Hjärtum – Väktorsjöområdet

Hjärtum – Väktorsjöområdet
Väktorsjöområdet ligger i Hjärtumstrakten och ingår delvis i Bredfjällets
naturreservat. Hela Hjärtumsområdet karakteriseras av omväxlande och kuperad terräng
med myrar, sjöar, bergs- och skogsmarker.
Inom området finns ett antal uppmärkta vandringsleder från 2,1 till 8,1 kilometer. De
korta röda lederna runt Lilla Näsets omväxlande natur och fina kulturmarker är lätta
vandringsleder, medan de längre blåa och gula lederna är lätta till medelsvåra. Den
längre leden runt Store Väktor ansluter till och går utefter Bohusleden på den västra
sidan av sjön. Utefter lederna finns också fina badställen och utsiktsplatser. Räkna med
cirka en halvtimme per kilometer i lugn promenadtakt.
Grillplats vid Store Väktor Foto: S Gillberg
De gamla kulturmarkerna i Bredfjällets naturreservat har en intressant vegetation med
flera arter som missgynnas i det moderna odlingslandskapet. Detta är ett från såväl
natur- som kulturvärdessynpunkt mycket intressant område.
Den omväxlande naturen i kombination med stora geologiska variationer, särskilt norrut
i Hjärtum, ger upphov till ett av Sveriges mest artrika skogsområden. Här finns biotoper
med värdefull kryptogamflora (svampar, lavar och mossor) och lite längre norrut även
rikkärr, agsjöar och botaniskt rika sjöar. I Väktorsjöområdet finns ett stort antal
rödlistade arter, arter som är hotade eller sällsynta. Många av dessa arters livsrum har
nu skyddats med naturvårdsavtal eller biotopskydd.
Ansvarig för området är OK Gipen
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se
Tel: 0520-65 95 00
Fax: 0520-65 74 20
E-post: [email protected]
sid 1/1
Väktorsjöområdets vandringsleder
8
Förklaringar till kartan
Bredfjällets
naturreservat
= Uppmärkt vandringsled.
1 Informationstavla och P-plats.
10
2 Torpet Delsbo.
Infotavla
P
3 Lysevattensbäcken.
11
4 Grillplats.
5 Blå led till Lysevatten.
Gul led runt St Väktor.
12
9
6 Måröds Lyseberg 196 m.ö.h. Utsiktsplats.
14
Röda leder runt
7 Grill- och badplats.
L. Näset 2,1 och 2,8 km
8 Följer Bohusleden (orange markering).
BOH
USL
EDE
N
9 Grillplats, skärmskydd, toalett.
13
10 Erik Ingvars bro.
15
Gul led runt
4
St Väktor 8,1 km
11 Informationstavla och P-plats.
12 Bro.
17
19
13 Badplats med sandstrand.
20
14 Spång över Kringvattensbäcken.
15 Delning, valfri led.
Spårcentral
16 Sjökulla.
18
3
17 Lilla Näset.
2
Blå led till
Lysevattnet 5,8 km
Infotavla
16
Badplats
P
19 OK Gipens klubbstuga Gipenäs.
1
20 Planerad strandpromenad.
6
Til
l
5
18 Badplats.
Hj
är
tu
m
7
8
©Lantmäteriet Medgivande M2005/2940
Grillplats vid Store Väktor.
Foto: S. Gillberg