6130/17 son/sk 1 DG D 1 A 1. Efter det att rådet antagit förordning (EU)

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 13 februari 2017
(OR. en)
6130/17
Interinstitutionellt ärende:
2016/0353 (NLE)
SCH-EVAL 55
COMIX 101
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr:
6129/17
Ärende:
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om
åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats i 2015 års utvärdering
av Österrikes tillämpning av Schengenregelverket i fråga om dataskydd
1.
Efter det att rådet antagit förordning (EU) nr 1053/2013 om inrättande av en utvärderings- och
övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket genomförde en grupp
experter från medlemsstaterna och från kommissionen 2015 en utvärdering av Österrikes
tillämpning av Schengenregelverket i fråga om dataskydd.
2.
I enlighet med denna förordning förelade kommissionen rådet ett förslag till rådets
genomförandebeslut med en rekommendation avsedd att avhjälpa de brister som konstaterats vid
utvärderingen och garantera att Österrike tillämpar alla Schengenbestämmelser om dataskydd
korrekt och effektivt.
6130/17
son/sk
DG D 1 A
1
SV
3.
Arbetsgruppen för Schengenfrågor (utvärdering), med deltagande av partnerna i gemensamma
kommittén Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, godkände förslaget till rådets
genomförandebeslut med en rekommendation den 8 februari 2017.
4.
Coreper uppmanas därför att rekommendera rådet att som en A-punkt på dagordningen vid ett
kommande möte anta utkastet till rådets genomförandebeslut, som återges i dok. 6129/17.
6130/17
son/sk
DG D 1 A
2
SV