Ladda ner pdf - Aktiespararna

G
utvecklar och
säljer enzymer för utveckling av biologiska
läkemedel och som
har unika värdefulla egenskaper.
Detta
gäller
i
synnerhet
antikroppar där bolagets smarta
enzymer exempelvis ger snabbare
och bättre anti-kroppsklyvning
jämfört med konkurrerande teknik.
Det möjliggör en premieprissättning och gör Genovis väl
rustade att gynnas av den växande
marknaden för nya antikroppsbehandlingar.
aldrig visat vinst men vi
bedömer att den underliggande
verksamheten kan bli lönsam inom
något år. Redan det fjärde kvartalet
2016 tror vi på svarta siffor. Det
utgör i så fall en milstolpe även om
det till viss del beror på engångseffekter. Sammantaget bedömer vi
dock att fasen med återkommande
finansieringsbehov kan vara över.
En hög bruttomarginal ger förutsättningar för god lönsamhet.
Genovis har vuxit med cirka 50
procent årligen sedan 2010 (om än
från låga nivåer). Vi ser möjlighet
till liknande tillväxttal även
framöver. Ett samarbete med jätten
Life
Technologies
breddar
sortimentet och vi spår att det ger
ett
tydligt
omsättningstillskott
redan i år. Genovis har redan
många av världens största läkemedelsbolag på kundlistan. I dagsläget används bolagets produkter i
preklinisk utveckling. Om och när
produkterna kan komma in i
kliniska tillämpningar ökar den
adresserbara marknaden väsentligt.
Samarbetet med Life Technologies
kan snabba på den processen.
således positiva förväntningar
vad gäller den operativa utvecklingen för Genovis framöver. Det
lär ge stöd även åt aktiekursen.
Jämfört med andra liknande bolag
har
Genovis
något
högre
värderingsmultiplar. I kombination
med andra värderingsansatser
indikerar det att aktien är ganska
fullvärderad i dagsläget. Det
begränsar kurspotentialen på kort
sikt och vi inleder därför vår
bevakning med Behåll.
Och
5
OMXS
GENOVIS
4
3
2
1
0
16-06-03
16-10-03
17-02-03
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg
10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet,
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden
och tidigare genomförda prestationer.
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är
högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella
bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och
tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också
väsentliga kriterier.
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets
finansiella ställning.
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i
form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag.
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses
ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas
i aktiekursen.
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett
företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen.
Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna
risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning
av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
Genovis utvecklar reagensverktyg för läkemedels- och bioteknikindustrierna i form av enzymer. Ett stort fokus ligger på analyser av
antikroppar, ett område som växer snabbare än läkemedelsmarknaden i
stort. Genovis produkter behöver inte genomgå kliniska prövningar och
har därför en helt annan och lägre riskprofil än läkemedelskandidater.
Bolaget har historiskt visat hög tillväxt. Kostnaderna har dock tyngts av
felsatsningar och patenttvister. Återkommande nyemissioner har urholkat
aktievärdet. Vi bedömer dock att Genovis närmar sig en fas med lönsam
tillväxt. Det finns förutsättningar för hög lönsamhet då bolagets unika
enzymer åtnjuter en premieprissättning.
Viktiga drivkrafter för vidare tillväxt är att bredda sortimentet och att
avancera i kundernas värdekedja in i klinisk användning. Ett nyligen
presenterat samarbete med Life Technologies inom antikroppskonjugat
kan ge en betydande injektion till tillväxten redan från innevarande år.
I viss mån har aktiemarknaden redan räknat in förbättrade utsikter.
Värderingen ligger förhållandevis högt jämfört med likande bolag sett till
vedertagna värderingsmultiplar. Det gör att vi i dagsläget vill se tydligare
bevis på att breddningen av produktsortimentet bär frukt innan vi antar
en mer positiv syn på aktien.
Genovis AB (Genovis eller bolaget) utvecklar och säljer enzymer som
används vid utveckling och analys av biologiska läkemedel. Bolaget förser
därmed bioteknik- och läkemedelsindustrin, och deras underleverantörer,
med verktyg för effektivare läkemedelsutveckling. Genovis produkter
används i dagsläget i preklinisk utveckling.
