balans- och resultaträkning

Bokslut
Borlänge Scoutkår 2016-01-01 – 2016-12-31
Balansräkning
Ställning 2016-12-31
Tillgångar
Fastighet
Lager
Scoutvaror
Julförsäljning
Fordringar
Kyrkan/Granar
Förutbetalda hyror
Förråd
Förutbetalda kostnader
Försäkring/TG
Kassa
Bank
Summa Tillgångar
Skulder och Eget Kapital
Eget Kapital
Balanserade medel
Årets resultat
Avsättningar
Reparationsfond TG
Segel
Kanoter
Inköp av Friluftskök
Nyckelkassa
Outtagna stipendier
Stipendiefond
Läger
B-laget 50-år
Aktivitetsfond
Skulder
B-laget
Övriga Skulder
Summa Skulder
15-12-31
35 000,00
16-12-31
35 000,00
10 799,00
2 055,00
9 898,00
970,00
2 750,00
1 550,00
136,00
136,00
5 189,00
1 126,00
337 096,68
394 151,68
5 216,00
488,00
390 147,23
443 405,23
15-12-31
16-12-31
228 220,90
371,44
228 592,34
1 580,29
77 317,00
8 430,00
11 507,20
15 517,00
96 671,00
8 430,00
10 878,50
5 000,00
4 000,00
23 600,00
19 700,00
17 693,54
5 000,00
15 517,00
3 409,15
2 044,45
394 151,68
3 409,15
3 333,41
443 405,23
4 000,00
21 100,00
7 000,00
15 234,54
Resultaträkning
Avser verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31
Intäkter
Utfall 15
Budget 16
Utfall 16
Budgetavvikelse
Försäljning
- Scoutvaror
-63%
10 777,00
10 000,00
3 723,00
-6 277,00
- Julsaker
7 617,00
8 000,00
8 579,00
579,00
7%
- Majblommor
2 911,00
1 000,00
1 837,00
837,00
- Julmarknad
3 566,00
4 000,00
-4 000,00 -100%
- Julgranar
20%
31 890,00
28 000,00
33 510,00
5 510,00
- Loppmarknad
64%
16 312,00
13 000,00
21 339,00
8 339,00
- Resturangchansen
10%
17 360,00
15 000,00
16 560,00
1 560,00
Övrigt
1)
8 090,00
TG
900,00
-600,00
-40%
1 540,00
1 500,00
Medlemsavgifter
-27%
16 895,00
16 000,00
11 640,00
-4 360,00
Sponsorhuset
934,10
1 000,00
1 571,57
571,57
57%
Scoutshopen
487,60
-512,40
-51%
1 381,98
1 000,00
Bidrag
680,00
2%
31 000,00
32 000,00
32 680,00
Summa intäkter
8%
142 184,08
130 500,00
140 917,17
10 417,17
Kostnader
Försäljning
- Scoutvaror
- Julsaker
- Julmarknad
- Julgranar
- Loppmarknad
- Resturangchansen
Avdelningar
Arrangemang
Läger
Styrelse
Lokaler
Utrustning/Båtar
Hemsida
Administration
Utbildning
Stipendier
Summa kostnader
Res. av verksamheten
Extraord.int.
Räntor
Extra avsättningar
Årets resultat
9 692,00
3 752,00
18 675,00
2 850,00
8 180,00
7 180,53
2 134,45
4 164,19
51 353,00
18 863,80
593,00
3 038,50
4 330,00
7 050,00
141 856,47
327,61
10 000,00
5 000,00
500,00
18 000,00
4 000,00
7 500,00
7 000,00
2 500,00
3 000,00
1 500,00
45 000,00
5 000,00
600,00
2 900,00
8 000,00
10 000,00
130 500,00
3 901,00
4 442,00
20 312,70
3 870,00
7 830,00
6 949,93
3 305,76
2 199,00
1 222,55
39 797,00
24 396,60
593,00
2 621,00
1 740,00
15 200,00
138 380,54
2 536,63
44 043,66
-6 099,00
-558,00
-500,00
2 312,70
-130,00
330,00
-50,07
805,76
-801,00
-277,45
-5 203,00
19 396,60
-7,00
-279,00
-6 260,00
5 200,00
7 880,54
2 536,63
61%
11%
100%
-13%
3%
-4%
1%
-32%
27%
18%
12%
-388% 2)
1%
10%
78%
-52% 3)
-6%
4)
43,83
371,44
0,00
Kommentarer:
1) Ersättning för städning av lekparker + från Sensus
2) Inköp av nya tält + Paddlar & flytvästar
3) Biscaya dyrare 2017 än budgeterat
4) Arv från PG Holm + sponsring från Borlänge energi
använt för extra avsättningar TG, B-laget 50 & Friluftskök
-45 000,00
1 580,29
4)
1 580,29
12 feb 2017
Pär Högberg / Kassör
Kommentarer
Kommentarer till Bokslutet 2016
Per-Gösta Holm, scout och sedan lång tillbaka ledare i Borlänge scoutkår dog sommaren 2015.
Han testamenterade delar av sina tillgångar till Borlänge scoutkår, under slutet av 2016 blev
arvsskiftet klart, och kåren tilldelades 34043,66 (samt en Bil Volvo 244).,
Borlänge energi erbjöd sponsring (fick ansöka), mot en motprestation.
Kåren tilldelades 10 000 kr, och vi deltog i inspelning av en reklamfilm.
Dessa 44 043,66 utgjorde vid bokslutet ett överskott, och i stället för att få ett stort plus i årets
resultat beslutade vi:
Avsätta 35 000 (istället för de budgeterade 2000) till Tansågården med motiveringarna:
För att underlätta skötseln under sommaren inskaffa en robotgräsklippare,
uppskattat pris, ca 15 000 kr
För att ha kapital om något år när fjärrvärme blir aktuell i Bergslagsbyn, avsatte
vi 20 000 extra – för att på sikt ha en kassa på åtminstone 100 000 kr när det
blir aktuellt
Avsätta pengar till B-laget som firar 50 år under 2017, 5000 kr avsattes tll detta.
Avsätta pengar till inköp av 4 st friluftskök för gasol som bränsle.
Vid kontroll kostar dessa kök ca 4600 + frakt, varför avsättning på 5000 gjordes.
Sida 3