Bokslutskommuniké 1 januari

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
Koncernrapport
17 februari 2017
OKTOBER - DECEMBER
Q4 2016
(jämfört med samma period föregående år)
• Nettoomsättningen ökade 6% till 12,1 (11,4) MSEK.
• Rörelseresultatet minskade 43% till 0,7 (1,2) MSEK.
• Rörelsemarginalen minskade till 5,6% (10,5).
• Resultat efter skatt minskade 59% till 0,3 (0,8) MSEK.
• Resultat per aktie minskade 59% till 0,02 (0,04) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 2,4 (3,8) MSEK.
+6%
Omsättningstillväxt
JANUARI - DECEMBER
+5,6%
• Nettoomsättningen ökade 1,5% till 41,4 (40,8) MSEK.
• Rörelseresultatet minskade till 0 (3,5) MSEK.
• Rörelsemarginalen minskade till 0% (8,6).
• Resultat efter skatt minskade till 0 (2,6) MSEK.
• Resultat per aktie minskade till 0 SEK (0,12) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 3,8 (5,5) MSEK.
Rörelsemarginal
(jämfört med samma period föregående år)
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016
NetJobs förvärvade 18,6% av aktierna i Onrec AB och
äger nu 100% av aktierna och rösterna.
Okt - dec 2016
Resultattillväxt per
aktie
Utfall övergripande finansiellt mål 2016
NetJobs förväntade sig under 2016 en positiv
omsättningstillväxt med tydligt förbättrad lönsamhet.
Omsättningstillväxten blev 1,5% och rörelseresultatet
minskade till 0 MSEK.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 0 SEK (0,10) per
aktie.
Intäkter per marknad
-59%
Utsikter 2017
Bolaget förväntar sig en positiv omsättningstillväxt
samt en tydligt förbättrad lönsamhet.
Okt - dec 2015
∆
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
∆
Sverige
7 851
6 651
+ 18%
26 841
25 058
+ 7%
Tyskland
4 098
4 563
- 10%
13 807
15 505
- 11%
Techjobs
0
13
- 100%
0
-91
n/a
139
169
- 18%
775
302
+ 157%
Övriga
Koncernen
Nettoomsättning, MSEK
Okt - dec 2016
Okt - dec 2015
∆
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
∆
12,1
11,4
+ 6%
41,4
40,8
+ 2%
Rörelseresultat, MSEK (EBIT)
0,7
1,2
- 43%
0,0
3,5
n/a
Rörelsemarginal, % (EBIT)
5,6
10,5
- 46%
0,0
8,6
n/a
Resultat efter skatt, MSEK
0,3
0,8
- 59%
-0,1
2,6
n/a
0,02
0,04
- 59%
0,00
0,12
n/a
Resultat per aktie, SEK
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
2
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
VD-kommentar
Under det sista kvartalet ökade nettoomsättningen till 12,1 (11,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande
verksamheten minskade under perioden till 2,4 (3,8) MSEK. Tyskland minskade med -10% jämfört med
samma period föregående år. Det är en besvikelse att vi minskar i Tyskland. På den svenska marknaden
ökade vi med 18% mot samma period. På helåret ökade nettoomsättningen med blygsamma 1,5% till 41,4
(40,8) MSEK och rörelseresultatet minskade till 0 MSEK från föregående års 3,5 MSEK. Förutom ett tydligt
fokus på tillväxt framåt måste vi säkerställa en lönsam tillväxt.
Arbetet med att lansera vår nya plattform fortgår. Jag kommer återkomma med lansering och
varumärkesstrategi under året. Detta är något som vi ser fram emot med spänning och som kommer att
innebära ett otroligt lyft för våra kunder och användare. Vidare kommer det göra oss mer flexibla att kunna
implementera nya produkter som ska stärka vårt erbjudande och långsiktiga arbete med våra kunder.
Vi har under året fortsatt att bygga värde i Techjobs.com i form av organisk trafik.
Under 2017 kommer vi att fortsätta arbeta med att öka andelen återkommande intäkter och bredda vårt
erbjudande samt stärka våra kundrelationer. Insatser med att komma närmare kunden och kunna erbjuda
bättre lösningar har påbörjats och det kommer jag återkomma till längre fram.
För att kunna ta kliv framåt har vi påbörjat ett arbete som syftar till att tydliggöra vår mission, mål och
strategi. Ett oerhört viktigt arbete som kommer supportera, ge riktning och vara en viktig del i att vi når våra
mål.