Genovis enzymer består av två huvudkategorier, proteaser och
gycosidaser. Dessa används för att klippa sönder proteiner respektive
sockermolekyler. Syftet är att karaktärisera och renodla egenskaper hos
proteiner. Genovis inriktar sig huvudsakligen mot antikroppar. En stor del
av de biologiska läkemedlen såväl på marknaden som under utveckling
utgörs just av antikroppsbaserade terapier.
Genovis utvecklar unika enzymer som marknadsförs under ett gemensamt
varumärke, SmartEnzymes. I dag har bolaget sju olika enzymprodukter
för användning inom utveckling och analys av biologiska läkemedel.
®
®
®
®
®
Fördelarna med Genovis enzymer är att de möjliggör snabbare analyser
med högre kvalitet än vad konkurrerande teknik kan erbjuda.
FabRICATOR är för närvarande bästsäljaren. Det klyver antikroppar i två
delar, ett F(ab’)2-fragment och ett Fc-fragment (se nedan), med mycket
hög precision. Konkurrerande enzymer är papain, pepsin och ficin. De
senare kräver dock, till skillnad från Genovis FabRICATOR, speciella
miljöer för att fungera. Det enzym som FabRICATOR bygger på, IdeS,
kommer från en bakterie som ofta förekommer i människa. IdeS fungerar
därför i milda, människoliknande miljöer vilket är en fördel inom Genovis
användningsområden.
Genovis bildades 1999. Initialt låg fokus på forskning och utveckling av
nanopartiklar för diagnostik och medicinsk avbildning, av exempelvis
tumörer.
2007 förvärvades en licens från Hansa Medical att använda Hansas
protein IdeS för biotekniska industriella tillämpningar. För det betalade
Genovis två miljoner kronor plus royalties till och med 2012. Genovis
förbjuds enligt avtalet med Hansa Medical att använda rättigheterna för
terapeutiska eller diagnostiska applikationer eller andra applikationer som
inte är biotekniska. Inledningsvis var det Genovis avsikt att använda IdeS
för att utveckla en egen målsökande teknik för att i kombination med
nanoteknik avbilda tumörer. Emellertid ändrades användningsområdet till
antikroppsklyvning.
IdeS-licensen blev grunden till enzymportföljen och till det som utgör
Genovis verksamhet idag. Under tiden har nanopartikelverksamheten, det
som alltså var bolagets ursprung, successivt skalats ned och avvecklats.
Detta med anledning av begränsade resurser och svårighet att hitta extern
finansiering för den vidare utvecklingen.
IdeS, eller ”Immunoglobulin G-degrading enzyme of Streptococcus
pyogenes”, är ett enzym med strikt specificitet för den vanliga
antikroppsklassen immunoglobulin G (IgG). Hansa Medical utvecklar
behandlingar som utnyttjar IdeS egenskap att specifikt och effektivt bryta
ned och inaktivera IgG. Detta för att behandla eller förebygga
sjukdomstillstånd där patogena IgG-antikroppar utgör en central del för
sjukdomsutvecklingen. IdeS unika antikroppsklyvande egenskaper gör att
enzymet inte enbart är användbart för behandling utan även i biotekniska
applikationer, vilket Genovis drar nytta av.
Det finns vidare även kopplingar till Hansa på ägarsidan. Hansa äger
drygt tio procent av kapitalet. I Hansas finansiella rapportering uppges
innehavet vara strategiskt. Hansa kom in som ägare 2012 och har
försvarat sin ägarandel i de företrädesemissioner som därefter genomförts.
Hansas patent för IdeS löper till 2022. Genovis har metodpatent för
glycosidasen IgGZERO på de viktigaste läkemedelsmarknaderna. Bolaget
har även ansökt om metodpatent för större delar av den övriga portföljen.
Biologiska läkemedel svarar för omkring en fjärdedel av den globala
läkemedelsförsäljningen mätt i värde, motsvarande omkring 200 miljarder
USD (Källa: EvaluatePharma, World Preview 2016). De kännetecknas
kanske framför allt av tillverkningsprocessen då de framställs i djurceller
eller i mikroorganismer som bakterier. Därmed skiljer sig biologiska
läkemedel från konventionella kemiskt tillverkade läkemedel. Exempel på
viktiga biologiska läkemedel är insulin och vacciner.
Behandlingar baserade på antikroppar utgör också en stor underkategori,
omkring 35 procent i värde, som växer snabbt (över tio procent årligen).
