Stödpersonsverksamhet vid Social - Social

Vem
Vem
kan
kan
bli
blibli
Vem
kan
stödperson?
stödperson?
stödperson?
Vill
Vill
DU
blibli
VillDU
DUbli
stödperson?
stödperson?
stödperson?
För
Föratt
att
kunna
fungera
fungera
som
somsom
stödperson
stödperson
Förkunna
att kunna
fungera
stödperson
Stödpersoner
Stödpersoner
behövs
behövs
fortlöpande.
fortlöpande.
Ifall
Ifall
Stödpersoner
behövs
fortlöpande.
Ifall
du
duönskar
önskar
mera
mera
information
information
eller
eller
är
ärär
du
önskar
mera
information
eller
behövs
behövs
behövs
en
enstabil
stabil
livssituation
livssituation
och
ochen
en en
en stabil
livssituation
och
god
godhälsa
hälsahälsa
god
förmåga
förmåga
att
attbemöta
bemöta
barnets
barnets
förmåga
att bemöta
barnets
behov
och
acceptera
olikheter
behov
ochacceptera
acceptera
olikheter
behov
och
olikheter
god
samarbetsförmåga
god
godsamarbetsförmåga
samarbetsförmåga
intresserade
att
fungera
som
intresserade
attatt
fungera
som
intresserade
fungera
som
stödperson,
ta
kontakt!
stödperson,
tagärna
gärna
kontakt!
stödperson,
ta
gärna
kontakt!
Mera
uppgifter
om
vår
verksamhet
Mera
uppgifter
omom
vårvår
verksamhet
Mera
uppgifter
verksamhet
finns
på
www.sochv.jakobstad.fi
finns
på
finns
påwww.sochv.jakobstad.fi
www.sochv.jakobstad.fi
närvarande
vuxen/ungdom
närvarande
närvarande
vuxen/ungdom
vuxen/ungdom
(minst
16 år)
(minst
16år)
år)
(minst
16
Stödpersonsverksamhet vid
vid
Stödpersonsverksamhet
Stödpersonsverksamhet
vid
Social-och
ochhälsovårdsverket
hälsovårdsverket
SocialSocialoch
hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
som
behöver
är
i olika
åldrar
Barn
som
stöd
är
åldrar
BarnBarn
sombehöver
behöver
stödstöd
äri iolika
olika
åldrar
med
behov,
därför
behövs
med
slags
behov,
därför
behövs
medolika
olikaolika
slagsslags
behov,
därför
behövs
stödpersoner
bakgrund.
stödpersoner
med
olika
bakgrund.
stödpersoner
medmed
olikaolika
bakgrund.
Behovet
av manliga
stödpersoner
Behovet
av manliga
manliga
stödpersoner
är är
Behovet
av
stödpersoner
är
stort!stort!
stort!
Yvonne
Åkerlund
Yvonne
Yvonne
Åkerlund
Åkerlund
Tfn.
785
1533
Tfn.
044044
785
1533
Tfn.
044
785
1533
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Minna
Kumpulainen
Minna
Minna
Kumpulainen
Kumpulainen
Tfn. 044 785 1524
Tfn.
Tfn.044
044785
7851524
1524
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jakobstad
Jakobstad
Jakobstad
Nykarleby
Nykarleby
Nykarleby
Pedersöre
Pedersöre
Pedersöre
Larsmo
Larsmo
Larsmo
StödpersonsStödpersonsStödpersonsverksamhet
verksamhet
verksamhet
Innan
Innan
Innan
stödpersonsverksamhet
stödpersonsverksamhet
stödpersonsverksamhet
påbörjas,
påbörjas,
påbörjas,
informerar
informerar
informerar
ansvarspersonen
ansvarspersonen
ansvarspersonen
om
om
om
praktiska
praktiska
arrangemang
arrangemang
och
och
om
om
hur
hur
praktiska
arrangemang
och
om
hur
Målinriktad
Målinriktad
Målinriktad
verksamhet
verksamhet
verksamhet
utdrag
utdrag
urur
ur
straffregister
straffregister
skaffas.
skaffas.
utdrag
straffregister
skaffas.
