VERKSTÄLLANDE AV MILJÖSKYDD Vad betyder det för dig?

KH-04-16-993-SV-C
ATT VERKSTÄLLA EU:s
POLITIK GER DIREKTA
FÖRDELAR
Vart sjätte jobb i EU är beroende av
natur och biologisk mångfald
Deponeringsdirektivet och
ramdirektivet om avfall bidrar till att
öka återvinningen och minska deponin
Fågel- och habitatdirektiven bidrar till
att återställa utarmade livsmiljöer och
skydda hotade arter
VERKSTÄLLANDE
AV MILJÖSKYDD
EU_ENV
att det är viktigt för dem att miljön
8 av 10
skyddas – närmare
vill att EU kontrollerar att miljölagar
tillämpas korrekt i deras land
Hoten mot miljön gör inte
halt vid gränserna
Därför har EU:s medlemsstater
kommit överens om att sätta
in åtgärder för att skydda
medborgarnas hälsa och miljön
Att verkställa bättre förvaltning av
skyddade naturområden kan spara
1,2 miljarder euro
per område varje år
YTTERLIGARE INFORMATION
EUEnvironment
Nästan alla européer säger
Vad betyder det för dig?
© Europeiska unionen, 2016
Direktivet om avloppsvattenbehandling
i städerna samt nitratdirektivet
är mycket viktiga för att minska
vattenföroreningarna och trygga
säkert dricksvatten för alla
Miljöllagarnaa är avvgöran
nde
för Europpas lån
ngsiktigga hällsa
och väälsttånd
d. Men
n förstt måstte
de verkkstäällaas och respektteras
orden
ntligt!
EU och desss medllemsstaater haar
ntagiit ett storrt antaal ambbitiösa
an
miljöölagar för att skyddaa
medborrgarn
na och milljön. En viiktig
rooll för Europpeiska kommissionen
n
är att se till attt medlem
mssstatternas
mynd
digheterr genoomför dessaa reegler.
Förebbyggand
de åttgärder är m
merr
ändam
målsenlliga och avsevvärrt
billiigare än att behööva avhjäälpa
den skkada som oh
hållbbara vanoor
för med
d sig. Kommiission
nen villl
ocksåå skaapa likka villlkor, så att
ingen får fördel av att inte följa
miiljölaggstift
ftningen
n.
Visste du att ...
EU:s miljölagstining ser också
till att samma regler gäller
för företag, och att medborgarna
får ett likvärdigt skydd
När dessa lagar inte respekteras står
kommissionen på din sida och kan
även vidta rättsliga åtgärder
Fördelen med förbättrad badvattenkvalitet
har uppskattats till att vara värd
97 miljoner euro
per fall varje år
ISBN 978-92-79-63257-0
doi:10.2779/2313
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 1-4
Miljö
14-12-16 12:10:42
KH-04-16-993-SV-C
ATT VERKSTÄLLA EU:s
POLITIK GER DIREKTA
FÖRDELAR
Vart sjätte jobb i EU är beroende av
natur och biologisk mångfald
Deponeringsdirektivet och
ramdirektivet om avfall bidrar till att
öka återvinningen och minska deponin
Fågel- och habitatdirektiven bidrar till
att återställa utarmade livsmiljöer och
skydda hotade arter
VERKSTÄLLANDE
AV MILJÖSKYDD
EU_ENV
att det är viktigt för dem att miljön
8 av 10
skyddas – närmare
vill att EU kontrollerar att miljölagar
tillämpas korrekt i deras land
Hoten mot miljön gör inte
halt vid gränserna
Därför har EU:s medlemsstater
kommit överens om att sätta
in åtgärder för att skydda
medborgarnas hälsa och miljön
Att verkställa bättre förvaltning av
skyddade naturområden kan spara
1,2 miljarder euro
per område varje år
YTTERLIGARE INFORMATION
EUEnvironment
Nästan alla européer säger
Vad betyder det för dig?
