cirkulär. samling

POSTI* J A LENNÄTINH ALLITUKSEN
POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS
KIERTOKIRJE.
KOKOELM A
CIRKULÄR.
SAMLING
N :o 5 9
1932
S isälly s: Ji:o 59. K ie rto k irje m u u to k sista ja lisä y k sistä p o sti- ja le n n ä tin la ito k se n p u h e lu ta k sa a n N:o 3.
In n e h å ll: N:o 59. C irk u lä r an g å e n d e fö rä n d rin g a r
ooh tillä g g i p o st- och te le g ra fv e rk e ts sam ta lsta x a N:o 3.
N :o 59.
N:o 59.
Kiertokirje
muutoksista ja lisäyksistä posti- ja lennä­
tinlaitoksen puhelutaksaan N :o 3.
Cirkulär
anguende förändringar och tillägg i postoch telegrafverkets samtalstaxa N:o 3.
Tätä kiertokirjettä seur^avat Ilomantsin,
Joensuun ja Lieksan uudet puhelutaksat
ovat liitettävät puhelutaksaan N:o 3.
Samalla on jokaisen puhelintoimipaikan
merkittävä omaan taksaansa yllämainittu­
jen taksalehtien aiheuttamat muutokset.
Sivulla 80 olevasta Kuopion taksasta
poistetaan Joensuu maksuineen.
Sivulle 200 lisätään aakkosjärjestykseen:
Humikkala (Masku) ........ —: —
Masku (Humikkala) ......... —: —
sekä sivulle 2 1 2
Jaalanka ............................. 1: —
Kankari ............................. — : 50
Oterma ............................... 1: —
Sivulla 220 merkitään puhelumaksuksi
Samolaan 1: —.
Sivulta 124 poistetaan Pyhäjoki maksui­
neen ja muutetaan aakkosjärjestykseen si­
vulle 154, jolloin puhelumaksuksi mainitun
paikkakunnan kohdalle merkitään 1: 50.
Sivulle 233 merkitään aakkosjärjestyk­
sessä seuraavat paikkakunnat maksuineen:
Rahja ................................. 2 : —
Tynkä ................................. 1:50
Välikylä ............................. 1: 50
Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1932.
De till detta cirkulär 'bifogade nya Ilomantsi, Joensuu och Lieksa taxebladen böra
vidfästas samtalstaxan N:o 3.
Samtidigt bör varje telefonanstalt i sin
egen taxa anteckna de ändringar, som på­
kallas av förenämnda taxeblad.
Från det å sid. 80 befintliga Kuopio
taxebladet utstrykes Joensuu jämte avgift.
Å sid. 200 tillägges i alfabetisk ordning:
Humikkala (Masku) ........ —: —
Masku (Humikkala) . . . . . —: —
samt å sid. 2 1 2
Jaalanka ............................. 1: —
Kankari ............................ — : 50
Oterma ............................... 1: —
Å sid. 220 befintliga avgiften till Samola
ändras till 1 : —.
Å sid. 124 utstrykes Pyhäjoki jämte av­
gift, och överföres å sid. 154 då avgiften
till sagda ort ändras till 1: 50.
Å sid. 233 tilläggas i alfabetisk ordning
följande orter jämte avgifter:
Rahja ................................. 2: —
Tynkä ................................. 1: 50
Välikylä ............................. 1: 50
Helsingfors, den 11 maj 1932.
Pääjohtajan ollessa estettynä:
Vid förfall för generaldirektören:
Johtaja _ ,
Direktör J o h n
1948— 32
_
*
,
Palm gren.
H a rry Juselius.