Intervjugide till studie om sjuksköterskors upplevelser av

Intervjugide till studie om sjuksköterskors upplevelser av mötet med unga kvinnor som blivit
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller riskerat att bli utsatta för hedersrelaterat
våld

Berätta om ett möte som du har haft med en ungdom som varit utsatt för hedersrelaterat våld
och/eller förtryck.

Hur upplevde du mötet?

Stötte du på några svårigheter? I så fall, vilka?

Hur gick du vidare efter ditt första möte med ungdomen?

Upplevde
du
att
ungdomens
kontakt
med
elevhälsan/undomsmottagningen/övrig
vårdinrätting blev positiv? Hur/på vilket sätt?

Hur upplevde ungdomen att eventuell samverkan med andra instanser fungerade, som t.ex.
Socialtjänsten?