Vi kommer jobba mot våra långsiktiga finansiella mål som är att öka resultatet per aktie om minst 20% per år
samt att nå en rörelsemarginal om 35%
VD, Johan Hultgren
5 kvartal i sammandrag
TSEK
Nettoomsättning, TSEK
2016 Q4
2016 Q3
12 088
2016 Q2
7 255
2016 Q1
11 156
2015 Q4
10 924
11 396
Tillväxt, jmfr motsv period fg år, %
6
-17
20
-4
0
Personalkostnader
0
-5 596
-6 974
-6 709
-6 538
-3 151
-2 681
-3 801
-3 362
-3 402
-289
-280
-304
-307
-263
Rörelseresultat
680
-1 302
77
546
1 193
Rörelsemarginal, %
5,6
-17,9
0,7
5,0
10,5
Resultat efter skatt, TSEK
348
-1 141
295
415
846
Resultat per aktie, SEK
0,02
-0,05
0,01
0,02
0,04
50
61
57
64
62
1 405
1 405
4 992
4 957
5 399
29
34
39
40
38
Övriga kostnader
Avskrivningar
Soliditet, %
Nettokassa, TSEK
Genomsnittligt antal säljare
Kommentarer till rapportperioden
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
3
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Koncernen
Samtliga jämförelsesiffror avser koncernen. Koncernen består av moderbolaget NetJobs Group AB, de
helägda dotterbolagen NetJobs Germany GmbH, Onrec AB och Hotell och Restaurang Bemanning Sverige AB.
Oktober - december 2016
Nettoomsättning
Bolagets nettoomsättning blev under perioden 12,1 (11,4) MSEK. Nettoomsättningen är hänförlig till
bolagets sajtnätverk i huvudsakligen Sverige och Tyskland samt till dotterbolaget Hotell & Restaurang
Bemanning Sverige AB. Fördelningen mellan marknaderna framgår nedan:
Intäkter per marknad
Okt - dec 2016
Okt - dec 2015
∆
Sverige
7 851
6 651
+ 18%
Tyskland
4 098
4 563
- 10%
Techjobs
0
13
- 100%
139
169
- 18%
Övriga
Resultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,7 (1,2) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (10,5).
Resultatet före skatt uppgick till 0,7 (1,2) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (0,8) MSEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 2,6 (3,8) MSEK.
Investeringar
Periodens investeringar om 1,6 (2,2) MSEK avser dels förvärvet av resterande aktier i dotterbolaget Onrec AB
samt även investeringar avseende en ny teknisk plattform som ska implementeras under Q1 2017. Slutligen
avser en del investeringar i materiella anläggningstillgångar till det nya kontoret.
Händelser under fjärde kvartalet
NetJobs har utnyttjat optionsavtalet gällande köp av 18,6% av aktierna i Onrec AB från Mattias Olsson.
Bolaget äger nu 100% av aktierna i Onrec AB.
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
4
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Januari - december 2016
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning har under perioden ökat med 1,5% till 41,4 (40,8) MSEK. Nettoomsättningen är
hänförlig till bolagets sajtnätverk i huvudsakligen Sverige och Tyskland samt till dotterbolagen Hotell &
Restaurang Bemanning Sverige AB och Onrec AB. Fördelningen mellan marknaderna framgår nedan:
Intäkter per marknad
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
∆
Sverige
26 841
25 058
+ 7%
Tyskland
13 807
15 505
- 11%
Techjobs
0
-91
n/a
775
302
+ 157%
Övriga
Resultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0 (3,5) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till 0,0% (8,6).
Resultatet före skatt uppgick till 0 (3,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -0,1 (2,6) MSEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2,0 (5,5) MSEK.
Investeringar
Periodens investeringar om 2,3 (2,8) MSEK avser dels förvärvet av resterande aktier i dotterbolaget Onrec AB
samt även investeringar avseende en ny teknisk plattform som ska implementeras under Q1 2017. Slutligen
avser en del investeringar i materiella anläggningstillgångar till det nya kontoret.
Rörelseresultat per kvartal
Nettoomsättning per kvartal
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
20 000
10 000
0
0,11
0,06
0,01
-0,04
-0,09
Rörelseresultat rullande 12
mån
40 000
30 000
0,16
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
-1 000
-1 500
Nettoomsättning rullande 12 mån
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
Resultat per aktie och kvartal
Resultat per aktie rullande 12
mån
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
5
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2016 till 3,1 (6,4) MSEK. Koncernen hade per
årsskiftet räntebärande skulder om 0,7 MSEK (0,9), varför koncernens nettokassa uppgick till 2,4 (5,4) MSEK.
