Strip tillage

2017-02-16
Strip tillage
Christer Johansson o Per Widén
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
Plöjningsfri odling
Reducerat
(Hela ytan bearbetad)
www.jordbruksverket.se
Strip tillage
Strimsådd
(Max 1/3 av ytan bearbetad)
Direktsådd
(Max
5 -20 % av ytan bearbetad)
2017-02-16
Heva subtiller med fröutrustning mm.
50 cm radavstånd
Utsläpp av utsäde fritt bakom
kultivatorbill
www.jordbruksverket.se
Skivbillar
Kombi
Snigelpreparatutsläpp bakom
djuphållninghjul
2017-02-16
Brukarerfarenheter, Heva
• 3,5 m arbetsbredd, 50 cm radavstånd
• Kombi med startgödning och snigelpreparat
• 260 hk – 7,5 km/h, 20 cm djup, 30 – 32 l diesel/ha
• Tekniken har inneburit att höstraps kan sås efter
höstvete
• Lämnar ojämn markyta (stor nackdel vid sprutning
och gödsling)
• Bryter upp mycket jord, ger utrymme för sniglar.
• God halmgenomsläpplighet
• Skivbillen ger betydligt jämnare utsädesplacering
• Ingen skillnad på ogräsförekomst
• Hög slitdelskostnad
www.jordbruksverket.se
Claydon
2017-02-16
31 cm pinndelning,
Bandsådd
www.jordbruksverket.se
Brukarerfarenheter Claydon
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
•
6 m arbetsbredd, 31 cm radavstånd bandsådd
•
Ej gödsel och snigelpreparat
•
300 hk – 10 km/h, 15/10 cm cm djup, 20 l diesel/ha
•
Tekniken har inneburit att höstraps kan sås efter höstvete
•
Lämnar relativt jämn yta efter vältning men drar mer sten
•
Står mindre vatten.
•
Blöt halm orsakar problem
•
Snigelproblem
•
Mindre förekomst ogräsförekomst
•
Sått oljeväxter och höstvete
2017-02-16
Väderstad Spirit Strip Drill
16,7 cm / 33,4 cm
radavstånd
www.jordbruksverket.se
7...
Brukarerfarenheter Spirit StripDrill
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
•
4 m arbetsbredd, 16,7 cm / 33 cm radavstånd
•
Gödsel och snigelpreparat
•
315 hk – 9,5 km/h, 20 cm djup, 18 - 20 l
diesel/ha
•
Tekniken har inneburit att höstraps kan sås efter
höstvete
•
Lämnar relativt jämn yta men drar mer sten
•
Problem med växtrester ibland
•
Låg slitdelskostnad
•
Ingen skillnad på ogräsförekomst
•
Sått vår och höstoljeväxter
2017-02-16
VM/Multiva
15 cm radavstånd
Billtryck – 200 kg
Dubbeldisc
Kombi i samma bill
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
Brukarerfarenheter, VM/Multiva
• 4 m arbetsbredd, 15 cm radavstånd
• Kombi
• 140 hk – 8 km/h, , 7 - 8 l diesel/ha
• Halmharving innan + glyfosfat
• Spannmål och våroljeväxter.
• God halmgenomsläpplighet
• Billen har god förmåga att skära
igenom halm
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
Väderstad Seedhawk
•
•
•
•
25 radavstånd
Bearbetningsdjup 5-6 cm
Kombisådd
Inget förredskap
www.jordbruksverket.se
Ogräsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärter bönor svårast att ogräsbekämpa
Ört och gräsogräs ökar inte
Större variation i ogräsen storlek
Tistel uppförökas i åkerböna och ärt
Sommargrodda ogräs mellan
såraderna
Flyghavre oförändrat
Glyfosat 1 gång per gröda
2 ogräsbehandlingar per
spannmålsgröda
Halm minskar mängden grodda ogräs
Halm försvårar kemisk
ogräsbekämpning.
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
2017-02-16
Långliggande försök –
preliminärt resultat efter en växtföljdsomgång
Källa: Lars Andersson,
SLU
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
Svamp och skadegörare
• Mer beroende av varierad växtföljd
• Större radavstånd ger luftigare gröda
• Sniglar
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
Miljöeffekter
Mindre emissioner
Mullhaltsförändringar
Mineralisering
Markerosion
Markstruktur
Markmakroliv
Mer kemisk bekämpning ?
Mellan- & fånggrödor
www.jordbruksverket.se
2017-02-16
Exempel på maskinkostnader och energiförbrukning
vid etablering av höstoljeväxter på lerjord enl.
Maskinkostnader 2016
System
Plöjning
Moment
Plöjning
Tallrikskultivator
Harvning
Sådd
Reducerat
Kultivator
Tallrikskultivator
Harv
Sådd
StripTillage
www.jordbruksverket.se
Anta
l
l/ha
Kr/ha
1
23
16
13
14
1000
500
525
500
66
2525
26
8
5
14
1000
250
210
500
53
10 ‐ 27
1960
550 ‐1000
2
2,5
1
2
1
1
1
1