verksamhetsplan - Skånes Ornitologiska Förening

VERKSAMHETSPLAN
2016-2019
Skånes Ornitologiska Förening
Tillägg markeras efter respektive huvudgrupp
Syfte
Skånes Ornitologiska Förening, SkOF, för fåglarnas talan. Föreningen följer hur bestånden utvecklas
och hur fåglarna mår. Medlemmarnas inventeringar av olika slag är viktiga redskap i detta arbete.
Skånes Ornitologiska Förening bevakar fåglarnas intresse genom att vara remissinstans. Det gäller
yttranden till myndigheter om vindkraftverk, vägar, täkter, stadsplanering, skyddsjakt mm.
Skånes Ornitologiska Förening är huvudman för Falsterbo Fågelstation, som bedriver flyttfågelstudier
och miljöövervakning i samarbete med Lunds universitet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne
m.fl. Guidningar och annat publikt arbete är också viktiga inslag i fågelstationens verksamhet.
Skånes Ornitologiska Förening ger årligen ut fyra nummer av medlemstidskriften ANSER.
Februari 2017; SkOF antar ”SOF-BirdLifes policy för uppspelning av fågelläten”.
Organisation
Föreningen organiserar sin verksamhet kring styrelsen med 15 ledamöter, arbetande kommittéer,
lokalklubbar och kommunornitologer.
SkOF ska också
x stärka banden mellan föreningen och lokalklubbarna genom att;
- bjuda in till årliga ordförandeträffar.
- sammanställa och distribuera minst fyra kontaktblad, Kommunornitologen, per år till
lokalklubbarna och kommunornitologerna.
- bjuda in lokalklubbarna och kommunornitologerna till en gemensam träff per år genom
Forsknings- och Fågelskyddskommittén.
x på olika sätt uppmuntra ungdomsverksamheten genom att;
- erbjuda gratis guidning med fokus på fågelflyttning och ringmärkning vid Falsterbo
Fågelstation för ungdomar (<25 år). Guidningarna bokas via formulär och SkOF står för
avgiften. Skolklasser är undantagna erbjudandet.
- erbjuda efter ansökan ett ekonomiskt verksamhetsbidrag motsvarande max 10 000:-/år
och grupp för att uppmuntra ungdomars fågelskådande genom t.ex.
exkursionsverksamhet eller lägerverksamhet. Bidraget bör, där det är möjligt, sökas via
lokalklubbarna. Skolklasser är undantagna erbjudandet.
x under perioden utveckla och modernisera föreningens hemsida.
x uppmuntra och uppmärksamma fågelskyddsarbetet i Skåne genom;
A. Föreningens hederspris Fågel Oscar ”att utdelas till personer, föreningar, myndigheter
etc. som på ett förtjänstfullt sätt verkat för skydd och vård av den skånska fågelfaunan”.
B. Gåsapriset – Gåsakarl alt. Gåsamor. En hedersutmärkelse som ges till enskild för berömvärd insats för de skånska fåglarna. Visat civilkurage och okuvlig entusiasm premieras särskilt.
April 2017; styrelsen beslutar att införa och beskriva hederspriserna/utmärkelserna i
verksamhetsplanen.
Falsterbokommittén ska
x utveckla, planera och utvärdera forskningsprojekt vid fågelstationen bl.a. genom att;
- upprätta en forskningsprofil för fågelstationen.
- utveckla det nationella och internationella samarbetet.
- planera för modernisering av de digitala verksamheterna.
- sträva efter säker ekonomisk grund.
- arbeta för att erhålla ett kontrakt med Vellinge kommun angående fyrdungen.
Redaktionskommittén för ANSER ska
x vidga kännedomen om och skapa bättre levnadsbetingelser för den skånska fågelfaunan
samt sprida intresse för ornitologi och naturvård genom att;
- ge ut fyra nummer av tidskriften ANSER per år.
- rapportera om aktuella inventeringar och undersökningar som görs kring den skånska
fågelfaunan.
- erbjuda lokalklubbar, kommunornitologer och andra anknutna grupper eller personer
plats i tidskriften.
- tidskriften ska innehålla texter som belyser hot om miljö och fåglar men även texter som
lyfter fram det lustfyllda och fascinerande i ornitologin.
Regionala rapportkommittén i Skåne, RRK, ska
x med ett regionalt perspektiv kvalitetssäkra och sammanställa betydelsefulla uppgifter från
sitt rapportområde genom att årligen;
- ombesörja administrationen i Artportalen, fågelsektionen, för observationer och lokaler
inom rapportområdet.
- kvalitetssäkra observationer av sällsynta och/eller svårbestämda taxa i rapportområdet.
- aktivt medverka vid och ansvara för utgivningen av den årliga rapporten Fåglar i Skåne,
FiSk. Rapporten ska innehålla de intressantaste observationerna från landskapet under
det gångna året.
Forsknings- och fågelskyddskommittén ska
x övervaka och värna Skånes fågelfauna samt initiera, samordna, genomföra och redovisa olika
inventeringsuppdrag. Kommittén ska även stimulera och uppmuntra amatörforskning, olika
skyddsarbeten och enskilda projekt. Detta genomföres bland annat genom att;
- ta fram en lista på ämnesområden som kommittén och SkOF behöver förkovra sig i.
- engagera sig i genomförandet av sjöfågelinventeringen med start 2016 tillsammans med
SOF- BirdLife och Svensk fågeltaxering.
- särskilt sörja för den regionala rapporteringen och administrationen av rödlistade taxa
samt för taxa upptagna på EU:s direktivlistor.
- planera för ett eget inventeringsuppdrag med start 2017.
Gruppen för Falsterbo Bird Show ska
x tillsammans med SOF-BirdLife, SkOF och Vellinge Kommun arrangera Falsterbo Bird Show
första helgen i september varje år. Söndagen sammanfaller med Bivråkens Dag, som var
föregångare till arrangemanget. Ambitionen är att sprida intresse för och nyfikenhet på
fåglarnas liv och leverne genom att;
- delta i organisering och genomförandet av Falsterbo Bird Show.
- bland annat anordna guidningar, utställningar, skol-/barnverksamhet samt föredrag om
fåglar under Falsterbo Bird Show.
Februari 2017; Från och med hösten 2017 kommer SkOF att presentera sin verksamhet på
mässområdet i en väl synlig monter.
Programkommittén ska
x uppmuntra och utveckla fågelskådandet i regionen genom att;
- anordna inneträffar/föreläsningar under vår- och höstterminerna.
- ordna exkursioner, målgruppsinriktade sådana, för att inte skapa intressekonflikter med
lokalklubbarna.
- arrangera Vinterfågelsafari årligen den tredje lördagen i januari samt lagtävlingen Tag
Plats årligen i början av maj.
- planera för och medverka vid SkOF:s årsmöte.
Februari 2017; Kommittén kommer att överlämna reseansvaret till Resekommittén.
Resekommittén ska
x göra det möjligt för föreningens medlemmar att möta nya kulturer och miljöer, såväl inom
som utanför Sveriges gränser, genom att;
- arrangera 2-4 resor per år.
- ansvara för att resorna planeras och genomföres tillsammans med externa
researrangörer.
Februari 2017; Kommittén är nybildad och kommer att påbörja sitt arbete detta
verksamhetsår.