Tartuntatautiajan ansionmenetys ja palkka

Ifyllningsanvisningar
Inkomstbortfall och lön för tid med smittsam sjukdom
Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.
Anställningens längd
Om anställningen gäller tills vidare, ange endast anställningens begynnelsedatum.
Arbetsfrånvaro
Ange arbetstagarens frånvaro separat för frånvaro på heltid respektive deltid. Om
frånvaroperioderna är flera både när det gäller frånvaro på heltid och frånvaro på deltid ska du
skicka in flera meddelanden. Begynnelse- och slutdatum är obligatoriska.
De tidsperioder som anges måste hänföra sig till tiden för anställningen.
Inkomstbortfall
Ange beloppet av den lön som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon hade arbetat, utan att
hindras av en smittsam sjukdom. Om arbetstagaren arbetar delvis ska du ange beloppet av den
uteblivna lönen.
Beloppet av inkomstbortfallet kan vara ett annat än den lön för frånvarotid som fastställs utifrån
anställningsvillkoren. Därför måste inkomstbortfallet anges separat.
Ange inkomstbortfallet för samma tid som den tid då arbetstagaren har varit helt och hållet borta
från arbetet, då annat arbete har ordnats för honom eller henne eller då arbetstiden förkortats.
Löneutbetalning för arbetsfrånvarotiden
Ange om arbetstagaren betalas lön för arbetsfrånvarotiden på basis av arbets- eller
tjänstekollektivavtal, arbetsavtal eller något annat avtal. Om ingen lön betalas för
arbetsfrånvarotiden lämnas de övriga frågorna på sidan obesvarade.
Ange inte semesterlön eller lön för sparad ledighet. För dessa tider betalas dagpenningen till
arbetstagaren.
Full lön och dellön (t.ex. 2/3) ska anges på separata rader.
Ny löneanmälan
Frågan om huruvida löneuppgifter anmäls senare ställs endast om arbetsgivaren betalar lön för
frånvarotiden men inte har angett löneuppgifter för hela den tid som beslutet om arbetsfrånvaro
gäller.
Ifyllningsanvisningar
Om du vet att arbetsgivaren kommer att anmäla löneutbetalningsuppgifter för senare tid än denna
frånvaroperiod, t.ex. från årsskiftet, ska detta anges separat under punkten Ytterligare
upplysningar.
Lönen är
Ange om arbetstagarens lön grundar sig på månadslön eller om lönen har någon annan grund t.ex.
timlön.
Lämnar du in läkarintyg som hänför sig till det här meddelandet senast
dd.mm.åååå?
Ange om läkarintyg som hänför sig till den här arbetsfrånvaron kommer att skickas till FPA inom
utsatt tid. Läkarintyg kan inte skickas till FPA elektroniskt, utan de ska skickas per post.
Under punkten Ytterligare upplysningar kan du uppge att läkarintygen redan har lämnats in eller att
den tidsfrist som getts är för kort.
Ytterligare upplysningar
Du kan specificera ditt meddelande och redogöra för sådana saker som inte kommer fram
tillräckligt tydligt i samband med frågorna. Du kan meddela t.ex. att arbetstagaren har andra
arbetsgivare eller företagsverksamhet, ifall arbetsgivaren känner till sådana uppgifter. Du kan
också informera att löneutbetalningen fortsätter senare, t.ex. vid årsskiftet.
Beloppet av dagpenningen vid smittsam sjukdom beräknas i tillämpliga delar på samma sätt som
när det gäller sjukdagpenningen. Om dagpenningen är lägre än det faktiska inkomstbortfallet
betalas utöver dagpenningen dessutom skillnaden mellan lönen och dagpenningen som ersättning
för inkomstbortfallet. Det går inte att till ansökan lägga till ett separat meddelande om företedda
inkomster, men vid behov kan du ange inkomsterna i fråga i fältet Ytterligare upplysningar.
Närmare anvisningar om hur man anmäler den s.k. sexmånadersinkomsten finns på FPA:s
webbplats.
2 (2)