Dessa är intressanta för sjukdomsbehandlingar eftersom antikroppar
generellt är väl tolererade. Samtidigt är de mycket selektiva och därför
högst användbara för så kallade målstyrda terapier. Det är möjligt att
tillverka antikroppar för i stort sett alla mål på cellens yta. I många fall
verkar de genom att interagera med immunsystemet. Flera av världens
mest säljande läkemedel i värde räknat är antikroppsbaserade (några
exempel är Humira, Remicade, Avastin och Herceptin). Stora
behandlingsområden är cancer och autoimmuna sjukdomar.
För det närmaste årtiondet kan skönjas ett antal trender som antas driva
ökad användning av antikroppsbaserade terapier och därmed ett ökat
behov av analys med Genovis produkter. Det finns i första hand ett stort
antal nya terapier under utveckling och över 400 i klinisk fas. Marknaden
för biosimilarer, det vill säga kopior av redan godkända
antikroppsterapier, är därtill en relativt färsk och framväxande företeelse.
De innebär visserligen en utmaning för många läkemedelsbolag i form av
prispress, dock kan underleverantörer som Genovis indirekt gynnas av
potentiellt ökad användning och högre förskrivningsvolymer. Vidare är
nya generationer av antikroppsläkemedel som exempelvis
antikroppskonjugat en intressant potentiell drivkraft för Genovis. Detta
eftersom det handlar om att modifiera antikroppar och länka dessa till
olika aktiva substanser och läkemedel (som exempel cellgifter) för att
möjliggöra mer effektiva målstyrda terapier. Vid framtagandet av
antikroppskonjugat är glycosidasernas förmåga att tvätta antikroppen från
oönskade sockermolekyler en användbar egenskap.
Antikroppar kallas även Immunoglobulin. De är lösliga receptorer som
bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter, även kallade för Bceller. De används av kroppens immunsystem för att upptäcka och
identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter.
Antikroppens funktion är att binda sig till specifika ytmolekyler,
antikroppens antigener, på dessa smittämnen och på så sätt göra det
möjligt för andra vita blodkroppar och komplementproteiner att eliminera
dem från kroppen. Finns detta antigen närvarande, stimuleras kroppen att
producera mer av antikroppen.
En antikropp består av fyra polypeptidkedjor, två identiska så kallade.
tunga kedjor (”heavy chains”) och två identiska så kallade lätta kedjor
(”light chains”), som binds samman av disulfidbryggor. Hela antikroppsmolekylen har formen av ett Y. När en antikropp binder till ett
antigen sker det strukturella förändringar i antikroppens "klyka" som kan
ge olika effekter. Det finns fem huvudklasser (och några underklasser).
Huvudklasserna kallas för IgM, IgG, IgA, IgD och IgE. IgG är den
dominerande klassen i människokroppen (cirka 75 procent). IgG är den
enda antikropp som kan gå igenom moderkakan och är därmed
avgörande för immunförsvaret hos nyfödda.
Enzymer, som de som Genovis tillhandahåller, kan användes för att dela
upp antikroppar i olika segment. Det är ofta intressant att separera de
antigenbindande regionerna av lätta kedjor, som kallas F(ab´)2, Fab, Fab´
och Fv, från delarna bestående av tunga kedjor (Fc). Fragmentering ger
många fördelar vid framställning av reagens i from av ökad sensitivitet och
specificitet vid analyser.
I dagsläget använder kunderna Genovis produkter i preklinisk utveckling
främst för att karaktärisera proteiner och antikroppar. Det innebär studier
av antikropparnas bindande egenskaper (affinitet och specificitet), deras
koncentration och klassbestämning. Genovis enzymer används i
kombination med tekniker som masspektrometri och högupplösande
vätskekromatografi. Den absoluta majoriteten av kunderna är industriella
medan en mindre del utgörs av akademin. Exempel på kunder är Pfizer,
Genentech, Amgen, Novartis, FDA och Sigma-Aldrich.
Genovis strategi är att komma in på fler och bredare
användningsområden. Prioritet ligger på:
• processer för att utveckla produktionsprotokoll för läkemedel som är på
väg in i klinisk utveckling
• kvalitetskontroll under kommersiell produktion av läkemedel
• processer för att ta fram större mängder av antikroppsfragment
• screeningprocesser med stort antal analyser per projekt
Genovis refererar till marknadsuppskattningar av analysföretaget
MarketsandMarkets som anger marknaden till drygt 300 miljoner USD.