© Europeiska unionen, 2016
Direktivet om avloppsvattenbehandling
i städerna samt nitratdirektivet
är mycket viktiga för att minska
vattenföroreningarna och trygga
säkert dricksvatten för alla
Miljöllagarnaa är avvgöran
nde
för Europpas lån
ngsiktigga hällsa
och väälsttånd
d. Men
n förstt måstte
de verkkstäällaas och respektteras
orden
ntligt!
EU och desss medllemsstaater haar
ntagiit ett storrt antaal ambbitiösa
an
miljöölagar för att skyddaa
medborrgarn
na och milljön. En viiktig
rooll för Europpeiska kommissionen
n
är att se till attt medlem
mssstatternas
mynd
digheterr genoomför dessaa reegler.
Förebbyggand
de åttgärder är m
merr
ändam
målsenlliga och avsevvärrt
billiigare än att behööva avhjäälpa
den skkada som oh
hållbbara vanoor
för med
d sig. Kommiission
nen villl
ocksåå skaapa likka villlkor, så att
ingen får fördel av att inte följa
miiljölaggstift
ftningen
n.
Visste du att ...
EU:s miljölagstining ser också
till att samma regler gäller
för företag, och att medborgarna
får ett likvärdigt skydd
När dessa lagar inte respekteras står
kommissionen på din sida och kan
även vidta rättsliga åtgärder
Fördelen med förbättrad badvattenkvalitet
har uppskattats till att vara värd
97 miljoner euro
per fall varje år
ISBN 978-92-79-63257-0
doi:10.2779/2313
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 1-4
Miljö
14-12-16 12:10:42
VERKSTÄLLANDE ...
EN GOD KRAFT!
Så kan Europeiska kommissionen hjälpa till ...
när det gäller farligt avfall!
På din sida
Miljölagar handlar om att skydda såväl
medborgarna som naturen. Bindande
kvalitetsstandarder för vatten och lu,
t.ex. – och även begränsningar av
industriutsläpp – minskar hälsoriskerna
och räddar liv. Åtgärder för att skydda
den biologiska mångfalden och
bemöta klimatförändringarna är också
ekonomiskt rimliga; det är mycket
dyrare att reparera misstag än att
förebygga dem från början. Därför är
verkställandet en god kra!
RESPEKT FÖR NATURLIGA LIVSMILJÖER
Europeiska kommissionen godkände ett stort
dammprojekt i södra Europa på villkor att det
sattes in åtgärder för att stärka populationen av
lodjur. Resultaten har varit imponerande – det
första lodjuret fött i det vilda observerades 2015,
efter det att arten varit nästan utdöd.
Klagomål inlämnat om olaglig
dumpning av farligt avfall
Kommissionen utreder genom informellt
samarbete med medlemsstaten
Varningar följer om ingen
tillfredsställande reaktion kommer
Kommissionen vidtar åtgärder om
ländernas egna system hela tiden
misslyckas med att komma åt brott
mot EU:s miljölagar. Andra frågor,
som ansökningar om ersättning,
hanteras bäst på nationell nivå.
SÄKRARE DRICKSVATTEN
Fortsatt overksamhet från medlemsstaten
leder till rättslig åtgärd (EU-domstolen)
Kommissionen drog en region i en medlemsstat
inför domstolen när dricksvattnet befunnits
vara osäkert. Detta ledde till att det byggdes
nya renhållningsanläggningar och ett
vattenreningsverk och att ca 49 000 hushåll
fick bättre skydd för hälsan.
Det olagliga farliga avfallet tas bort –
till nytta för medborgarna och miljön
DIN RÖST ÄR VIKTIG
Du kan alltid göra något om du anser att
det begås brott mot miljölagarna. En bra
åtgärd att börja med är att rapportera
ärendet till den lokala eller nationella
myndighet som ansvarar för att tillämpa
EU:s miljölagstiftning på lokal nivå.