Syftet
Syftet
Syftet
med
med
med
stödpersonsverksamheten
stödpersonsverksamheten
stödpersonsverksamheten
ärär
är
attatt
att
stöda
stöda
stöda
barnet
barnet
barnet
i vardagsi ivardagsvardagssituationer.
situationer.
En
stödperson
stödperson
kan
kan
bli
situationer.
EnEn
stödperson
kan
blibli
aktuell
aktuell
vid
vid
oro
oro
för
för
barnets
barnets
mående.
mående.
aktuell
vid
oro
för
barnets
mående.
Stödpersonen
Stödpersonen
kan
kan
fungera
fungera
som
som
stöd
stöd
Stödpersonen
kan
fungera
som
stöd
vid
vid
skolgång
skolgång
och
och
introducera
introducera
vid
skolgång
och
introducera
fritidsintressen.
fritidsintressen.
fritidsintressen.
Stödpersonen
fungerar
som
enen
trygg
Stödpersonen
Stödpersonen
fungerar
fungerar
som
som
en
trygg
trygg
vuxen
vuxen
som
som
lyssnar,
lyssnar,
stöder
stöder
och
och
ger
ger
tid
vuxen
som
lyssnar,
stöder
och
ger
tidtid
till
barnet.
barnet.
Stödpersonen
Stödpersonen
träffar
träffar
tilltill
barnet.
Stödpersonen
träffar
barnet
barnet
i isamband
samband
med
med
gemensamma
gemensamma
barnet
i samband
med
gemensamma
aktiviteter
aktiviteter
eller
eller
hobbyn.
hobbyn.Träffarna
Träffarna
Träffarna
är
aktiviteter
eller
hobbyn.
ärär
oftast
oftast
1-4
1-4
gånger
gånger
i imånaden,
månaden,
några
några
oftast
1-4
gånger
i månaden,
några
timmar
timmar
gången.
gången.
timmar
åtåtåt
gången.
Det
Det
ärär
är
viktigt
viktigt
attatt
att
varje
varje
barn
barn
matchas
matchas
påpå
på
Det
viktigt
varje
barn
matchas
bästa
bästa
sätt
sätt
med
med
lämplig
lämplig
stödperson
stödperson
sett
sett
bästa
sätt
med
lämplig
stödperson
sett
utifrån
utifrån
barnets
barnets
behov,
behov,
ålder,
ålder,
bakgrund,
bakgrund,
utifrån
barnets
behov,
ålder,
bakgrund,
eventuell
eventuell
problematik
problematik
m.m.
m.m.
eventuell
problematik
m.m.
Ett
Ett
Ett
skriftligt
skriftligt
skriftligt
avtal
avtal
avtal
görs,
görs,
görs,
där
där
där
det
det
det
framkommer
framkommer
framkommer
praktiska
praktiska
praktiska
arrangemang,
arrangemang,
arrangemang,
ersättningar
ersättningar
och
och
målsättningar
målsättningar
med
med
ersättningar
och
målsättningar
med
verksamheten.
verksamheten.
Avtalet
Avtalet
görs
görs
verksamheten.
Avtalet
görs
tillsammans
tillsammans
med
med
barnet,
barnet,
familjen
familjen
och
och
tillsammans
med
barnet,
familjen
och
stödpersonen.
stödpersonen.
stödpersonen.
Stödpersonen
Stödpersonen
har
har
tystnadsplikt
tystnadsplikt
i ii
Stödpersonen
har
tystnadsplikt
ärenden
ärenden
som
som
berör
berör
barnet
barnet
och
och
ärenden
som
berör
barnet
och
hans/hennes
hans/hennes
familj.
familj.
hans/hennes
familj.