYMMA
KOMMERSIELLA VERKSAMHETER EXEMPELVIS KIOSK, I EN
MINDRE ORT KANSKE KIOSKVERKSAMHETEN BESTÅR I ATT
EN PENSIONÄR SÄLJER TAKEAWAYKAFFE TILL PENDLARNA
PÅ MORGONEN.
BYGGNADEN SKULLE ÄVEN KUNN FUNGERA SOM
TURISTINFORMATION.
VIKTIGT ATT TILLGODOSEÄR NÄRHETEN TILL BRA CYKELOCH BILPARKERINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA PENDLING.
DEN GALMA MACKEN FÅR HÄR
ILLUSTRERA DEN FYSISKA FORMEN AV
EN FRAMTIDA HÅLLPLATS.
EXEMPLET TVÅÅKER
MÅNGA MINDRE ORTER BESTÅR TILL STOR DEL AV
VILLABEBYGGELSE ÄVEN I DE CENTRALA DELARNA, SÅ ÄR
FALLET I TVÅÅKER. OAVSETT VAR I ORTEN
KOLLEKTIVTRAFIKNODEN FÖRLÄGGS KOMMER DEN ATT
HAMNA UTANFÖR GÅNGAVSTÅND FÖR DE FLESTA AV
PENDLARNA. DET ÄR DÅ SÄRSKILT VIIKTIGT ATT TILLGODOSE
BEHOVET AV NÄRLIGGANDE CYKEL- OCH BILPARKERING.
STATIONEN BÖR PLACERAS DÄR MÄNNISKOR NATURLIGT
RÖR SIG I SIN VARDAG. I TVÅÅKER FINNS EXEMPELVIS EN
ÅTERVINNINGSSTATION STRAX INTILL.
BUSSLINJE.
NY KOLLEKTIVTRAFIKNOD
VIKTIGA MÅLPUNKTER
P
P
P
MÖJLIG PLATS FÖR
PENDLARPARKERING?
LANDSBYGD
STAD
PENDLING FRÅN DEN MINDRE ORTEN TILL
STADEN MÖJLIGGÖR ETT FUNGERANDE
LIVSPUSSEL FÖR BYBON.
HÅLLPLATSEN INGER HOPP: VISIONEN OM ATT
LEVA BILFRITT ÄVEN UTANFÖR STORSTADEN KAN
BLI VERKLIGHET
ORTEN BLIR PORTEN TILL NATUR, REKREATION
OCH KULTUR FÖR STADSBON.
VID KOLLEKTIVTRAFIKNODEN SYNLIGGÖRS
VAD OMRÅDET HAR ATT ERBJUDA. DEN
FUNGERAR SOM KOMMUNIKATIONSNOD PÅ
FLERA PLAN:
- FÖR RESOR/FÖRFLYTTNING
- FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING
MÄNNISKOR EMELLAN
- FÖR SPONTANA MÖTEN I VARDAGEN