Tillväxten bedöms ligga på omkring tio procent årligen. Huvuddelen av
marknaden finns inom klinisk utveckling, det vill säga när en läkemedelskandidat används i människa. Genovis har en mycket blygsam
marknadsandel i dagsläget och om och när bolagets enzymer kan komma
in i klinisk användning ökar marknadspotentialen omkring tio gånger.
Genovis har som mål att växa 25 procent per år under 2016 till 2018. En
viktig komponent handlar om att bredda produktportföljen. Ett exempel
är GlyClick (se nedan) som väntas lanseras under andra kvartalet. På
längre sikt handlar det som sagt som ovan nämnts att komma in i klinisk
användning.
Under hösten offentliggjordes ett samarbete med Life Technologies (som
är en del av giganten Thermo Fisher) avseende en ny produkt för
märkning av antikroppar. Den går under namnet GlyCLICK och är en
kombination av Genovis enzym GlycINATOR® och Life Technologies
märkningsprodukter SiteCLICK™. Användningsområden är i första hand
avbildning i preklinisk utveckling och för utveckling av läkemedel
baserade på antikroppskonjugat. Det är här av stor betydelse att kunna
identifiera antikroppar. Grovt förenklat så ”tvättar” GlycINATOR®
antikroppen för att den därefter ska kunna märkas på ett robust sätt med
SiteCLICK™. På så sätt skapas en form av antikroppskonjugat.
GlyCLICK innebär ett komplement till sortimentet av gycosidaser och att
Genovis kan paketera dessa på ett mer kundanpassat sätt. Marknaden för
reagens för preklinisk avbildning skattas till 500 miljoner USD. På sikt ser
Genovis även möjligheter inom klinisk applikation som diagnostik och
utveckling av antikroppsläkemedel framför allt antikroppskonjugat.
Något pris på GlyCLICK har ännu inte aviserats. Ett SiteClick™ kit från
Thermo Fisher för antikroppsmärkning kostar dock 4 000 till 5 000
kronor för 100 mikrogram antikroppar (vilket benämns 100 ”units”). Det
är tydligt över unitpriset för GlyCINATOR® (motsvarande 3 900 kronor
för 2 000 units). Det tyder på ett högt försäljningsvärde för GlyCLICK och
att produkten kan tydligt påverka omsättningen.
Genovis har hittills inte redovisat någon vinst. Försäljningen har dock
vuxit med i genomsnitt över 50 procent per år mellan 2010 och 2015 (om
än från låga nivåer). Efter 2014 togs distributionen över till i största delen
egen regi vilket ökade omsättningen och bruttomarginalen. USA har vuxit
till att bli bolagets största geografiska marknad och Genovis har ett
dotterbolag på den amerikanska ostkusten. Genovis särredovisar inte
försäljning per produkt. Vad vi förstår står dock ingen produkt i dagsläget
för mer än halva försäljningen, men FabRICATOR® är enskilt störst.
Antalet produkter har vuxit från två stycken 2008 till snart åtta
(medräknat GlyCLICK) vilket gett skjuts åt försäljningen. Kostnadssidan
har tyngts av den nu mer avvecklade nanopartikelverksamheten som
aldrig generade några intäkter (förutom forskningsstöd). Därtill har
Genovis varit inblandad i en tvist där bolaget stämt en amerikansk
konkurrent, Promega, för patentintrång. Vi uppskattar att kostnader för
processen har under 2015 och 2016 har uppgått till cirka 20 miljoner
kronor. Större delen ersätts via försäkringar, dock med en viss
eftersläpning. Promega och Genovis förlikades förra året. Enligt
uppgörelsen ska Genovis erhålla en icke offentliggjord royalty från
Promegas försäljning av IdeS-enzymer.
Reagenstillverkare har generellt höga marginaler och vi ser liknande
förutsättningar för Genovis. I dagsläget ligger bolagets bruttomarginal på
80 till 90 procent. Med en hög bruttomarginal, god tillväxt och minskade
omkostnader ser Genovis ut att vara på väg mot ett läge där bolaget kan
visa svarta siffror. Inräknat trolig återstående försäkringsersättning för
tvisten med Promega kan det ske redan fjärde kvartalet 2016. Även om
det är en engångseffekt så är det en positiv signal. I vårt huvudscenario
räknar vi med att Genovis kan visa vinst för den underliggande
verksamheten någon gång under 2017 till 2018.