Därutöver har moderbolaget en outnyttjad checkkredit om 2,0 MSEK. Det egna kapitalet uppgick per 31
december 2016 till 8,3 (10,9) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 50% (62).
Aktien
Antal aktieägare uppgick den 31 december 2016 till 561, vilket är en minskning med 11 aktieägare (-2%)
sedan den 31 december 2015. Högsta stängningskurs under perioden var 3,09 SEK och lägsta stängningskurs
var 1,24 SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Avanza
Bank.
Medarbetare
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under perioden till 50 (49). Vid utgången av perioden uppgick
antalet medarbetare till 50 (51), varav 16 (9) ingick i ledning, administration och ekonomi.
Utdelningspolicy
Styrelsen beslutade föregående år att återgå till tidigare utdelningspolicy som innebär att minst 70% av
resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital.
Styrelsens intentioner är att ge ägarna i NetJobs Group AB en god direktavkastning samt
skapa förutsättningar för att investera i verksamheten. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas
bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning samt kapitalstruktur.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 0 SEK (0,10) per aktie.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Ledningen har upplevt en fortsatt stark konkurrens på framför allt den svenska marknaden. Koncernen
påverkas av hur konjunkturen och därmed även arbetsmarknaden förändras. Vid en vikande konjunktur
kommer sannolikt efterfrågan på personal att sjunka och därmed även antalet platsannonser. En framtida
tillväxt och expansion kan leda till påfrestningar på koncernens personal, infrastruktur och likviditet.
Årsstämma
Årsstämman för verksamhetsåret 2016 kommer att hållas 10 maj 2017, kl 17 i moderbolagets lokaler på
Linnégatan 87B i Stockholm. Årsredovisningen för 2016 kommer att finnas tillgänglig den 7 april 2017 på
bolagets kontor samt dess hemsida.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. Koncernen och
moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3), Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är
oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisning av intäkter
Annonsintäkter intäktsförs vid fullgjord leverans då inga väsentliga förpliktelser återstår efter
leveransdatum. Rekryteringslösningar i form av årsavtal intäktsförs i samband med uppstart av avtalet då
företagets huvudsakliga arbete och kostnad för uppfyllande av leverans sker i startskedet.
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
6
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Offentliggörande av rapport
Denna rapport har offentliggjorts den 17 februari 2017 kl 09:30. Rapporten publiceras samtidigt på bolagets
hemsida.
Kommande rapporttillfällen


Årsredovisning 2016: 7 april 2017
Delårsrapport första kvartalet 2017: 10 maj 2017
NetJobs Group AB (publ)
Bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Stockholm den 17 februari 2017
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
Johan Hultgren, VD, 08-678 74 20
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
7
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Resultaträkning koncernen
TSEK
Okt - dec 2016
Okt - dec 2015
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
12 088
11 396
41 423
40 773
Summa rörelsens intäkter
12 088
11 396
41 423
40 773
Övriga externa kostnader
-3 151
-3 402
-12 995
-11 981
Personalkostnader
-7 968
-6 538
-27 247
-24 227
-289
-263
-1 180
-1 070
-11 408
-10 203
-41 422
-37 278
680
1 193
1
3 495
-35
1
4
4
15
-15
-33
-67
Summa finansiella poster
-20
-14
-29
-63
Resultat före skatt
660
1 179
-28
3 432
-301
190
-101
-393
Uppskjuten skatt
-11
-523
46
-466
Periodens resultat
348
846
-83
2 573
304
843
-83
2 570
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Aktuell skatt
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
44
3
0
3
Periodens resultat
348
846
-83
2 573
Resultat per aktie, SEK
0,02
0,04
0,00
0,12
Genomsnittligt antal aktier, miljoner
21
21
21
21
Antal aktier vid periodens utgång, miljoner
21
21
21
21
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
8
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Balansräkning koncernen
TSEK
31 december 2016
31 december 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
4 524
3 604
Kundstock
492