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 5-8
PLANERING AV GRÖNA PROJEKT
200
50
20
100
… Som leder till böter
Om medlemsstaten inte följer en dom från
EU-domstolen – så kan kommissionen
vidta ytterligare rättsliga åtgärder
I EU:s lagstiftning krävs att man i vissa
projekt tar hänsyn till följderna för
miljön innan projekten godkänns för
att säkerställa att de genomförs på ett
hållbart sätt. Detta leder till öppnare
beslutsfattande och större engagemang
hos allmänheten.
14-12-16 12:10:43
VERKSTÄLLANDE ...
EN GOD KRAFT!
Så kan Europeiska kommissionen hjälpa till ...
när det gäller farligt avfall!
På din sida
Miljölagar handlar om att skydda såväl
medborgarna som naturen. Bindande
kvalitetsstandarder för vatten och lu,
t.ex. – och även begränsningar av
industriutsläpp – minskar hälsoriskerna
och räddar liv. Åtgärder för att skydda
den biologiska mångfalden och
bemöta klimatförändringarna är också
ekonomiskt rimliga; det är mycket
dyrare att reparera misstag än att
förebygga dem från början. Därför är
verkställandet en god kra!
RESPEKT FÖR NATURLIGA LIVSMILJÖER
Europeiska kommissionen godkände ett stort
dammprojekt i södra Europa på villkor att det
sattes in åtgärder för att stärka populationen av
lodjur. Resultaten har varit imponerande – det
första lodjuret fött i det vilda observerades 2015,
efter det att arten varit nästan utdöd.
Klagomål inlämnat om olaglig
dumpning av farligt avfall
Kommissionen utreder genom informellt
samarbete med medlemsstaten
Varningar följer om ingen
tillfredsställande reaktion kommer
Kommissionen vidtar åtgärder om
ländernas egna system hela tiden
misslyckas med att komma åt brott
mot EU:s miljölagar. Andra frågor,
som ansökningar om ersättning,
hanteras bäst på nationell nivå.
SÄKRARE DRICKSVATTEN
Fortsatt overksamhet från medlemsstaten
leder till rättslig åtgärd (EU-domstolen)
Kommissionen drog en region i en medlemsstat
inför domstolen när dricksvattnet befunnits
vara osäkert. Detta ledde till att det byggdes
nya renhållningsanläggningar och ett
vattenreningsverk och att ca 49 000 hushåll
fick bättre skydd för hälsan.
Det olagliga farliga avfallet tas bort –
till nytta för medborgarna och miljön
DIN RÖST ÄR VIKTIG
Du kan alltid göra något om du anser att
det begås brott mot miljölagarna. En bra
åtgärd att börja med är att rapportera
ärendet till den lokala eller nationella
myndighet som ansvarar för att tillämpa
EU:s miljölagstiftning på lokal nivå.
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 5-8
PLANERING AV GRÖNA PROJEKT
200
50
20
100
… Som leder till böter
Om medlemsstaten inte följer en dom från
EU-domstolen – så kan kommissionen
vidta ytterligare rättsliga åtgärder
I EU:s lagstiftning krävs att man i vissa
projekt tar hänsyn till följderna för
miljön innan projekten godkänns för
att säkerställa att de genomförs på ett
hållbart sätt. Detta leder till öppnare
beslutsfattande och större engagemang
hos allmänheten.
14-12-16 12:10:43
VERKSTÄLLANDE ...
EN GOD KRAFT!
Så kan Europeiska kommissionen hjälpa till ...
när det gäller farligt avfall!
På din sida
Miljölagar handlar om att skydda såväl
medborgarna som naturen. Bindande
kvalitetsstandarder för vatten och lu,
t.ex. – och även begränsningar av
industriutsläpp – minskar hälsoriskerna
och räddar liv. Åtgärder för att skydda
den biologiska mångfalden och
bemöta klimatförändringarna är också
ekonomiskt rimliga; det är mycket
dyrare att reparera misstag än att
förebygga dem från början. Därför är
verkställandet en god kra!