Förutsättningarna inför 2017 är intressanta med lanseringen av GlyCLICK
som en nyckelfaktor. Prissättningen av GlyCLICK har som sagt inte
offentliggjorts ännu. Baserat på hur Lifes produkt SiteClick™ prissätts
bedömer vi dock att GlyCLICK bör ge ett betydande tillskott till
försäljningen. Med en stor del tredjepartsinnehåll från Life är det troligen
rimligt att räkna med lägre bruttomarginal än för Genovis befintliga
produktsortiment. I absoluta termer bör dock GlyCLICK kunna ge ett
mycket intressant täckningsbidrag.
Vi räknar med att avslutningen av 2016 var stark med extra draghjälp från
en stark dollar. Under 2017 och 2018 spår vi att tillväxten kan ta
ytterligare fart. Detta framför allt som en följd av lanseringen av
GlyCLICK. Vi har räknat med en försäljningsökning på drygt 40 procent
under innevarande år. Under perioden 2018 till 2021 har vi räknat med
att tillväxten successivt taktar ned från 43 procent till femton procent.
Vi ser en stor operationell hävstång vid ökade försäljningsvolymer med
hänsyn till den höga bruttomarginalen och en förhållandevis begränsad
kostnadsmassa. Vi bedömer att en rörelsemarginal på över 20 procent är
inom räckhåll på några års sikt. Det är den nivå där större och mer mogna
bolag i branschen ligger.
Patentet för IdeS löper till 2022. Tvisten med Promega visar att det finns
konkurrenter som är villiga att utmana Genovis inom IdeS-baserade
enzymer. Även om mycket kan hända på produktsidan fram till 2022 så
grumlar patentutgången utsikterna på lång sikt. På lång sikt (efter 2026)
har vi räknat med en tillväxt på tre procent.
För att värdera Genovis har vi använt oss tre olika angreppssätt. I första
hand har vi använt en kassaflödesmodell, i andra hand relativvärdering.
Dessutom har vi använt multiplar vid förvärv av liknande bolag. Vår
föredragna värderingsmodell baserad på riskjusterade diskonterande
framtida kassaflöden.
Som utgångspunkt har vi en explicit prognosperiod till och med år 2026.
Därefter har vi beräknat ett slutvärde baserat på långsiktiga tillväxt- och
marginalantaganden. Vi har räknat med en genomsnittlig omsättningstillväxt på knappt sjutton procent under prognosperioden. Som nämns
ovan har vi räknat med att
upp till 25 procent till
följd av högre volymer från breddat produktutbud.
Långsiktigt har vi i basscenariot räknat med en tillväxt på tre procent och
en rörelsemarginal på 20 procent. Det motiveras av osäkerhet för tillväxtoch lönsamhetsutsikterna givet patentutgången för IdeS-enzymet. Vi har
räknat med en riskpremie på 10,4 procent baserat på en antagen
marknadsriskpremie på 6,5 procent plus ett mikrobolagstillägg på 2,9
procent (Källa: PwCs Riskpremiestudien 2016). I tabellen nedan sammanfattar vi våra antaganden för värderingen baserad på diskonterade
prognostiserade kassaflöden.
Vår värderingsmodell ger ett motiverat aktieägarvärde på cirka 2,6 kronor
per aktie.
Nedan följer en känslighetsanalys för vår värderingsmodell med den
långsiktig tillväxt på x-axeln och WACC på y-axeln. Högre långsiktiga
antaganden om tillväxt skulle inte förvånande lyfta det motiverade värdet i
vår modell. Med ett höjt antagande om långsiktig tillväxt till fem procent,
och oförändrad WACC, stiger motiverat värde till 3,6 kronor per aktie. Ett
högre långsiktigt tillväxtantagande skulle kunna motiveras om Genovis
exempelvis skulle komma in i ett större kliniskt projekt. Det kan ge
gynnsamma inlåsningseffekter för Genovis då bolagets produkter av
regulatoriska skäl knyts till tillverkningen av en läkemedelskandidat.