840
Goodwill
126
214
Inventarier
626
364
Deposition
500
0
Uppskjuten skattefordran
774
804
7 042
5 826
5 309
3 998
0
0
Övriga kortfristiga fordringar
1 328
1 249
Likvida medel
3 095
6 375
Summa omsättningstillgångar
9 732
11 622
16 774
17 448
8 321
10 897
0
27
111
187
400
688
Låneskulder (kf del)
288
288
Leverantörsskulder
1 502
784
244
199
Övriga kortfristiga skulder
5 908
4 378
Summa kortfristiga skulder
7 942
5 649
Summa skulder och avsättningar
8 453
6 524
16 774
17 448
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Skattefordringar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Minoritetsintressen
Avsättningar för uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Låneskulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Förändring i Eget kapital koncernen
TSEK
Jan - Dec 2016
Jan - Dec 2015
Eget kapital, ingående balans
10 897
10 537
Utdelning
-2 075
-2 075
-473
0
55
-111
Minoritetsintresse
0
-27
Periodens resultat
-83
2 573
8 321
10 897
Köpt minoritetsintresse
Valutadifferens avs utländska dotterföretag
Summa eget kapital vid periodens slut
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
9
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Kassaflödesanalys koncernen
TSEK
Okt - dec 2016
Okt - dec 2015
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
Den löpande verksamheten
Periodens resultat
348
846
-83
2 573
11
-19
-46
-76
Avskrivningar
289
263
1 180
1 070
Summa tillförda medel
648
1 090
1 051
3 567
-1 351
1 633
-1 391
2 337
Förändring kortfristiga skulder
3 321
1 043
2 352
-406
Summa förändring i rörelsekapital
1 970
2 676
961
1 931
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2 618
3 766
2 012
5 498
Förvärv av immateriella tillgångar
-798
-2 169
-1 446
-2 655
Förvärv av koncernföretag
-500
0
-500
0
0
0
0
0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-311
-46
-491
-176
Avytting av materiella anläggningstillgångar
0
0
0
0
-1 609
-2 215
-2 436
-2 831
Upptagna lån
0
1 000
0
1 000
Betald hyresdeposition
0
0
-500
0
-72
-137
-288
-488
0
0
-2 075
-2 075
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-72
-137
-2 863
-1 563
KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN
937
1 414
-3 287
1 104
2 165
3 998
6 375
5 382
-7
-37
7
-111
3 095
5 375
3 095
6 375
Uppskjuten skatt
Förändring i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Investeringsverksamheten
Avyttring av koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder
Utdelning
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
10
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Kvartalsdata och nyckeltal koncern
Kvartalsvis 2014, 2015 och 2016
TSEK
Nettoomsättning
Okt-dec
2016
Jul - sep
2016
Apr - jun
2016
Jan - mar
2016
Okt - dec
2015
Jul - sep
2015
Apr - jun
2015
Jan - mar
2015
Okt - dec
2014
12 088
7 255
11 156
10 924
11 396
8 738
9 270
11 369
11 364
Rörelseresultat EBIT
680
-1 302
77
546
1 193
506
86
1 710
1 570
Rörelsemarginal EBIT (%)
5,6
-17,9
0,7
5,0
10,5
5,8
0,9
15,0
13,8
Resultat efter skatt
348
-1 141
295
415
846
366
179
1 182
2 217
Resultat per aktie
0,02
-0,05
0,01
0,02
0,04
0,02
0,01
0,06
0,11
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
2 405
-2 912
2 369
-63
3 766
506
-400
1 626
1 809
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)
-11,7
6,0
24,2
20,4
32,6
42,1
14,1
5,5
-9,7
-1,5
4,3
19,6
17,2
22,9
38,2
12,2
1,8
-8,8
1 405
1 405
4 992
4 957
5 399
3 885
3 618
6 379
4 918
50
61
57
64
62
69
67
67
62
0
0
-2 075
0
0
0
-2 075
0
0
41 423
40 731
42 214
40 328
40 773
40 741
39 014
38 670
36 549
Räntabilitet på eget kapital (%)
Nettokassa (+) / nettoskuld (-), TSEK
Soliditet (%)
Utdelning (TSEK)
Nettoomsättning rullande 12 mån
Rörelseresultat rullande 12 mån
1
514
2 322
2 331
3 495
3 872
1 427
633
-1 072
Resultat per aktie rullande 12 mån
0,00
0,02
0,09
0,09
0,12
0,19
0,05
0,01
-0,05
Aktiekurs
1,47
1,49
1,41
2,44
2,75
3,50
2,25
1,75
0,76
29
34
39
40
38
33
37
36
38
Genomsnittligt antal säljare
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
11
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Resultaträkning moderbolaget
TSEK
Okt - dec 2016
Okt - dec 2015
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
6 940
6 802
23 902
27 636
Summa rörelsens intäkter
6 940
6 802
23 902
27 636
Övriga externa kostnader
-1 769
-1 509
-6 200
-6 467
Personalkostnader
-5 009
-4 708
-17 314
-18 212
