Byggnadsnämnden Underrättelse-Granskning 1 (2

Byggnadsnämnden
Underrättelse-Granskning
2017-02-14
1 (2)
Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund, Lunds kommun
Skarpskyttevägen 3
PÄ 29/2015a
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av hotell- kontors och
handelsverksamhet, dock ej livsmedel, inom Markören 7 m fl.
På den västra delen av planområdet möjliggör planen hotellverksamhet som en
expansion av hotellet väster om planområdet.
Den mellersta och östra delen av planområdet är idag bebyggda av kontorsoch industribyggnader. Planen möjliggör en ändrad användning av dessa
lokaler till kontors- och handelsändamål.
Planförslaget innefattar:
• Tillfällig vistelse (hotell)
• Handel, ej livsmedel
• Kontor
Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd med länsstyrelsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett
väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade
i ett utlåtande med stadsbyggnadskontorets kommentarer.
Utlåtande efter samråd kan beställas på www.lund.se/planerpagang
Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1 i Lund,
från och med den 15 februari till och med den 1 mars 2017.
Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Sankt Petri Kyrkogata 6 och på Norra Fäladens bibliotek, Svenshögsvägen 25
i Lund samt på www.lund.se/planerpagang
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av
planarkitekt Lisa Ganestam, telefon 046-359 37 73
planchef Ole Kasimir, telefon 046-35 63 74.
Postadress
Besöksadress
Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
Telefon vx
Telefax
046-35 50 00
046-35 63 80
E-post
Internet
[email protected]
[email protected]
www.lund.se
Underrättelse−Granskning
2017-02-14
2 (2)
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret i Lund, Box 41,
221 00 LUND eller [email protected] senast den 1 mars 2017.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till byggnadsnämnden
för beslut om antagande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på
planförslaget kommer inte att ges.
Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden,
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag
Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör
Orienteringskarta med planområdet markerat i grönt