Balansrapport - Veberöds Tennisklubb

Veberöds Tennisklubb
Sida:
Balansrapport
1
Utskrivet:
17-01-17
Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31
Senaste vernr:
242
Ing balans
Period
Utg balans
1 674 449,00
-569 081,00
220 000,00
-110 000,00
1 215 368,00
0,00
-33 720,00
0,00
-22 000,00
-55 720,00
1 674 449,00
-602 801,00
220 000,00
-132 000,00
1 159 648,00
7 730,00
0,00
260,00
69 390,50
547,00
77 927,50
-7 730,00
7 821,00
-260,00
-34 714,50
-547,00
-35 430,50
0,00
7 821,00
0,00
34 676,00
0,00
42 497,00
1 293 295,50
-91 150,50
1 202 145,00
-244 848,46
0,00
-244 848,46
0,00
25 040,50
25 040,50
-244 848,46
25 040,50
-219 807,96
-54 800,00
-551 800,00
-114 000,00
-319 465,04
-1 040 065,04
0,00
50 400,00
0,00
12 318,00
62 718,00
-54 800,00
-501 400,00
-114 000,00
-307 147,04
-977 347,04
-4 428,00
-1 935,00
0,00
7,00
-2 026,00
-8 382,00
4 428,00
-503,00
-2 552,00
-7,00
2 026,00
3 392,00
0,00
-2 438,00
-2 552,00
0,00
0,00
-4 990,00
-1 293 295,50
91 150,50
-1 202 145,00
0,00
0,00
0,00
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1110
Tennishallen från 1998
1119
Ack avskr. tennishallen
1120
Miljöprojekt 2011
1129
Ackumulerad avskrivning miljöprojekt 2011
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1510
Diverse fordringar
1630
Skattekonto
1790
Förutbetalda kostnader
1930
Bankkonto Sparbanken Skåne
1941
Riksgäldsspar 9880 05717715
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
Långfristiga skulder
2310
Sålda insatser
2340
Lån Sparbanken Skåne
2342
Lån Lunds Kommun
2343
Annuitetslån Lunds Kommun
S:a Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
2710
Personalens källskatt
2730
Skuld sociala avgifter
2850
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2940
Upplupna sociala avgifter
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***