Genovis har namngett ett antal konkurrenter i den finansiella
rapporteringen. Här finns ett antal onoterade bolag som New England
Biolabs, Promega och Prozyme. Nedan listar vi ett antal noterade bolag
som i viss mån är jämförbara med Genovis. I nästan samtliga fall rör det
sig om större ”Life Science”-koncerner som också är verksamma inom
områden som skiljer sig väsentligt från Genovis inriktning. Här finns
exempelvis Thermo Fisher som både är konkurrent och partner till
Genovis.
Mot bakgrund av att Genovis ännu inte visar vinst ger vinstbaserade
värderingsmultiplar ingen vägledning i dagsläget. Av jämförelsen att döma
värderas dock Genovis relativt sett något högt räknat på företagsvärde i
förhållande till försäljning. Premien ligger på 11 procent i jämförelse med
snittet. En prissättning enligt genomsnittsvärdet motsvarar omkring 2,4
kronor per aktie.
För att komplettera analysen har vi även studerat hur reagensbolag har
värderats i samband med förvärv. Vi håller det inte för osannolikt att
Genovis på sikt kan slukas av en större konkurrent och det gör det
relevant att studera affärer i sektorn.
Baserat på urvalet ovan beräknar vi en median för förvärvsmultipel i form
av företagsvärde i förhållande till försäljning (EV/Sales) på 5,3. Med
utgångspunkt i vår prognos för försäljning för 2017 motsvarar det ett
motiverat företagsvärde på 134 miljoner för Genovis. Justerat för
beräknad nettokassa kan det översättas till ett börsvärde på 142 miljoner
kronor eller 2,57 kronor per aktie. Om vi blickar lite längre fram och
använder samma multiplar för vår försäljningsprognos för 2018, när vi
bedömer att försäljningen från GlyClick tagit fart på allvar, skulle det
motsvara en kurs på 3,6 kronor per aktie.
Våra värderingsansatser ger ett spann vad gäller motiverat värde på
mellan 2,4 kronor och 2,6 kronor per aktie. Vår föredragna värderingsansats, DCF-värdering, renderar ett värde på 2,6 kronor per aktie.
Vi ser goda förutsättningar för ett positivt nyhetsflöde och det uppväger i
viss mån en i våra ögon något hög värdering. På sikt är klinisk användning
troligen en nyckelfaktor för tillväxtutsikterna. Det skulle kunna motivera
höjda antaganden och ett högre motiverat värde.
Mikael Lönn är den klart störste ägaren med 22,6 procent av kapitalet.
Han är läkare och har lång erfarenhet som befattningshavare och ägare av
verksamheter inom hälso- och sjukvård. Han har en portfölj av bolag
inom hälsovårdssektorn som förutom Genovis inkluderar bland annat
Alligator Bioscience och Vicore. Lönn kom in i Genovis 2011 via ett
aktiebyte med tidigare storägaren (numera framlidne) Bo Håkansson.
Hansa Medical är en betydande ägare med drygt tio procent av kapitalet.
Som nämnts ovan finns det sedan 2007 ett samarbete där Genovis har en
licens att använda Hansas enzymer för biotekniska applikationer. Hansa
har offentligt uppgett att ägandet är strategiskt. Det är svårt att bedöma
Hansas långsiktiga avsikter. Det finns dock troligen ett intresse för Hansa
att ha inblick i den utveckling som Genovis bedriver för IdeS.
Fredrik Olsson är Vd och har arbetat i Genovis sedan 2002.Olsson
tillträdde på posten i maj 2015. Dessförinnan var han vice VD. Enligt
hemsidan uppgår ägandet till 36 296 aktier och 90 000 teckningsoptioner.
Mårten Winge valdes in i styrelsen och tillträdde som ordförande i maj
2016. Han har lång erfarenhet från Life Science industrin från exempelvis
Pharmacia och Pyrosequencing (Biotage). Winge är VD för Medical
Vision AB.
I samband med senaste bolagsstämman lämnade tidigare ordföranden och
tillika grundaren av bolaget Sarah Fredriksson styrelsen.
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl
Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser.
Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities
bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera
informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas
som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst
finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan
person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska
inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som
orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys.
Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar
och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker.
Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en
indikation för framtida avkastning.
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i
Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States
Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana
personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska
personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller
författning.
Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål
för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende.