Kallelse till landsbygdsnämndens sammanträde

VÖRÅ KOMMUN
KALLELSE
Landsbygdsnämnden
Tid
21.02.2017 kl. 19:00
Plats
VÖRÅ KOMMUNGÅRD
§
Ärende
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
PROTOKOLLJUSTERARE, val
FÖREDRAGNINGSLISTA, godkännande
DELGIVNINGSÄRENDEN
FÖRVALTNINGSÄRENDE, Sammanträdeskalender för år 2017
EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Stängning av Vasa kontoret
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om utlåtande gällande förvaltningsstadgan,
Vörå kommun
Påseende
Protokollet framläggs till påseende 27.2.2017 på landsbygdskansliet i Vörå.
Ordförande
JAN-ERIK BOSTRÖM
Jan-Erik Boström
Adress: Vörå kommun, Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ
Tfn: 06-382 1111
e-post: [email protected]