RESPEKT FÖR NATURLIGA LIVSMILJÖER
Europeiska kommissionen godkände ett stort
dammprojekt i södra Europa på villkor att det
sattes in åtgärder för att stärka populationen av
lodjur. Resultaten har varit imponerande – det
första lodjuret fött i det vilda observerades 2015,
efter det att arten varit nästan utdöd.
Klagomål inlämnat om olaglig
dumpning av farligt avfall
Kommissionen utreder genom informellt
samarbete med medlemsstaten
Varningar följer om ingen
tillfredsställande reaktion kommer
Kommissionen vidtar åtgärder om
ländernas egna system hela tiden
misslyckas med att komma åt brott
mot EU:s miljölagar. Andra frågor,
som ansökningar om ersättning,
hanteras bäst på nationell nivå.
SÄKRARE DRICKSVATTEN
Fortsatt overksamhet från medlemsstaten
leder till rättslig åtgärd (EU-domstolen)
Kommissionen drog en region i en medlemsstat
inför domstolen när dricksvattnet befunnits
vara osäkert. Detta ledde till att det byggdes
nya renhållningsanläggningar och ett
vattenreningsverk och att ca 49 000 hushåll
fick bättre skydd för hälsan.
Det olagliga farliga avfallet tas bort –
till nytta för medborgarna och miljön
DIN RÖST ÄR VIKTIG
Du kan alltid göra något om du anser att
det begås brott mot miljölagarna. En bra
åtgärd att börja med är att rapportera
ärendet till den lokala eller nationella
myndighet som ansvarar för att tillämpa
EU:s miljölagstiftning på lokal nivå.
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 5-8
PLANERING AV GRÖNA PROJEKT
200
50
20
100
… Som leder till böter
Om medlemsstaten inte följer en dom från
EU-domstolen – så kan kommissionen
vidta ytterligare rättsliga åtgärder
I EU:s lagstiftning krävs att man i vissa
projekt tar hänsyn till följderna för
miljön innan projekten godkänns för
att säkerställa att de genomförs på ett
hållbart sätt. Detta leder till öppnare
beslutsfattande och större engagemang
hos allmänheten.
14-12-16 12:10:43
KH-04-16-993-SV-C
ATT VERKSTÄLLA EU:s
POLITIK GER DIREKTA
FÖRDELAR
Vart sjätte jobb i EU är beroende av
natur och biologisk mångfald
Deponeringsdirektivet och
ramdirektivet om avfall bidrar till att
öka återvinningen och minska deponin
Fågel- och habitatdirektiven bidrar till
att återställa utarmade livsmiljöer och
skydda hotade arter
VERKSTÄLLANDE
AV MILJÖSKYDD
EU_ENV
att det är viktigt för dem att miljön
8 av 10
skyddas – närmare
vill att EU kontrollerar att miljölagar
tillämpas korrekt i deras land
Hoten mot miljön gör inte
halt vid gränserna
Därför har EU:s medlemsstater
kommit överens om att sätta
in åtgärder för att skydda
medborgarnas hälsa och miljön
Att verkställa bättre förvaltning av
skyddade naturområden kan spara
1,2 miljarder euro
per område varje år
YTTERLIGARE INFORMATION
EUEnvironment
Nästan alla européer säger
Vad betyder det för dig?
© Europeiska unionen, 2016
Direktivet om avloppsvattenbehandling
i städerna samt nitratdirektivet
är mycket viktiga för att minska
vattenföroreningarna och trygga
säkert dricksvatten för alla
Miljöllagarnaa är avvgöran
nde
för Europpas lån
ngsiktigga hällsa
och väälsttånd
d. Men
n förstt måstte
de verkkstäällaas och respektteras
orden
ntligt!