-75
-117
-329
-562
-6 853
-6 334
-23 843
-25 241
87
468
59
2 395
-24
1
60
4
15
-21
-33
-67
0
125
916
2 441
-9
105
943
2 378
0
0
0
0
78
573
1 002
4 773
-21
-127
-30
-542
57
446
972
4 231
0,00
0,02
0,05
0,20
Genomsnittligt antal aktier, miljoner
21
21
21
21
Antal aktier vid periodens utgång, miljoner
21
21
21
21
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Erhållen utdelning från dotterföretag
Summa finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Resultat före skatt
Uppskjuten skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie, SEK
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
12
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Balansräkning moderbolaget
TSEK
31 december 2016
31 december 2015
3 117
1 859
463
217
2 832
2 332
500
0
1 800
1 800
774
804
9 486
7 012
3 011
2 327
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Inventarier
Aktier och andelar i dotterföretag
Hyresdeposition
Långfristiga fordringar koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Skattefordringar
83
30
Fordringar hos koncernföretag
0
250
Övriga kortfristiga fordringar
625
471
Likvida medel
845
4 315
4 564
7 393
14 050
14 405
8 348
9 451
400
688
Låneskulder (kf del)
288
288
Leverantörsskulder
1 206
695
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Låneskulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
0
0
Övriga kortfristiga skulder
3 808
3 283
Summa kortfristiga skulder
5 302
4 266
Summa skulder
5 702
4 954
14 050
14 405
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Förändring i Eget kapital moderbolaget
TSEK
Jan - Dec 2016
Jan - Dec 2015
Aktiekapital
519
519
Reservfond
20
20
Nyemission
0
0
Fritt eget kapital
8 912
6 756
Eget kapital, ingående balans
9 451
7 295
-2 075
-2 075
972
4 231
8 348
9 451
Utdelning
Periodens resultat
Summa eget kapital vid periodens slut
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
13
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
Kassaflödesanalys moderbolaget
TSEK
Okt - dec 2016
Okt - dec 2015
Jan - dec 2016
Jan - dec 2015
Den löpande verksamheten
Periodens resultat
57
446
972
4 231
Avskrivningar
75
117
329
562
132
563
1 301
4 793
-815
1 495
-611
2 192
Förändring kortfristiga skulder
1 939
417
1 036
-339
Summa förändring i rörelsekapital
1 124
1 912
425
1 853
Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 256
2 475
1 726
6 646
Förvärv av immateriella tillgångar
-798
-394
-1 445
-880
Förvärv av koncernföretag
-500
0
-500
0
0
9
0
9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-294
0
-388
-79
Avytting av materiella anläggningstillgångar
0
0
0
0
-1 592
-385
-2 333
-950
Upptagna lån
0
1 000
0
1 000
Betald hyresdeposition
0
0
-500
0
Lämnade lån till koncernföretag
0
-1 800
0
-1 800
-72
-137
-288
-488
0
0
-2 075
-2 075
-72
-937
-2 863
-3 363
-408
1 153
-3 470
2 333
Likvida medel vid periodens början
1 253
3 162
4 315
1 982
Likvida medel vid periodens slut
845
4 315
845
4 315
Summa tillförda medel
Förändring i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Investeringsverksamheten
Avyttring av koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502
14
Bokslutskommuniké koncernen januari – december 2016
DEFINITIONER
Nettokassa/Nettoskuld: Nettot av finansiella
tillgångar inklusive likvida medel minus
räntebärande avsättningar och skulder.
Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter
avskrivningar i procent av periodens
nettoomsättning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat
plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt
sysselsatt kapital.
Skuldsättningsgrad: Räntebärande avsättningar
och skulder i relation till eget kapital vid periodens
slut.
Räntabilitet på eget kapital: Periodens resultat i
procent av genomsnittligt eget kapital.
Soliditet: Eget kapital i procent av
balansomslutningen vid periodens slut.
Rörelseresultat: Resultat efter avskrivningar
Sysselsatt kapital: Summa tillgångar minskat med
ej räntebärande avsättningar och skulder.
Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade
jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential
genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004
och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information
finns på www.netjobs.com.
NetJobs Group AB (publ), Linnégatan 87 B plan 4, 115 23 Stockholm, www.NetJobs.com, Org.nr 556656-5502