2016/17:876 Organtransplantationer i Kina

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till statsrådet Gabriel Wikström (S)
2016/17:876 Organtransplantationer i Kina
Den officiella kinesiska siffran över antalet organtransplantationer som årligen
utförs i landet är ca 10 000. Den verkliga siffran är med största säkerhet
avsevärt högre. Enligt rapporten Bloody Harvest utförs årligen 60 000–100 000
organtransplantationer i Kina.
Differensen i antal utgörs enligt rapporten av organ från samvetsfångar som
hållits i arbetsläger för att sedan avrättats. Det rör sig bland annat om personer
från religiösa och etniska minoriteter.
I rapporten presenteras förslag på åtgärder för att minska eller rent av
möjliggöra ett stopp för denna inhumana organhandel.
Det finns troligtvis också svenska medborgare som reser till Kina för att
genomgå en organtransplantation. Oftast handlar det om personer som väntar
på en organdonation i Sverige, ofta under flera år, och vars allmäntillstånd
successivt försämras. En transplantation kan vara skillnaden mellan liv och
död.
För att minska antalet svenskar som reser till Kina för organtransplantationer
handlar det dels om att öka tillgången på organ i Sverige, dels om att öka
kunskapen om Kinas illegala organhantering.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:
Vilka åtgärder är statsrådet villig att vidta för att minska antalet svenskar som
reser till Kina för en organtransplantation?
………………………………………
Margareta Cederfelt (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)