EU och desss medllemsstaater haar
ntagiit ett storrt antaal ambbitiösa
an
miljöölagar för att skyddaa
medborrgarn
na och milljön. En viiktig
rooll för Europpeiska kommissionen
n
är att se till attt medlem
mssstatternas
mynd
digheterr genoomför dessaa reegler.
Förebbyggand
de åttgärder är m
merr
ändam
målsenlliga och avsevvärrt
billiigare än att behööva avhjäälpa
den skkada som oh
hållbbara vanoor
för med
d sig. Kommiission
nen villl
ocksåå skaapa likka villlkor, så att
ingen får fördel av att inte följa
miiljölaggstift
ftningen
n.
Visste du att ...
EU:s miljölagstining ser också
till att samma regler gäller
för företag, och att medborgarna
får ett likvärdigt skydd
När dessa lagar inte respekteras står
kommissionen på din sida och kan
även vidta rättsliga åtgärder
Fördelen med förbättrad badvattenkvalitet
har uppskattats till att vara värd
97 miljoner euro
per fall varje år
ISBN 978-92-79-63257-0
doi:10.2779/2313
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 1-4
Miljö
14-12-16 12:10:42
KH-04-16-993-SV-C
ATT VERKSTÄLLA EU:s
POLITIK GER DIREKTA
FÖRDELAR
Vart sjätte jobb i EU är beroende av
natur och biologisk mångfald
Deponeringsdirektivet och
ramdirektivet om avfall bidrar till att
öka återvinningen och minska deponin
Fågel- och habitatdirektiven bidrar till
att återställa utarmade livsmiljöer och
skydda hotade arter
VERKSTÄLLANDE
AV MILJÖSKYDD
EU_ENV
att det är viktigt för dem att miljön
8 av 10
skyddas – närmare
vill att EU kontrollerar att miljölagar
tillämpas korrekt i deras land
Hoten mot miljön gör inte
halt vid gränserna
Därför har EU:s medlemsstater
kommit överens om att sätta
in åtgärder för att skydda
medborgarnas hälsa och miljön
Att verkställa bättre förvaltning av
skyddade naturområden kan spara
1,2 miljarder euro
per område varje år
YTTERLIGARE INFORMATION
EUEnvironment
Nästan alla européer säger
Vad betyder det för dig?
© Europeiska unionen, 2016
Direktivet om avloppsvattenbehandling
i städerna samt nitratdirektivet
är mycket viktiga för att minska
vattenföroreningarna och trygga
säkert dricksvatten för alla
Miljöllagarnaa är avvgöran
nde
för Europpas lån
ngsiktigga hällsa
och väälsttånd
d. Men
n förstt måstte
de verkkstäällaas och respektteras
orden
ntligt!
EU och desss medllemsstaater haar
ntagiit ett storrt antaal ambbitiösa
an
miljöölagar för att skyddaa
medborrgarn
na och milljön. En viiktig
rooll för Europpeiska kommissionen
n
är att se till attt medlem
mssstatternas
mynd
digheterr genoomför dessaa reegler.
Förebbyggand
de åttgärder är m
merr
ändam
målsenlliga och avsevvärrt
billiigare än att behööva avhjäälpa
den skkada som oh
hållbbara vanoor
för med
d sig. Kommiission
nen villl
ocksåå skaapa likka villlkor, så att
ingen får fördel av att inte följa
miiljölaggstift
ftningen
n.
Visste du att ...
EU:s miljölagstining ser också
till att samma regler gäller
för företag, och att medborgarna
får ett likvärdigt skydd
När dessa lagar inte respekteras står
kommissionen på din sida och kan
även vidta rättsliga åtgärder
Fördelen med förbättrad badvattenkvalitet
har uppskattats till att vara värd
97 miljoner euro
per fall varje år
ISBN 978-92-79-63257-0
doi:10.2779/2313
ENV-16-009-00_factsheet_enforcement_SV.indd 1-4
Miljö
14-12-16 12:10:42