här

Hammarhöjdens samfällighetsförening
Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Tid: onsdag den 1/3 2017 kl. 19:00
Plats: Hammarhörnan, vid Sandeslätt 27 i Hammarkullen
Förslag till dagordning
1a. Mötets öppnande, behöriga utlysande och fastställande av
röstlängd.
1b. Tystminut för de medlemmar som har lämnat oss under år 2016.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.
5. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse & ekonomi.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
8. Styrelsens förslag och inkomna motioner:
9. Fastställande av arvoden för 2017.
10. Fastställande av samfällighetsavgifter för 2017.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Val av tillsyningsman.
14. Val av arbetsgrupp.
15. Val av fritidskommitté.
16. Val av valberedning.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.
Efter stämman kommer 9 parkeringsplatser att lottas ut till dem
som anmält intresse att hyra dessa.
OBS! Detta gäller endast för hushåll som innehar två bilar.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till stämman.
Kaffe och te kommer att finnas för de som deltar på mötet.
Angered i februari 2017.
Styrelsen