6026/17 AL/cs,np 1 DG B 1. Godkännande av dagordningen I 2

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 10 februari 2017
(OR. en)
6026/17
OJ CSA 2
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
1542:a mötet i särskilda jordbrukskommittén
Datum:
Tid:
Plats:
13 februari 2017
kl. 11.00
Bryssel
1.
Godkännande av dagordningen
I
2.
Kortfattat referat av särskilda jordbrukskommitténs 1541:a möte
5505/17 CRS CSA 1
II
Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020
3.
Samråd om modernisering och förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken
–
Föredragning av kommissionen
4.
Revisionsrättens särskilda rapporter om systemet för identifiering av jordbruksskiften
(nr 25/2016) och om tvärvillkoren (nr 26/2016)
–
Diskussion
6026/17
AL/cs,np
DG B
1
SV
5.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens
allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1299/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013,
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013,
(EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014,
(EU) nr 283/2014, (EU) nr 652/2014 och Europaparlamentets och rådets beslut
nr 541/2014/EU (omnibusförslag) (första behandlingen)
Interinstitutionellt ärende: 2016/0282 (COD)
–
Diskussion
6049/17 AGRI 64 AGRILEG 37 AGRIFIN 10 AGRISTR 10 AGRIORG 12
Övriga frågor
6.
Distribution av överskottslivsmedel till de sämst ställda och begränsning av livsmedelssvinn
–
Information från den italienska delegationen
6008/17 AGRI 62 ENV 107 CLIMA 26
7.
Uppläggning av det kommande arbetet
6026/17
AL/cs,np
DG B
2
SV